Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Undervisningens planering vid ÅA Utbildning för institutionsrådens studentrepresentanter 16.11.2012 Studiechef Sanna Westerlund 12.9.2014Åbo Akademi -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Undervisningens planering vid ÅA Utbildning för institutionsrådens studentrepresentanter 16.11.2012 Studiechef Sanna Westerlund 12.9.2014Åbo Akademi -"— Presentationens avskrift:

1 Undervisningens planering vid ÅA Utbildning för institutionsrådens studentrepresentanter 16.11.2012 Studiechef Sanna Westerlund 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 1

2 Innehåll  Regelverk kring studieärenden  Studentrepresentanternas möjligheter att påverka planeringen av och beslut kring – Undervisningsplan, kurser – Studiehelheter – Examensbestämmelser – Utbildningsprogram – Utvärdering  (Antagning) 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 2

3 Regelverk  Universitetslag (558/2009)  Hänvisning till – Statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004) – Undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens utbildnings- ansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar (568/2005) 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 3

4 Regelverk  Statsrådets förordning om universitets- examina (794/2004) – Lägre högskoleexamen: mål, omfattning och uppbyggnad (7-9 §) – Högre högskoleexamen: mål, omfattning och uppbyggnad (12-13, 15 §) – Språkkunskaper (6 §) 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 4

5 Regelverk  Undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens utbildnings- ansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar (568/2005) – Inom vilka områden, grupper av läroämnen och ämnen universiteten kan ordna fördjupade studier (hum, ped, nat, sam, häls, lärarutbildning) – Utbildningsprogram (tekn-vet) – Specialiseringsutbildn. (t.ex. spec.psyk.lic) 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 5

6 Regelverk  ÅA:s förvaltningsinstruktion (25.9.2009)  Institutionsrådets uppgifter (8 §) – Besluta om undervisningsplanen, program- planerna och andra examensbestämmelser – Besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen – (Anta forskarstuderande – Utse förgranskare, opponenter och kustos samt bedöma doktorsavhandlingar (OBS, konflikt med ÅA:s instruktion för forskar- utbildningen)) 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 6

7 Regelverk  Prorektorerna (5 §)  Inom sina resp. fakultetsområden har prorektorerna till uppgift att – Besluta om utbildningsstrukturen 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 7

8 Regelverk  Examensstadga för ÅA (21.1.2010)  Detaljerade regler om – Examinas uppbyggnad – Språkkrav – Antagning och utexaminering – Undervisningen och studierna – Utbildningsansvar 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 8

9 Regelverk  Lagar och förordningar tillgängliga på www.finlex.fi www.finlex.fi  ÅA:s bestämmelser tillgängliga på http://www.abo.fi/personal/forfattningar http://www.abo.fi/personal/forfattningar  Utbildningsspecifika bestämmelser på http://www.abo.fi/personal/ultbildforf http://www.abo.fi/personal/ultbildforf 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 9

10 Institutionsråden centrala  De flesta beslut kring utbildningen går via institutionsråden  studentrepresentanterna har goda möjligheter att påverka!  Kontakta gärna föredragande med frågor kring olika ärenden som behandlas i råden 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 10

11 Exempel: undervisningsplan  Undervisningsplan (examensstadgan, 40 §) – Vilka utbildningar som ges och vilken undervisning som anordnas varje läsår – Godkänns årligen av institutionsrådet – Rent konkret en lista på kurser som ämnena föreslår att ska undervisas – Kurser ”blir inte till” om inte godkända av minst ett institutionsråd – Behandlas i mars-maj 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 11

12 Kursplanering  Examinator eller ämnesansvarig ansvarar för kurserna inom ett ämne  ger förslag till institutionsrådet om vilka kurser som ska undervisas varje år  Ämnet (som företräds av ämnesansvarig) bestämmer om kursernas innehåll och om hur kurserna ska genomföras 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 12

13 Kursplanering  Förvaltningsinstruktionen 10 §: ”Den ämnesansvariga leder och utvecklar undervisningen och forskningen inom ämnet med beaktande av prefektens och institutionsrådets anvisningar. Den ämnes- ansvariga sammankallar personal och studerande inom ämnet till överläggningar om för ämnet väsentliga ärenden.” 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 13

14 Kursplanering  Viktigt för alla studerande att delta då ämnesmöten ordnas, eftersom möjligheten att påverka finns där  Sker i december-februari  Svårare för representanter i institutionsråd att påverka då ett färdigt förslag från ämnet föreligger 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 14

15 Exempel: studiehelheter och programplaner  S.k. ämnesstruktur, helheter av kurser, t.ex. grundstudier, ämnesstudier  Programplan = examensstruktur, anger hur examen är uppbyggd, vad som ska ingå  Examensstadgan (40 §): institutionsrådet godkänner för varje utbildning en program- plan som anger vilka programdelar, studie- helheter och studieprestationer som kan ingå i utbildningen 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 15

16 Exempel: studiehelheter och programplaner  Uppdateras inte nödvändigtvis varje år  Studiehelheter: förslag från ämnet, d.v.s. fungerar långt lika som för kurser  Ändringar till programplaner är inte så vanliga, eftersom det handlar om större förändringar  Behandlas i mars-april 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 16

17 Exempel: examensbestämmelser  Många olika typer – Tentamensbestämmelser, bedömnings- grunder, regler för byte av huvudämne, handledning etc.  Kan komma till institutionsrådens behandling när som helst under året  Uppstår ur någon sorts behov 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 17

18 Exempel: nytt utbildningsprogram  Vilka utbildningar som får finnas vid ÅA bestäms i 794/2004 och 568/2005  nya utbildningar kräver ändringar till dessa  Utgår från en framställning som normalt kommer från ämnet/institutionen  Behandlas i institutionsråd och i styrelsen (ändringar planeras)  Ovanligt 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 18

19 Påverka genom utvärdering  Alla studerande kan påverka utbildningen genom att delta i de regelbundna utvär- deringar som görs vid ÅA, särskilt – Studieklimatundersökningar – Kursutvärderingar – (Arbetslivsenkäter) 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 19

20 Påverka genom utvärdering  Examensstadgan 73 §, utvecklande och utvärdering av utbildningen – Systematisk och regelbunden – Dialog och reflektion – Dokumentation, synliggörande och uppföljning  Utvärderingarna ska behandlas årligen i institutionsråden 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 20

21 Påverka genom utvärdering  Institutionerna ska besluta om – vilka kurser som utvärderas – hur och med vilken tidtabell – Vilka frågor som ställs – Vilken skala som används – När och hur utfallet meddelas  Olika system vid olika institutioner, kontrollera vad som gäller för din inst! 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 21

22 Studentantagning  Antagningen dimensioneras i förhållande till ÅA:s examensmålsättningar  Examensmålsättningar förhandlas med UKM i regel med tre års mellanrum  ÅA:s styrelse slår fast målsättningarna för antagningen (antal)  Rektor godkänner antagningsplan och slår fast maximiantal som kan antas, med beaktande av bortfall i antagningen 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 22

23 Studentantagning  Institutionerna (råd och/eller prefekt) slår fast principer kring antagning till den egna institutionen – Till vilka utbildningar studerande antas – Institutionsspecifika bestämmelser, t.ex. urvalsprocedurer – Datum för urvalsprov – Urvalslitteratur och poängberäkning (tilläggspoäng) 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 23

24 Studentantagning  Prefekten fattar beslut om antagning av nya studerande till institutionerna 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 24

25 Tack! Kontakta gärna: Sanna Westerlund, tfn (02) 215 4401 hf-studiechef@abo.fihf-studiechef@abo.fi, ipl-studiechef@abo.fiipl-studiechef@abo.fi...eller den egna institutionens studiechef https://www.abo.fi/student/studiekansli https://www.abo.fi/student/studiekansli 12.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 25


Ladda ner ppt "Undervisningens planering vid ÅA Utbildning för institutionsrådens studentrepresentanter 16.11.2012 Studiechef Sanna Westerlund 12.9.2014Åbo Akademi -"

Liknande presentationer


Google-annonser