Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion i egenläraruppgiften 24.8.2012 Tove Forslund, Lärcentret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion i egenläraruppgiften 24.8.2012 Tove Forslund, Lärcentret"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion i egenläraruppgiften 24.8.2012 Tove Forslund, Lärcentret tove.forslund@abo.fitove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/stodenhet/egenlarare www.abo.fi/stodenhet/egenlarare 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1

2 Egenlärarhandledningen  Vad bör egenläraren behärska – verktyget MinPlans funktioner för handledning av studieplanen – fakta om studier vid ÅA – kommunikation med studenter och ledarskap – metoder för diskussion och smågrupper  Lär sig genom erfarenhet, av kolleger, från kurser inom personalutbildningen, självreflektion, teori 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 2

3 Dagens program  Översikt över studierådgivningen vid ÅA och egenlärarens plats i den. Se audioföreläsning på www.abo.fi/stodenhet/material > Studierådgivningen vid ÅAwww.abo.fi/stodenhet/material  Egenlärarens roll och uppgifter – Stöda studierna – Handledning i uppgörande av studieplan i MinPlan och granskning av studieplanen – Hur kan egenläraren stöda genomströmningen – Goda tips från egenlärare  Läsårsschema för egenlärararbetet, egenlärararbetet i arbetsplanen  Stöd för egenlärarens arbete  Handledning av studieplanen i MinPlan Text- och e-guider www.abo.fi/student/minplanmanualerwww.abo.fi/student/minplanmanualer 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 3

4 Nybörjar- rådgivning vid ÅA personlig rådgivning egenlärare tutorer studierådgivare (institutionernas egna + vid Lärcentret) studiechefer + -sekreterare MinPlan kurser webbstöd ASF Akademiska studiefärdigheter 1-8 sp, Arbetslivskompetens 2 sp, Interkulturell kännedom 4-8 sp IT-kurser (IT-verktygslådan, insternas kurser) Nätstödda studieorienteringskurser för olika utbildningar Studieorienteringsveckan studentpsykolog Studentkåren + -föreningar Informationssökning (ÅAB och Tritonia) studentpräst klinikverksamhet 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 4 Grupp för ”spännare” Kand- och graduklubben

5 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 5 Webbmaterial + nätföreläsningar www.abo.fi/student/studieteknik  allmänt om studieteknik  ämnesspecifikt studieteknikmaterial  Studieteknikguide (på kommande)

6 Egenlärarens roll och uppgifter 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 6

7 Mikkonen, Eriksson & Pyry (s. 39) i Eriksson, I & Mikkonen, J (ed.): ”Opiskelun ohjaus yliopistossa. Edita 2003. 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 7 Information – guider, webbsidor, annan information Rådgivning – frågor och svar Handledning – dialog, söka svar tillsammans Specialhandledning

8 Egenlärarnas och studierådvgivarnas roll 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 8 reaktiv proaktiv Rådgivarnas roll går från att ha varit mer reaktiv, dvs. att ha agerat då studenterna tagit kontakt, till att bli mer proaktiv, dvs. rådgivarna förväntas ta kontakt med studerandena.

9 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 9 Terapeutisk nivå Känslonivå (t.ex. frågor och studieproblem som har att göra med studerandes privatliv) Verksamhetsnivå (t.ex. planering av studierna, handledning i studieteknik) Kunskapsnivå (t.ex. ämnesspecifika frågor, feedback på övningsuppgifter) Kommunikationsnivå (t.ex. integrering i akademisamfundet och insten Egenlärarens roll Figuren är baserad på en bild från presentationen Pitkin matkaa monin muodoin tuutoroiden, Peda-forums vårdagar 4.4.2001. Tarja Olkkonen & Merja Vanhala, Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyksikkö.

10 Egenlärarens uppgifter  Stöda studieplaneringen – handleda i studieplaneringen (i och utanför MinPlan) – handleda i val av biämne – diskutera studenternas målsättningar för studierna, varför man valt ämnet  Stöda socialiseringen i universitetsmiljön och ge akademiska studiefärdigheter – inspirera till akademiska studier – introducera akademiska begrepp och förkortningar som används vid ÅA – diskutera lärstilar och studiefärdigheter, tidsanvändning och tidsplanering, motivation (inkl. tent- och prestationsångest), studietrötthet mm. – handleda i ämnesspecifik studieteknik (t.ex. hur skriva tentsvar, referensteknik/hur undvika plagiering) – informera om ÅA:s stödtjänster som Lärcentret, Arbetsforum, skrivhandledning, studiepsykologens tjänster – ordna samvaro 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 10

11 Egenlärarens uppgifter forts.  Stöda utvecklingen av expertidentiteten och hjälpa studerandena att komma ut i arbetslivet – diskutera biämnesval – diskutera trösklar och fallgropar med att skriva kandidatarbetet/pro gradu > avdramatisera! – planera inför arbetslivet, berätta om hur och var ämnets studerande placerat sig i arbetslivet (samarbete med Arbetsforum) 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 11

12 Studieklimatundersökningen 2011: Egenlärarträffarna 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 12

13 Olika typer av studieplaner  Avgränsad studieplan – planerar in kurser för studietiden – tidsbestämmer kurserna – följer upp hur planerna förverkligas  Öppen studieplan – reflektion över vad vill göra i framtiden, vad vill studera den egna inlärningen 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 13

14 24.8.2012 14

15 Varför MinPlan?  Universiteten inför på alla områden fram till 2006 individuella studieplaner, som utformas tillsammans med de studerande (Resultatavtal mellan UVM och ÅA för perioden 2004-2006 och Akademins resurser för 2006).  Varje studerande för lägre och högre högskoleexamen ska göra upp en personlig studieplan för sin utbildning. Studieplanen görs upp inför varje nytt läsår och inför avläggande av examen. En godkänd studieplan är en förutsättning för inskrivning för läsåret och för betyget. Den årliga studieplanen inlämnas i regel under tiden maj till augusti. Om den enligt institutionsrådets anvisningar utgör en tillräcklig grund för studiernas framskridande och slutförande godkänns den av förvaltningen som underlag för inskrivning för läsåret. Studeranden kan under läsåret vid behov ändra sin studieplan. Institutionsrådet kan under läsåret göra de ändringar av undervisningsplanen som är nödvändiga för utbildningens genomförande, även om ändringarna inverkar på studieplanerna. (Examensstadgan 62 §) 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 15

16 … men vad är då egentligen idén med att studerande gör studieplaner?  förutom att UKM och examensstadgan så kräver…  Studieplanen hjälper den studerande att planera sina studier så att han/hon kan avlägga sina studier inom utsatt tid – En skriftlig plan i elektronisk form möjliggör att rådgivare (egenlärare, studierådgivare) kan handleda i planeringen. – I ett och samma verktyg MinPlan finns flera funktioner som stöder planeringen: studieplan baserad på valt utbildningsprogram, kursbeskrivningar, kurs- och tentanmälan, läsordning, avlagda prestationer. – Den studerande kan testa och göra hur många studieplaner som helst; studieplanen kan lätt ändras. – MinPlan ger en helhetsbild över studierna redan från början – Den studerande blir uppmärksammad på vilka val som ska göras och får hänvisningar till vilka bestämmelser som gäller vid val av t.ex. biämne (förklaringstexter för studiehelheterna) 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 16

17 forts.  praktiskt verktyg för att hålla reda på och påminna om kursanmälningar, föreläsningsstarter och tentamina  meningsfullt verktyg eftersom den erbjuder strukturering av obligatorisk och valbart, ämnen och helheter  roligt verktyg när man kan börja följa med hur avklarade prestationer börjar registreras och sålunda inte mera vara markerade som planerade utan som avklarade! 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 17

18 Egenlärarens uppgift i handledningen av studieplaneringen  Handleda studerande i uppgörandet av en personlig studieplan i MinPlan, dvs. – kontrollera att alla egenstuderande bedriver sådana studier som leder till den examen som studierätten medger – se att planen utgör en tillräcklig grund för studiernas framskridande och att studierna ser ut att framskrida enligt planerna – granska studieplanerna för terminsanmälan och godkänna dem  Följa upp hur studierna framskrider  Initiera diskussion kring studenternas målsättningar med studierna, som grund för uppgörande av studieplanen i MinPlan 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 18

19 Granskning och godkännande av studieplanen  Se särskilda anvisningar för granskningsprocessen av studieplanen (i Guiden för egenlärararbetet) I ett nötskal: – Kandidatstudieplan totalsumma 180 sp – Nästa läsårs kurser inplanerade och tidsbestämda – Godkänn inte en studieplan där kurser lyser rött – kräver åtgärd av studerande för att kunna godkännas till officiell studieplan – Studeranden har lämnat in sin studieplan inom den tid som institutionen har bestämt 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 19

20 Egenlärarens roll i handledningen av MinPlan för åk 1 första hösten  HF och IPL: egenlärarna deltar i introduktionen i uppgörande av studieplan i MinPlan i datorklass under studieorienteringsveckan och bör vara i kontakt med sina studerande under hösten och diskutera studieplanen  PF: gulisarna skickar in studieplanen (funktionen ”för granskning för terminsanmälan”) till egenlärarnas senast 30.10  TF: egenlärarna hjälper vid behov med MinPlan  Samhällsvet. fakultetsområdet i Åbo: egenläraren deltar i tutorvisa introduktioner i uppgörande av studieplan i MinPlan i datorklass i september (men de ger inte systematiskt kommentarer på studieplanerna under hösten)  Samhällsvet. fakultetsområdet i Vasa: ?  BioVet:  KT: gulisarna skickar in studieplanen senast 30.9 (funktionen ”för rådgivning”) och egenläraren går igenom den under oktober  NatVet: gulisarna skickar in studieplanen senast 30.10 (funktionen ”för rådgivning”) och egenläraren går igenom den under november  IT: gulisarna skickar in studieplanen senast 30.9 (funktionen ”för rådgivning”) och egenläraren går igenom den under oktober 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 20

21 Hur kan egenläraren stöda genomströmningen?  ingripa i tid, för att notera – potentiella avbrytare så snart som möjligt – långsamma studenter  avgörande roll i studieplaneringen särskilt för de studenter som på något sätt avviker från den rekommenderade studiegången (studier från tidigare, börjar på våren, äldre studerande som återupptar studierna mm.)  hålla årliga individuella samtal med egenstuderandena, för att – notera om studentens studier inte framskrider som de borde – se till att studenterna inte missar kurser som krävs för att de ska kunna gå vidare – ge studenterna möjlighet att diskutera sina studier  ge feedback på studieplanen (dvs. inte bara godkänna) 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 21

22 Hur kan egenläraren stöda genomströmningen? forts.  hjälpa med bl.a. biämnesval, tidsmässig planering av kurser, kursval med tanke på framtidsplaner, strukturerna i studierna inkl. examensstrukturen, systemen med hur kurser erbjuds  se efter de studerande som är nästan klara – påminna dem om vad de bör göra för att bli färdiga – så att de inte pga. motgång avbryter  bidra till att förbättra studenternas studieteknik  se till att det ordnas samvaron och välkomststillfällen (sammanhang)  hålla kontakt med egenstuderandena: skicka information; påminna om tillställningar, viktiga kurser och deadlines som närmar sig mm. samt bekräfta genom kommentarer på studieplan och svar på e-post 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 22

23 Utmaningar för rådgivningen  Studerandes aktivitet – Kommer inte på gruppträffar – Reagerar inte då rådgivaren tar kontakt  Rådgivarnas kompetens och engagemang  Studieplanen ses som formalitet, inte som verktyg som stöder kumulativt lärande  Studenten gör ingen/skickar inte in studieplan  Studenten klarar inte av att skicka in planen eller planen är inlämnad för fel typ av granskning  MinPlan påstår att en kurs inte är avlagd (kursen syns i STURE) 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 23

24 Egenlärararbetet i arbetsplanen  Se punkt 1 i arbetsplanen (”Studierådgivning, egenlärarverksamhet, handledning”)  Finns riktgivande instspecifik information om arbetsmängden för egenlärarna (www.abo.fi/stodenhet/material)www.abo.fi/stodenhet/material 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 24

25 Läsårschema för rådgivningen av studerande vid ÅA  Huvudsakliga aktörerna – Studiekanslierna – Egenlärarna – Tutorerna  Introduktion och handledning i MinPlan för studerande  Årsschema för studierådgivningen vid institutionen  Läsårsschema för egenlärarnas rådgivning  Se www.abo.fi/stodenhet/lasarsschemawww.abo.fi/stodenhet/lasarsschema 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 25

26 Egenlärarens arbete under läsåret, förslag  Augusti: – Ev. granskning av studieplaner som kommit in sent  Studiestarten i månadsskiftet augusti-september (gäller gulisegenlärare): – Delta i studieorienteringen och bekanta dig med hur studieintroduktionen ser ut – Gruppträff med egenlärare, egenstuderande och tutorer: lära känna varandra, egenläraren informerar om vad egenläraren kan hjälpa till med, visar på studieplaneringsverktygen undervisningsprogrammet, studiehandboken och MinPlan, berätta om biämnesalternativ, ge studietekniska råd  Under hösten: – Individuell träffar med första årets studerande (diskussion om t.ex. biämnesalternativ, studieplaneringen, arbetsmöjligheter, verkliga målsättningen med studierna) – Behandla ämnesspecifik studieteknik med åk 1(på grundkurs, på gruppträff, efter första tentamen eller motsv.) – Kom också ihåg äldre studerande – visa att du är tillgänglig och inbjud till träff (individuell träff i början av hösten för konkret årsplanering)  Granska utkast till studieplaner under hösten (vissa institutioner) 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 26

27 forts.  Våren: – Uppföljning av hur studenternas studier framskrider, individuell träff enligt behov (jan.) – Ta initiativ till eller uppmuntra din egenstuderande att delta i den rådgivning som ges av ex. arbetsforum och lärcentret  Maj: – E-post med påminnelse till alla egenstuderande att inlämna studieplan – Gör studieplanen tillsammans med studenterna i datorklass (gruppträff)  Juni (augusti): – Granskning av alla årskursers studieplaner 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 27

28 Handledningen  Gruppträff för info > boka tid för individuella träffar (studenternas frågor och planer, uppföljning)  I handledningssituationen – komma överens om tidtabell och vad ni ska diskutera – fråga – sammanfatta situationen – tillåt tystnad och pauser  Loggbok – Gör minnesanteckningar om studerandena så att du lär känna dem (vem de är, deras framtidsplaner mm) – Spara korrespondens med studerandena och ang. studerandenas frågor och studieplaner – Anteckningsbok / Läsårsschemat med kommentarer (se följande ppt- sidor)  Foton av egenstuderandena 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 28

29 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 29

30 Stöd för egenlärarnas arbete  Webb: – Stöd för egenlärarens arbete och dokumentation av egenlärarverksamheten www.abo.fi/stodenhet/egenlararewww.abo.fi/stodenhet/egenlarare – Institutionsspecifik info för egenlärarna Studentportalen > din institution > Studierådgivning Anställdaportalen > din institution > Info för anställda www.abo.fi/stodenhet/egenlarare > Material > Instspecifikt materialwww.abo.fi/stodenhet/egenlarare  Studiekansliet  Kollegialt stöd  Institutionsvisa egenlärarträffar 1-2 ggr/år  Öppna seminarier om rådgivning och kurser i MinPlan: se kurskatalogen www.abo.fi/personal/kurskatalog www.abo.fi/personal/kurskatalog 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 30

31 Kurser och seminarier  Insternas egenlärar-tutorträffar må 27.8.2012  Opintojen ohjaus - teoria ja käytäntö 26.11.2012 kl. 9-12 och/eller 13-16, Åbo + Adobe Connect  Hitta information i MinPlan, 28.8 ELLER 14.9 kl. 10.00-12, videokonferens Åbo-Vasa ELLER 2.10 kl. 10.00-12, Vasa  Studierådgivning 2 sp – NYHET! www.abo.fi/personal/egenlararfortb www.abo.fi/personal/egenlararfortb  Se kurskatalogen www.abo.fi/personal/kurskatalogwww.abo.fi/personal/kurskatalog  Notera övriga introkurser för undervisande personal: www.abo.fi/personal/intro_nypersonal www.abo.fi/personal/intro_nypersonal 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 31

32 Studieplanen i MinPlan  Begrepp i studieplanen – Programplan: studiernas struktur för hela examen, huvudämne, ev. biämnen, obligatoriska kurser – Studieplan (Aktiv) studieplan Studieplansutkast Officiell studieplan (godkänd, arkiveras i samband med godkännandet i befintlig form) – Aktiv studierätt  Roller i studieplanen – Egenlärare (formell handledare) – Studerande – Tutor (informell handledare) – Fakulteten (Institutionen)  Viktiga flikar – Information > Studieplanering- rutan Nya egenstuderande Studieplaner att granska, kompletteringar – Egenlärarens flikar Studieplaner Egenlärarens studerande – Mina granskningar 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 32

33 Logga in på MinPlan Logga in på MinPlan www.abo.fi/minplan/www.abo.fi/minplan/ (Se gärna den egna institutionens information, t.ex. examensstruktur och examensbestämmelser i Studiehandboken) Stöd  www.abo.fi/student/minplanmanualer/ www.abo.fi/student/minplanmanualer/ – E-guider, textguider  minplan@abo.fi minplan@abo.fi – svar på tekniska och allmänna frågor; övriga frågor vidareförmedlas till rätt person vid resp institution – möjlighet att ge feedback om MinPlan 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 33

34  Motivera till planering av studierna ...och med hjälp av MinPlan  Kom också ihåg ”öppen studieplan”, dvs. diskussion kring studerandes målsättningar och akademiska studier  Uppmuntra studerandena att anlita de olika rådgivare som finns ... och att delta i kurserna i allmänna färdigheter  Delta själv i institutionsträffarna för egenlärarna och utbildningarna som ordnas - din rådgivningsexpertis växer efter hand Lycka till med egenläraruppgiften! 24.8.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 34


Ladda ner ppt "Introduktion i egenläraruppgiften 24.8.2012 Tove Forslund, Lärcentret"

Liknande presentationer


Google-annonser