Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya beslut i examensstadgan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya beslut i examensstadgan"— Presentationens avskrift:

1 Nya beslut i examensstadgan
Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom projekt Alcuin, som har som mål att stöda undervisningen Projektledare Monica Nerdrum

2 Ändringar i examensstadgan
Styrelsen för Åbo Akademi godkände ändringar i examensstadgan på sitt möte Handledning inom grundutbildningen (41a-b §§) Begrepp och definitioner Tydligare process Bestämmelser som språkanvändning (27 §) Bestämmelser om språkgranskning (33 §) Avhandlingar Mognadsprov

3 Lärandemål för denna ”kurs”
Efter denna föreläsning förväntas deltagarna kunna: Hitta svar på frågor om handledning av examensarbeten inom grundutbildningen i examensstadgan Komma ihåg ”knoppar” som är bra att kunna när man arbetar med avhandlingar och handledning Kunna rutinerna kring Hur handledare och granskare utses Kursbeskrivningar för avhandlingar Granskning och bedömning av avhandlingar Avhandlingar för höge och lägre högskoleexamen Mognadsprov Hitta stödmaterial som finns på webben

4 Avhandlingar för högre högskoleexamen
Innehåll: Bedömning, granskning, godkännande Delgivande av utlåtande Gemensam avhandling Bedömningsskala, -grunder och -kriterier Kungörelse av resultat Begäran om rättelse Handledning Kursbeskrivningen betydelsefull Handledarens uppgifter Språkanvändning och språkgranskning vid ÅA Syfte med språkgranskningen Språkanvändning Svenska Danska, norska Engelska Svenskspråkig sammanfattning

5 Bedömning, granskning, godkännande (högre)
Bedöms på förslag av en eller flera sakgranskare institutionen beslutar: en eller flera Granskning: Utförs om läroprovet klarat plagiatgranskningen Gemensamt eller skilt för sig skrivet utlåtande Anger om prestationen utgående från lärandemålen har klarat tröskeln för att bli godkända + betygsförslag Utlåtandet skickas eller ges till skribenten Prefekten godkänner Studerande delges utlåtandena: Till abo.fi-adressen Gemensam avhandling Vars och ens självständiga andel ska framgå och bedömas separat

6 Bedömningsskala, -grunder, -kriterier (högre)
Sjugradig skala: laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, cum laude approbatur, non sine laude approbatur, lubenter approbatur, approbatur Teknisk utbildning: femgradig skala: berömliga, synnerligen goda, goda, synnerligen tillfredsställande, tillfredsställande Teknisk utbildning: med utmärkelse Bedömningsgrunder, -kriterier: Vilka grunder följer institutionerna? = Vika kriterier följer man + hur bra ska man kunna uppfylla kriterierna för de olika vitsorden i bedömningsskalan? En del institutioner har beslut, t.ex. PF om kriterier och HF om vitsord Modell för lärandemål, kriterier + vitsord håller på att utarbetas

7 Kungörande av resultat, begäran om rättelse (högre och lägre)
(har diskuterats: kungörs senast tre veckor efter inlämnandet, men är ej beslut) Införs i studieprestationsregistret Meddelas om studeranden ber, som bevislig delgivning Rättelse skriftligen hos inst.rådet inom 14 dagar Räknas från den tid resultatet kungjorts OCH Studerande haft tillfälle att ta del av bedömningen och tillämpningen av bedömningsgrunderna (utlåtandena)

8 Handledning (högre och lägre)
Handledaren kommer överens med studeranden: Om arbetsuppgiftens innehåll Stöder i skrivprocessen I kursbeskrivningen anges: Rekommenderat antal handledningstimmar (minimum och maximum) eller projekthandledning Hur avhandlingen behandlas vid seminarier Handledaren förväntas kommentera det sista manuskriptet, så att studeranden ännu kan göra ändringar före inlämnandet Avslutar sitt uppdrag: bekräfta plagiatgranskning Ansvarar för att mognadsprovet anordnas

9 Språkanvändning och –granskning vid ÅA
Akademins undervisnings- och examensspråk är svenska Syftet med språkgranskningen: Se till att avhandlingar och mognadsprov uppfyller de allmänna språkliga krav som gäller vid akademin Ansvaret för korrigeringar och korrekturläsning hos studeranden Inlämning: Ett arbete för grundexamen bör vara innehållsmässigt godkänt av handledaren innan det inlämnas för språkgranskning Utförande: Sker genom språkcentrets försorg I språkämnena ämnets lärare

10 Språkanvändning (högre examen)
Avhandling pro gradu och diplomarbete skrivs på svenska Med handledarens tillstånd = danska eller norska Med handledarens tillstånd = engelska Språkämnena = på resp. språk prefekten kan besluta om svenska Utländska studerande = kan skriva på engelska Svenskspråkig sammanfattning Om avhandlingen är skriven på annat språk än svenska, danska eller norska Gäller inte utländska, icke nordiska som skrivit på engelska Enligt språkcentrets anvisningar: Självständig text, 2-10 s Problemformulering, metodval, resultat

11 Avhandling för lägre högskoleexamen (= kandidatavhandling)
Innehåll: Bedömning, granskning, godkännande Bedömningsskala, -grunder, -kriterier Kungörande av resultat och begäran om rättelse se avhandling för högre högskoleexamen Handledning Språkanvändning och språkgranskning Svenskspråkigt sammandrag

12 Bedömning, granskning, godkännande (lägre)
Bedöms och godkänns av en sakgranskare Godkänns om avhandlingen klarat plagiatgranskningen +mognadsprovet klarat språkgranskningen Godkänns om prestationerna utgående från lärandemålen har klarat tröskeln för godkänd prestation Sakgranskaren bedömer prestationen och svarar för att resultatet registreras i studieregistret Gemensam avhandling = gemensamt betyg för samtliga författare

13 Bedömningsskala, -grunder, -kriterier (lägre)
Femgradig skala: A (5) – E (1) Teknisk utbildning: med utmärkelse Bedömningsgrunder: Vilka grunder följer institutionerna? = vilka kriterier följer man + hur bra ska man uppfylla kriterierna för de olika vitsorden i bedömningsskalan? Kungörelse av resultat samt begäran omrättelse se avhandling för högre högskoleexamen En del institutioner har beslut Modell för lärandemål, kriterier + vitsord kommer att utarbetas

14 Språkanvändning (lägre)
Akademins undervisnings- och examensspråk är svenska Avhandlingar för lägre högskoleexamen skrivs på svenska Med examinators tillstånd även danska eller norska Språkämnena = om examinator finner det tillrådligt, kan skrivas på språket ifråga Svenskspråkig sammanfattning om avhandlingen är skriven på annat språk än svenska Självständig text, 2-10 s Problemformulering, metodval, resultat Utländska studerande = kan skriva på engelska Ingen sammanfattning behövs Alla kandidatavhandlingar språkgranskas

15 Mognadsprov Innehåll: Definition på mognadsprov
Bedömningsskala, form och innehåll Språkanvändning och språkgranskning Utländska studerande

16 Mognadsprov Utvisar förtrogenhet med ämnesområdet + kunskaper i svenska eller finska Avgör om studeranden har utmärkt eller god förmåga i svenska I vissa fall skrivs mognadsprov både på svenska och finska Både för lägre och högre högskoleexamen Kan ha olika form för lägre och högre Språkgranskas endast en gång Sakgranskas varje gång

17 Bedömning, form, innehåll
Bedömningsskala för mognadsprov Godkänt/underkänt Form och innehåll Text av essätyp som omfattar ord Skrivs under tentamensliknande förhållande Tre alternativa rubriker som getts av ämnets lärare Rubriken bygger på den huvudtext studeranden skrivit Inga hjälpmedel får användas Språkgranskning Granskas tillsammans med slutarbetet Godkänt mognadsprov Utmärkt förmåga (skolutbildningsspråk svenska) God förmåga (skolutbildningsspråk finska)

18 Språkanvändning och -granskning
Mognadsprovet för lägre och högre högskoleexamen skrivs på svenska Utländsk, icke nordisk studerande kan skriva på engelska Studerande med skolutbildningsspråk finska får skriva ett mognadsprov även på finska (om personen inte har M eller högre i studentexamen) Mognadsprov språkgranskas tillsammans med avhandlingen + ev. svenskspr. sammanfattning Examensarbetet alltid Svenskspråkig sammanfattning alltid Mognadsprov första gången

19 Roller inom handledningsprocessen
Innehåll: Institutionsråd Prefekt Ämnesansvarig Examinator Tentator Handledare Granskare av avhandlingar för lägre högskoleexamen Granskare av avhandlingar för högre högskoleexamen = Sakgranskare (=fackgranskare) Språkgranskare Övervakare (inom teknisk utbildning)

20 Institutionsråd och prefekt
Beslutar om undervisningsplan och examensbestämmelser Utses genom demokratiska val Professorer, övrig personal och studerande är representerade Väljer prefekt Prefekt Beslutar i utbildnings- och forskningsfrågor som inte ankommer på andra förvaltningsorgan Ska verka för att institutionens utbildnings- och forskningsansvar förverkligas Godkänner avhandlingar för högre högskoleexamen Utser ev. granskare

21 Ämnesansvarig, examinator, tentator
Leder och utvecklar undervisningen och forskningen med beaktande av prefektens och institutionsrådets anvisningar Examinator Finns i varje läroämne där omfattningen är minst 25 sp Professorn, professorerna Person med minst docentkompetens, utses av prorektor för området Uppgifter Övervaka den vetenskapliga nivån och att studiegången följer gällande examensbestämmelser Godkänner kursbeskrivningen för avhandlingar Rekommenderat antal handledningstimmar (miximum och minimum) Projekthandledning Hur avhandlingen behandlas vid seminarier Utser handledare + ev. granskare Tentator Den lärare som har ansvar för en enskild kurs

22 Handledare och handledning
Handledare utses av examinator För varje studerande som arbetar med en avhandling för lägre eller högre högskoleexamen Bör ha avlagt minst högre högskoleexamen Handledaren Kommer överens med studeranden om arbetsuppgiftens innehåll Stöder under skrivprocessen Förväntas kommentera det sista manuskriptet Studeranden hinner därefter ännu göra ändringar före inlämnandet av färdig avhandling Avslutar sitt uppdrag och bekräftar: Med intyg att plagiatgranskning har gjorts Att arbetet kan genomgå språkgranskning Ansvarar för att mognadsprovet anordnas

23 Granskare och granskning
Person som avlagt minst högre högskoleexamen Utses av examinator eller prefekten En eller två granskare för högre högskoleexamen En granskare för lägre högskoleexamen Handledare kan fungera som granskare Granskning kan utföras Om läroprovet klarat plagiatgranskningen Granskarna för högre högskoleexamen Skriver gemensamt eller enskilt utlåtande Anger om prestationerna utgående från lärandemålen klarat tröskeln för att bli godkända och få betygsförslag Språkgranskning sker genom språkcentrets försorg Person som avklarat de fördjupade studierna i språket

24 Speciallitteratur för handledare
En hylla i ASA-biblioteket är reserverad för litteratur om handledning och för handledare Signum KB Ha i Alma Böckerna får lånas med normal lånetid Särskild utbildning i informationssökning ordnas och då presenteras också denna litteratur närmare Exempel på titlar: Handledning: perspektiv och erfarenheter Kvalitetslärande i högre utbildning Livslångt lärande Portföljen som examinationsform Uusi graduopas

25 Material för och om handledning
Handledningens a-ö: Hänvisningar till bestämmelser och webbsidor vid ÅA https://www.abo.fi/personal/handledning Guider (pedagogiska, skriv- och lärguider m.fl) https://www.abo.fi/personal/stodmaterial Plagiathantering: https://www.abo.fi/personal/plagiathantering För studerande: Kurser i allmänfärdigheter: https://www.abo.fi/student/allmkomp Kand- och graduklubben: https://www.abo.fi/student/graduklubben Graduvägen: https://www.abo.fi/student/gradu

26 Återkoppling till starten
Vad var nytt för er? Vad var nyttigast för er? Vad skulle ni ha önskat ytterligare?


Ladda ner ppt "Nya beslut i examensstadgan"

Liknande presentationer


Google-annonser