Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

21.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Egenlärar- och tutorträff för KT och IT 29.8.2011 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "21.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Egenlärar- och tutorträff för KT och IT 29.8.2011 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb."— Presentationens avskrift:

1 21.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Egenlärar- och tutorträff för KT och IT 29.8.2011 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb

2 21.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo2 Dagens program  Aktuellt från institutionerna  Kurser och handledning i allmänkompetenser  Introduktionen i studierna och i MinPlan för årets gulnäbbar  Diskussion kring egenlärarens och tutorns uppgifter, arbetsfördelning och koordinering av rådgivningen: egenlärarna och tutorerna diskuterar i ämnesvisa grupper  Ev. andra frågor

3 21.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo3 Inskrivning och rådgivning  Inskrivningen för första årets stud. sker 29.8.- 9.9.2011 (därefter vet vi hur många stud. som inleder studierna detta läsår)  Inskrivningen sker i Gripen, 2 vån.  Studiechefen och studierådgivaren finns i Gripen, 2 vån.  Studierådgivaren handleder alla stud. inom kand.nivån  Studiechefen handleder alla stud. inom mag.nivån

4 Antagningen  Mottagit studieplatsen (kand&mag/DI): –Datateknik 33 st –Kemiteknik 19 st –Datavetenskap 17 st –Informationssystem 19 st 21.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo4

5 21.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo5  Studiehandboken –Studiehandboken finns i tryckt version och kan köpas från studentexpeditionen –Studiehandboken finns även på webben  MinPlan –Gulnäbbarna tilldelas egenlärare och tutorer så fort de närvaroanmält sig och finns i systemen. –Endast de som närvaroanmäler sig delas ut åt egenlärarna och tutorerna. –Tutorerna hittar sina gulisar under fliken ”Min tutorgrupp” och egenlärarna hittar sina egenstudenter under fliken ”Mina studerande” –Vårens granskningsprocess har gått ok Ännu finns en del planer i granskningsprocessen som inte lämnats in för godkännande 

6 MinPlan  OBS! Första året lämnas planen även in senast 30.9.2011 (planerar år 1) –”Begäran om rådgivning” –Egenläraren kollar upp att allt är OK under december och ger feedback! 21.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo6

7 21.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo7 Kurser och handledning i allmänkompetenser

8 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo8 Kurser i allmänfärdigheter www.abo.fi/student/akadstudkurs (under Forskning & utbildning i MinPlan)www.abo.fi/student/akadstudkurs  Lärcentret och ÅAB & Tritonia: Akademiska studiefärdigheter (ASF) 1-8 sp –Akademiska studier 1 sp (nätkurs) –Studieteknik 1 sp (nätkurs) –Informationskompetens, grundkurs 1 sp (nätkurs) –Informationskompetens, forts.kurs 1 sp (nätkurs) (för åk 3) –Kvalitet 1 sp (nätkurs) –IT-basfärdigheter, grundkurs 1 sp –IT-basfärdigheter, forts.kurs 1 sp –NYHET: Allmänna kandidatfärdigheter 1 sp (nätkurs) (för åk 3)  Arbetsforum: NYHET: Arbetslivskompetens 2 sp Se också kortkurser i kurskatalogen: www.abo.fi/student/allmkomp Kontaktperson: Johanna Hedenborg, larcentret@abo.fi www.abo.fi/student/allmkomplarcentret@abo.fi

9 Webbmaterial + nätföreläsningar www.abo.fi/student/studieteknik  allmänt om studieteknik  ämnesspecifikt studieteknikmaterial (kursmaterial i studieorienteringskursen)

10 21.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo10 Lärcentrets klinikverksamhet för studerande  Kand- och gradukliniken  Individuell IT-handledning  Studerande med specialbehov –gruppträffar, kurser och individuell handledning om studieteknik, tidsplanering, studiemotivation mm. för studerande med olika typer av funktionsnedsättning eller med behov av särskilt stöd för att klara av akad.studier http://www.abo.fi/student/klinikverksamhet Kontakt: larcentret@abo.filarcentret@abo.fi

11 21.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo11 Introduktion i studierna för åk 1

12 21.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo12 Introduktion i studierna  Information för nya studerande v. 35 inkl. bl.a. studieorienteringsveckans program http://www.abo.fi/student/studieorientering http://www.abo.fi/student/studieorientering + för infosystem: Studieorientering för ekonomutbildningen 1 sp (moodle-kurs)  Studieorienteringen för utbytesstudenter v. 35, se http://www.abo.fi/student/en/current. http://www.abo.fi/student/en/current  För utländska examensstuderande vid ÅA ordnas introduktionsdag 5.9.2011 (utbytesstud. kan också delta i svenska studieorienteringen eller i utbytesstudenternas studieorientering), se http://www.abo.fi/student/en/studieorientering. http://www.abo.fi/student/en/studieorientering

13 IS: 357005.0 Studieorientering för ekonomie kandidatutbildningen (1 sp)  Obligatorisk kurs  Ersättande kurser: ASF 1-5 (se nästa sida)  Se kursguiden/handout för kursöversikt  Tutorerna –påminner gulisarna att själva printa ut kursguiden (från kursen eller webben: www.abo.fi/student/studieorienteringekwww.abo.fi/student/studieorienteringek –går med gulisarna till datorklassen så att alla loggar in på kursen i moodle Kursnyckel (finns i kursguiden): EK2011

14 21.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo14 Handledningen i MinPlan vid KT och IT, hösten  V. 35 (studieorientering): genomgång av studieuppläggning och i samband med det en introduktion och demo av MinPlan (Pia: DT, DV, IS, KT)  V. 35 (studieorientering): tutorerna hjälper gulisarna att göra upp en studieplan. Datorklasser har bokats: -KT: 1.9 kl. 11.15-12.30 Gripens pc-klass -DT: 2.9 kl. 11.15-12.30 Gripens pc-klass -DV: 1.9. kl. 13.15-14.00, Dilbert -IS:arna gör studieplan tillsammans med studierådgivaren 21.9. kl. 13-15, Dilbert eller 22.9. kl. 10-12, Dilbert  30.9: inlämning av studieplanen för rådgivning i MinPlan, kommentarer av egenlärarna

15 21.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo15  April, DT & KT åk 1: Repetition av hur MinPlan fungerar i samband med info om huvudämnesval  Slutet av april: Alla åk påminns av studiekansliet via e- post att studieplanen ska inlämnas för granskning per 31.5 (inkl. info om MinPlan-guider och manualer). Ett MinPlan-tillfälle ordnas i datorklass där studierådgivaren finns tillgänglig för att besvara studie- och MinPlan- relaterade frågor  Maj: egenlärarna kontrollerar att deras studerande håller på med sin studieplan och uppmuntrar alla sina studenter att ta kontakt  Senast genast efter 1.6: egenlärarna granskar studieplanerarna, ber in kompletteringar vid behov och godkänner studieplanerna  Slutet av juli/ början av augusti: byte av egenlärare enligt val av huvudämne i DT och KT Handledningen i MinPlan vid KT och IT, våren

16 Manualer för MinPlan, bl.a.  startguide i MinPlan  e-guider för MinPlan –uppgörande av studieplan för utbildningarna och tidsbestämning –kurs- och tentanmälan –sökning av kurser i kursdatabasen http://www.abo.fi/student/minplanmanualer (länkas hit från Hjälp-knappen inne i MinPlan)

17 Egenlärarens och tutorns roll och uppgifter

18 21.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo18 Årets tutorer och egenlärare vid KT och IT  Tutorer: www.abo.fi/student/gulistutorwww.abo.fi/student/gulistutor  Egenlärare: www.abo.fi/student/kt_egenlarare www.abo.fi/student/it_egenlarare

19 Studieklimatundersökningen 2011: Av vem har du fått information och hjälp angående studiefrågorna? Ja-svar i %

20 Studieklimatundersökningen 2011: I dina studier, har du fått råd och hjälp med följande saker?

21 21.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo21 Egenlärarens resp. tutorns uppgifter  Egenläraren formell handledare –Granskar studieplanen, förordar/godkänner den –Diskuterar huvudämnes- och biämnesval, ger goda råd om studiehelheter –Studieteknisk handledning (ämnesspecifik) –Hjälper studerande få helhetsbild av studierna –Integrering i akademiska samfundet –Finns där då studerandena upplever att studierna inte framskrider som de ska  Tutorn informell handledare –Bollplank för studieplaneringen: hur upplevde du själv dina första kurser, arbetsbördan, innehållet; vilka kurser krävde mer/mindre än du trodde, goda råd för det praktiska upplägget av studierna, egna erfarenheter –Hjälper gulnäbbarna att logga in, byta lösenord, spara ett dokument på hemområdet, printa ut dokumentet, logga in på MinPlan –Gör upp studieplan med gulnäbbarna och går igenom undervisningsprogrammet –Se tutorns checklista http://www.abo.fi/student/checklistahttp://www.abo.fi/student/checklista

22 21.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo22 Egenlärar-tutor-gulisträffen v. 35  Tutorerna tar sina gulnäbbar till deras egenlärare –Kemiteknik Egenlärarna kollar sina kalendrar NU och föreslår datum –Datavetenskap –Datateknik –Informationssystem  Syftena med egenlärar-tutor-gulisträffen –alla lär känna varandra –egenlärarna välkomnar studerandena till institutionen/ämnet berättar vad deras uppgift är, poängterar att studerandena får och skall ta kontakt! berättar allmänt om examen och kursval visar på studieplaneringsverktygen undervisningsprogrammet, studiehandboken och MinPlan diskuterar läsordning för P1 och ger goda tips för tidsplanering visar på stödtjänsterna för studerandena som finns vid ÅA mm. –tutorerna berättar vad som är bra att tänka på för effektiva studier –egenläraren och studerandena kommer ev. överens om individuell träff

23 21.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo23 Övriga egenlärarträffar åk 1, förslag  Gruppträff efter första tenten –Diskussion om hur tenten gick och vad tänka på då skriver tent i ämnet + annan ämnesspecifik studieteknik (ex. hur skriva tekniska rapporteringar)  Hösten: inbjudan till individuella träffar?  Efter 30.9: Feedback på studieplanen inlämnad för rådgivning i MinPlan  Ca mars: institutionsbibliotekarierna inbjuds hålla kurs i infosökning  Maj: inbjudan till årskursvisa gruppträffar –Viktigt tänka på i studieplaneringen för kommande läsår –Relevant ämnes-/institutionsspecifik info Samtididgt meddela att man kan boka tid för indiv.rådgivning  Juni: Granskning och ev. godkännande av studieplanen i MinPlan Förslag på schema över/teman för egenlärarnas träffar med sina egenstuderande www.abo.fi/personal/lasarsschemawww.abo.fi/personal/lasarsschema

24 21.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo24 Ev. övriga frågor och ärenden?


Ladda ner ppt "21.8.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Egenlärar- och tutorträff för KT och IT 29.8.2011 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb."

Liknande presentationer


Google-annonser