Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handledningens a-ö 21.9.2012 Monica Nerdrum, Lärcentret 1 21.9.2012 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handledningens a-ö 21.9.2012 Monica Nerdrum, Lärcentret 1 21.9.2012 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo."— Presentationens avskrift:

1 Handledningens a-ö Monica Nerdrum, Lärcentret Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

2 Lärandemål för denna ”kurs”  Efter denna föreläsning förväntas deltagarna kunna:  Hitta svar på frågor om handledning av examensarbeten – inom grundutbildningen i examensstadgan – inom forskarutbildningen i instruktionen för forskarutbildningen  Komma ihåg ”knoppar” som är bra att kunna när man arbetar med avhandlingar och handledning  Kunna rutinerna kring – Hur handledare och granskare utses – Kursbeskrivningar för avhandlingar inom grundutbildningen – Handlednings- och studieavtal inom forskarutbildningen – Rättigheter och skyldigheter för studerande respektive handledare – Granskning och bedömning av avhandlingar inom grundutbildningen – Avhandlingar för höge och lägre högskoleexamen samt mognadsprov  Hitta stödmaterial som finns på webben  Hitta litteratur om handledning och för handledare Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

3 Innehåll/grundutbildningen  Roller inom handledningsprocessen  Handledare och handledning  Avhandling för högre högskoleexamen  Avhandling för lägre högskoleexamen  Mognadsprov Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 3

4 Roller inom handledningsprocessen  Innehåll: – Institutionsråd – Prefekt – Ämnesansvarig – Examinator – Tentator – Handledare – Granskare av avhandlingar för lägre högskoleexamen – Granskare av avhandlingar för högre högskoleexamen = Sakgranskare (=fackgranskare) – Språkgranskare – Övervakare (inom teknisk utbildning) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

5 Institutionsråd och prefekt  Institutionsråd – Beslutar om undervisningsplan och examensbestämmelser – Utses genom demokratiska val – Professorer, övrig personal och studerande är representerade – Väljer prefekt  Prefekt – Beslutar i utbildnings- och forskningsfrågor som inte ankommer på andra förvaltningsorgan – Ska verka för att institutionens utbildnings- och forskningsansvar förverkligas – Godkänner avhandlingar för högre högskoleexamen – Utser ev. granskare Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

6 Ämnesansvarig, examinator, tentator  Ämnesansvarig – Leder och utvecklar undervisningen och forskningen med beaktande av prefektens och institutionsrådets anvisningar  Examinator – Finns i varje läroämne där omfattningen är minst 25 sp Professorn, professorerna Person med minst docentkompetens, utses av prorektor för området – Uppgifter Övervaka den vetenskapliga nivån och att studiegången följer gällande examensbestämmelser Godkänner kursbeskrivningen för avhandlingar – Rekommenderat antal handledningstimmar (miximum och minimum) – Projekthandledning – Hur avhandlingen behandlas vid seminarier Utser handledare + ev. granskare  Tentator – Den lärare som har ansvar för en enskild kurs Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

7 Handledare och handledning  Handledare utses av examinator – För varje studerande som arbetar med en avhandling för lägre eller högre högskoleexamen – Bör ha avlagt minst högre högskoleexamen  Handledaren – Kommer överens med studeranden om arbetsuppgiftens innehåll – Stöder under skrivprocessen – Förväntas kommentera det sista manuskriptet Studeranden hinner därefter ännu göra ändringar före inlämnandet av färdig avhandling – Avslutar sitt uppdrag och bekräftar: Med intyg att plagiatgranskning har gjorts Att arbetet kan genomgå språkgranskning – Ansvarar för att mognadsprovet anordnas Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

8 Granskare och granskning  Granskare – Person som avlagt minst högre högskoleexamen Utses av examinator eller prefekten – En eller två granskare för högre högskoleexamen – En granskare för lägre högskoleexamen – Handledare kan fungera som granskare  Granskning kan utföras – Om läroprovet klarat plagiatgranskningen  Granskarna för högre högskoleexamen – Skriver gemensamt eller enskilt utlåtande Anger om prestationerna utgående från lärandemålen klarat tröskeln för att bli godkända och få betygsförslag  Språkgranskning sker genom språkcentrets försorg – Person som avklarat de fördjupade studierna i språket Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

9 Avhandlingar för högre högskoleexamen  Innehåll: – Bedömning, granskning, godkännande Delgivande av utlåtande Gemensam avhandling – Bedömningsskala, -grunder och -kriterier – Kungörelse av resultat Begäran om rättelse – Handledning Kursbeskrivningen betydelsefull Handledarens uppgifter – Språkanvändning och språkgranskning vid ÅA Syfte med språkgranskningen – Språkanvändning Svenska Danska, norska Engelska Svenskspråkig sammanfattning Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

10 Bedömning, granskning, godkännande (högre)  Bedöms på förslag av en eller flera sakgranskare – institutionen beslutar: en eller flera  Granskning: – Utförs om läroprovet klarat plagiatgranskningen – Gemensamt eller skilt för sig skrivet utlåtande – Anger om prestationen utgående från lärandemålen har klarat tröskeln för att bli godkända + betygsförslag – Utlåtandet skickas eller ges till skribenten – Prefekten godkänner  Studerande delges utlåtandena: – Till abo.fi-adressen Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

11 Bedömningsskala, -grunder, -kriterier (högre)  Skala: – Sjugradig skala: laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, cum laude approbatur, non sine laude approbatur, lubenter approbatur, approbatur – Teknisk utbildning: femgradig skala: berömliga, synnerligen goda, goda, synnerligen tillfredsställande, tillfredsställande – Teknisk utbildning: med utmärkelse  Bedömningsgrunder, -kriterier: – Vilka grunder följer institutionerna? = Vika kriterier följer man + hur bra ska man kunna uppfylla kriterierna för de olika vitsorden i bedömningsskalan? – En del institutioner har beslut, t.ex. PF om kriterier och HF om vitsord  Modell för lärandemål, kriterier + vitsord håller på att utarbetas Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

12 Kungörande av resultat, begäran om rättelse (högre och lägre)  Resultat – (har diskuterats: kungörs senast tre veckor efter inlämnandet, men är ej beslut) – Införs i studieprestationsregistret – Meddelas om studeranden ber, som bevislig delgivning  Rättelse – skriftligen hos inst.rådet inom 14 dagar  Räknas – från den tid resultatet kungjorts OCH – Studerande haft tillfälle att ta del av bedömningen och tillämpningen av bedömningsgrunderna (utlåtandena) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

13 Handledning (högre och lägre)  Handledaren kommer överens med studeranden: – Om arbetsuppgiftens innehåll – Stöder i skrivprocessen  I kursbeskrivningen anges: – Rekommenderat antal handledningstimmar (minimum och maximum) eller projekthandledning – Hur avhandlingen behandlas vid seminarier  Handledaren – förväntas kommentera det sista manuskriptet, så att studeranden ännu kan göra ändringar före inlämnandet – Avslutar sitt uppdrag: bekräfta plagiatgranskning – Ansvarar för att mognadsprovet anordnas Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

14 Språkanvändning och –granskning vid ÅA  Akademins undervisnings- och examensspråk är svenska  Syftet med språkgranskningen: – Se till att avhandlingar och mognadsprov uppfyller de allmänna språkliga krav som gäller vid akademin – Ansvaret för korrigeringar och korrekturläsning hos studeranden  Inlämning: – Ett arbete för grundexamen bör vara innehållsmässigt godkänt av handledaren innan det inlämnas för språkgranskning  Utförande: – Sker genom språkcentrets försorg – I språkämnena ämnets lärare Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

15 Språkanvändning (högre examen)  Avhandling pro gradu och diplomarbete skrivs på svenska – Med handledarens tillstånd = danska eller norska – Med handledarens tillstånd = engelska  Språkämnena = på resp. språk – prefekten kan besluta om svenska  Utländska studerande = kan skriva på engelska  Svenskspråkig sammanfattning – Om avhandlingen är skriven på annat språk än svenska, danska eller norska – Gäller inte utländska, icke nordiska som skrivit på engelska – Enligt språkcentrets anvisningar: Självständig text, 2-10 s Problemformulering, metodval, resultat Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

16 Avhandling för lägre högskoleexamen (= kandidatavhandling)  Innehåll: – Bedömning, granskning, godkännande – Bedömningsskala, -grunder, -kriterier – Kungörande av resultat och begäran om rättelse se avhandling för högre högskoleexamen – Handledning se avhandling för högre högskoleexamen – Språkanvändning och språkgranskning – Svenskspråkigt sammandrag se avhandling för högre högskoleexamen Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

17 Bedömning, granskning, godkännande (lägre)  Bedöms och godkänns av en sakgranskare  Godkänns om avhandlingen – klarat plagiatgranskningen – +mognadsprovet klarat språkgranskningen  Godkänns om prestationerna – utgående från lärandemålen har klarat tröskeln för godkänd prestation  Sakgranskaren – bedömer prestationen och svarar för att resultatet registreras i studieregistret Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

18 Bedömningsskala, -grunder, -kriterier (lägre)  Bedömningsskala: – Femgradig skala: A (5) – E (1) – Teknisk utbildning: med utmärkelse  Bedömningsgrunder: – Vilka grunder följer institutionerna? = vilka kriterier följer man + hur bra ska man uppfylla kriterierna för de olika vitsorden i bedömningsskalan?  Kungörelse av resultat samt begäran omrättelse – se avhandling för högre högskoleexamen  En del institutioner har beslut  Modell för lärandemål, kriterier + vitsord kommer att utarbetas Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

19 Språkanvändning (lägre)  Akademins undervisnings- och examensspråk är svenska  Avhandlingar för lägre högskoleexamen skrivs på svenska – Med examinators tillstånd även danska eller norska  Språkämnena = om examinator finner det tillrådligt, kan skrivas på språket ifråga – Svenskspråkig sammanfattning om avhandlingen är skriven på annat språk än svenska Självständig text, 2-10 s Problemformulering, metodval, resultat  Utländska studerande = kan skriva på engelska – Ingen sammanfattning behövs  Alla kandidatavhandlingar språkgranskas Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

20 Mognadsprov  Innehåll: – Definition på mognadsprov – Bedömningsskala, form och innehåll – Språkanvändning och språkgranskning Utländska studerande Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

21 Mognadsprov  Utvisar förtrogenhet med ämnesområdet + kunskaper i svenska eller finska – Avgör om studeranden har utmärkt eller god förmåga i svenska – I vissa fall skrivs mognadsprov både på svenska och finska  Både för lägre och högre högskoleexamen – Kan ha olika form för lägre och högre  Språkgranskas endast en gång  Sakgranskas varje gång Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

22 Bedömning, form, innehåll  Bedömningsskala för mognadsprov – Godkänt/underkänt  Form och innehåll – Text av essätyp som omfattar ord – Skrivs under tentamensliknande förhållande – Tre alternativa rubriker som getts av ämnets lärare – Rubriken bygger på den huvudtext studeranden skrivit – Inga hjälpmedel får användas  Språkgranskning – Granskas tillsammans med slutarbetet  Godkänt mognadsprov – Utmärkt förmåga (skolutbildningsspråk svenska) – God förmåga (skolutbildningsspråk finska) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

23 Språkanvändning och -granskning  Mognadsprovet för lägre och högre högskoleexamen skrivs på svenska – Utländsk, icke nordisk studerande kan skriva på engelska – Studerande med skolutbildningsspråk finska får skriva ett mognadsprov även på finska (om personen inte har M eller högre i studentexamen)  Mognadsprov språkgranskas tillsammans med avhandlingen + ev. svenskspr. sammanfattning – Examensarbetet alltid – Svenskspråkig sammanfattning alltid – Mognadsprov första gången Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

24 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 24

25 Vilken typ av handledning har du upplevt i avhandlingsprocessen och hur många gånger har du deltagit? Antal svar Har inte deltagit1-4 gånger5-8 gånger9 eller flera gånger Kandidat Avhandlingsseminarier Handledningssamtal på eget initiativ Handledning via elektroniska media (t.ex. e-post) på eget initiativ Handledningssamtal på handledarens initiativ Handledning via elektroniska media (t.ex. e-post) på handledarens initiativ Handledning inom projekt Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 25

26 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 26

27 Vilken typ av handledning har du upplevt i avhandlingsprocessen och hur många gånger har du deltagit? Antal svar Har inte deltagit1-4 gånger5-8 gånger9 eller flera gånger Magister Handledningssamtal på eget initiativ Avhandlingsseminarier Handledning via elektroniska media (t.ex. e-post) på eget initiativ Handledningssamtal på handledarens initiativ Handledning via elektroniska media (t.ex. e-post) på handledarens initiativ Handledning inom projekt Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 27

28 Innehåll/forskarutbildningen  Ansökan och handledning  Handlednings- och studieavtal  Handledningsplan  Studieplan  Rättigheter och skyldigheter  Forskarskolan och dess nämnd  Material och länkar Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 28

29 Ansökan och handledning Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 29

30 Ansökan om studierätt (16 §)  Skriftlig ansökan > institutionens studiekansli  Ansökan innehåller –Uppgifter om sökanden –Tidigare utbildning –Språkkunskaper –Handlednings- och studieavtal –Forskningsplan Antingen på svenska eller engelska Kan genomgå plagiatgranskning Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 30

31 Byte mellan doktorandprogram (19 §)  Ett nytt handlednings- och studieavtal uppgörs –Registreras på studiekansliet Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 31

32 Handledare (21 §)  Ämnesansvariga föreslår en eller flera handledare  Bekräftas samtidigt som handlednings- och studieavtalet godkänns av institutionsrådet/prefekten Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 32

33 Hanledning samt handlednings- och studieavtal (22 §)  Rättigheter och skyldigheter för handledare och doktorand framgår i handlednings- och studieavtalet  Smärre justeringar kan godkännas av examinator eller handledare  Större ändringar godkänns av prefekten Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 33

34 Handlednings- och studieavtal Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 34

35 Handlednings- och studieavtal Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 35

36 Målsättning med ett handlednings- och studieavtal  Kontrakt mellan doktorand och handledare/institition  Doktorand och handledare förbinder sig –Att samarbeta enligt en överenskommen tidtballe –Med avlagd doktorsexamen som mål  Normal studietakt på heltid fyra år  Medför inte anställningsförhållande Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 36

37 Avtalsparter  Institution –Doktorandprogram Tidsbegränsning anges –Prefekt  Forskarstuderande  Handledare (en eller flera)  Eventuell uppföljnings- eller ledningsgrupp  Avtalet i kraft –Så länge båda parter följer planerna Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 37

38 Handledningsplan Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 38

39 Handledningsplanens innehåll  Avhandlingens rubrik, språk, sp –Kort forskningsplan (minst 1-3 s a 4) –Starttidpunkt samt planerad sluttidpunkt  Arbetssätt –Heltidsstudier 4-5 enskilda handledningssamtal per läsår –Deltidsstudier 2-3 enskilda handledningssamtal per läsår  Finansiering Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 39

40 Kontakt och respons  Överenskomna kontakttidpunkter  Hur rapporterar doktoranden om hur arbetet framskrider? –Skriftligt, muntligt, hur ofta?  Hur ger handledaren respons? –Skriftligt, muntligt, hur snabbt? Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 40

41 Studieplan Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 41

42 Studieplanens innehåll  De postgraduala studiernas uppbyggnad –Totalt 60 sp Studier i huvudämnet definieras Studier i biämne eller andra studier definieras  Handledaren ansvarar för studieplanens uppföljning i samråd med huvudämnets examinator Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 42

43 God praxis som kan inarbetas  Huvudämnet –Forskarseminarier (ca 5-10 sp) –Presentation för vetenskaplig publik Föredrag eller poster 2-4 sp, delatagande + skriftlig rapport 1-2 sp –Granskning eller handledning av examensarbeten Högre avhandling 1-2 sp, handlening 1-3 sp –Undervisning 1-5 sp/kurs Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 43

44 God praxis som kan inarbetas  Biämne eller andra studier –Allmän- och arbetslivsfärdigheter 5-10 sp –Universitetspedagogik –Handledarutbildning 2 sp Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 44

45 Rättigheter och skyldigheter Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 45

46 Doktorand och handledare  För både doktorand och handledare gäller att –Förbereda sig omsorgsfullt till mötena –Hålla fast vid överenskommen tidtabell –I god tid skicka respektive läsa de delar som överenskommits –Under samtalet aktualisera frågor och problem –Iaktta god vetenskaplig praxis –Följa Forskningsetiska delegationens anvisningar Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 46

47 Handledaren förbinder sig att  Handleda doktorandens forskningsarbete –På lång sikt och i alla dess skeden  Ge respons –regelbundet och inom skälig tid  Diskutera och informera –Finansiering, karriärutsikter, akademiskt arbete  Samtala om arbetets framskridande –Utgående från insänd rapport  Bedöma manuskriptet Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 47

48 Doktoranden förbinder sig att  Bedriva studierna –Med stöd av handledaren –Självständigt och med egna initiativ  Ansvara för arbetet –Föra det framåt  Beakta handledarens kommentarer –Föra loggbok över samtalen  Informera handledaren om planerade kurser och seminarier  Inlämna årlig rapport Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 48

49 Plagiatgranskning  Doktorander som undertecknar avtalet –godkänner samtidigt att texten plagiatgranskas  Doktorander överlåter endast rätten att –Använda sin text som jämförelsetext mot vilken andra texter prövas  Upphovsrätten överlåts inte Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 49

50 Forskarskolan och dess nämnd Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 50

51 Forskarskola och doktorandprogram  Vad är en forskarskola? –Systematisk struktur som stöder doktorandutbildningen Omfattar hela universitetet Utgörs av flera doktorandprogram  Vad är ett doktorandprogram? –Ordnar doktorandutbildning Systematisk, välstrukturerad, på viss tid Färdigheter för krävande sakkunniguppgifter inom universitetet, näringslivet, samhället –Interna, universitetets och andra aktörers gemensamma eller internationella Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 51

52 Forskarskolan vid ÅA  Målsättning: –Systematisk, välstrukturerad, högklassig forskarutbildning –Examina ska kunna avläggas på utsatt tid –Tydlig organisation, ansvarsfördelning –Professionell forskarutbildning  Uppgift: stöda institutionerna i planering och koordinering av forskarutbildning –göra förslag till procedurer och avtal –ordna utbildning för handledare –ta initiativ, följa upp, utvärdera och utveckla –sprida god praxis, marknadsföra och informera –ordna sådan utbildning som inte hör till institutionernas eller doktorandprogrammens expertis –ge utlåtanden Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 52

53 Nämnden för forskarskolan  Föreståndare, prorektor Mikko Hupa  Ordinarie medlemmar –Professorerna Petri Salo (PF),Peter Nynäs (HF) Gunilla Widén (HHÅA), Harriet Silius (SocV), Jouko Peltonen (NatV), Matti Toivakka (KT)  Suppleanter: –Professorerna Matti Laine (IPL), Tage Kurtén (TF), PD Viljam Engström (RVI), Göran Djupsund (StatsV), John Eriksson (BioV), Ivan Porres (IT)  Föredragande direktör Mats Lindfelt (FoU)  Koordinator Monica Nerdrum Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 53

54 Finansiering  Doktorandbefattningar inom forskarskolan –Strävan efter att anställa 6 doktorander/år (4 år) så att 24 doktorander har anställning  Stipendier (tidigare SÅA), 3-12 månader  Resestipendier  Rektors stipendium för doktorsstudiernas slutskede (3 månader)  Tryckningsbidrag för avhandling  Forskningsinstitutet flyttat till enheten forskning & utbildning –Smidigare behandling av stipendier m.m Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 54

55 Speciallitteratur för handledare  En hylla i ASA-biblioteket är reserverad för litteratur om handledning och för handledare – Signum KB Ha i Alma – Böckerna får lånas med normal lånetid – Särskild utbildning i informationssökning ordnas och då presenteras också denna litteratur närmare  Exempel på titlar: – Handledning: perspektiv och erfarenheter – Kvalitetslärande i högre utbildning – Livslångt lärande – Portföljen som examinationsform – Uusi graduopas Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

56 Material och länkar  Styrdokument vid Åbo Akademi –Examensstadga, instruktion för forskarutbildning, tentamensinstruktion –Strategier:  Forskarutbildning  Guider och handböcker utgivna av Lärcentret 2011: –Guide för undervisande personal 6/2011 –Handledningens a-ö. Handledning av examensarbeten inom grundutbildningen 7/2011 –Guide för kurs- och undervisningsplanering 8/2011 –Guide för kandidatskribenter 9/2011  Nätföreläsningar –Föreläsningar från personalutbildningar m.m Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 56

57 Återkoppling till starten  Vad var nytt för er?  Vad var nyttigast för er?  Vad skulle ni ha önskat ytterligare? Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo


Ladda ner ppt "Handledningens a-ö 21.9.2012 Monica Nerdrum, Lärcentret 1 21.9.2012 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo."

Liknande presentationer


Google-annonser