Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Framtida geodatasamverkan Infrastruktur för geodata byggd genom samverkan Mattias Persson, Lantmäteriet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Framtida geodatasamverkan Infrastruktur för geodata byggd genom samverkan Mattias Persson, Lantmäteriet."— Presentationens avskrift:

1 1 Framtida geodatasamverkan Infrastruktur för geodata byggd genom samverkan Mattias Persson, Lantmäteriet

2 2 Vad är Geodatasamverkan?

3 3 Allt som händer har en geografisk anknytning och därför är geodata en viktig delmängd av samhällets informationsförsörjning en grundläggande informationsresurs i e-samhället För att säkerställa en god tillgång till geodata bygger vi en Infrastruktur för geodata - samverkande system, regelverk och tjänster för att söka, hitta och använda geodata från olika aktörer Illustratör Cecilia Lundgren

4 4 Inspire-direktivet (Lag om geografisk miljöinformation, laga kraft den 1/1 2011?) Lagen pekar ut ett antal offentliga organ som ansvariga (informationsansvariga myndigheter) för olika informationsslag som finns specificerade i direktivet Informationsansvariga myndigheter ska göra miljöinformationen tillgänglig via ett antal olika tjänster Informationsansvariga myndigheter ska dela med sig av informationen till alla som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter (datadelning)

5 5 Från separata informationskällor… …till en Informationskran Idén med Inspire Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Bild-idé: M. Drewniak

6 6 Förslag till lag om geografisk miljöinformation Lagen föreslås träda ikraft den 1 jan 2011 Arbete med en förordning till lagen pågår på departementet Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen Ändring i fastighetsregisterlagen Aktuella diskussionsfrågor Kommuner som informationsansvariga Samordningsrollen Sekretess Definitioner

7 7 PSI-direktivet (Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, laga kraft den 1/7 2010) Offentliga myndigheter måste ta emot alla kunder Transparenta avgifter Lika villkor för lika vidareutnyttjande Villkor måste vara relevanta och får inte i onödan begränsa möjligheter till vidareutnyttjande PSI-direktivet gäller även för kommuner och landsting

8 8 Hur fungerar det i praktiken? Jag tänker vidareutnyttja Myndigheters informationsbrunnar Tjänst Filter (Integritet) (Sekretess) (Säkerhet) Samverkan

9 9 Den nationella Geodatastrategin Underlättar det svenska genomförandet av EG- direktivet Inspire, men omfattar alla typer av grundläggande geodata, inte bara de datateman som regleras av Inspire Skapar en nationell infrastruktur för geodata och Sveriges bidrag till den europeiska infrastrukturen på geodataområdet Ger geodatamyndigheterna förutsättningar att främja användningen av och öka tillgängligheten till geodata Förbättrar förutsättningarna för en svensk förädlingsmarknad Bidrar till utvecklingen av e-förvaltningen Har Geodataprojektet som verktyg för att få fram en svensk geodataportal samt affärs- /verksamhetsmodeller som är gemensamma för geodatamyndigheterna

10 10 Vilka kan delta i Geodatasamverkan?

11 11 Definition av offentlig myndighet All verksamhet som enligt lag eller instruktion ingår i det offentliga uppdraget får använda de geodata som ingår i datadelningen

12 12 Alla organisationer som utför offentliga uppgifter kan delta Statliga myndigheter Kommuner Landsting Länsstyrelser Andra som har ett offentligt uppdrag (t.ex. Fiskevårdsförbund)

13 13 En offentlig organisation kan vara 1.Part i geodatasamverkan – och således för offentlig användning ta del av den samlade informationen från de myndigheter som har informationsansvar enligt Inspire. För detta nyttjande betalas en årlig avgift enligt principer som redovisas i samverkansavtalet. 2.Medverkande i geodatasamverkan – och använda Geodataportalen för att tillhandahålla egna geodataprodukter. Om det är fråga om betaltjänster tecknas avtal direkt mellan kommunen och användaren. 3.Både part och medverkande – d.v.s. ta del av det samlade utbudet av information och använda Geodataportalen för att tillhandahålla egna data 4.Stå utanför geodatasamverkan – och vid behov träffa avtal om nyttjande direkt med produce- rande myndighet eller vidareförädlare.

14 14 Vilka geodata omfattas?

15 15 En gemensam Produktkatalog Produktkatalogen publiceras på geodata.se och finns även som bilaga i samverkansavtaletgeodata.se Beskriver vilka data som ingår i geodatasamverkan (och därmed i datadelning) Metadata för alla ingående produkter finns på geodata.segeodata.se

16 16 Produktkatalogen innehåller Idag innehåller produktkatalogen: Beskrivning av data från 23 myndigheter Totalt 390 geodatprodukter från en mängd teman, t.ex. - administrativa gränser - arealtäckande bilder och baskartor - areella näringar - atmosfär, klimatologi och meteorologi - biologi och ekologi - bebyggelse och andra konstruktioner - fastigheter och fysisk planering - försvar - geovetenskap - höjddata - kultur och samhälle - miljö - transporter

17 17 Ex. Lantmäteriets geodataprodukter GSD-Fastighetskartan (sammanslagen raster, skiktad raster, vektor fastighetsindelning, vektor topografi, planer, bestämmelser och rättigheter) GSD-Tätort (raster, vektor) GSD-Terrängkartan (raster, vektor) GSD-Vägkartan (raster, vektor) Bakgrundskarta till NVDB GSD-Fjällkartan, raster GSD-Fjällinformation, vektor GSD-Översiktskartan (raster, vektor) GSD-Sverigkartan i 1:1 miljon (raster, vektor) GSD-Sverigekartan 1:5/1:10/20 milj, vektor GSD-Höjddata, grid 2+/50+ Laserdata GSD-Höjdkurvor, 5m/10m/25m ekvidistans GSD-Marktäckedata (raster, vektor, pixel) GSD-Vegetationsdata GSD-Administrativ indelning, 1:250 000/1:1 miljon GSD-Ortnamn GSD-Ortofoto (svartvit/färg/IR 0.5m/1m upplösning) GSD-Ortofoto tätort (svartvit/färg 0.25m/0.5m upplösning) Digital flygbildsdata - DMC, rådata, PAN + LR4; DMC, svart/vit/RGB/IR, digital; DMC, orienteringsdata - 3D modelldata, orienteringsdata Fastighetsregistret Fastighetsprisregistret KartaDirekt OrtnamnDirekt AdressDirekt RegBetDirekt SWEPOS (efterberäkningsdata/Nätverks- RTK/Nätverks-DGPS-tjänst) DGA - Digitalt Geodetiskt Arkiv ArkenProxy ArkivSök

18 18 Hur får geodata nyttjas?

19 19 Avgiftssättningen är leverantörsspecifik för all användning utanför data- delningen Användningskategoriernas gemensamma beskrivningar används av alla informations- ägare Villkoren för nyttjande av data är gemensamma för alla kategorier utom för vidareförädlare Ramverk för nyttjande Ramverk - Affärsmodell AnvändningskategorierVillkor för nyttjandeAvgiftssättning Offentlig användningGemensamma villkorDatadelningLeverantörs-specifik Kommersiell slutanvändningGemensamma villkorLeverantörsspecifik Kommersiell vidareförädlingLeverantörsspecifika villkorLeverantörsspecifik Icke kommersiellGemensamma villkorLeverantörsspecifik Forskning & UtbildningGemensamma villkorLeverantörsspecifik

20 20 Vad är offentlig användning?

21 21 Vad är kommersiell användning? All slutanvändning inom näringslivet samt de offentliga organisationernas kommersiella verksamhet

22 22 Vad är icke kommersiell användning? Privatpersoners och ideella organisationers användning av geodata för eget bruk

23 23 Vad är forskning och utbildning? Användning av Geodata i kommunala skolor är en offentlig uppgift och ingår alltså i datadelningsavgiften

24 24 Vad är vidareförädling? All hantering och bearbetning av geodata där syftet är att förmedla data till tredje part

25 25 Vad kostar det att vara med?

26 26 Avgiften för datadelning baseras på Informationsbehov (2 steg) Geografiskt verksamhetsområde (3 steg) Nytta (2 steg) Kommunparameter (endast för kommuner) Areal (hektar)(5 steg) Folkmängd (antal)(8 steg) Befolkningens täthet (invånare/hektar)(6 steg) Andel tätortsareal av totala arealen (%)(5 steg) Omsättning (endast för myndigheter) (6 steg)

27 27 Informationsbehov Samtliga kommuner har här faktor 10, dvs. de har behov av data

28 28 Geografiskt verksamhetsområde Samtliga kommuner har faktor 0,5 – kommunen får dock tillgång till data för hela Sverige

29 29 Nytta Samtliga kommuner har faktor 1,5 medan statliga myndigheter inplaceras individuellt

30 30 Omsättning (endast statliga myndigheter) Denna faktor används endast för statliga myndigheter och innefattar ej omsättning i affärsverksamhet

31 31 Underliggande kommunparametrar Respektive kommuns delfaktorer summeras och summan utgör ingångsvärde för den kommunspecifika parametern

32 32 Kommunparameter Inplacering av respektive kommun bygger på fyra underliggande parametrar Summan av de underliggande parametrarna avgör vilken faktor respektive kommun får i kommunparametern. Intervallen är valda så att lagom antal kommuner hamnar i resp. gradering

33 33 Kommunernas avgifter för datadelning Faktorerna är framtagna så att den totala avgiften på 55 Mkr fördelas på ett lämpligt sätt Kommunspecifika parametern KategoriSumma (underliggande parametrar)FaktorAvgift A9 - 130,5 100 000 kr B14 - 150,7 140 000 kr C16 - 170,9 180 000 kr D18 - 201,1 225 000 kr E21 - 231,4 285 000 kr F24 - 271,8 365 000 kr G28 - 322,5 500 000 kr H33 - 354 850 000 kr I> 355,5 1 100 000 kr

34 34 Avgifter datadelning Årlig avgift för kommuner KategoriAvgift A 100 000 kr B 140 000 kr C 180 000 kr D 225 000 kr E 285 000 kr F 365 000 kr G 500 000 kr H 850 000 kr I 1 100 000 kr Årlig avgift för landsting KategoriAvgift A 150 000 kr B 220 000 kr C 300 000 kr D 380 000 kr E 490 000 kr F 620 000 kr

35 35 Avgifter datadelning Årlig avgift för myndigheter KategoriAvgift A 50 000 kr B 150 000 kr C 250 000 kr D 550 000 kr E 1 300 000 kr F 2 250 000 kr G 3 500 000 kr H 6 500 000 kr

36 36 Antal kommuner i respektive avgiftskategori 1 Kategori GKategori HKategori I Antal kommuner i respektive kategori 71 62 58 46 32 18 1 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Kategori AKategori BKategori CKategori DKategori EKategori F Avgift: 100 000 kr 140 000 kr 180 000 kr 225 000 kr 285 000 kr 365 000 kr 500 000 kr 850 000 kr 1 100 000 kr

37 37 Hur regleras geodatasamverkan?

38 38 Modell för att reglera samverkan Samverkansavtal som reglerar både informationsansvariga myndigheters inbördes relationer och villkoren för nyttjande av deras samlade utbud av geodata till andra parter i samhället. Avtalet innehåller bl.a. beskrivning av: Bakgrund och mål Organisation, styrning och samordning Parts åtaganden och ansvar Finansiering

39 39 Samverkansavtalet Huvudavtal Avsnitt A Definitioner Avsnitt B Ledning, samordning och förvaltning Avsnitt C Ramverk för tillhandahållande Avsnitt D Ramverk för nyttjande Avsnitt E Ekonomiska förutsättningar Bilaga: Underskrifter av parterna Produktkatalog

40 40 Övriga dataägare Organisationer som inte är informationsansvariga enligt lag kan efter prövning använda Geodata- portalen för att tillhandahålla sina egna data enligt samma gemensamma modell och villkor Dessa organisationer sätter sina avgifter på data själva och erhåller även alla intäkter från sitt data På sikt kommer modellen att utvecklas så att även dessa data kan ingå i datadelningsavgiften Detta gäller för kommuner och företag som vill tillhandahålla sina data i den gemensamma infrastrukturen

41 41 Var står vi nu? Konkret förslag till samverkansavtal som reglerar: Ledning, samordning och förvaltning av geodatasamverkan Tekniska och administrativa villkor för tillhandahållande av metadata och geodataprodukter Vilka produkter som omfattas av samverkan Villkor för nyttjande av geodata Ekonomiska förutsättningar för deltagande i samverkan Samt en väl fungerande Geodataportal – som kommer att bli ännu bättre till 1 jan 2011

42 42 Hur går man med i Geodatasamverkan? Första Partssammanträde 9 december 2010 Samverkansavtal – tecknas tidigast 9 december 2010 för medverkan från 1 jan 2011 Även övriga typer av avtal kan tecknas Medverkansavtal Frivillig medverkan enligt Inspire Avtal för informationsansvarig Man kan gå med när som helst under året och betalar då avgift för resterande del av året För att teckna avtal vänder man sig till: Geodatasekretariatet Katrin Falk – förvaltningssamordnare, Tel. 026-63 33 67 geodatasekretariatet@lm.se geodatasekretariatet@lm.se

43 43 Vad får Din organisation ut av att gå in som part i geodatasamverkan? Tillgång till alla de geodataprodukter som de medverkande informationsansvariga myndigheterna bidrar med Möjlighet att påverka utformningen av geodatasamverkan genom att delta på partssammanträden delta i forum som rör infrastrukturen för geodata (användarforum, teknikforum) -> kompetensutveckling, stöd

44 44 Geodatasamverkan börjar 1 januari 2011

45 45 Följ arbetet på geodata.se


Ladda ner ppt "1 Framtida geodatasamverkan Infrastruktur för geodata byggd genom samverkan Mattias Persson, Lantmäteriet."

Liknande presentationer


Google-annonser