Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Instruktion för examination och bedömning Monica Nerdrum och Tove Forslund, lärcentret 19.2.2013 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Instruktion för examination och bedömning Monica Nerdrum och Tove Forslund, lärcentret 19.2.2013 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1."— Presentationens avskrift:

1 Instruktion för examination och bedömning Monica Nerdrum och Tove Forslund, lärcentret 19.2.2013 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1

2 Innehåll  Regler för tentamina  Vitsordsskala  Slutbedömning  Tentamensresultat  Kungörande av resultat  E-tent 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 2

3 Instruktion för examination och bedömning  Godkänd av styrelsen 8.12.2009  Ändringar godkända av styrelsen 29.1.2013 – Av styrelsen godkända ändringar träder i kraft omedelbart. (30 §)  Namnet ändrat ( F.d. Tentamensinstruktionen) – Moderniserat, täcker olika examinationsformer  Ändringar gjorda för att förtydliga – Rättigheter och skyldigheter – Likabehandling – Processer och rutiner  Kursdatabasen allt viktigare som juridisk grund för utbildning och examination 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 3

4 Tillämpningsområde I §  Tillämpas på studieprestationer vid ÅA – Både grund- och forskarutbildningen  Direktiv utfärdas av rektor om – Hanteringen av fusk (på kommande) – Hanteringen av plagiat (finns)  Anvisningar för tentamina utfärdas av direktören för forskning och utbildning (på kommande)  Den svenska versionen den autentiska – Engelsk version håller på att översättas Klar i mitten av mars 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 4

5 Anordnande av tentamina 2 § 1-4 mom.  Tillämpas på alla typer av examination  Tentamensfrågorna och –uppgifterna ska motsvara innehåll, lärandemål, krav och arbetsmängd enligt kursbeskrivningen (2 mom) – I kursdatabasen  Tillräckligt antal tentamina (4 mom.) – Så att studerande kan genomföra sina studier enligt programplan – Bör erbjudas minst tre möjligheter Inom ett läsår för kurs på hösten Inom ett kalenderår för kurs på våren 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 5

6 Anordnande av tentamina 2 § 4-6 mom.  De tre möjligheterna uträknas från de av institutionsrådet fastslagna datumen (4 mom.)  Synliggörs i undervisningsprogrammet  En redan godkänd prestation kan omtenteras (5 mom.)  Ifall det finns någon kvar av de tre möjligheterna  En lärare kan tillåta att skriftlig prestation kompletteras (5 mom.)  Alla ska ha samma rättighet 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 6

7 Tentamensrätt 7 §  Anmälan till tentamen 8 dagar på förhand (2 mom.) – Kan ställas in automatiskt i anmälningssystemet  Studerande kan nekas rätt att genomgå tentamen (3 mom.) – till vilken man redan anmält sig tre gånger – då man inte uppfyllt de prestationer som är en förutsättning  Tentamen, omtentamen, komplettering eller höjning (4 mom.) – Inom ifrågavarande läsår för höstkurs – Inom ifrågavarande kalenderår för vårkurs 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 7

8 Tentamens längd 8 §  Gemensam (= allmän) tentamen 4 timmar – I anvisningarna: starttid med akademisk kvart  Annan tentamen – Tar hänsyn till den helhet som ska tenteras – Framgår i kursbeskrivningen (1 mom.)  Studerande med funktionsnedsättning – Kan beviljas längre tid på anhållan på förhand (1 mom.)  Försening 15 minuter tillåts (2 mom.)  Tentand får avlägsna sig tidigast efter 45 minuter (2 mom.) 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 8

9 Hjälpmedel vid tentamen 10 §  Hjälpmedel får användas – om rätten anges på uppgiften – Språklexikon  Tentamen och mognadsprov får skrivas på av akademin godkänd dator (2 mom.)  Mobiltelefoner och därmed jämförbar elektronik lämnas på angiven plats (3 mom.) 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 9

10 Fusk och störande av tentamen 12 §  Fusk under tentamen (2 mom.) – Tentandens tentamen avbryts omedelbart  Fusk avslöjas efter tentamen (2 mom.) – Tentator avbryter bedömningen – Tentanden anmäls för utredning  Om tentamen störs (3 mom.) – Om tentand inte följer övervakarens anvisning ska tentandens tentamen avbrytas – Tentanden anmäls för utredning 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 10

11 Vitsordsskala och bedömning av studieprestationerna15 § 1-2 mom.  Godkända prestationer bedöms enligt skalan – 5 (A, utmärkta), 4 (B, synnerligen goda), 3 (C, goda), 2 (D, tillfredsställande), 1 (E, nöjaktiga) där 5 (A) är det högsta betyget (1 mom.) – Godkänd/underkänd finns också  Underkänd prestation bedöms med  0 (F, underkänd) (1 mom.)  Lärandemålen är betygskriterier för det lägsta godkända betyget (2 mom.)  alla lärandemål ska vara uppfyllda  Sture-utdragen förses med skalan 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 11

12 Vitsordsskala och bedömning 15 § 3 mom  Slutbedömning av studiehelheter – Särskilt för lägre och högre högskoleexamen. – Lärarutbildningen kan innefatta studier utanför examen varvid detta bör framgå tydligt. – Gäller studier om minst 25 studiepoäng.  Slutbedömningen uträknas – som med studiepoäng vägt medeltal av de studieprestationer som ingår i helheten 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 12

13 Vitsordsskala och bedömning 15 § 3 mom  Slutbedömningen, undantag – kan ske enligt institutionens motiverade beslut: grunderna för uträkningen av hur delprestationer kombineras till en helhetsbedömning bör framgå i beskrivningen av studiehelheten. – Avhandlingar för högre högskoleexamen ingår inte vid uträkning av slutbedömning för de fördjupade studierna.  Komplettering eller förnyad tentamen – Tidigare bedömning kan inte försämras  Tentator utses av ämnesansvarig – ansvarsperson för en enskild studieprestation och bedömningen av tentamina för den 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 13

14 Vitsordsskala och bedömning av avhandlingar och mognadsprov, grundutbildningen 15a §  En godkänd avhandling för lägre högskoleexamen samt ett godkänt diplomarbete i tekniska utbildningen (1 mom) – Bedöms enligt 15 § 1 mom  Mognadsprovet för lägre respektive högre examen är en separat prestation – Bedöms i sak av en person inom ämnet Skalan godkänd/underkänd – Bedöms språkligt av språkcentret Skalan godkänd/underkänd 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 14

15 Tentamensresultat 16 § 1-2 mom  Tentamensresultaten kungörs snarast möjligt – senast två veckor efter tentamen om tentanderna till antalet är färre än 60 – senast tre veckor efter tentamen om tentanderna är flera än 60 – Prefekten kan, om vägande skäl föreligger, bevilja bedömaren ytterligare högst tre veckor tilläggstid  Resultaten från elektroniska tentamina kungörs – senast tre veckor efter tentamen.  Resultaten från eventuella sommartentamina – senast i mitten av september.  Resultaten kungörs genom registrering i Sture 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 15

16 Förvarande av resultaten 17 §  Tentamenssvaren förvaras hos läraren eller på en plats som denne har bestämt minst sex månader från den tidpunkt då resultaten offentliggjordes. (1 mom.) 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 16

17 Registrering av studieprestationer 20 §  Förvaltningen och öppna universitetets personal registrerar godkända och tillgodoräknade studieprestationer i akademins studieregister.  Registreringen sker inom två veckor efter det att tentamensresultatet har inkommit från tentator eller beslutet om tillgodoräknande har fattats. Tentamensresultaten arkiveras för obegränsad tid. 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 17

18 Kungörande av resultatet 22 och 22a §§  Skrivna arbeten bedöms och resultatet av bedömningen kungörs på samma sätt som vad som gäller för tentamina. (22 §)  Kungörande av resultatet för avhandlingar inom högre högskoleexamen (22a §) – Ges av studiekansliet per e-post till studerandens abo.fi-adress samt därtill, om studeranden begär det, som bevislig delgivning. – Anvisningar för begäran om rättelse bifogas. 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 18

19 Material och länkar  Examensstadga för Åbo Akademi (17.3.2011).  Instruktion för examination och bedömning vid Åbo Akademi (8.12.2009 och 29.1.2013). – Rektors direktiv om hanteringen av fusk i tentamen eller annan studieprestation (på kommande). – Anvisningar för tentamina (på kommande). – www.abo.fi/personal/stuforf www.abo.fi/personal/stuforf  Guide för kursbeskrivningar och kursdatabasen: Att skapa och revidera kurser – www.abo.fi/student/minplanmanualer_personal www.abo.fi/student/minplanmanualer_personal 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 19

20 E-tent  Åbo: I PharmaCity (gemensamt med TY; 15 platser)  vardagar kl. 8-22  Vasa: E2 (1 dator)  vardagar kl. 8-20 Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 20 Tentutrymme där studerandena kan tentera via dator under videoövervakning

21 Att erbjuda e-tent som alternativ form för sommartentamen  Kontrollera att kurserna går att tenteras som e-tent (dvs. e-tent kan inte användas om studenten bör få ta med sig material till tentamen, t.ex. formelsamling eller ordbok, eller om studenten bör få skriva formler för hand, rita kurvor eller andra bilder).  Anmälan till sommartent/e-tentalternativ: Informera studenterna om möjligheten till e-tent och ev. att de i samband med anmälan till sommartentamen meddelar om de önskar tentera som e-tent.  Gör e-tenterna: Lärcentret kan skapa tentamina för lärarna eller handleder vid behov de som själva gör tentamina. För alla e-tenter bör läraren/ämnet beställa e-tenten eller tentområdet minst en vecka innan studenten ska tentera, för sommartenter senast 10 juni 2013 (görs på blankett)blankett  Korrigera tentamina via e-tentsystemet senast i mitten av september 2013. Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 21

22 Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 22 Närmare information om e-tent Tove Forslund Lärcentret Tfn 02-215 4685 www.abo.fi/stodenhet/etent www.abo.fi/student/etent


Ladda ner ppt "Instruktion för examination och bedömning Monica Nerdrum och Tove Forslund, lärcentret 19.2.2013 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1."

Liknande presentationer


Google-annonser