Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EXAMENSSTADGAN [ES] Avhandlingar och handledning 9.3.2015 Monica Nerdrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EXAMENSSTADGAN [ES] Avhandlingar och handledning 9.3.2015 Monica Nerdrum."— Presentationens avskrift:

1 EXAMENSSTADGAN [ES] Avhandlingar och handledning 9.3.2015 Monica Nerdrum

2  Information till personalen 20.1.2015: ”På styrelsemötet den 20 januari 2015 behandlade Åbo Akademis styrelse förslaget till en ny examensstadga. Stadgan godkändes med tillägget att rollerna mellan ämnes- och utbildningslinjeansvariga ska klargöras. Examensstadgans bilagor återremitterades. ”  Ny examensstadga (ES) för akademin fr.o.m. 1.2.2015  Återremitterade bilagor, behandlas på nytt under våren 2015: o Bilaga 1: Utbildningsansvar enligt fakultet och utbildningsområde o Bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram o Bilaga 3: Undervisnings- och examinationsspråket 9.3.2015 2 [ES] BESLUT Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

3  Användarvänlighet  Logisk struktur  Definition av termer  Undvikande av överlappningar med andra styrdokument  Ändringar utgående från den nya organisationen 9.3.2015 3 [ES] GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

4  2 kap. De olika aktörerna och deras uppgifter inom utbildning och undervisning  3 kap: Utbildning  6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket  8 kap: Den akademiska undervisningen och studiegången  ”Att notera” i denna presentation = praktiska åtgärder att vidta och/eller tilläggsmaterial som tillhandahålls för seminarieledare och handledare  Att notera 1:  ES ska följas framom förvaltningsinstruktionen ifall reglerna skiljer sig  Att notera 2:  En studerande följer i princip konsekvent samma stadga i alla sina studier  Kan byta system enligt reglerna, se ES 10 kap. 9.3.2015 [ES] 2, 3, 6 OCH 8 KAPITLENA Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 4

5  Till dekanernas uppgifter hör att 1)[... ] 2)Godkänna avhandlingar för licentiatexamen och för högre högskoleexamen samt besluta om prestationer som saknar examinator 3)- 7) [...] 9.3.2015 5 [ES] 7 § DEKANER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

6 Till den ämnesansvarigas uppgifter hör att: 1) [...] 2) bereda läroämnets undervisningsplan som innefattar alla de obligatoriska och valbara prestationer som ingår i en utbildningslinje genom att a) ge i uppdrag åt enskilda lärare eller en grupp att formulera en kursbeskrivning för varje obligatorisk och valbar kurs i läroämnet b) bestämma vilken eller vilka lärare som håller respektive kurs c) ange hur många timmar arbete läraren ska allokera på utbildningslinjen för respektive kurs d) godkänna lärarnas arbetsplaner Att notera: Avhandlingarnas kursbeskrivningar ingår i undervisningsplanen. 3) - 4) [...] 5) årligen utse tentatorer och för prestationer med flera tentatorer bland dem utse en huvudansvarig tentator 6) [...] 9.3.2015 6 [ES] 9 § DE ÄMNESANSVARIGA Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

7  Till examinators uppgift hör att 1) - 2) [...] 3) godkänna kursbeskrivningar och kursarrangemang inom läroämnet Att notera: Avhandlingarna både inom högre och lägre grundexamen har egna kursbeskrivningar 4) utse handledare inom grundutbildningen och sakgranskare för avhandling inom högre högskoleexamen inom läroämnet. Att notera: Handledaren för kandidatavhandlingen är oftast samma person som bedömer. 9.3.2015 7 [ES] 10 § EXAMINATORER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

8  Ett lärdomsprov består av  Ett examensarbete och ett mognadsprov  Lägre högskoleexamen  En kandidatavhandling och ett mognadsprov  Högre högskoleexamen  En avhandling pro gradu eller ett diplomarbete och ett mognadsprov  Ett lärdomsprov utarbetas i studentens huvudämne [ES 15 §]  Ett mognadsprov ska visa att skribenten har  God kännedom om ämnesområdet för avhandlingen  Sådan språklig färdighet och kommunikativ förmåga som lagstiftningen kräver  Alla avhandlingar och mognadsprov sakgranskas. 9.3.2015 [ES] 16 § LÄRDOMSPROV Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 8

9  En studieprestation kan bestå av flera delprestationer  Examineras separat, men registreras inte i studieprestationsregistret.  Bör anges hur de olika delarna examineras och bedöms  Ska av lärarna dokumenteras i en lärplattform.  För att garantera studerandenas rättsskydd och så att studerande kan kontrollera sina delprestationer  Att notera: Avhandling och seminariearbete  Består ofta av flera delprestationer, t.ex. inlämning av olika delar av avhandlingen, opponentskap, presentationer  Bör dokumenteras i Moodle 9.3.2015 [ES] 18 § DELPRESTATION Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 9

10  Kursbeskrivning  Arbets- och styrredskap som utgör juridisk grund för varje studieprestation.  Anger studieprestationens innehåll och hur den ska genomföras  Innehåller bl.a. kod, namn, innehåll, lärandemål, arbetsformer, arbetsmängd, allmänfärdigheter, examination och bedömning samt utvärdering.  Publiceras på akademins webbplats senast 1.8.  I kursbeskrivningen för avhandlingen anges (ES 54 §):  Rekommenderat antal handledningssamtal (minimum och maximum) alternativt projekthandledning  Hur avhandlingen behandlas vid seminarier  Att notera: Kom ihåg att i kursbeskrivningen i MinPlan infoga antalet handledningstimmar och rutiner med presentationer, opponentskap m.m. 9.3.2015 [ES] 21 § KURSBESKRIVNING Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 10

11  Lärandemål ska anges i varje kursbeskrivning  Beskriver kärninnehållet  Tröskeln för vad som krävs för godkänd prestation  Beskriver vad studerande förväntas kunna, utföra eller förhålla sig till  Fungerar som skriftliga bedömningskriterier för det lägsta godkända vitsordet.  Alla lärandemål bör vara uppfyllda för godkänd prestation.  Lärandemål ska också anges för examina.  Att notera: Se gärna på andra ämnens kursbeskrivningar av avhandlingar i MinPlan. 9.3.2015 [ES] 21 § LÄRANDEMÅL Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 11

12  Lägre högskoleexamen  Ämnesstudierna i ett läroämne 35 studiepoäng  Innehåller ett lärdomsprov och seminarier på 10 studiepoäng  Högre högskoleexamen  Fördjupade studierna minst 60 studiepoäng.  Innehåller ett lärdomsprov på minst 20 och högst 40 studiepoäng. 9.3.2015 [ES] 22-23 § AVHANDLINGARS OMFATTNING Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 12

13  Avhandlingen för lägre högskoleexamen  Skrivs på svenska, danska eller norska.  I finska eller främmande språk kan språket i fråga användas om examinator bedömer det som ändamålsenligt.  Avhandlingen för högre högskoleexamen  Skrivs på svenska, danska eller norska.  Kan med handledarens tillstånd skrivas på engelska.  Kan med dekanus tillstånd skrivas på något annat utländskt språk.  I avhandlingar i finska eller i något främmande språk ska detta språk användas.  Dekanus kan dock besluta att en sådan avhandling får skrivas på svenska liksom att avhandlingar i finskans eller de främmande språkens didaktik kan skrivas på detta språk. 9.3.2015 [ES] 39 § SPRÅKET I AVHANDLINGEN Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 13

14  Avhandlingar som är avfattade på något annat språk än svenska, danska eller norska  Ska innehålla en sammanfattning på svenska (ca 10 000 tecken).  I övrigt görs sammanfattningen enligt språkcentrets anvisningar.  En sammanfattning på svenska behövs inte i följande fall:  En studerande som bedriver studier i en utbildning på engelska och vars skolutbildningsspråk är finska eller samiska får skriva sin avhandling och sitt mognadsprov på engelska.  Samma rätt har en utländsk, icke nordisk studerande samt färöiska och isländska studerande. 9.3.2015 [ES] 39 § SVENSK SAMMANFATTNING Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 14

15  Form för svenskspråkigt mognadsprov:  En del (ca 10 000 tecken) av ett svensk-, dansk- eller norskspråkigt examensarbete för en lägre eller vid behov högre högskoleexamen utgör mognadsprov.  Då avhandlingen är skriven på ett främmande språk utgör den svenskspråkiga sammanfattningen mognadsprov.  Form för engelskspråkigt mognadsprov:  En studerande som bedriver studier i en utbildning på engelska och vars skolutbildningsspråk är finska eller samiska får skriva sin avhandling och sitt mognadsprov på engelska.  Samma rätt har en utländsk, icke nordisk studerande samt färöiska och isländska studerande.  En del (10 000 tecken) av avhandlingen utgör mognadsprov.  I undantags fall kan mognadsprovet skrivas som ett separat prov.  Form för mognadsprov på finska:  En studerande vars skolutbildningsspråk är finska eller samiska ska skriva ett separat andra mognadsprov på finska, om studeranden inte på annat sätt fyller kravet på utmärkta kunskaper i ett inhemskt språk.  Att notera: Den nya typen av mognadsprov som del av avhandling gäller studerande i nya systemet, inskrivna efter 1.8.2015 eller studerande som bytt till detta system. 9.3.2015 [ES] 39 § MOGNADSPROV Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 15

16  Syftet med språkgranskningen av avhandlingar och mognadsprov är att  Se till att de uppfyller de allmänna språkliga krav som gäller vid akademin.  Ansvaret för korrigeringar och korrekturläsning ligger hos studeranden.  Ett arbete för grundexamen bör vara innehållsmässigt godkänt av handledaren innan det inlämnas för språkgranskning.  Språkgranskningen görs genom språkcentrets försorg.  I ämnena engelska, finska, franska, ryska, svenska och tyska, då sakgranskaren har avklarat de fördjupade studierna i språket i fråga och därmed har behörighet att språkgranska, gör sakgranskaren också språkgranskningen. Sakgranskaren bör då i sitt utlåtande explicit konstatera att den språkliga utformningen är godkänd.  Mognadsprov språkgranskas.  Undantag: I de fall då studeranden redan har godkänts språkligt i ett mognadsprov på svenska för lägre eller högre högskoleexamen vid ett universitet eller högskola språkgranskas inte mognadsprovet.  Den första avhandlingen för en högre högskoleexamen vid akademin inklusive svensk sammanfattning språkgranskas.  En utländsk studerandes avhandling språkgranskas på samma sätt som övriga studerandes arbeten.  Att notera: Språkcentrets webbsidor om språkgranskning, som innehåller bl.a. tidtabeller, frågor, exempel på utlåtande, se http://www.abo.fi/stodenhet/sprakgranskninghttp://www.abo.fi/stodenhet/sprakgranskning 9.3.2015 [ES] 44 § SPRÅKGRANSKNING Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 16

17  Studeranden har det huvudsakliga ansvaret för att studierna framskrider.  Akademin och dess fakulteter främjar studieförmågan genom att erbjuda och främja  Undervisning och handledning  Systematiskt stöd för studiefärdigheterna  En trygg studie- och lärmiljö  Arbetslivsfärdigheter och övergången till arbetslivet  Möjlighet till successivt stöd och studierådgivning under hela studietiden.  Varje studerande ska årligen självständigt göra upp en personlig studieplan för sin utbildning.  Att notera: Studerande rekommenderas att  Läsa Guide för kandidatskribenter  Göra en detaljerad tidsplan för det läsår då avhandlingsarbetet pågår (modell i guiden)  Granska en ”checklista” inför avläggande av examen (modell i guiden)  http://www.abo.fi/stodenhet/handledningsmaterial http://www.abo.fi/stodenhet/handledningsmaterial 9.3.2015 [ES] 52 § STUDIEPLANERING Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 17

18  Egenläraren följer årligen upp studerandes studieframgång.  Stöd om examens struktur, helhetskrav och behörighetsgivande utbildning ges av studiekansliet (FUS).  Att notera: Handledaren har stor roll när det gäller att följa upp arbetet med avhandlingen. Viktigt att samarbeta med egenläraren.  Studerande som av vägande skäl inte har avklarat sina studier enligt sin personliga studieplan för läsåret har möjlighet att anhålla om att avklara dem med alternativ examination under läsårets sista period.  Görs i samråd med egenläraren och de berörda lärarna och inlämnas till den ämnesansvariga och i anhållan anges önskemål om  Alternativ examinationsform (t.ex. e-tent, hemuppgift, muntlig tentamen),  Rätt att avvika från det stipulerade antalet tentamenstillfällen eller stipulerad inlämningstid.  Att notera: Blankett håller på att utarbetas 9.3.2015 [ES] 52 § UPPFÖLJNING Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 18

19  För varje studerande som arbetar med en avhandling för lägre eller högre högskoleexamen utser examinator en handledare.  Handledaren bör ha avlagt minst högre högskoleexamen.  Avhandlingar för lägre högskoleexamen utarbetas inom ramen för kandidatseminarier, där formbundna aktiviteter krävs av deltagarna.  Att notera 1: Använd språkcentrets skrivråd och –tips inom seminariearbetet, se http://www.abo.fi/stodenhet/cskskrivrad http://www.abo.fi/stodenhet/cskskrivrad  Att notera 2: Använd språkcentrets Referensguide inom seminarierna, se http://www.abo.fi/stodenhet/referensguide http://www.abo.fi/stodenhet/referensguide  Att notera 3: Rekommendera språkcentrets kostnadsfria skrivhandledning för skribenter, se  http://www.abo.fi/stodenhet/skrivhandledning http://www.abo.fi/stodenhet/skrivhandledning  Att notera 4: Material och modeller för strukturerat seminariearbete samt övrigt stödmaterial, se http://www.abo.fi/stodenhet/handledningsmaterial http://www.abo.fi/stodenhet/handledningsmaterial 9.3.2015 [ES] 54 § HANDLEDARE OCH KANDIDAT- SEMINARIER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 19

20  Handledarens uppgifter (lägre eller högre högskoleexamen) att:  Komma överens med studeranden om arbetsuppgiftens innehåll  Stöda studeranden under skrivprocessen  Kommentera det sista manuskriptet och den svenska sammanfattningen då sådan krävs  Därefter kan studeranden göra ytterligare ändringar före inlämnandet av den färdiga avhandlingen och den eventuella svenskspråkiga sammanfattningen.  Om handledaren inte behärskar svenska kan en annan lärare vid enheten granska sammanfattningen.  Avsluta sitt uppdrag genom att med ett intyg bekräfta att plagiatgranskning av avhandlingen har gjorts och att arbetet kan genomgå språkgranskning.  Att notera: Plagiatgranskning och Urkund, se http://www.abo.fi/stodenhet/plagiathantering http://www.abo.fi/stodenhet/plagiathantering  Om ett separat mognadsprov behövs ansvarar handledaren också för att det ordnas. 9.3.2015 [ES] 54 § HANDLEDNING Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 20

21  Avhandlingar för lägre och högre högskoleexamen inlämnas fr.o.m. 1.8.2015 i elektronisk form  Lagras i akademins publikationsdatabas  Utgör den offentliga versionen  Undantag är examensarbeten som förbereds för publicering eller är sekretessbelagda  Förvaras som pappersversion.  En avhandling eller ett avslutande examensarbete för lägre eller högre högskoleexamen eller forskarutbildning är offentligt.  En opublicerad avhandling eller ett examensarbete blir offentligt när det har bedömts som avhandling eller slutarbete för en examen.  Handlingar som gäller planering av eller basmaterial för avhandlingar är sekretessbelagda på det sätt som föreskrivs i lag (621/1999, 24 §)  Avhandlingen eller examensarbetet ska förvaras så att de är tillgängligt för allmänheten.  En avhandling för lägre eller högre högskoleexamen eller forskarutbildning eller ett examensarbete förvaras bestående.  Ett beslut om sekretessbeläggning ska finnas tillgängligt på samma förvaringsplats.  Att notera: Processen för e-avhandlingar håller på att utarbetas 9.3.2015 [ES] 55 § AVHANDLINGARS FORM OCH OFFENTLIGHET Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 21

22  Om avhandlingens innehåll är sådant att enligt Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999 24 §) vissa avsnitt ska sekretessbeläggas, bör författaren senast då avhandlingen lämnas in för bedömning anhålla hos dekanus om att avhandlingen kan godtas som studieprestation med en sådan begränsning.  Dekanus ska på författarens anhållan eller annars då det enligt lagen är motiverat och möjligt med stöd av lagen besluta att en godkänd avhandling eller ett examensarbete delvis sekretessbeläggs.  I beslutet ska framgå sekretessbeläggningsperiod och andra eventuella villkor samt den punkt i lag 621/1999 24 § som tillämpas på fallet. 9.3.2015 [ES] 55 § SEKRETESS- BELÄGGNING Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 22

23  Information om ny ES  Mejlutskick till personal och studerande  Personalutbildning separat eller i samband med annan utbildning för olika grupper, BESTÄLL GÄRNA,våren 2015  Fakultetsråd, dekaner, utbildningslinjeansvariga, ämnesansvariga, examinatorer, tentatorer, lärare, administratörer...  Universitetspedagogik  ES behandlas i samband med kortkurser om akademiska strukturer och verktyg, kursbeskrivningar, lärandemål, handledning, utvärdering...  Målgruppsinriktat stödmaterial  Uppdatering av instruktion för examination och bedömning (EB), våren 2015 9.3.2015 [ES] FORTSATT ARBETSGÅNG Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 23

24  Tid och plats: 13.3.2015 kl. 9.00-10.30, Åbo + Adobe Connect  Föreläsare: Kati Palmberg, lärare i kommunikation, och Jane Wingren, lärare i svenska vid Centret för språk och kommunikation  Kursen börjar med en inledande föreläsning och sedan en liten workshop utgående från deltagarnas insända frågor kring teman som hur vi tillsammans kan understödja studenternas språkmedvetenhet, vilka problem och styrkor studenterna har i sitt skrivande och vad lärare vid ämnena tycker att den kommande kommunikationskursen akademisk framställning borde eller kunde innehålla.  För att kunna fokusera på det som ni upplever som mest angeläget ber föreläsarna deltagarna att skicka in korta svar på en eller följande förhandsfrågor:  Vad vill du veta om språkstödet?  Har du stött på några utmaningar när det gäller studenternas skrivande?  Skicka frågorna till kati.palmberg(at)abo.fi eller jane.wingren(at)abo.fi senast 6.3.2015.  Läs gärna Lärarbloggen 27.11.2014 där föreläsarna berättar om en nätverksträff de deltagit i. De konstaterar: "Precis som tidigare år fick vi en hel del med oss i bagaget också i år. Den här gången var det dels en medvetenhet om hur flera svenska universitet arbetar med att stödja studerande i deras skrivande och övriga studier, dels praktiska pedagogiska metoder.”Lärarbloggen  http://blogs.abo.fi/lararbloggen/2014/11/27/natverk-inspiration-sant/ http://blogs.abo.fi/lararbloggen/2014/11/27/natverk-inspiration-sant/  Anmälan: https://www.abo.fi/personal/anmalanhttps://www.abo.fi/personal/anmalan 9.3.2015 24 SPRÅKSTÖDET VID ÅA – TJAFS ELLER RESURS? Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

25  Webbinarier om ES:  2 kap: De olika aktörerna och deras uppgifter  Behandlades på webbinarium 26.1.2015, material: Video (46 min.) och PowerPoint  3 och 8 kap: Planering och utveckling  Behandlades på webbinarium 9.2.2015, material: Video och PowerPoint  6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket  Kommer att behandlas på webbinarium 13.4.2015 kl. 12.00-12.45  http://www.abo.fi/personal/lunchseminarier http://www.abo.fi/personal/lunchseminarier 9.3.2015 [ES] WEBBINARIER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 25

26  Styrdokument om utbildning för personal och studerande  Examensstadga (ES)  Instruktion för examination och bedömning (EB)  Direktiv för hantering av fusk och plagiat  Blanketter för begäran om rättelse  http://www.abo.fi/personal/stuforf http://www.abo.fi/personal/stuforf  http://www.abo.fi/student/regler http://www.abo.fi/student/regler  Språkcentrets webbsidor om språkgranskning, som innehåller bl.a. tidtabeller, frågor, exempel på utlåtande, se http://www.abo.fi/stodenhet/sprakgranskning http://www.abo.fi/stodenhet/sprakgranskning  Stödmaterial om handledning  http://www.abo.fi/stodenhet/handledningsmaterial http://www.abo.fi/stodenhet/handledningsmaterial 9.3.2015 [ES] INFORMATION Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 26


Ladda ner ppt "EXAMENSSTADGAN [ES] Avhandlingar och handledning 9.3.2015 Monica Nerdrum."

Liknande presentationer


Google-annonser