Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Monica Nerdrum, Lärcentret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Monica Nerdrum, Lärcentret"— Presentationens avskrift:

1 21.9.2012 Monica Nerdrum, Lärcentret
Handledningens a-ö Monica Nerdrum, Lärcentret Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

2 Lärandemål för denna ”kurs”
Efter denna föreläsning förväntas deltagarna kunna: Hitta svar på frågor om handledning av examensarbeten inom grundutbildningen i examensstadgan inom forskarutbildningen i instruktionen för forskarutbildningen Komma ihåg ”knoppar” som är bra att kunna när man arbetar med avhandlingar och handledning Kunna rutinerna kring Hur handledare och granskare utses Kursbeskrivningar för avhandlingar inom grundutbildningen Handlednings- och studieavtal inom forskarutbildningen Rättigheter och skyldigheter för studerande respektive handledare Granskning och bedömning av avhandlingar inom grundutbildningen Avhandlingar för höge och lägre högskoleexamen samt mognadsprov Hitta stödmaterial som finns på webben Hitta litteratur om handledning och för handledare Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

3 Innehåll/grundutbildningen
Roller inom handledningsprocessen Handledare och handledning Avhandling för högre högskoleexamen Avhandling för lägre högskoleexamen Mognadsprov Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

4 Roller inom handledningsprocessen
Innehåll: Institutionsråd Prefekt Ämnesansvarig Examinator Tentator Handledare Granskare av avhandlingar för lägre högskoleexamen Granskare av avhandlingar för högre högskoleexamen = Sakgranskare (=fackgranskare) Språkgranskare Övervakare (inom teknisk utbildning) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

5 Institutionsråd och prefekt
Beslutar om undervisningsplan och examensbestämmelser Utses genom demokratiska val Professorer, övrig personal och studerande är representerade Väljer prefekt Prefekt Beslutar i utbildnings- och forskningsfrågor som inte ankommer på andra förvaltningsorgan Ska verka för att institutionens utbildnings- och forskningsansvar förverkligas Godkänner avhandlingar för högre högskoleexamen Utser ev. granskare Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

6 Ämnesansvarig, examinator, tentator
Leder och utvecklar undervisningen och forskningen med beaktande av prefektens och institutionsrådets anvisningar Examinator Finns i varje läroämne där omfattningen är minst 25 sp Professorn, professorerna Person med minst docentkompetens, utses av prorektor för området Uppgifter Övervaka den vetenskapliga nivån och att studiegången följer gällande examensbestämmelser Godkänner kursbeskrivningen för avhandlingar Rekommenderat antal handledningstimmar (miximum och minimum) Projekthandledning Hur avhandlingen behandlas vid seminarier Utser handledare + ev. granskare Tentator Den lärare som har ansvar för en enskild kurs Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

7 Handledare och handledning
Handledare utses av examinator För varje studerande som arbetar med en avhandling för lägre eller högre högskoleexamen Bör ha avlagt minst högre högskoleexamen Handledaren Kommer överens med studeranden om arbetsuppgiftens innehåll Stöder under skrivprocessen Förväntas kommentera det sista manuskriptet Studeranden hinner därefter ännu göra ändringar före inlämnandet av färdig avhandling Avslutar sitt uppdrag och bekräftar: Med intyg att plagiatgranskning har gjorts Att arbetet kan genomgå språkgranskning Ansvarar för att mognadsprovet anordnas Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

8 Granskare och granskning
Person som avlagt minst högre högskoleexamen Utses av examinator eller prefekten En eller två granskare för högre högskoleexamen En granskare för lägre högskoleexamen Handledare kan fungera som granskare Granskning kan utföras Om läroprovet klarat plagiatgranskningen Granskarna för högre högskoleexamen Skriver gemensamt eller enskilt utlåtande Anger om prestationerna utgående från lärandemålen klarat tröskeln för att bli godkända och få betygsförslag Språkgranskning sker genom språkcentrets försorg Person som avklarat de fördjupade studierna i språket Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

9 Avhandlingar för högre högskoleexamen
Innehåll: Bedömning, granskning, godkännande Delgivande av utlåtande Gemensam avhandling Bedömningsskala, -grunder och -kriterier Kungörelse av resultat Begäran om rättelse Handledning Kursbeskrivningen betydelsefull Handledarens uppgifter Språkanvändning och språkgranskning vid ÅA Syfte med språkgranskningen Språkanvändning Svenska Danska, norska Engelska Svenskspråkig sammanfattning Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

10 Bedömning, granskning, godkännande (högre)
Bedöms på förslag av en eller flera sakgranskare institutionen beslutar: en eller flera Granskning: Utförs om läroprovet klarat plagiatgranskningen Gemensamt eller skilt för sig skrivet utlåtande Anger om prestationen utgående från lärandemålen har klarat tröskeln för att bli godkända + betygsförslag Utlåtandet skickas eller ges till skribenten Prefekten godkänner Studerande delges utlåtandena: Till abo.fi-adressen Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

11 Bedömningsskala, -grunder, -kriterier (högre)
Sjugradig skala: laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, cum laude approbatur, non sine laude approbatur, lubenter approbatur, approbatur Teknisk utbildning: femgradig skala: berömliga, synnerligen goda, goda, synnerligen tillfredsställande, tillfredsställande Teknisk utbildning: med utmärkelse Bedömningsgrunder, -kriterier: Vilka grunder följer institutionerna? = Vika kriterier följer man + hur bra ska man kunna uppfylla kriterierna för de olika vitsorden i bedömningsskalan? En del institutioner har beslut, t.ex. PF om kriterier och HF om vitsord Modell för lärandemål, kriterier + vitsord håller på att utarbetas Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

12 Kungörande av resultat, begäran om rättelse (högre och lägre)
(har diskuterats: kungörs senast tre veckor efter inlämnandet, men är ej beslut) Införs i studieprestationsregistret Meddelas om studeranden ber, som bevislig delgivning Rättelse skriftligen hos inst.rådet inom 14 dagar Räknas från den tid resultatet kungjorts OCH Studerande haft tillfälle att ta del av bedömningen och tillämpningen av bedömningsgrunderna (utlåtandena) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

13 Handledning (högre och lägre)
Handledaren kommer överens med studeranden: Om arbetsuppgiftens innehåll Stöder i skrivprocessen I kursbeskrivningen anges: Rekommenderat antal handledningstimmar (minimum och maximum) eller projekthandledning Hur avhandlingen behandlas vid seminarier Handledaren förväntas kommentera det sista manuskriptet, så att studeranden ännu kan göra ändringar före inlämnandet Avslutar sitt uppdrag: bekräfta plagiatgranskning Ansvarar för att mognadsprovet anordnas Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

14 Språkanvändning och –granskning vid ÅA
Akademins undervisnings- och examensspråk är svenska Syftet med språkgranskningen: Se till att avhandlingar och mognadsprov uppfyller de allmänna språkliga krav som gäller vid akademin Ansvaret för korrigeringar och korrekturläsning hos studeranden Inlämning: Ett arbete för grundexamen bör vara innehållsmässigt godkänt av handledaren innan det inlämnas för språkgranskning Utförande: Sker genom språkcentrets försorg I språkämnena ämnets lärare Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

15 Språkanvändning (högre examen)
Avhandling pro gradu och diplomarbete skrivs på svenska Med handledarens tillstånd = danska eller norska Med handledarens tillstånd = engelska Språkämnena = på resp. språk prefekten kan besluta om svenska Utländska studerande = kan skriva på engelska Svenskspråkig sammanfattning Om avhandlingen är skriven på annat språk än svenska, danska eller norska Gäller inte utländska, icke nordiska som skrivit på engelska Enligt språkcentrets anvisningar: Självständig text, 2-10 s Problemformulering, metodval, resultat Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

16 Avhandling för lägre högskoleexamen (= kandidatavhandling)
Innehåll: Bedömning, granskning, godkännande Bedömningsskala, -grunder, -kriterier Kungörande av resultat och begäran om rättelse se avhandling för högre högskoleexamen Handledning Språkanvändning och språkgranskning Svenskspråkigt sammandrag Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

17 Bedömning, granskning, godkännande (lägre)
Bedöms och godkänns av en sakgranskare Godkänns om avhandlingen klarat plagiatgranskningen +mognadsprovet klarat språkgranskningen Godkänns om prestationerna utgående från lärandemålen har klarat tröskeln för godkänd prestation Sakgranskaren bedömer prestationen och svarar för att resultatet registreras i studieregistret Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

18 Bedömningsskala, -grunder, -kriterier (lägre)
Femgradig skala: A (5) – E (1) Teknisk utbildning: med utmärkelse Bedömningsgrunder: Vilka grunder följer institutionerna? = vilka kriterier följer man + hur bra ska man uppfylla kriterierna för de olika vitsorden i bedömningsskalan? Kungörelse av resultat samt begäran omrättelse se avhandling för högre högskoleexamen En del institutioner har beslut Modell för lärandemål, kriterier + vitsord kommer att utarbetas Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

19 Språkanvändning (lägre)
Akademins undervisnings- och examensspråk är svenska Avhandlingar för lägre högskoleexamen skrivs på svenska Med examinators tillstånd även danska eller norska Språkämnena = om examinator finner det tillrådligt, kan skrivas på språket ifråga Svenskspråkig sammanfattning om avhandlingen är skriven på annat språk än svenska Självständig text, 2-10 s Problemformulering, metodval, resultat Utländska studerande = kan skriva på engelska Ingen sammanfattning behövs Alla kandidatavhandlingar språkgranskas Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

20 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Mognadsprov Innehåll: Definition på mognadsprov Bedömningsskala, form och innehåll Språkanvändning och språkgranskning Utländska studerande Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

21 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Mognadsprov Utvisar förtrogenhet med ämnesområdet + kunskaper i svenska eller finska Avgör om studeranden har utmärkt eller god förmåga i svenska I vissa fall skrivs mognadsprov både på svenska och finska Både för lägre och högre högskoleexamen Kan ha olika form för lägre och högre Språkgranskas endast en gång Sakgranskas varje gång Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

22 Bedömning, form, innehåll
Bedömningsskala för mognadsprov Godkänt/underkänt Form och innehåll Text av essätyp som omfattar ord Skrivs under tentamensliknande förhållande Tre alternativa rubriker som getts av ämnets lärare Rubriken bygger på den huvudtext studeranden skrivit Inga hjälpmedel får användas Språkgranskning Granskas tillsammans med slutarbetet Godkänt mognadsprov Utmärkt förmåga (skolutbildningsspråk svenska) God förmåga (skolutbildningsspråk finska) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

23 Språkanvändning och -granskning
Mognadsprovet för lägre och högre högskoleexamen skrivs på svenska Utländsk, icke nordisk studerande kan skriva på engelska Studerande med skolutbildningsspråk finska får skriva ett mognadsprov även på finska (om personen inte har M eller högre i studentexamen) Mognadsprov språkgranskas tillsammans med avhandlingen + ev. svenskspr. sammanfattning Examensarbetet alltid Svenskspråkig sammanfattning alltid Mognadsprov första gången Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

24 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

25 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Vilken typ av handledning har du upplevt i avhandlingsprocessen och hur många gånger har du deltagit? Antal svar Har inte deltagit 1-4 gånger 5-8 gånger 9 eller flera gånger Kandidat Avhandlingsseminarier 8 42 28 26 Handledningssamtal på eget initiativ 22 72 6 1 Handledning via elektroniska media (t.ex. e-post) på eget initiativ 33 52 10 2 Handledningssamtal på handledarens initiativ 48 49 Handledning via elektroniska media (t.ex. e-post) på handledarens initiativ 60 27 5 Handledning inom projekt 65 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

26 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

27 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Vilken typ av handledning har du upplevt i avhandlingsprocessen och hur många gånger har du deltagit? Antal svar Har inte deltagit 1-4 gånger 5-8 gånger 9 eller flera gånger Magister Handledningssamtal på eget initiativ 7 51 17 8 Avhandlingsseminarier 21 22 20 19 Handledning via elektroniska media (t.ex. e-post) på eget initiativ 24 38 10 9 Handledningssamtal på handledarens initiativ 29 31 Handledning via elektroniska media (t.ex. e-post) på handledarens initiativ 40 28 5 4 Handledning inom projekt 48 2 12 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

28 Innehåll/forskarutbildningen
Ansökan och handledning Handlednings- och studieavtal Handledningsplan Studieplan Rättigheter och skyldigheter Forskarskolan och dess nämnd Material och länkar Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

29 Ansökan och handledning
Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

30 Ansökan om studierätt (16 §)
Skriftlig ansökan > institutionens studiekansli Ansökan innehåller Uppgifter om sökanden Tidigare utbildning Språkkunskaper Handlednings- och studieavtal Forskningsplan Antingen på svenska eller engelska Kan genomgå plagiatgranskning Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

31 Byte mellan doktorandprogram (19 §)
Ett nytt handlednings- och studieavtal uppgörs Registreras på studiekansliet Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

32 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Handledare (21 §) Ämnesansvariga föreslår en eller flera handledare Bekräftas samtidigt som handlednings- och studieavtalet godkänns av institutionsrådet/prefekten Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

33 Hanledning samt handlednings- och studieavtal (22 §)
Rättigheter och skyldigheter för handledare och doktorand framgår i handlednings- och studieavtalet Smärre justeringar kan godkännas av examinator eller handledare Större ändringar godkänns av prefekten Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

34 Handlednings- och studieavtal
Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

35 Handlednings- och studieavtal
Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

36 Målsättning med ett handlednings- och studieavtal
Kontrakt mellan doktorand och handledare/institition Doktorand och handledare förbinder sig Att samarbeta enligt en överenskommen tidtballe Med avlagd doktorsexamen som mål Normal studietakt på heltid fyra år Medför inte anställningsförhållande Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

37 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Avtalsparter Institution Doktorandprogram Tidsbegränsning anges Prefekt Forskarstuderande Handledare (en eller flera) Eventuell uppföljnings- eller ledningsgrupp Avtalet i kraft Så länge båda parter följer planerna Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

38 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Handledningsplan Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

39 Handledningsplanens innehåll
Avhandlingens rubrik, språk, sp Kort forskningsplan (minst 1-3 s a 4) Starttidpunkt samt planerad sluttidpunkt Arbetssätt Heltidsstudier 4-5 enskilda handledningssamtal per läsår Deltidsstudier 2-3 enskilda handledningssamtal per läsår Finansiering Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

40 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Kontakt och respons Överenskomna kontakttidpunkter Hur rapporterar doktoranden om hur arbetet framskrider? Skriftligt, muntligt, hur ofta? Hur ger handledaren respons? Skriftligt, muntligt, hur snabbt? Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

41 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Studieplan Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

42 Studieplanens innehåll
De postgraduala studiernas uppbyggnad Totalt 60 sp Studier i huvudämnet definieras Studier i biämne eller andra studier definieras Handledaren ansvarar för studieplanens uppföljning i samråd med huvudämnets examinator Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

43 God praxis som kan inarbetas
Huvudämnet Forskarseminarier (ca 5-10 sp) Presentation för vetenskaplig publik Föredrag eller poster 2-4 sp, delatagande + skriftlig rapport 1-2 sp Granskning eller handledning av examensarbeten Högre avhandling 1-2 sp, handlening 1-3 sp Undervisning 1-5 sp/kurs Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

44 God praxis som kan inarbetas
Biämne eller andra studier Allmän- och arbetslivsfärdigheter 5-10 sp Universitetspedagogik Handledarutbildning 2 sp Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

45 Rättigheter och skyldigheter
Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

46 Doktorand och handledare
För både doktorand och handledare gäller att Förbereda sig omsorgsfullt till mötena Hålla fast vid överenskommen tidtabell I god tid skicka respektive läsa de delar som överenskommits Under samtalet aktualisera frågor och problem Iaktta god vetenskaplig praxis Följa Forskningsetiska delegationens anvisningar Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

47 Handledaren förbinder sig att
Handleda doktorandens forskningsarbete På lång sikt och i alla dess skeden Ge respons regelbundet och inom skälig tid Diskutera och informera Finansiering, karriärutsikter, akademiskt arbete Samtala om arbetets framskridande Utgående från insänd rapport Bedöma manuskriptet Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

48 Doktoranden förbinder sig att
Bedriva studierna Med stöd av handledaren Självständigt och med egna initiativ Ansvara för arbetet Föra det framåt Beakta handledarens kommentarer Föra loggbok över samtalen Informera handledaren om planerade kurser och seminarier Inlämna årlig rapport Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

49 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Plagiatgranskning Doktorander som undertecknar avtalet godkänner samtidigt att texten plagiatgranskas Doktorander överlåter endast rätten att Använda sin text som jämförelsetext mot vilken andra texter prövas Upphovsrätten överlåts inte Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

50 Forskarskolan och dess nämnd
Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

51 Forskarskola och doktorandprogram
Vad är en forskarskola? Systematisk struktur som stöder doktorandutbildningen Omfattar hela universitetet Utgörs av flera doktorandprogram Vad är ett doktorandprogram? Ordnar doktorandutbildning Systematisk, välstrukturerad, på viss tid Färdigheter för krävande sakkunniguppgifter inom universitetet, näringslivet, samhället Interna, universitetets och andra aktörers gemensamma eller internationella Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

52 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Forskarskolan vid ÅA Målsättning: Systematisk, välstrukturerad, högklassig forskarutbildning Examina ska kunna avläggas på utsatt tid Tydlig organisation, ansvarsfördelning Professionell forskarutbildning Uppgift: stöda institutionerna i planering och koordinering av forskarutbildning göra förslag till procedurer och avtal ordna utbildning för handledare ta initiativ, följa upp, utvärdera och utveckla sprida god praxis, marknadsföra och informera ordna sådan utbildning som inte hör till institutionernas eller doktorandprogrammens expertis ge utlåtanden Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

53 Nämnden för forskarskolan
Föreståndare, prorektor Mikko Hupa Ordinarie medlemmar Professorerna Petri Salo (PF),Peter Nynäs (HF) Gunilla Widén (HHÅA), Harriet Silius (SocV), Jouko Peltonen (NatV), Matti Toivakka (KT) Suppleanter: Professorerna Matti Laine (IPL), Tage Kurtén (TF), PD Viljam Engström (RVI), Göran Djupsund (StatsV), John Eriksson (BioV), Ivan Porres (IT) Föredragande direktör Mats Lindfelt (FoU) Koordinator Monica Nerdrum Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

54 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Finansiering Doktorandbefattningar inom forskarskolan Strävan efter att anställa 6 doktorander/år (4 år) så att 24 doktorander har anställning Stipendier (tidigare SÅA), 3-12 månader Resestipendier Rektors stipendium för doktorsstudiernas slutskede (3 månader) Tryckningsbidrag för avhandling Forskningsinstitutet flyttat till enheten forskning & utbildning Smidigare behandling av stipendier m.m. Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

55 Speciallitteratur för handledare
En hylla i ASA-biblioteket är reserverad för litteratur om handledning och för handledare Signum KB Ha i Alma Böckerna får lånas med normal lånetid Särskild utbildning i informationssökning ordnas och då presenteras också denna litteratur närmare Exempel på titlar: Handledning: perspektiv och erfarenheter Kvalitetslärande i högre utbildning Livslångt lärande Portföljen som examinationsform Uusi graduopas Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

56 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo
Material och länkar Styrdokument vid Åbo Akademi Examensstadga, instruktion för forskarutbildning, tentamensinstruktion Strategier: Forskarutbildning Guider och handböcker utgivna av Lärcentret 2011: Guide för undervisande personal 6/2011 Handledningens a-ö. Handledning av examensarbeten inom grundutbildningen 7/2011 Guide för kurs- och undervisningsplanering 8/2011 Guide för kandidatskribenter 9/2011 Nätföreläsningar Föreläsningar från personalutbildningar m.m. Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

57 Återkoppling till starten
Vad var nytt för er? Vad var nyttigast för er? Vad skulle ni ha önskat ytterligare? Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo


Ladda ner ppt "Monica Nerdrum, Lärcentret"

Liknande presentationer


Google-annonser