Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion i egenläraruppgiften 26.8.2011 Tove Forslund, Lärcentret i Åbo

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion i egenläraruppgiften 26.8.2011 Tove Forslund, Lärcentret i Åbo"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion i egenläraruppgiften 26.8.2011 Tove Forslund, Lärcentret i Åbo tove.forslund@abo.fitove.forslund@abo.fi, http://www.abo.fi/personal/egenlarare http://www.abo.fi/personal/egenlarare

2 2 Dagens program Översikt över studierådgivningen vid ÅA och egenlärarens plats i den. Egenlärarens roll och uppgifter –Handledning i uppgörande av studieplan i MinPlan och granskning av studieplanen Se också e-guider www.abo.fi/student/minplanmanualerwww.abo.fi/student/minplanmanualer –Egenlärarens övriga uppgifter –Goda tips från egenlärare Läsårsschema för egenlärararbetet, egenlärararbetet i arbetsplanen Stöd för egenlärarens arbete Handledning av studieplanen i MinPlan

3 3 Nybörjar- rådgivning vid ÅA personlig rådgivning egenlärare tutorer studierådgivare (institutionernas egna + vid Lärcentret i Åbo) studiechefer + övrig personal vid studie- kanslierna tekniska verktyg MinPlan kurser webbstöd Akademiska studiefärdigheter 1-8 sp IT-kurser (IT-verktygslådan, instkurser) Nätstödda studieorienteringskurser för olika utbildningar Studieorienteringsveckan studentpsykolog studentpräst Studentkåren + -föreningar Informationssökning (ÅAB och Tritonia) LC:s klinikverksamhet för stud. med särskilda behov

4 4 Webbmaterial + nätföreläsningar www.abo.fi/student/studieteknik  allmänt om studieteknik  ämnesspecifikt studieteknikmaterial

5 Egenlärarens roll och uppgifter

6 6 Mikkonen, Eriksson & Pyry (s. 39) i Eriksson, I & Mikkonen, J (ed.): ”Opiskelun ohjaus yliopistossa. Edita 2003. Information – guider, webbsidor, annan information Rådgivning – frågor och svar Handledning – dialog, söka svar tillsammans Specialhandledning

7 7 Bra med kontaktperson för studerandena –”jag tror att studenterna anser att det är bra att det finns en person som de kan vända sig till.” –” tror att de har lättare att ta kontakt med personalen då de har en konkret person som tillskrivits dem individuellt.” –”Av de studerande som kommit längre och börjat jobba mera med sitt huvudämne finns det sådana som börjar inse att de kan komma och diskutera mera fritt. Att egenläraren är en stödperson inte en frågebyrå.” Ur utvärdering av egenlärarverksamheten med egenlärarna i Åbo (juni 2008) - Liknande kommentarer i studentenkäten (maj 2010).

8 8 Egenlärarnas och studierådvgivarnas roll reaktiv proaktiv Rådgivarnas roll går från att ha varit mer reaktiv, dvs. att ha agerat då studenterna tagit kontakt, till att bli mer proaktiv, dvs. rådgivarna förväntas ta kontakt med studerandena.

9 9 Terapeutisk nivå Känslonivå (t.ex. frågor och studieproblem som har att göra med studerandes privatliv) Verksamhetsnivå (t.ex. planering av studierna, handledning i studieteknik) Kunskapsnivå (t.ex. ämnesspecifika frågor, feedback på övningsuppgifter) Kommunikationsnivå (t.ex. integrering i akademisamfundet och insten Egenlärarens roll Figuren är baserad på en bild från presentationen Pitkin matkaa monin muodoin tuutoroiden, Peda-forums vårdagar 4.4.2001. Tarja Olkkonen & Merja Vanhala, Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyksikkö.

10 10 Olika typer av studieplaner Avgränsad studieplan –planerar in kurser för studietiden –tidsbestämmer kurserna –följer upp hur planerna förverkligas Öppen studieplan –reflektion över vad vill göra i framtiden, vad vill studera den egna inlärningen Akademisk studieplan –integrering i universitetssamfundet –utveckling av akad. professionaliteten

11 11 Egenlärarens uppgift i handledningen av studieplaneringen Handleda studerande i uppgörandet av en personlig studieplan i MinPlan, dvs. –se att planen utgör en tillräcklig grund för studiernas framskridande och att studierna ser ut att framskrida enligt planerna –kontrollera att alla egenstuderande bedriver sådana studier som leder till den examen som studierätten medger –granska studieplanerna för terminsanmälan och att förorda planerna för godkännande eller godkänna planerna Följa upp hur studierna framskrider Initiera diskussion kring studenternas målsättningar med studierna, som grund för uppgörande av studieplanen i MinPlan

12 12 Granskning och godkännande av studieplanen Se särskilda anvisningar för granskningsprocessen av studieplanen (i Guiden för egenlärararbetet) Egenlärarens uppgift (granskning/godkännande) –HF, PF, IPL, andra fak.området: Egenläraren granskar och godkänner studieplanerna –TF: Egenläraren granskar och institutionen/studiekansliet godkänner studieplanerna –BioVet, Natvet, KT och IT: Egenläraren väljer ifall han/hon själv godkänner eller ifall han/hon enbart granskar och skickar till studiekansliet för godkännande

13 13 Granskning för terminsanmälan I ett nötskal: –Kandidatstudieplan totalsumma 180 sp –Nästa läsårs kurser inplanerade och tidsbestämda –Godkänn inte en studieplan där kurser lyser rött – kräver åtgärd av studerande för att kunna godkännas till officiell studieplan –Studeranden har lämnat in sin studieplan inom den tid som institutionen har bestämt Ur anvisningarna för granskningen: –studeranden har i sin plan gjort de val av ämnen, kurser m.m. som programplanen förutsätter och som bör göras inför följande läsår –studeranden har en realistisk uppfattning om sin arbetsförmåga vad gäller planerade studier under året –studeranden har valt en realistisk tidpunkt för examens avläggande –studeranden har framskridit i sina studier i en sådan takt att de planerade studierna under följande läsår och examens planerade avläggande är realistiskt –studeranden har bedrivit sådana studier som leder till den examen som studierätten medger –studietakten är sådan att studiestöd kan erhållas (45 sp per år) –ifall examens avläggande är nära fästs uppmärksamhet vid om examens sammansättning är lämplig för avsedd examen –finns det andra omständigheter som motiverar att institutionens eller någon annan rådgivares uppmärksamhet fästs vid studeranden

14 14 Egenlärarens roll i handledningen av MinPlan för åk 1 första hösten HF och IPL: egenlärarna deltar i introduktionen i uppgörande av studieplan i MinPlan i datorklass under studieorienteringsveckan och bör vara i kontakt med sina studerande under hösten och diskutera studieplanen PF: gulisarna skickar in studieplanen för granskning för terminsanmälan till egenlärarnas under oktober TF: egenlärarna hjälper vid behov med MinPlan Samhällsvet. fakultetsområdet i Åbo: egenläraren deltar i tutorvisa introduktioner i uppgörande av studieplan i MinPlan i datorklass i september (men de ger inte systematiskt kommentarer på studieplanerna under hösten) Samhällsvet. fakultetsområdet i Vasa: ? BioVet, NatVet, KT och IT: gulisarna skickar in studieplanen senast 1.12 och egenläraren går igenom den under december

15 15 Varför MinPlan? Universitetet skall ordna undervisning och studiehandledning så att heltidsstuderande kan avlägga examina inom den tid som föreskrivs. (Universitetslag 558/2009 § 40) Varje studerande för lägre och högre högskoleexamen ska göra upp en personlig studieplan för sin utbildning. Studieplanen görs upp inför varje nytt läsår och inför avläggande av examen. En godkänd studieplan är en förutsättning för inskrivning för läsåret och för betyget. Den årliga studieplanen inlämnas i regel under tiden maj till augusti. Om den enligt institutionsrådets anvisningar utgör en tillräcklig grund för studiernas framskridande och slutförande godkänns den av förvaltningen som underlag för inskrivning för läsåret. Studeranden kan under läsåret vid behov ändra sin studieplan. Institutionsrådet kan under läsåret göra de ändringar av undervisningsplanen som är nödvändiga för utbildningens genomförande, även om ändringarna inverkar på studieplanerna. (Examensstadgan 62 §)

16 16 … men vad är då egentligen idén med att studerande gör studieplaner? förutom att universitetslagen och examensstadgan så kräver… Studieplanen hjälper den studerande att planera sina studier så att han/hon kan avlägga sina studier inom utsatt tid –En skriftlig plan i elektronisk form möjliggör att rådgivare (egenlärare, studierådgivare) kan handleda i planeringen. –I ett och samma verktyg MinPlan finns flera funktioner som stöder planeringen: studieplan baserad på valt utbildningsprogram, kursbeskrivningar, kurs- och tentanmälan, läsordning, avlagda prestationer. –Den studerande kan testa och göra hur många studieplaner som helst; studieplanen kan lätt ändras. –MinPlan ger en helhetsbild över studierna redan från början –Den studerande blir uppmärksammad på vilka val som ska göras och får hänvisningar till vilka bestämmelser som gäller vid val av t.ex. biämne (förklaringstexter för studiehelheterna)

17 17 praktiskt verktyg för att hålla reda på och påminna om kursanmälningar, föreläsningsstarter och tentamina meningsfullt verktyg eftersom den erbjuder strukturering av obligatorisk och valbart, ämnen och helheter roligt verktyg när man kan börja följa med hur avklarade prestationer börjar registreras och sålunda inte mera vara markerade som planerade utan som avklarade! Forts.

18 18 Studieklimatundersökningen 2011: I dina studier, har du fått råd och hjälp med följande saker?

19 19 Studieklimatundersökningen 2011: Egenlärarträffarna

20 20 Egenlärarens övriga uppgifter ge allmän info om ämnet och presentera ämnets forskningsområden handleda i val av biämne berätta om hur och var ämnets studerande placerat sig i arbetslivet (samarbete med Arbetsforum) introducera akademiska termer och förkortningar som används vid Akademin integrera studerande i Akademin och inspirera till akademiska studier handleda i ämnesspecifik studieteknik –Exempel: hur skriva tentsvar, referensteknik/hur undvika plagiering diskutera lärstilar och studiefärdigheter, tidsanvändning och tidsplanering, motivation (inkl. tent- och prestationsångest), studietrötthet mm.

21 21 Egenlärarens uppgifter forts. presentera ÅA:s stödtjänster som Lärcentret, Arbetsforum, skrivhandledning, studierågivarens tjänster erbjuda möjlighet att ge feedback på studierna som helhet: positiva och negativa erfarenheter, egenlärarens egna erfarenheter från studietiden föra en diskussion om varför deltagarna i gruppen valt ämnet – att höra andras motiveringar kan vidga ens egna vyer diskutera trösklar och fallgropar med att skriva kandidatarbetet/pro gradu

22 22 Konkreta saker att tänka på i kontakten med egenstuderandena (ur utvärderingar) Svara på egenstuderandes mejl Då skickar tillbaka en studieplan för komplettering: egenläraren måste skriva vad som kräver komplettering –Överhuvud taget borde alla få kommentar på sin inlämnade studieplan Berätta vad egenlärarens uppgift är, att studerandena kan ta kontakt Teman som studenterna önskar diskutera –Behövs repetition av det viktigaste som presenterats under studieorienteringsveckan? –”Läsordning” –Om tillgodoräknandet av tidigare studier –Hur göra för att byta huvudämne –Då studenterna ska inleda magisterstudierna Hur kan man avlägga magisterstudier medan man är inskriven för kand- studier Strukturen för studierna När vettigt börja med gradu/diplomarbet

23 23 Läsårschema för rådgivningen av studerande vid ÅA Huvudsakliga aktörerna –Studiekanslierna –Egenlärarna –Tutorerna Årsschema för studierådgivningen vid institutionen Läsårsschema för egenlärarnas rådgivning Se www.abo.fi/personal/lasarsschemawww.abo.fi/personal/lasarsschema

24 24 Egenlärarens arbete under läsåret Augusti: –Ev. granskning av studieplaner som kommit in sent Studiestarten i månadsskiftet augusti-september (om du har gulisegenstuderanden): –Delta i studieorienteringen och bekanta dig med hur studieintroduktionen ser ut –Gruppträff med egenlärare, egenstuderande och tutorer: lära känna varandra, egenläraren informerar om vad egenläraren kan hjälpa till med, visar på studieplaneringsverktygen undervisningsprogrammet, studiehandboken och MinPlan, berätta om biämnesalternativ, ge goda tips för hur det lönar sig att avlägga kurser. Under hösten: –Individuell träffar med första årets studerande (diskussion om t.ex. biämnesalternativ, studieplaneringen, arbetsmöjligheter, verkliga målsättningen med studierna – ev. är det aktuella ämnet endast en mellanetapp) –Behandla ämnesspecifik studieteknik med åk 1 (på grundkurs, på gruppträff, efter första tentamen eller motsv.) –Kom också ihåg äldre studerande – visa att du är tillgänglig och inbjud till träff –Granska utkast till studieplaner under hösten (vissa institutioner) Våren: –Uppföljning av hur studenternas studier framskrider, individ. träffar enligt behov (jan.) –Ta initiativ till eller uppmuntra din egenstuderande att delta i den rådgivning som ges av ex. arbetsforum och lärcentret Maj: –E-post med påminnelse till alla egenstuderande att inlämna studieplan Juni (augusti): –Granskning av alla årskursers studieplaner

25 25 Loggbok –Gör minnesanteckningar om studerandena så att du lär känna dem (vem de är, deras framtidsplaner mm) –Spara korrespondens med studerandena och ang. studerandenas frågor och studieplaner –Anteckningsbok / Läsårsschemat med kommentarer (se följande ppt-sidor)

26 26

27 27

28 28 Egenlärarens resp. tutorns uppgifter Egenläraren formell handledare Tutorn informell handledare –Bollplank för studieplaneringen: hur upplevde du själv dina första kurser, arbetsbördan, innehållet; vilka kurser krävde mer/mindre än du trodde, goda råd för det praktiskaupplägget av studierna, egna erfarenheter –Hjälper gulnäbbarna att logga in, byta lösenord, komma åt sitt hemområde, printa och kopiera, logga in på MinPlan –Gör upp studieplan med gulnäbbarna och går igenom undervisningsprogrammet –Se tutorns checklista: https://www.abo.fi/student/checklista https://www.abo.fi/student/checklista

29 29 Utmaningar för rådgivningen Studerandes aktivitet –Kommer inte på gruppträffar –Reagerar inte då rådgivaren tar kontakt Rådgivarnas kompetens och engagemang Studieplanen ses som formalitet, inte som verktyg som stöder kumulativt lärande Studenten gör ingen/skickar inte in studieplan Studenten klarar inte av att skicka in planen eller planen är inlämnad för fel typ av granskning MinPlan påstår att en kurs inte är avlagd (kursen syns i STURE)

30 30 Egenläraren håller grundkurser Om egenläraren har mycket kurser med studerandena behövs inte särskilda egenlärarträffar på samma sätt Gruppträff ordnas i samband med grundkursföreläsning (så att man kan ’fånga’ dem alla ) Den första kontakten mellan lärarna och lärarens studeranden kunde ordnas centralt från ämnets sida Rådgivning/utbildning i MinPlan och studieplanering obligatorisk för studerandena Skapa fungerande kontakt mellan egenlärare och –studerande / förslag av egenlärarna Ur utvärdering av egenlärarverksamheten med egenlärarna i Åbo (juni 2008)

31 31 Egenlärararbetet i arbetsplanen Se punkt 1 i arbetsplanen (”Studierådgivning, egenlärarverksamhet, handledning”) Finns riktgivande information om arbetsmängden för HF:s, PF:s, IPL:s, andra fakultetsområdets (åbo), BioVets, NatVets, KT:s och IT:s egenlärare (www.abo.fi/personal/egenlarare_fakspecmaterial)www.abo.fi/personal/egenlarare_fakspecmaterial

32 32 Stöd för egenlärarnas arbete Webb: –Stöd för egenlärarens arbete och dokumentation av egenlärarverksamheten www.abo.fi/personal/egenlararewww.abo.fi/personal/egenlarare –Institutionsspecifik info för egenlärarna Studentportalen > din institution > Studierådgivning Anställdaportalen > din institution > Info för anställda www.abo.fi/personal/egenlarare > Material > Instspecifikt materialwww.abo.fi/personal/egenlarare Studiekansliet Kollegialt stöd Institutionsvisa egenlärarträffar 1-2 ggr/år Öppna seminarier om rådgivning och kurser i MinPlan –se kurskatalogen www.abo.fi/personal/kurskatalogwww.abo.fi/personal/kurskatalog –MinPlan: Att komma igång och hitta information 23.9.2011 kl. 10- 12, videokonferens

33 33 Verktyg att använda i rådgivningen: SWOT för självutvärdering Mina styrkor som studerande (Vad är jag bra på, vad kan jag?) Mina svagheter som studerande (Vad vill jag lära mig, vad måste jag utveckla?) Möjligheter (vilka utmaningar förväntar jag mig i mina studier, vilka möjligheter finns det för mig i mina studier?) Hot i omgivningen (vilka svårigheter förväntar jag mig i mina studier, vad kunde hota mina möjligheter att studera framgångsrikt?)

34 34 Studieplanen i MinPlan Begrepp i studieplanen –Programplan innehåller studiernas struktur för hela examen, huvudämne och ev. biämnen, obligatoriska kurser –Studieplan (Aktiv) studieplan Studieplansutkast Officiell studieplan (godkänd, arkiveras i samband med godkännandet i befintlig form) –Aktiv studierätt Roller i studieplanen –Egenlärare (formell handledare) –Egenstuderande –Tutor (informell handledare) –Fakulteten (Institutionen) Viktiga flikar –Information > Studieplanering-rutan Nya egenstuderande Studieplaner att granska, kompletteringar –Egenlärarens flikar Mina studerande Mina granskningar

35 35 Logga in på MinPlan Logga in på MinPlan www.abo.fi/minplan/www.abo.fi/minplan/ (Se gärna den egna institutionens information, t.ex. examensstruktur och examensbestämmelser i Studiehandboken) Stöd www.abo.fi/student/minplanmanualer/ –E-guider, textguider minplan@abo.fi –svar på tekniska och allmänna frågor; övriga frågor vidareförmedlas till rätt person vid resp institution –möjlighet att ge feedback om MinPlan

36 36 Motivera till planering av studierna...och med hjälp av MinPlan Kom också ihåg ”öppen studieplan”, dvs. diskussion kring studerandes målsättningar och akademiska studier Uppmuntra studerandena att anlita de olika rådgivare som finns... och att delta i kurserna i allmänna färdigheter Delta själv i institutionsträffarna för egenlärarna och utbildningarna som ordnas - din rådgivningsexpertis växer efter hand Lycka till med egenläraruppgiften!


Ladda ner ppt "Introduktion i egenläraruppgiften 26.8.2011 Tove Forslund, Lärcentret i Åbo"

Liknande presentationer


Google-annonser