Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsanalys av hälso- och sjukvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsanalys av hälso- och sjukvård"— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsanalys av hälso- och sjukvård
fogare Magnus Fogelberg Luleå

2 Vem är jag? neurolog i Uddevalla
fd projektledare elektronisk journal Sahlgrenska Universitetssjukhuset projektledare svenska CONTSYS och SAMBA ordförande SFMI ledamot SIS/HSI AG II ordförande CEN TC 251 WG II Magnus Fogelberg

3 Vad skall jag presentera?
Hantering av begrepp och termer Standardisering Arbetet med CONTSYS Arbetet med SAMBA Magnus Fogelberg

4 Hälso- och sjukvården behöver ett accepterat
Krisstöd Krisstöd? Hälso- och sjukvården behöver ett accepterat och entydigt språkbruk för: god kvalitet patientsäkerhet effektivisering av vårdtjänster processorienterat arbetssätt OBS !!!! Avser vi enhetlig eller entydig terminologi eller båda delarna ? Ett genomfört terminologiarbete kan ge flera nyttoeffekter, både för patienten, professioner och vårdorganisationen. Nytta i form av: Information tillgänglig för alla berörda innebär ökad säkerhet, underlättar snabbare beslut, patientens vårdtid kan effektiviseras. Tillgänglig ( delad information) ger effekter för patient och profession genom att dubbelutfrågningar till patienten minskar samt tid för personalen att dokumentera detsamma. = tidsvinst som kan ägnas åt patienter. Genomfört terminologiarbete ökar möjligheterna till ”korrekta” uppföljningar vilket kan förbättra vården. Rutiner ?? Sirpa menar du att i samband med termarbete kommer alltid rutinfrågor upp till ytan och verksamhetens då tvingas åtgärda dessa ? Maria Areblad

5 Standardisering ISO TC 215, terminologi WG III
CEN TC 251, terminologi WG II SIS TK 334, terminologi AG 2 CEN BTTF 142, hälso- och sjukvård – kvalitetsledningssystem Magnus Fogelberg

6 Förvaltning Nätverk för hälso- och sjukvårdsinformatik: Carelink
Nationell förvaltning av terminologier: Socialstyrelsen Allmän terminologisk rådgivning: Terminologicentrum (TNC) Medicinsk terminologi: Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård Magnus Fogelberg

7 Metoder i analys och utveckling
terminologi begreppsmodellering processmodellering Magnus Fogelberg

8 Terminologi Homonym: system av termer inom visst verksamhetsområde (Källa: Stora Svenska ordboken) läran om termerna Maria Areblad, Magnus Fogelberg

9 Lingvistik – terminologi
lingvistiker arbetar med ord språkets uttryck och innehåll termer är betecknande ord terminologer arbetar med begrepp innehåll oberoende av språkliga uttryck Magnus Fogelberg

10 Terminologiarbete Innebär att man på ett systematiskt sätt, med framarbetade metoder, identifierar, analyserar och beskriver begrepp inom ett fackområde. Begreppet får en ”etikett” i form av en term. Maria Areblad

11 Terminologi - begreppsmodellering
terminologer pratar konstigt definierar begrepp textuellt entydigt begreppsmodellerare ritar fyrkanter beskriver begreppen grafiskt Magnus Fogelberg

12 Modeller Begreppsmodell Processmodell Informationsmodell Datamodell
Verksamhetsmodellering Olika typer av modeller används beroende på syfte! Det finns olika typer av modeller. Vilken modell man väljer vid en viss fas i arbetet beror på vilket syfte man har med modelleringen. Maria Areblad

13 Begreppsmodellering Beskriver inte ett flöde
Beskriver samband mellan de olika begreppen Varje begrepp är unikt och har unika kännetecken Maria Areblad

14 Processmodellering Beskriver ett flöde
Kan följa förädlingen av ett objekt Bör vara repetitiv i sin helhet Processmodeller kan ”kopplas” till varandra genom att visa om en ”inkommande process” är styrande eller är resurs in i huvudprocessen (=som beskrivs). Maria Areblad

15 Informationsmodell Beskriver objekt som är viktiga att hålla information om Redovisar attribut till objekten Beskriver samband mellan objekten Objekt i en informationsmodell behöver inte vara samma objekt som återfinns i begreppsmodell för “samma” uppdrag Maria Areblad

16 Begrepp begrepp = kunskapsenhet skapad genom en unik kombination av egenskaper (ISO , rev 2001, översatt) varje egenskap är själv ett begrepp Magnus Fogelberg

17 Aristoteles triangel noema = noema pragma = pragma onoma = onoma
Noema: en grupps gemensamma uppfattning om pragma Noesis: en individs egen uppfattning om pragma noema = noema pragma = pragma onoma = onoma Magnus Fogelberg

18 Ogdens triangel Begrepp Term Referent
Begrepp = kunskapsenhet skapad genom en unik kombination av egenskaper Begrepp Referent = den verkliga företeelsen (bordet, drömmen) Term = den språkliga beteckningen Referent Term Magnus Fogelberg

19 Begrepp Kunskapsenhet som vi kan äga vetskap om
Det finns begrepp vi inte känner till Begrepp görs kända för oss genom sinnena Magnus Fogelberg

20 Begreppsnivåer Begrepp om obefintlighet Subjektiv uppfattning (noesis)
Vår övertygelse att det finns sådant som ingen kan föreställa sig (exempel saknas, naturligtvis) Vår föreställning om sådant som vi vet inte finns (krokofant, 6-bent spindel) Subjektiv uppfattning (noesis) Överenskommen kunskap (noema) okända begrepp (odefinierade) subjektiv uppfattning (egendefinierade) överenskommen kunskap (definierade i ett bestämt sammanhang) Maria Areblad, Magnus Fogelberg

21 Begrepp och abstraktioner
Ett begrepp är en kunskapsenhet, inte en abstraktion Referenter kan vara reella eller abstrakta Referenter kan existera eller vara obefintliga En typ av referenter är också en referent Det talas ibland om begrepp som abstraktioner av referenter. Enligt min mening är detta fel som jag skall visa med följande bilder. Begrepp kan stå för såväl abstrakta som reella referenter och därför själva representera såväl abstraktioner som konkreta företeelser. Magnus Fogelberg

22 Referenter och begrepp
Referenter har egenskaper Begrepp har kännetecken Magnus Fogelberg

23 Liten övning vad tänker jag på? Magnus Fogelberg

24 Liten övning referent: bild av motorcykel begrepp
subjektiv uppfattning gemensam uppfattning subjektiv uppfattning Magnus Fogelberg

25 Olika uppfattning ©Kjell Westerberg, TNC

26 Liten övning bild motorcykel föreställer u föreställer u instans klass
mc:motorcykel föreställer u instans klass 0..* 0..* (UML = Unified Modeling Language) Magnus Fogelberg

27 Kännetecken - definition
term: motorcykel definition: tvåhjuligt motorfordon med cylindervolym över 50 ml ”Jag åker motorcykel till arbetet.” ”Jag åker tvåhjuligt motorfordon med cylindervolym över 50 ml till arbetet.” Magnus Fogelberg

28 Definierande kännetecken
kännetecken som måste finnas för att begreppet skall vara definierat Magnus Fogelberg

29 Begreppsrelationer Samband mellan begreppen Relation till kännetecken
Magnus Fogelberg

30 Begreppsmodell träd person äger u skog frukt bär u gren har t stam har
0..* skog frukt 0..* bär u 0..1 gren har t stam har u träd 1 1..* barrträd lövträd barr har u 1..* har t 1 löv har t 1..* har u 1 Magnus Fogelberg

31 Begreppsmodell träd person äger u skog frukt bär u träd
0..* skog frukt 0..* bär u 1 träd har stam (1..*) har gren (1..*) barr har u 1..* har t 1 barrträd lövträd löv har t 1..* har u 1 Magnus Fogelberg

32 Relationer (samband) generisk/hierarkisk (är en, ”isa”) associativ
partitiv (ingår i/består av) (UML = Unified Modeling Language) Magnus Fogelberg

33 Kardinalitet antalet möjliga instanser som associerar till en enda instans äger t bil person 0..* 1 0..* 0..n 0..m juridisk person fysisk person Magnus Fogelberg

34 Varför begrepp? begreppsanalys är grunden till strukturerad information klassifikationer är hierarkiska system hierarkier är endimensionella begreppssystem är multidimensionella Magnus Fogelberg

35 Klassifikation av djur
Ur: Jorge Luis Borges: El idioma analítico de John Wilkins (1941) djur som tillhör kejsaren balsamerade djur tama djur spädgrisar sirener fabeldjur vilda hundar djur som är tecknade med en finfin pensel av kamelhår djur som beter sig som vanvettiga djur som på avstånd ser ut som flugor djur som ingår i denna klassifikation djur som just slagit sönder en vattenkruka andra djur djur som är talrika djur som nyss har fällt skinnet Anders Thurin

36 Contsys Maria Areblad

37 CONTSYS CEN TC 251 ENV 13940 System of concepts to support continuity of care Magnus Fogelberg

38 Comité européen de normalisation, Technical Committee for
CEN TC 251 Comité européen de normalisation, Technical Committee for Health Informatics ENV dec 2000 prEN aktuell Maria Areblad

39 CONTSYS - kontinuitetsbegrepp
ett resultat av att identifiera, analysera och modellera begrepp inom vårdens kontinuitet Klinik A Mott Klinik B Avd Klinik B Mott åb VC Avd Kom- mun Hem VC åb Maria Areblad

40 Nationellt ansvar för hälso- och sjukvårdens terminologier
Socialstyrelsen Nationellt ansvar för hälso- och sjukvårdens terminologier Uppdrag 2001 till en arbetsgrupp att översätta och bearbeta CONTSYS för svenska förhållanden Svensk version juni 2001 Maria Areblad

41 Inte vårdadministrativa termer
Inte klinisk terminologi Magnus Fogelberg

42 Begrepp i vårdkontinuiteten
Magnus Fogelberg

43 Kapitel i CONTSYS Vårdkontinuitetens aktörer
Hälsoproblem och deras handläggning Vårdverksamhet i ett kontinuitetsperspektiv Aktiviteter och olika former av beslutsstöd Mandat i vårdkontinuiteten Hälsodata i vårdkontinuiteten Magnus Fogelberg

44 Kapitel i CONTSYS Vårdkontinuitetens aktörer
Hälsoproblem och deras handläggning Vårdverksamhet i ett kontinuitetsperspektiv Aktiviteter och olika former av beslutsstöd Mandat i vårdkontinuiteten Hälsodata i vårdkontinuiteten Magnus Fogelberg

45 Magnus Fogelberg 2001-12-18 Hälso- och sjukvårdsagent
English term = health care agent Magnus Fogelberg

46 Magnus Fogelberg 2001-12-18 Hälso- och sjukvårdsagent
English term = health care agent Medicinteknisk anordning English term = health care device Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Magnus Fogelberg

47 Magnus Fogelberg 2001-12-18 Medicinteknisk produkt
Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent 1 självständig aktör 1 omfattar 0..n Medicinteknisk anordning Datorprogram i hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party English term = health care device English term = health care software Magnus Fogelberg

48 Magnus Fogelberg 2001-12-18 Medicinteknisk produkt
Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent 1 självständig aktör omfattar 0..n 0..n Medicinteknisk anordning Datorprogram i hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care device English term = health care software English term = health care party Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Magnus Fogelberg

49 Magnus Fogelberg 2001-12-18 Medicinteknisk produkt
Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent 1 självständig aktör omfattar 0..n 0..n Medicinteknisk anordning Datorprogram i hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care device English term = health care software English term = health care party Patient English term = subject of care Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider Magnus Fogelberg

50 Magnus Fogelberg 2001-12-18 Medicinteknisk produkt
Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent 1 självständig aktör omfattar 0..n 0..n Medicinteknisk anordning Datorprogram i hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care device English term = health care software English term = health care party Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party stöder Patient English term = subject of care Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care provider 1..n Magnus Fogelberg

51 Magnus Fogelberg 2001-12-18 Medicinteknisk produkt
Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent 1 självständig aktör omfattar 0..n 0..n Medicinteknisk anordning Datorprogram i hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care device English term = health care software English term = health care party Annan hälso- och sjukvårdsintressent stöder Patient Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care third party English term = subject of care English term = health care provider 1..n 1..n Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation Magnus Fogelberg

52 Magnus Fogelberg 2001-12-18 Hälso- och sjukvårdsorganisation
English term = health care organisation Magnus Fogelberg

53 Hälso- och sjukvårdsorganisation
English term = health care organisation 0..1 0..n Magnus Fogelberg

54 Magnus Fogelberg 2001-12-18 Medicinteknisk produkt
Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent 1 självständig aktör omfattar 0..n 0..n Medicinteknisk anordning Datorprogram i hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care device English term = health care software English term = health care party Annan hälso- och sjukvårdsintressent stöder Patient Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care third party English term = subject of care English term = health care provider 1..n 1..n Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation 0..n 0..1 Magnus Fogelberg

55 Magnus Fogelberg 2001-12-18 Medicinteknisk produkt
Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent 1 självständig aktör omfattar 0..n 0..n Medicinteknisk anordning Datorprogram i hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care device English term = health care software English term = health care party Annan hälso- och sjukvårdsintressent stöder Patient Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care third party English term = subject of care English term = health care provider 1..n 1..n Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 1..n 0..n Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation 0..1 0..n Magnus Fogelberg

56 Magnus Fogelberg 2001-12-18 Medicinteknisk produkt
Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent 1 självständig aktör omfattar 0..n 0..n Medicinteknisk anordning Datorprogram i hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care device English term = health care software English term = health care party Annan hälso- och sjukvårdsintressent stöder Patient Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care third party English term = subject of care English term = health care provider 1..n 1..n Annan vårdare English term = other carer Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 1..n 1..n 0..n 0..n Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation 0..1 0..1 0..n 0..n Magnus Fogelberg

57 Magnus Fogelberg 2001-12-18 Medicinteknisk produkt
Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent 1 självständig aktör omfattar 0..n 0..n Medicinteknisk anordning Datorprogram i hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care device English term = health care software English term = health care party Annan hälso- och sjukvårdsintressent stöder Patient Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care third party English term = subject of care English term = health care provider 1..n 1..n Annan vårdare Hälso- och sjukvårdspersonal English term = other carer English term = health care professional 1..n 1..n 0..n 0..n Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation Hälso- och sjukvårdsfinansiär English term = health care funding party 0..1 0..1 0..n 0..n Magnus Fogelberg

58 Magnus Fogelberg 2001-12-18 Medicinteknisk produkt
Hälso- och sjukvårdsagent English term = health care agent 1 självständig aktör omfattar 0..n 0..n Medicinteknisk anordning Datorprogram i hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care device English term = health care software English term = health care party Annan hälso- och sjukvårdsintressent stöder Patient Hälso- och sjukvårdsproducent English term = health care third party English term = subject of care English term = health care provider 1..n 1..n betalare Annan vårdare Hälso- och sjukvårdspersonal Annan organisation English term = other carer English term = health care professional 1..n 1..n 0..1 uppträder som 0..n 0..n Hälso- och sjukvårdsorganisation English term = health care organisation Hälso- och sjukvårdsfinansiär English term = health care funding party 0..1 0..1 0..n 0..n Magnus Fogelberg

59 Hälsoproblem person uppfattar 1..1 1..1 uppfattar 1..1 0..*
hälsotillstånd problemkomplex 1..1 1..* består av består av 1..* 1..* hälsoförhållande utgör hälsoproblem 1..1 0..1 Magnus Fogelberg

60 Hälsoproblem Magnus Fogelberg

61 Kontakter Hälso- och sjukvårdspersonal
English term = health care professional Patientkontakt 1..n deltar i 0..n English term = contact Ej översatt English term = record access and update Direkt patientkontakt English term = encounter 0..n inbegriper 1 Patient English term = subject of care Magnus Fogelberg

62 Kontakter Hälso- och sjukvårdspersonal
English term = health care professional Patientkontakt 1..n deltar i 0..n English term = contact Journalföring() Direkt patientkontakt English term = encounter 0..n 0..n inbegriper 1 1 Patient English term = subject of care Magnus Fogelberg

63 Kontakter Hälso- och sjukvårdspersonal
English term = health care professional Patientkontakt 1..n deltar i 0..n English term = contact 0..n Journalföring() Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party 0..n deltar i Indirekt patientkontakt Direkt patientkontakt English term = encounter 0..n 0..n inbegriper 1 1 Patient English term = subject of care Magnus Fogelberg

64 Aktiviteter/tjänster
termförvirring Spindeln: patientrelaterad aktivitet BRAA: aktivitet = patientrelaterad aktivitet tjänst = aktivitet som har ett positivt syfte för patientens tillstånd CONTSYS: aktivitet = BRAA tjänst tjänst = aktivitet utförd av hälso- och sjukvårdspersonal Magnus Fogelberg

65 Magnus Fogelberg 2001-12-18 Hälso- och sjukvårdsagent
English term = health care agent Patient English term = subject of care 1..n 1 1..n utförs för utför 0..n Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service 1..n 0..n utförs av Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Magnus Fogelberg

66 Magnus Fogelberg 2001-12-18 Hälso- och sjukvårdsagent
English term = health care agent Patient English term = subject of care 1..n 1 1 utför utförs för 0..n 1..n Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Kompletterande hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care compliant activity 0..n 0..n 0..n utförs av utförs av utförs av 1..n Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party 1..n Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Magnus Fogelberg

67 Magnus Fogelberg 2001-12-18 Hälso- och sjukvårdsagent
English term = health care agent Patient English term = subject of care 1..n 1 1 utför utförs för Patientkontakt English term = contact Journalföring() 0..n 1..n Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care activity är till- fälle för Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Kompletterande hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care compliant activity Automatiserad hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care automated activity 0..n 0..n 0..n 0..n 0..n utförs av utförs av utförs av utförs av utförs av 1..n Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party 1..n Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 1 1 Medicinteknisk anordning English term = health care device Datorprogram i hälso- och sjukvård English term = health care software Magnus Fogelberg

68 Mandat uppgift och befogenhet att behandla patienten, baserat på vårdbegäran och vårdåtagande har utretts närmare i SAMBA-projektet Magnus Fogelberg

69 Kontakter i förhållande till problem
Patientkontakt English term = contact Journalföring() Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate Kontaktperiod English term = period_of_service 1 avser 1 omfattar 1..n 1..n 0..n utfärdas av 1..n 1 vårdepisod (LF1998): alla vårdkontakter med en eller flera vårdgivare (1) som en patient haft för ett visst specifikt hälsoproblem mellan en start- och en slutpunkt Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 0..n 1 definierar Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Kontaktkomponent English term = contact element 1..n utförs inom 1..n 0..n används mot 1 0..n hanterar 1 1..n ingår i vårdepisod (CONTSYS): samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem Problemkomplex English term = health issue thread Hälsoproblem English term = health issue Vårdepisod English term = episode of care 0..n 1 är föremål för 1..n Magnus Fogelberg

70 Kontakter i förhållande till problem
Patientkontakt English term = contact Journalföring() Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate Kontaktperiod English term = period_of_service 1 avser 1 omfattar 1..n 1..n 0..n utfärdas av 1..n 1 Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 0..n 1 definierar Hälso- och sjukvårdstjänst English term = health care service Kontaktkomponent English term = contact element 1 1..n utförs inom 1..n 0..n används mot 1 1..n ingår i Problemkomplex English term = health issue thread Hälsoproblem English term = health issue Vårdepisod English term = episode of care 0..n 1 är föremål för 1..n Magnus Fogelberg

71 En patients sjukhistoria
Återbesök på diabetes- mottagning Besök på ortoped- mottagning Återbesök på VC Besök på VC Upp- följning Återbesök på VC Upp- följning Kontroll av lab. resultat Kontroll av lab. resultat Diabetes -blodsocker -urinsocker Diabetes -blodsocker -urinsocker -kontroll av fötter Diabetes -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept Hälsporre -remiss Hälsporre -recept -remiss Kontroll av remissvar hälsporre Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

72 En patients sjukhistoria abstraktionsnivå 1
Indirekt pat. kontakt Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Diabetes -blodsocker -urinsocker Kontroll av lab. resultat Diabetes -blodsocker -urinsocker -kontroll av fötter Kontroll av lab. resultat Diabetes -recept Hälsoproblem 1 Högt blodtryck -bltr kontr -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept Högt blodtryck -bltr kontr -recept Hälsoproblem 2 Hälssporre -remiss Hälssporre -recept -remiss Kontroll av remissvar hälssporre Hälsoproblem 3 Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

73 En patients sjukhistoria abstraktionsnivå 2
Indirekt pat. kontakt Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 1 kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 2 kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 3 Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

74 Verksamhetsuppföljning kontaktperiod
tidsintervall under vilket en eller flera patientkontakter äger rum mellan patient och hälso- och sjukvårdsproducent inom ramen för ett hälso- och sjukvårdsmandat Indirekt pat. kontakt Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 1 kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 2 kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 3 Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

75 Verksamhetsuppföljning vårdepisod
samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem Indirekt pat. kontakt Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 1 kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 2 kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 3 Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

76 Verksamhetsuppföljning problemkomplex
gruppering av flera hälsoproblem som sett ur en hälso- och sjukvårdsintressents perspektiv hör samman Indirekt pat. kontakt Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 1 kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 2 kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 3 Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

77 Verksamhetsuppföljning tjänstekomplex
alla genomförda hälso- och sjukvårdstjänster som relaterar till ett problemkomplex Indirekt pat. kontakt Direkt pat.kontakt Indirekt pat. kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt Direkt pat.kontakt kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 1 kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 2 kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst kontakt- komponent -h&s tjänst Hälsoproblem 3 Kalendertid Ulla Gerdin december 2001

78 Områden som ej ingår i CONTSYS
Beskrivning av hur vårdprocesser ska genomföras i en speciell hälso- och sjukvårdsstruktur. Regelverk för det faktiska vårdarbetet. Den specifika hanteringen av t.ex. läkemedelsförskrivning och laboratorieprover med svar. Definition av säkerhet och specifik hantering av åtgärder. Den ekonomiska mekanismen i tillhandahållande av hälso- och sjukvård Maria Areblad

79 Begrepp Statiska begrepp Dynamiska begrepp Passiva begrepp?
Föremål för aktiviteter Aktiva begrepp? Aktiviteter Magnus Fogelberg

80 Process grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall (SS-EN ISO 9000, ISO 9000:2000) har ett förädlingsobjekt är värdehöjande för någon har ett definierat mål/syfte någon är ansvarig disponerar resurser har en utsträckning i tiden har en tydlig start och ett tydligt slut Maria Areblad

81 Samba Maria Areblad

82 SAMBA - vårdprocessen Nationellt nätverk på initiativ från Stockholm, start hösten 2001 ITHS-finansierat projekt från våren 2002 Uppdrag: att redovisa en modell av hälso- och sjukvårdens huvudprocess i form av process- och begreppsmodell Magnus Fogelberg

83 Syfte med SAMBA att beskriva verksamheten i hälso- och sjukvård
så att de gemensamma dragen hos olika processer görs tydliga. på en generell nivå Då kan en informationsmodell för hälso- och sjukvården skapas till utveckling av processtödjande IT-system bland annat för tidsbestämningar i väntetidsregistrering. Magnus Fogelberg

84 SAMBA - tidplan Modellering 2003-04-30 Dokumentation 2003-06-30
Samba är ett projekt finansierat med ITHS2 medel. Maria Areblad

85 Syfte Identifiera och beskriva en gemensam huvudprocess inom hälso-och sjukvården Definiera huvudprocessens begrepp Den huvudprocess som SAMBA ska identifiera och beskriva kommer sannolikt att utgöra den ”bas” som många olika typer av arbeten kommer att kunna utgå ifrån. Maria Areblad

86 Utgångspunkt Tagit del av processmodeller framtagna i olika landsting
Tagit del av nationella arbeten med koppling till SAMBAs arbete POINT SITHS Tagit del av olika internationella modeller och standarder CONTSYS HL7 HISA För att SAMBAs arbete ska vara väl förankrat och harmonisera med andra nationella arbeten stäms vårdprocessen av mot den typen av arbeten, ex POINT. Från internationellt håll har man visat stort intresse för Sveriges arbete i SAMBA. Arbetet har redovisats på olika projektmöten i CEN/TC 251 och är aktuellt som input i HISA revideringen. Maria Areblad

87 Avgränsning Projektet har inget mandat att sätta standarder men skall kunna överlämna förslag till SIS/HSI till kommande standard Maria Areblad

88 Deltagare Stockholms läns Landsting Landstinget i Värmland
Region Skåne Västra Götalandsregionen RegionIT (Jönköping, Östergötland) Örebro Universitet Carelink SFMI, Svensk Förening för Medicinsk Informatik Maria Areblad

89 Vision Beskriva de centrala processbegreppen på ett sätt som kan:
Öka vårdpersonalens förståelse för IT-användande Öka IT-leverantörernas förståelse för verksamhetens behov Underlätta beslutsfattande avseende vårdens IT-stöd Utöver de mål som formulerats i SAMBAs projektplan hoppas man även kunna uppnå dessa goda effekter av arbetet. Maria Areblad

90 Effekter Underlätta modulär uppbyggnad av IT-stöd
Referensterminologi för vårdprocessen Förutsättningar för strukturerad informationsinsamling Rationell åtkomst av information Detta är bieffekter som man hoppas att SAMBAs arbete ska kunna föra med sig. Maria Areblad

91 förändra/ omformulera vårdåtagande
Övergripande processmodell - ”Vård av enskild patient” Vårdbegäran- bedömning Vårdavslag med hänvisning Org.enhet Vårdutbud Vårdgivare Person / Patient Mottaga vårdbegäran Vårdbegäran Bedömning av vårdbegäran Vård- åtagande --- * Uppfattat tillstånd 1:M Skapa plan Vårdåtagande- plan ---- * Vårdplan 1:M * Mål Genomförd vårdaktivitet ---- * Resultat Utföra vård- aktivitet Bedöma vårdbehov Vårdbehov Planera fortsatt vård Här följer tre olika modeller från tre olika arbeten med olika geografiska representationer. Vid första anblicken ser det väldigt olika ut men läser man igenom dem noga framgår att de alla beskriver samma sak. Det som skiljer bilderna åt i princip är det sätt man valt att rita processmodellen på. fortsätta enligt plan Vård- utvärdering ---- * Måluppfyllelsegrad * Kvarstående behov Utvärdera mot mål i plan Avsluta vårdåtagande Vårdåtagande avslut förändra/ omformulera vårdåtagande Maria Areblad

92 Genomförd vårdaktivitet
Förslag till gemensam, övergripande processmodell - ”Vård av enskild patient” med ingående begrepp Statiska begrepp, finns oberoende av processen Person/ Patient HoS -personal HoS- organisation Vårdutbud Process-steg Vårdhän- visning ej accepterad vårdbegäran ”hanterar vi detta?” Skapa Vårdbegäran Mottaga Vårdbegäran Vårdbegäran Bedöma Vårdbegäran Dynamiska begrepp, uppstår i processen Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd accepterad vårdbegäran Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Vårdbehov Bedöma vårdbehov Planera forts.åtgärd Förändra/omformulera vårdåtagande fortsätta enl. plan Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål ej vårdbehov Avsluta vårdåtagande Avslutat vårdåtagande förnyad vårdbehovsbedömning Maria Areblad

93 Arbetsmaterial SAMBA – 021115 Patientens process
avvakta / inte göra något Arbetsmaterial Uppleva vårdbehov Framställa begäran om vård HoS process för vård av en enskild patient Hänvisa / Avvisa matchar inte vårdutbud Motta vårdbegäran angående patient Ställa vårdbegäran mot vårdutbud Avveckla vårdåtagande Utforma vårdbegäran matchar vårdutbud avveckla Skapa / utforma vårdåtagande Utforma vårdplan Planera tjänst Utföra arbetsmoment Utforma vårdbegäran Utvärdera måluppfyllelse fortsätta enligt plan förändra plan förändra vårdåtagande Maria Areblad SAMBA –

94 Vad är problemet? förädlingsobjekten skiftar
Magnus Fogelberg

95 Arbetsmaterial SAMBA – 021115 Patientens process
avvakta / inte göra något Arbetsmaterial Uppleva vårdbehov Framställa begäran om vård HoS process för vård av en enskild patient Hänvisa / Avvisa matchar inte vårdutbud Motta vårdbegäran angående patient Ställa vårdbegäran mot vårdutbud Avveckla vårdåtagande Utforma vårdbegäran matchar vårdutbud avveckla Skapa / utforma vårdåtagande Utforma vårdplan Planera tjänst Utföra arbetsmoment Utforma vårdbegäran Utvärdera måluppfyllelse fortsätta enligt plan förändra plan förändra vårdåtagande Maria Areblad SAMBA –

96 Alltså De modeller som finns är inte processmodeller
De är flödesmodeller En flödesmodell beskriver ett arbetsflöde, inte ett förädlingsobjekts väg genom aktiviteterna För systemutveckling måste de enskilda processerna identifieras Magnus Fogelberg

97 Process Vårdprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kärnprocess
Kommunikationsprocess Magnus Fogelberg

98 Process Magnus Fogelberg

99 Process Magnus Fogelberg

100 Process (Patientens process) (Sjukhusets administ-rativa process)
Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kärnprocess Klinisk producentprocess Kommunikationsprocess (Annan vårdinrättnings process) Magnus Fogelberg

101 Process Magnus Fogelberg

102 Process Magnus Fogelberg

103 Process Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut
Kärnprocess Magnus Fogelberg

104 Process Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut
Kärnprocess Magnus Fogelberg

105 Process Process Tillstånd Tillstånd Aktör Utsträckning i tiden
ansvarig för processen Process Tillstånd Tillstånd Utsträckning i tiden Maria Areblad

106 Begrepp i processen Maria Areblad

107 Processmodell med resurslager
Adm data Anamnes Status Bedömning Mål Resultat Åtgärd Utvärdering Här beskrivs hur man kan arbete med processmodellering och resurslager. I detta ex är metoden använd för att kartlägga hur dokumentationen beskriver den vård en enhet bedriver. Dokumenteras viktiga händelser och aktiviteter? Dokumenteras dessa på rätt ställe? Är informationen sökbar? Maria Areblad

108 Koppling SAMBA - CONTSYS
Processteg SAMBA Aktiviteter SAMBA I SAMBAs arbete används Contsys terminologi så långt det är möjligt. Det innebär även att processmodellen ”utsätter” Contsys terminologi för prövningar, vilket kommer att tillföras redan befintliga synpunkter på Contsys inför den kommande revideringen. Begrepp CONTSYS Terminologi CONTSYS Maria Areblad

109 Processerna Kommunikationsprocess
förädlingsobjekt: resurser, handlingar, meddelanden Styrprocess förädlingsobjekt: mandat, beslut Kärnprocess förädlingsobjekt: patientens uppfattade tillstånd/problem Magnus Fogelberg

110 Vårdbegäran vårdbe- gäran Magnus Fogelberg

111 <<signal>>
vårdbegäran <<signal>> <<sänder>> person sändVårdbegäran(föremålFörVårdbegäran: person) definierarProblemkomplex(hälsoproblem[1..n]) föremålFörVårdbegäran: person orsakTillVårdbegäran : problemkomplex bedömaVårdbegäran() 0..n bedömer dokument innehåller plötslig händelse innehåller besök innehåller tel. samtal innehåller 0..n mottar hälso- och sjukvårdspersonal göraVårdåtagande() mottar vårdbegäran från hälso- och sjukvårdsproducent {minst en av} delarUt(verksamhetsärende, mottagare: hälso- och sjukvårdpersonal) Magnus Fogelberg

112 Vårdbegäran Ankomsttid vårdbe- gäran accepterad noteras beslut om
prövning till pröv- ning motsvarar tillstån- det vårdutbudet? uppfattat tillstånd Magnus Fogelberg

113 Genomförd vårdaktivitet
Vårdbegäran Vårdhän- visning ej accepterad vårdbegäran Mottaga Vårdbegäran Vårdbegäran Bedöma Vårdbegäran Dynamiska begrepp, uppstår i processen Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd accepterad vårdbegäran Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Vårdbehov Bedöma vårdbehov Planera forts.åtgärd Förändra/omformulera vårdåtagande fortsätta enl. plan Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål ej vårdbehov Avsluta vårdåtagande Avslutat vårdåtagande förnyad vårdbehovsbedömning Maria Areblad

114 Vårdåtagande Ankomsttid vårdbe- gäran accepterad noteras beslut om
prövning till pröv- ning vårdåtagande motsvarar tillstån- det vårdutbudet? uppfattat tillstånd Magnus Fogelberg

115 Vårdåtagande Magnus Fogelberg

116 Vårdåtagande Ankomsttid Registreringstid vårdbe- gäran accepterad
registrera ärende vårdbe- gäran noteras beslut om prövning till pröv- ning vårdåtagande till pri- oritering motsvarar tillstån- det vårdutbudet? uppfattat tillstånd Magnus Fogelberg

117 Genomförd vårdaktivitet
Vårdåtagande Vårdhän- visning ej accepterad vårdbegäran Mottaga Vårdbegäran Vårdbegäran Bedöma Vårdbegäran Dynamiska begrepp, uppstår i processen Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd accepterad vårdbegäran Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Vårdbehov Bedöma vårdbehov Planera forts.åtgärd Förändra/omformulera vårdåtagande fortsätta enl. plan Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål ej vårdbehov Avsluta vårdåtagande Avslutat vårdåtagande förnyad vårdbehovsbedömning Maria Areblad

118 Vårdåtagande Ankomsttid Registreringstid vårdbe- gäran accepterad
registrera ärende vårdbe- gäran noteras beslut om prövning till pröv- ning vårdåtagande till pri- oritering motsvarar tillstån- det vårdutbudet? uppfattat tillstånd Magnus Fogelberg

119 Vårdåtagande - mandat bedöma registrerad vårdbegäran besluta
prioritering prioriterings- ärende besluta vårdplanering avgränsat mandat klinisk preliminär bedömning preliminärbe- dömt tillstånd bedöma åtgärdsbehov Magnus Fogelberg

120 Genomförd vårdaktivitet
Vårdåtagande - mandat Vårdhän- visning ej accepterad vårdbegäran Mottaga Vårdbegäran Vårdbegäran Bedöma Vårdbegäran Dynamiska begrepp, uppstår i processen Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd accepterad vårdbegäran Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Vårdbehov Bedöma vårdbehov Planera forts.åtgärd Förändra/omformulera vårdåtagande fortsätta enl. plan Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål ej vårdbehov Avsluta vårdåtagande Avslutat vårdåtagande förnyad vårdbehovsbedömning Maria Areblad

121 Vårdåtagande - mandat bedöma registrerad vårdbegäran besluta
prioritering prioriterings- ärende besluta vårdplanering avgränsat mandat klinisk preliminär bedömning preliminärbe- dömt tillstånd bedöma åtgärdsbehov Magnus Fogelberg

122 Vårdplanering administrera resurslista vårdplan preciserat
besluta vårdplan preciserat mandat bedömt åtgärdsbehov Magnus Fogelberg

123 Genomförd vårdaktivitet
Vårdplanering Vårdhän- visning ej accepterad vårdbegäran Mottaga Vårdbegäran Vårdbegäran Bedöma Vårdbegäran Dynamiska begrepp, uppstår i processen Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd accepterad vårdbegäran Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Vårdbehov Bedöma vårdbehov Planera forts.åtgärd Förändra/omformulera vårdåtagande fortsätta enl. plan Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål ej vårdbehov Avsluta vårdåtagande Avslutat vårdåtagande förnyad vårdbehovsbedömning Maria Areblad

124 Aktiviteter Besked om åtgärd Tid för åtgärd administrera vårdplan
resurslista administrera resurser resurs besluta vårdplan preciserat mandat besluta resurs- utnyttjande åtgärds- beslut bedömt åtgärdsbehov hälso- och sjukvårds aktivitet Magnus Fogelberg

125 Aktiviteter Magnus Fogelberg

126 Aktiviteter Besked om åtgärd Tid för åtgärd administrera vårdplan
resurslista administrera resurser resurs besluta vårdplan preciserat mandat besluta resurs- utnyttjande åtgärds- beslut bedömt åtgärdsbehov hälso- och sjukvårds aktivitet åtgärdat tillstånd Magnus Fogelberg

127 Genomförd vårdaktivitet
Aktiviteter Vårdhän- visning ej accepterad vårdbegäran Mottaga Vårdbegäran Vårdbegäran Bedöma Vårdbegäran Dynamiska begrepp, uppstår i processen Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd accepterad vårdbegäran Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Vårdbehov Bedöma vårdbehov Planera forts.åtgärd Förändra/omformulera vårdåtagande fortsätta enl. plan Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål ej vårdbehov Avsluta vårdåtagande Avslutat vårdåtagande förnyad vårdbehovsbedömning Maria Areblad

128 Aktiviteter Besked om åtgärd Tid för åtgärd administrera vårdplan
resurslista administrera resurser resurs besluta vårdplan preciserat mandat besluta resurs- utnyttjande åtgärds- beslut bedömt åtgärdsbehov hälso- och sjukvårds aktivitet åtgärdat tillstånd Magnus Fogelberg

129 Utvärdering, avslut kvalitetskontroll fastställt resultat utvärdering
åtgärdsresultat bedömt tillstånd Magnus Fogelberg

130 Genomförd vårdaktivitet
Utvärdering, avslut Vårdhän- visning ej accepterad vårdbegäran Mottaga Vårdbegäran Vårdbegäran Bedöma Vårdbegäran Dynamiska begrepp, uppstår i processen Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd accepterad vårdbegäran Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Vårdbehov Bedöma vårdbehov Planera forts.åtgärd Förändra/omformulera vårdåtagande fortsätta enl. plan Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål ej vårdbehov Avsluta vårdåtagande Avslutat vårdåtagande förnyad vårdbehovsbedömning Maria Areblad

131 Utvärdering, avslut Diagnos diagnossättning dokumentation resurser att
utväxla kvalitetskontroll fastställt resultat beslut om vidare åtgärder preciserat mandat utvärdering åtgärdsresultat bedömt tillstånd Magnus Fogelberg

132 Genomförd vårdaktivitet
Utvärdering, avslut Vårdhän- visning ej accepterad vårdbegäran Mottaga Vårdbegäran Vårdbegäran Bedöma Vårdbegäran Dynamiska begrepp, uppstår i processen Vård- Åtagande --- * uppfattat tillstånd accepterad vårdbegäran Vårdåtagande- plan --- * Vårdplan * Mål Vårdbehov Bedöma vårdbehov Planera forts.åtgärd Förändra/omformulera vårdåtagande fortsätta enl. plan Vårdutvärdering --- *Måluppfyllelse *Kvarstående behov. Genomförd vårdaktivitet (utfall, resultat) Utföra planerad åtgärd Utvärdera åtgärd/mål ej vårdbehov Avsluta vårdåtagande Avslutat vårdåtagande förnyad vårdbehovsbedömning Maria Areblad

133 Utvärdering, avslut Diagnos diagnossättning dokumentation resurser att
utväxla kvalitetskontroll fastställt resultat beslut om vidare åtgärder preciserat mandat utvärdering åtgärdsresultat bedömt tillstånd Magnus Fogelberg

134 Vårdplanering Utvärdering, avslut Besked om åtgärd Diagnos
bedömt åtgärdsbehov besluta vårdplan administrera vårdplan resurslista resurser resurs besluta resurs- utnyttjande åtgärds- beslut hälso- och sjukvårds aktivitet åtgärdat tillstånd Besked om åtgärd Tid för åtgärd utvärdering åtgärdsresultat bedömt tillstånd kvalitetskontroll fastställt resultat diagnossättning dokumentation Diagnos resurser att utväxla beslut om vidare åtgärder åtgärds- beslut preciserat mandat Magnus Fogelberg

135 Resultat Generell processmodell Begreppsmodeller Textuell beskrivning
Notationssätt UML ……. Detta är de slutprodukter som kommer att finnas när SAMBA slutredovisar sitt arbete, sommaren 2003. Maria Areblad

136 Så … Kan vi nå en enighet i Sverige? Maria Areblad

137 Tack! Till kunskaperna om det som redovisats har bidragit fogare –
Anders Hallberg Anders Thurin Anna Wikström Britha Sjöberg Carina Franzén Claes-Olof Kall François Mennerat Gunnar Numéus Göran Holmberg Gösta Enberg Hans-Christian Lennér Helena Svedberg Ingbritt Gustafsson Jan Lindmark Kjell Westerberg Laila Mattiasson Lars Björkman Lars Midbøe Margareta Ehnfors Mats Gustafsson Monica Winge Nils Schönström Per-Arne Lundgren Stefano Testi Sven-Bertil Wallin Torsten Lundmark Ulla Gerdin Åsa Schwieler Materialet är sammanställt och bearbetat av Maria Areblad och Magnus Fogelberg fogare – finner sambanden


Ladda ner ppt "Verksamhetsanalys av hälso- och sjukvård"

Liknande presentationer


Google-annonser