Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Geodatasamverkan - Göteborgs Stad Eric Jeansson, GIS-chef Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad Eric Jeansson 2011-04-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Geodatasamverkan - Göteborgs Stad Eric Jeansson, GIS-chef Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad Eric Jeansson 2011-04-27."— Presentationens avskrift:

1 1 Geodatasamverkan - Göteborgs Stad Eric Jeansson, GIS-chef Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad Eric Jeansson 2011-04-27

2 2 Vision Göteborgs Stad skall vara ett föredöme gällande användande av geodata och geografisk informationsteknologi. Geodata skall utgöra en självklar och naturlig del i det dagliga arbetet för alla verksamheter i staden. Infrastrukturen för geodata skall grundas på en öppen och standardiserad plattform där samverkan och samsyn, både inom staden och i ett nationellt perspektiv, är viktiga drivkrafter. Ett ökat användande av geodata skall bidra till en hållbar utveckling och en ökad samhällsnytta genom att tydliggöra sammanhang och processer som tillsammans utgör grunden för vårt Göteborg.

3 3 Mål 1)Användning av geodata inom staden skall öka. 2)Geodata skall tillgängliggöras för alla stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag inom staden på ett enkelt, användarvänligt och ekonomiskt fördelaktigt sätt. 3)Göteborgare, besökare, anställda, förtroendevalda och näringsliv skall enkelt kunna nå stadens publicerade geodata. 4)Stadens tekniska plattform för geodata skall vara integrerad med övrig IT-plattform och därför i möjligaste mån grundas på standarder och tjänsteorienterad arkitektur.

4 4 Samverkansavtal ”Samverkansavtalet reglerar långsiktig samverkan i en infrastruktur för geodataförsörjning baserad på att förverkliga den nationella geodatastrategin. Parter i denna samverkan kan vara: - Myndigheter som har informationsansvar enligt lag och förordning om geografisk miljöinformation, som grundar sig på EU direktivet Inspire - Kommuner, statliga myndigheter och övriga organisationer som har myndighetsuppgifter men inte informationsansvar enligt lag och förordning om geografisk miljöinformation, som grundar sig på EU direktivet Inspire. Samverkansavtalet redovisar hur organisation, styrning, samordning och ansvarsfördelning ska hanteras liksom tekniska förutsättningar, former för tillhandahållande och villkor för nyttjande av geodata. Viktiga delar i samverkansavtalet är att informationsansvariga myndigheter erbjuder varandra sina geodata för offentlig användning till en fast årsavgift som bestäms i förväg utifrån ett antal överenskomna parametrar. Myndigheternas samlade utbud av geodata listas i en produktkatalog. Kommuner, statliga myndigheter och övriga organisationer som har myndighetsuppgifter men inte informationsansvar enligt lag och förordning om geografisk miljöinformation, kan ingå som part. Det innebär att de för offentlig användning får nyttja de informationsansvarigas samlade utbud av geodata till en fast årsavgift.”

5 5 Geodatasamverkan – Göteborgs Stad FÖRDELAR - Enkel tillgång till utökade datamängder - Större geografisk täckning - Förenklingar gällande avtalsmodeller uppnås NACKDELAR - Inskränkningar för kommunala bolag KOSTNADSJÄMFÖRELSE

6 6 Kostnads- och nyttoanalys * Den kommun- och landstingsspecifika avgiftsparametern tar hänsyn till andel tätortsareal, befolkningstäthet, areal och befolkningsmängd. *

7 7 Kostnads-/ nyttoanalys

8 8 “Licensvillkor för offentlig användning av informationen i geodatasamverkan Kommunala verksamheter som omfattas av licensen för offentlig användning I samverkansavtalet för geodatasamverkan regleras vilken kommunal användning som omfattas av licensen för offentlig användning. I avtalet (2.2.2) beskrivs vad som gäller för offentlig användning på följande sätt: All geodata som ska nyttjas för offentlig användning, antingen via datadelningen eller direkt via avtal med specifik informationsansvarig statlig myndighet, får användas för att utföra offentliga uppgifter förutsatt att de inte kan beskrivas som affärsverksamhet som sker på en konkurrensutsatt marknad.” Sveriges kommuner och Landsting, 28 mar 2011

9 9 “…kommunala verksamheter som enligt lag ska bedrivas på affärsmässig grund och som alltså faller utanför licensen för offentlig användning: •Produktion av och handel med el om verksamheten bedrivs i företagsform (däremot inte nätverksamhet och inte produktion och handel med el som bedrivs i förvaltningsform). •Fjärrvärmeverksamhet om verksamheten bedrivs i företagsform (däremot inte fjärrvärmeverksamhet som bedrivs i förvaltningsform). •Handel med naturgas om verksamheten bedrivs i företagsform (däremot inte överföring av naturgas och inte handel med naturgas som bedrivs i förvaltningsform). •Kommunal drift av allmän VA-anläggning i annan kommun (däremot inte drift av VA-anläggningen i den egna kommunen). •Kommunalt utförande av sjuktransporter åt ett landsting. •Kommunalt aktiebolags utförande av lokal och regional linjetrafik med buss samt motsvarande trafik med tåg, tunnelbana eller spårvagn åt trafikhuvudman utanför kommunens område •Kommunalt tillhandahållande av lokaler för företags behov •Kommunal export av kunskap och erfarenhet som finns i den kommunala verksamheten (kommunal tjänsteexport) samt i begränsad omfattning därmed sammanhängande varuexport. Utöver de ovan uppräknade verksamheterna torde även de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens verksamhet falla utanför licensen för offentlig användning. Dessa bolags verksamhet ska visserligen inte bedrivas ”på affärsmässig grund” utan ”enligt affärsmässiga principer”. De båda begreppen får dock i detta sammanhang anses ha likvärdig innebörd.”

10 10 Mark för näringslivet – Business Region Göteborg

11 11 Samverkansavtal 2011-01-01Göteborgs Stad ingick som första kommun i Geodatasamverkan* tillsammans med Gävle, Malmö och Sundsvall. 2011-11-01Idag hela 21 kommuner. * Parter som har tillgång till geodata men ej tillhandahåller geodata inom ramen för geodatasamverkan

12 12 GIS-användare i Göteborgs stad: •Stadsbyggnadskontoret ( LEVERANSFUNKTION) •Göteborg Energi AB •Fastighetskontoret •Göteborg vatten •Trafikkontoret •Göteborg & Co •Kulturförvaltningen •Bostadsbolaget •Räddningstjänsten •Lokalförvaltningen •Stadskansliet •Park och Natur •Idrott och Förening •Miljöförvaltningen •Stadsdelsförvaltningar •Business Region Göteborg AB •Kretsloppskontoret •GRYAAB •Göteborgs Hamn •Renova •Chalmers Tekniska Högskola •Göteborgs Universitet •m.fl. Geodatasamverkan – Nyttjande av data

13 13 Medverkansavtal – Göteborgs Stad ”Den nationella infrastrukturen ska vara öppen för alla aktörer. Genom att teckna medverkansavtal ges alla intressenter som uppfyller vissa grundläggande villkor rätt att publicera metadata och göra sina geodataprodukter åtkomliga via Geodataportalen. Kraven för medverkan är att: - metadata ska beskrivas enligt fastlagd nationell metadataprofil, - om man tillhandahåller geodataprodukter via tjänster ska de uppfylla ett antal tekniska krav, - att geodata ska vara av allmänintresse och vara ändamålsenlig”

14 14 Konsekvenser av geodatasamverkan

15 15 SBK / Geodataavdelningen Team Utveckling Team Leverans Team Geodesi Team Fotogrammetri Team Adress Team Databas och drift Team Support och närstöd Mät- och kartgruppen 18 p GIS-gruppen 13 p IT-gruppen 12 p Team / Roller Systemförvaltning

16 16 Funktioner / Team - GIS LEVERANS- FUNKTION STADEN WMS/WFS Infovisaren /geodata/… geodata.se TEAM SYSTEMFÖRVALTNING TEAM UTVECKLING TEAM DATABAS OCH DRIFT Exempel på efterfrågade data: NNH, översiktskartor, avrinningsomr, djurstallar i kranskommuner (inom avr. omr),SCB (tätort), angränsande kommuner (orto för GR)

17 17 Ny ekonomimodell Geodata Göteborgs Stad

18 18 Tjänsteorienterad arkitektur Integrerade system Intranät Desktop Internet WMS/WFS Geokodning Adress Grunddata Metadata Klienter Transf. Webbtjänster (exempel) BolagFörvaltningar Grunddata SBK Web

19 19 Översiktsplan – www.geodata.se Geodatasamverkan – Publicering av data

20 20 Geodatasamverkan – Göteborgs Stad

21 21 Eric Jeansson, GIS-chef Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad 031-368 17 83 eric.jeansson@sbk.goteborg.se twitter: @ericjeansson Eric Jeansson 2011-08-18


Ladda ner ppt "1 Geodatasamverkan - Göteborgs Stad Eric Jeansson, GIS-chef Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad Eric Jeansson 2011-04-27."

Liknande presentationer


Google-annonser