Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handledningens a-ö ur studerandes synvinkel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handledningens a-ö ur studerandes synvinkel"— Presentationens avskrift:

1 Handledningens a-ö ur studerandes synvinkel
Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom projekt Alcuin, som har som mål att stöda undervisningen Projektledare Monica Nerdrum

2 Förväntningar på denna ”kurs”?
Vilka frågor inom handledningsprocessen vill du ha svar på idag? Känner du till rättigheter och skyldigheter för studerande och handledare? Konkretisera med en fråga du vill ha svar på under den här föreläsningen ! Diskutera kort och snabbt med din granne

3 Lärandemål för denna ”kurs”
Efter denna dubbeltimme förväntas deltagarna kunna: Räkna upp de viktigaste rättigheterna och skyldigheterna för studerande gällande: Avhandlingar för höge och lägre högskoleexamen Mognadsprov Ge tips åt medstuderande som inte kan delta idag genom att: Komma ihåg vem studerande kan vända sig till i olika skeden av processen Komma ihåg ”knoppar” som är bra att kunna när man arbetar med avhandlingar Använda det stödmaterial för studerande som finns på webben

4 Vad sägs om … vid ÅA? …handledning…
ca 200 träffar vid sökning i ÅA:s webb bl.a: MinPlan-h..., mottagning och h..., individuell h. i IT, i informationssökning, litteratur och länkar om h... av slutarbeten, planering om h... och feedback, Graduresan – nätstödd h... i lärplattform …pro gradu, diplomarbete, kandidatavhandling… ca 200 träffar om pro gradu, bl.a: seminarium pro gradu, avhandling pro gradu, projekt pro gradu, utvärdering av prov pro gradu, vad är en gradu – Graduvägen... 41 träffar om diplomarbete, bl.a: Anvisningar för skrivande av d..., skrivguide och anvisning för avhandlingar, gratis fjärrlån för studerande, i samarbete med Graduklubben 116 träffar om kandidatavhandling, bl.a: Proseminarier och k.., språkgranskning av k..., blanketter för k... ...graduprocess = inget hittades

5 Innehåll idag: A. Allmänt om avhandlingsprocessen
C. Avhandling för lägre högskoleexamen B. Avhandling för högre högskoleexamen D. Mognadsprov E. Roller inom handledningsprocessen G. Stödmaterial åt skribenter H. Seminarier

6 A. Allmänt om avhandlingsprocessen
Innehåll: Artikelavhandling Avhandlingar: Mallar Förvaring Offentlighet Sekretessbeläggning Plagiatgranskning Biämnesavhandling Språkgranskning Specialutbildning kl ”Vanliga frågor om språkgranskningen”, Sonja Vidjeskog, CSK

7 Guide,mall, offentlighet och sekretess
Guide för principer att följa vid ordbehandling Rubriker, typsnitt, teckenstorlek, radavstånd, sidonumrering, citat m.m. Tabeller, figurer Källhänvisningar, referenser, fotnoter Mall för uppsatser och avhandlingar = guiden utan text Förvaring Tillgängliga för allmänheten Bestående förvaring Offentlig eller sekretessbelagd Offentlig när arbetet bedömts Planering el. basmaterial sekretessbelagda Författaren kan anhålla om sekretess, endast delvis [korr ]

8 Plagiatgranskning Alla examensarbeten vid ÅA räknat from genomgår plagiatkontroll Plagiathanteringsprogrammet Urkund används Programvara med vilken man kan jämföra skriftliga arbeten med material i olika källor i syfte att upptäcka plagiat Inskickade arbeten jämförs med andra dokument från tre olika källor Elektronisk litteratur. Webbsidor, Urkunds dokumentdatabas Studenterna skickar in sina övningsarbeten till en särskild e-postadress de får av läraren Urkund jämför arbetet med de olika källorna Skickar en analys åt läraren inom 24 h https://www.abo.fi/student/formalia

9 C. Avhandling för lägre högskoleexamen (kandidat-)
Innehåll: Bedömning ... Handledning Inlämnande Kungörande av resultat Sak- och språkgranskningens organisation Språkanvändning Språkgranskning Svenskspråkigt sammandrag

10 Bedömning, godkännande
Bedöms på förslag eller utlåtande av lärare eller sakkunniga Inst.rådet ska ange bedömningsförfarandet vilka beslut finns hos er? Gemensam avhandling = gemensamt betyg för samtliga författare Vem godkänner? Hur sker godkännandet vid ert ämne? Modell för rutiner kommer att utarbetas

11 Bedömningsskala, -grunder, -kriterier
Femgradig skala: A (5) – E (1) Teknisk utbildning: med utmärkelse Bedömningsgrunder: Vilka grunder följer institutionerna? = vilka kriterier följer man + hur bra ska man uppfylla kriterierna för de olika vitsorden i bedömningsskalan? En del institutioner har beslut Modell för lärandemål, kriterier + vitsord kommer att utarbetas

12 Kungörande av resultat + begäran om rättelse
Resultat kungörs i inst.rådets protokoll Rättelse: skriftligen hos inst.rådet inom 14 dagar Räknas från den tid resultatet kungjorts i inst.rådets protokoll OCH studerande haft tillfälle att ta del av resultatet av bedömningen och tillämpningen av bedömningsgrunderna

13 Språkanvändning Akademins undervisnings- och examensspråk är svenska
Kandidatavhandlingar skrivs på svenska Språkämnena=examinator kan bestämma om språket Svenskspråkig sammanfattning om avhandlingen är skriven på annat språk än svenska Självständig text, 2-10 s Problemformulering, metodval, resultat Utländska studerande = prefekten beslutar Alla kandidatavhandlingar språkgranskas

14 B. Avhandlingar för högre högskoleexamen
Innehåll: Bedömning Bedömning av gemensam avhandling Bedömningsgrunder och -skala Begäran om rättelse Gemensam avhandling Godkännande Handledare ... Sakgranskning Seminariearbete Svenskspråkigt sammandrag

15 Bedömning, godkännande
Bedöms på förslag eller utlåtande av lärare eller sakkunniga Sakgranskare skriver utlåtande Utlåtandet skickas eller ges till skribenten Prefekten godkänner Skribenten har rätt att bemöta Gemensam avhandling Vars och ens självständiga andel ska framgå och bedömas separat Institutionsrådet ska ange bedömningsförfarandet Vilka beslut finns hos er? Modell håller på att utarbetas

16 Bedömningsskala och -grunder
Sjugradig skala: laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, cum laude approbatur, non sine laude approbatur, lubenter approbatur, approbatur Teknisk utbildning: femgradig skala: berömliga, synnerligen goda, goda, synnerligen tillfredsställande, tillfredsställande Teknisk utbildning: med utmärkelse Bedömningsgrunder, -kriterier: Vilka grunder följer institutionerna? = Vika kriterier följer man + hur bra ska man kunna uppfylla kriterierna för de olika vitsorden i bedömningsskalan? En del institutioner har beslut, t.ex. PF om kriterier och HF om vitsord Modell för lärandemål, kriterier + vitsord håller på att utarbetas

17 Kungörande av resultat + begäran om rättelse
Resultat kungörs i inst.rådets protokoll Rättelse: skriftligen hos inst.rådet inom 14 dagar Räknas från den tid resultatet kungjorts i inst.rådets protokoll OCH studerande haft tillfälle att ta del av resultatet av bedömningen och tillämpningen av bedömningsgrunderna

18 Språkanvändning Avhandling pro gradu och diplomarbete skrivs på svenska Språkgranskas alltid Kan efter överenskommelse (handledare+språkcentret) skrivas på engelska Språkämnena = på resp. språk inst.rådet kan besluta om svenska Utländska studerande = prefekten beslutar Svenskspråkig sammanfattning Om avhandlingen är skriven på annat språk än svenska Självständig text, 2-10 s Problemformulering, metodval, resultat

19 D. Mognadsprov Innehåll: Mognadsprov Bedömningsskala Form och innehåll
Språkanvändning Språkgranskning Utländska studerande Godkänt Råd: Praktiska råd för studenten Språkliga råd för studenten

20 Mognadsprov Utvisar förtrogenhet med ämnesområdet + kunskaper i svenska eller finska Avgör om studeranden har utmärkt eller god förmåga i svenska I vissa fall skrivs mognadsprov både på svenska och finska Både för lägre och högre högskoleexamen Kan ha olika form för lägre och högre Språkgranskas endast en gång Sakgranskas varje gång Närmare på utbildningen Kom med, anmäl dig i den elektroniska databasen! https://www.abo.fi/student/allmkomp

21 Bedömning, form, innehåll
Bedömningsskala Godkänt/underkänt Form och innehåll Text av essätyp som omfattar ord Skrivs under tentamensliknande förhållande Tre alternativa rubriker som getts av ämnets lärare Rubriken bygger på den huvudtext studeranden skrivit Inga hjälpmedel får användas Språkgranskning Granskas tillsammans med slutarbetet Godkänt mognadsprov Utmärkt förmåga (skolutbildningsspråk svenska) God förmåga (skolutbildningsspråk finska)

22 E. Roller inom handledningsprocessen
Innehåll: Institutionsråd Prefekt Ämnesansvarig Examinator Tentator Handledare Sakgranskare (=fackgranskare) Språkgranskare Övervakare (inom teknisk utbildning) Inom seminarier: Deltagare = alla studerande som avser att utexamineras Seminarieledare = professor, lektor, eller annan lärare Respondent = den deltagare som för tillfället presenterar Opponent = den deltagare som för tillfället har som uppgift att granska en medstuderandes text

23 Institutionsråd och prefekt
Beslutar om undervisningsplan och examensbestämmelser Utses genom demokratiska val Professorer, övrig personal och studerande är representerade Väljer prefekt Prefekt Beslutar i utbildnings- och forskningsfrågor som inte ankommer på andra förvaltningsorgan Ska verka för att institutionens utbildnings- och forskningsansvar förverkligas Godkänner avhandlingar för högre högskoleexamen

24 Ämnesansvarig, examinator, tentator
Leder och utvecklar undervisningen och forskningen inom ämnet med beaktande av prefektens och institutionsrådets anvisningar Examinator Finns i varje läroämne där omfattningen är minst 25 sp Professorn, professorerna Person med minst docentkompetens, utses av prorektor för området Uppgifter Övervaka den vetenskapliga nivån och att studiegången följer gällande examensbestämmelser Tentator Den lärare som har ansvar för en enskild kurs

25 Handledare och handledning
Handledare = den lärare som utsetts att handleda ett examensarbete individuellt, d.v.s. som ett tillägg till den kollektiva handledning som sker inom ev. seminarium eller i projektgrupp Vem kan vara handledare? Hur utses handledare? När utses handledare? Hur gör ni vid era institutioner? Hur mycket handledning erbjuds en studerande/avhandling? Högre och lägre avhandling? Vilka förväntningar har Studerande? Handledare? Modell för rutiner kommer att utarbetas

26 Sak- eller fackgranskare
Vem kan vara sakgranskare? Hur utses sakgranskare? När utses sakgranskare? Uppgifter: Bedöma en kandidatavhandling enligt skalan, vanligen inget särskilt skriftligt utlåtande, utan kommer in i Sture och MinPlan som avklarad Skriva ett gemensamt eller var sitt skriftligt utlåtande om en avhandling inom högre högskoleexamen Hur gör ni vid er institution? Modell för rutiner kommer att utarbetas

27 H. Seminarium, seminarier
Ett seminarium är en undervisningsform, där diskussioner kring vetenskapliga frågor äger rum. Formerna för seminariearbetet kan variera Mera bundna eller mera fria Institutioner, laboratorier, ämnen har egna rutiner Används inom olika typer av kurser Vanligt om examinationen sker i form av en mera omfattande skriftlig uppgift, där tidsramen är given Tack vare seminariearbetet har studerande möjlighet till ett fortlöpande och målinriktat stöd för att arbeta med sin examinationsuppgift och för att uppfylla lärandemålen för kursen på bästa sätt. De mest typiska exemplen är uppgiften att skriva examensarbeten

28 Stöd för lärprocessen Studeranden har under seminariets gång möjlighet att få stöd bl.a. i att: utöka sina kunskaper i huvud/fackämnet om material, begrepp och metoder uppöva sina färdigheter att kritiskt, självständigt och innovativt identifiera och formulera frågeställningar och lösa problem uppöva färdigheter att planera och genomföra ett skriftligt arbete inom en given tidsram uppöva sin förmåga att skriftligt och muntligt redogöra för och diskutera och värdera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger som grund för dem uppöva sin förmåga att följa gällande forskningsetiska normer samt den språkliga normen för vetenskaplig textproduktion.

29 Former för seminariearbetet
Vanligt med stark formbundenhet Alla deltagare förutsätts delta under hela perioden och med motsvarande arbetsinsatser. Deltagarna förutsätts vara aktiva genom att alla presenterar egna samt kommenterar andra texter. Tillfällen då studerande kan begära hjälp och omedelbart få respons. Både seminarieledaren och de andra deltagarna ger respons, vilket innebär att studerande också lär sig av varandra. Presentation och opposition Deltagarna presenterar sin egen uppgift flera gånger, t.ex. i början en forskningsplan, i mitten ett kapitel av den kommande avhandlingen samt i slutet det färdiga manuskriptet. Varje deltagare fungerar som utsedd opponent för en annan studerandes text.

30 Att skriva en avhandling är en process
Tack vare målinriktade, aktiverande metoder byggs examensarbetet upp steg för steg från en första plan till ett färdigt arbete. Tidsplanering av skrivprocessen Kursens lärandemål, examination och antalet deltagande ger grunder för tidsplaneringen av seminariarbetet En styrka med seminariet som arbetsform är just dess karaktär av fortlöpande verksamhet. Som regel pågår ett kandidat- eller pro graduseminarium under en - två terminer på en bestämd tid och plats. Tydliga ramar! En skribent ska veta vad som förväntas

31 Tidsdisponering Avhandlingar och examensarbeten inom grundutbildningen vid ÅA varierar i omfattning mellan 6 och 10 sp inom lägre högskoleexamen Mellan 20 och 40 sp inom högre högskoleexamen Tidsdisponeringen varierar utgående från avhandlingens omfattning, de yttre ramar som enheten uppställer i form av seminarier, projekt o.s.v. Trots att omfattningen i studiepoäng är mindre än 60 sp, kan dock den tid som krävs för att avklarar helheten sträcka sig över ett helt läsår. Ett hjälpmedel för både handledare och skribent kan vara ett tidsschema för arbetsprocessen med tydligt nedskrivna tidpunkter för när de olika delarna i arbetet ska vara klara.

32 G. Stödmaterial åt skribenter
Allmänfärdigheter för studerande Allmänfärdigheter, individuell handledning Graduvägen = stödmaterial för kand-, pro gradu- och diplomarbeten Kand- och gradukliniken = individuellt stöd Kand- och graduklubben = träffar som komplement till handledningen vid ämnet Kommunikation Skrivhandledning Vetenskaplig text

33 Kurser i allmänfärdigheter
Kurskalender: Akademiska studiefärdigheter (1-5 sp) It-verktygslådan Kand- och graduklubben Informationssökning https://www.abo.fi/student/allmkomp Behöver studerande något annat? Vad skulle ni önska?

34 Graduvägen Materialet avsett som komplement till den avhandlingshandledning som ges vid institutionen Materialet avser att stöda studeranden i själva skrivprocessen Innehåller verktyg för tidsplanering m.m. Avhandlingsmall Formkrav på avhandling Skrivprocessen Hjälpmedel Litteratur Plagiatgranskning Avläggande av examen https://www.abo.fi/student/gradu

35 Kand- och graduklubben
Lärcentret erbjuder hjälp på kand- och graduvägen: Stödkurser och träffar Komplement till den ämnesspecifika handledningen för kandidat- och pro gradu-avhandling Studerande från alla institutioner kan delta i föreläsningar om att komma igång med graduskrivandet, kurser i sådana IT-färdigheter som behövs för längre skrivarbeten och för informationssökning mm. Ny verksamhet hösten 2010: KGK-Caféer och Graduträffar! Lediga tillställningar med utrymme för frågor Teman av intresse för studerande i kand- och graduskedet https://www.abo.fi/student/graduklubben

36 Lärandekliniken Lärandekliniken Program hösten 2010
Lärcentret ordnar gruppträffar, kurser och individuell handledning kring studieteknik, tidsplanering, stresshantering, studiemotivation och läs- och skrivsvårigheter. Program hösten 2010 14.10 Introduktion 21.10 Lärstilar, lärstrategier, studietekniker 28.10 Tidsplanering, studiemotivation, stresshantering 4.11 eller forts. 18.11Läs- och skrivsvårigheter 25.11 forts. https://www.abo.fi/student/klinikverksamhet

37 Material för denna kurs
Kurser i allmänfärdigheter: https://www.abo.fi/student/allmkomp Kand- och graduklubben: https://www.abo.fi/student/graduklubben Klinikverksamhet: https://www.abo.fi/student/klinikverksamhet Graduvägen: https://www.abo.fi/student/gradu Plagiathantering: https://www.abo.fi/student/formalia Handledningens a-ö: https://www.abo.fi/personal/handledarutbildning#document3 Hänvisningar till bestämmelser och webbsidor vid ÅA

38 Återkoppling till starten
Fick du svar på den fråga du ställde i början? Vad var nytt för dig? Vad var nyttigast för dig? Vad skulle du ha önskat ytterligare?


Ladda ner ppt "Handledningens a-ö ur studerandes synvinkel"

Liknande presentationer


Google-annonser