Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Instruktion för examination och bedömning samt direktiv för att utreda fusk Monica Nerdrum och Ole Karlsson, lärcentret Webbinarium 125.2.2013 25.2.2013Åbo.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Instruktion för examination och bedömning samt direktiv för att utreda fusk Monica Nerdrum och Ole Karlsson, lärcentret Webbinarium 125.2.2013 25.2.2013Åbo."— Presentationens avskrift:

1 Instruktion för examination och bedömning samt direktiv för att utreda fusk Monica Nerdrum och Ole Karlsson, lärcentret Webbinarium 125.2.2013 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1

2 Instruktion för examination och bedömning  Godkänd av styrelsen 8.12.2009  Ändringar godkända av styrelsen 29.1.2013  Namnet ändrat – F.d. Tentamensinstruktionen – Moderniserat namn för det finns så många examinationsformer förutom tentamina  Ändringar gjorda för att förtydliga: – Rättigheter och skyldigheter – Likabehandling – Processer och rutiner  Kursdatabasen allt viktigare som juridisk grund för utbildning och examination 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 2

3 Tillämpningsområde I §  Tillämpas på studieprestationer vid ÅA – Både grund- och forskarutbildningen  Direktiv utfärdas av rektor om – Hanteringen av fusk (på kommande) – Hanteringen av plagiat (finns)  Anvisningar för tentamina utfärdas av direktören för forskning och utbildning (på kommande)  Den svenska versionen den autentiska – Engelsk version håller på att översättas Klar i mitten av mars 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 3

4 Anordnande av tentamina 2 § 1-4 mom.  Tillämpas på alla typer av examination  Tentamensfrågorna och –uppgifterna ska motsvara innehåll, lärandemål, krav och arbetsmängd enligt kursbeskrivningen (2 mom) – I kursdatabasen  Tillräckligt antal tentamina (4 mom.) – Så att studerande kan genomföra sina studier enligt programplan – Bör erbjudas minst tre möjligheter Inom ett läsår för kurs på hösten Inom ett kalenderår för kurs på våren 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 4

5 Anordnande av tentamina 2 § 4-6 mom.  De tre möjligheterna uträknas från de av institutionsrådet fastslagna datumen (4 mom.)  Synliggörs i undervisningsprogrammet  En redan godkänd prestation kan omtenteras (5 mom.)  Ifall det finns någon kvar av de tre möjligheterna  En lärare kan tillåta att skriftlig prestation kompletteras (5 mom.)  Alla ska ha samma rättighet 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 5

6 Tentamensbestämmelser, ansvarsperson, övervakare, jäv 3-6 §§  Smärre textjusteringar, inga i sak 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 6

7 Tentamensrätt 7 §  Anmälan till tentamen 8 dagar på förhand (2 mom.) – Kan ställas in automatiskt i anmälningssystemet  Studerande kan nekas rätt att genomgå tentamen (3 mom.) – till vilken man redan anmält sig tre gånger – då man inte uppfyllt de prestationer som är en förutsättning  Tentamen, omtentamen, komplettering eller höjning (4 mom.) – Inom ifrågavarande läsår för höstkurs – Inom ifrågavarande kalenderår för vårkurs 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 7

8 Tentamens längd 8 §  Gemensam (= allmän) tentamen 4 timmar – I anvisningarna: starttid med akademisk kvart  Annan tentamen – Tar hänsyn till den helhet som ska tenteras – Framgår i kursbeskrivningen (1 mom.)  Studerande med funktionsnedsättning – Kan beviljas längre tid på anhållan på förhand (1 mom.)  Försening 15 minuter tillåts (2 mom.)  Tentand får avlägsna sig tidigast efter 45 minuter (2 mom.) 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 8

9 Tentamensspråk 9 §  Ingen ändring 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 9

10 Hjälpmedel vid tentamen 10 §  Hjälpmedel får användas – om rätten anges på uppgiften – Språklexikon  Tentamen och mognadsprov får skrivas på av akademin godkänd dator (2 mom.)  Mobiltelefoner och därmed jämförbar elektronik lämnas på angiven plats (3 mom.) 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 10

11 Studerande med funktionsnedsättning 11 §  Specialarrangemang kan ordnas, t.ex. – Flexibel examination – Elektronisk tentamen – Alternativa examinationsformer – Muntlig komplettering 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 11

12 Fusk och störande av tentamen 12 §  Fusk under tentamen (2 mom.) – Tentandens tentamen avbryts omedelbart  Fusk avslöjas efter tentamen (2 mom.) – Tentator avbryter bedömningen – Tentanden anmäls för utredning  Om tentamen störs (3 mom.) – Om tentand inte följer övervakarens anvisning ska tentandens tentamen avbrytas – Tentanden anmäls för utredning 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 12

13 Tentamen och dess bedömning 13 §  Inga ändringar 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 13

14 Bedömningsgrundernas tillämpning 14 §  Läraren ska vid kursstart redogöra för bedömningsgrunderna för examination utifrån lärandemålen (i mom.) – För obligatorisk närvaro bör antal timmar eller procent närvaro finnas i kursbeskrivningen – Tentator kan tillåta frånvaro om motiverad orsak finns Bedömningen påverkas inte 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 14

15 Bedömningsgrundernas tillämpning på avhandlingar och mognadsprov inom högre högskoleexamen 14a §  Institutionen bör besluta om bedömningskriterier (1 mom.) – Lärandemålet som grund – Enbart avhandlingen bedöms Inte skrivprocessens framskridande  Skriftligt utlåtande inom 30 dagar (1 mom.) – Förutom under ferierna  Mognadsprovet bedöms skilt (2 mom.) – Lärandemålet grund för godkännande 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 15

16 Vitsordsskala och bedömning av studieprestationerna15 § 1-2 mom.  Godkända prestationer bedöms enligt skalan – 5 (A, utmärkta), 4 (B, synnerligen goda), 3 (C, goda), 2 (D, tillfredsställande), 1 (E, nöjaktiga) där 5 (A) är det högsta betyget (1 mom.) – Godkänd/underkänd finns också  Underkänd prestation bedöms med  0 (F, underkänd) (1 mom.)  Lärandemålen är betygskriterier för det lägsta godkända betyget (2 mom.)  alla lärandemål ska vara uppfyllda  Sture-utdragen förses med skalan 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 16

17 Vitsordsskala och bedömning 15 § 3 mom  Slutbedömning av studiehelheter – Särskilt för lägre och högre högskoleexamen. – Lärarutbildningen kan innefatta studier utanför examen varvid detta bör framgå tydligt. – Gäller studier om minst 25 studiepoäng.  Slutbedömningen uträknas – som med studiepoäng vägt medeltal av de studieprestationer som ingår i helheten 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 17

18 Vitsordsskala och bedömning 15 § 3 mom  Slutbedömningen, undantag – kan ske enligt institutionens motiverade beslut: grunderna för uträkningen av hur delprestationer kombineras till en helhetsbedömning bör framgå i beskrivningen av studiehelheten. – Avhandlingar för högre högskoleexamen ingår inte vid uträkning av slutbedömning för de fördjupade studierna.  Komplettering eller förnyad tentamen – Tidigare bedömning kan inte försämras  Tentator utses av ämnesansvarig – ansvarsperson för en enskild studieprestation och bedömningen av tentamina för den 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 18

19 Vitsordsskala och bedömning av avhandlingar och mognadsprov, grundutbildningen 15a §  En godkänd avhandling för lägre högskoleexamen samt ett godkänt diplomarbete i tekniska utbildningen (1 mom) – Bedöms enligt 15 § 1 mom  Mognadsprovet för lägre respektive högre examen är en separat prestation – Bedöms i sak av en person inom ämnet Skalan godkänd/underkänd – Bedöms språkligt av språkcentret Skalan godkänd/underkänd 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 19

20 Tentamensresultat 16 § 1-2 mom  Tentamensresultaten kungörs snarast möjligt – senast två veckor efter tentamen om tentanderna till antalet är färre än 60 – senast tre veckor efter tentamen om tentanderna är flera än 60 – Prefekten kan, om vägande skäl föreligger, bevilja bedömaren ytterligare högst tre veckor tilläggstid  Resultaten från elektroniska tentamina kungörs – senast tre veckor efter tentamen.  Resultaten från eventuella sommartentamina – senast i mitten av september.  Resultaten kungörs genom registrering i Sture 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 20

21 Förvarande av resultaten 17 §  Tentamenssvaren förvaras hos läraren eller på en plats som denne har bestämt minst sex månader från den tidpunkt då resultaten offentliggjordes. (1 mom.) 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 21

22 Tentamenssvarens offentlighet, tillgodoräknande 18-19 §§  Inga ändringar 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 22

23 Registrering av studieprestationer 20 §  Förvaltningen och öppna universitetets personal registrerar godkända och tillgodoräknade studieprestationer i akademins studieregister.  Registreringen sker inom två veckor efter det att tentamensresultatet har inkommit från tentator eller beslutet om tillgodoräknande har fattats. Tentamensresultaten arkiveras för obegränsad tid. 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 23

24 Inlämnande av skriftliga prestationer 21 § 1 mom  Skrivna arbeten och avhandlingar inlämnas till läraren eller den för studieprestationen ansvariga enheten på det sätt som undervisningsplanen anger eller på annat överenskommet eller angivet sätt.  I föreskriften om inlämning bör ingå tidpunkt för inlämnande, samt eventuell tidsgräns för kompletteringar. (1 mom.) 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 24

25 Inlämnande av skriftliga prestationer 21 § 3 mom  Om en skriftlig prestation inte har inlämnats inom utsatt tid är tentator inte skyldig att bedöma prestationen.  Om tentator trots allt bedömer prestationen kan bedömningen påverkas i negativ riktning.  Tentator kan tillåta försenad inlämning ifall studerande har motiverad orsak – bedömningen påverkas inte. 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 25

26 Kungörande av resultatet 22 och 22a §§  Skrivna arbeten bedöms och resultatet av bedömningen kungörs på samma sätt som vad som gäller för tentamina. (22 §)  Kungörande av resultatet för avhandlingar inom högre högskoleexamen (22a §) – Ges av studiekansliet per e-post till studerandens abo.fi-adress samt därtill, om studeranden begär det, som bevislig delgivning. – Anvisningar för begäran om rättelse bifogas. 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 26

27 Begäran om rättelse 23 § 2 mom.  Ett rättelseyrkande ska framställas inom 14 dagar från den tidpunkt då – resultatet av bedömningen eller då beslut om tillgodoräknande har sänts genom e- postmeddelande till studerandens abo.fi-adress – studeranden har haft tillfälle att ta del av resultaten av bedömningen och av tillämpningen av bedömningsgrunderna (= utlåtande från sakgranskare då det gäller avhandlingar för högre högskoleexamen).  Fatalietiden räknas från det datum då e- postmeddelandet har skickats. Om studeranden kan visa på ett godtagbart förhinder för att ta del av bedömningen kan fatalietiden förlängas. 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 27

28 Begäran om rättelse 23 § 3 mom.  Rättelsebeslut ska – daterat antecknas i tentamenshandlingen eller för ändamålet utformad blankett  Kopia av denna handling sänds per e-post till studerandens abo.fi-adress. – Anvisning om hur studerande kan föra ärendet vidare till examensnämnden för fortsatt rättelsebehandling bifogas.  Rektor fastställer direktiv för hur fusk respektive plagiat utreds av institutionen genom särskilda processer. 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 28

29 Överföring av ärende till examensnämnden 24 §  En studerande, som är missnöjd med beslut över rättelseyrkande, kan underställa ärendet examensnämnden – inom 14 dagar från det studeranden fick del av beslutet, per e-post till studerandens abo.fi- adress.  Fatalietiden räknas från det datum då e- postmeddelandet har skickats. – Vid godtagbart förhinder kan fatalietiden förlängas.  Görs skriftligen. 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 29

30 Examensnämnd 25 §  Förvaltningsinstruktionen 11 § fastställer att för fortsatt behandling om rättelse av studieprestationer finns en examensnämnd. 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 30

31 Nämndens sammanträden 26 §  Examensnämnden bör sammanträda inom 30 dagar efter det att ett ärende har underställts nämnden. – Tiden räknas från det datum då ärendet registrerats av Åbo Akademis registrator.  Examensnämnden är beslutför då samtliga medlemmar är närvarande.  Rektor utser en sekreterare för examensnämnden.  Vid omröstning iakttas samma förfarande som vid en kollegial domstol.  25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 31

32 Hörande av part 27 §  Innan examensnämnden fattar beslut – skriftlig förklaring inbegärs av den lärare, examinator eller det institutionsråd, vars beslut ligger som grund för yrkandet. – Studeranden ska beredas möjlighet att skriftligen bemöta förklaringen.  Sekreteraren bör se till att – förklaringen och studentens eventuella bemötande införskaffas inom en sådan tid att nämnden på sitt sammanträde inom 30 dagar efter det att ett ärende har inkommit till nämnden på sitt möte har dessa handlingar till sitt förfogande. 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 32

33 Nämndens beslut och besvärsförbud 28 §  Beslut i ärendet meddelas berörda parter, d.v.s. studeranden, läraren eller examinatorn samt institutionsrådets föredragande i studieärenden, skriftligen.  Besvär mot examensnämndens beslut får enligt 84 § 2 mom. universitetslagen (558/2009) inte anföras. 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 33

34 Instruktionens tillgänglighet 29 § Ikraftträdande 30 §  Denna instruktion ska utsändas till varje berörd enhet inom akademin så att dess innehåll tillkännages lärarna och studerandena. Den ska även ges offentlighet i elektronisk form. (29 §)  Denna instruktion träder i kraft 1. 1. 2010. Samtidigt upphävs Tentamensinstruktion för Åbo Akademi som kansler har fastställt 26.1.1999. (30 §)  Av styrelsen godkända ändringar träder i kraft omedelbart. (30 §)  25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 34

35 Nytt direktiv för att utreda misstänkt fusk  ÅA kommer att ha två direktiv för att komplettera instruktionen för examination och bedömning – Hanteringen av misstänkt plagiat (fr.o.m. 2008 men uppdateras mars 2013) – Hanteringen av misstänkt fusk i tentamen eller annan studieprestation (fr.o.m. mars 2013)  Plagiathanteringen hålls tills vidare som ett eget direktiv eftersom processen har vissa särdrag och ÅA vill betona ämnesområdet  Direktivens avsikten är att stöda personalen och förbättra rättsskyddet 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 35

36 Misstänkt fusk/institutionens utredning  Processen har två påföljande steg – Institutionens utredning – ÅA:s disciplinära utredning  Institutionen utreder en misstanke – För anmälan finns en särskild blankett – Anmälan görs vanligtvis av en lärare eller tentarrangör men alla som upptäckt fusk ska kunna föra fram det – Anmälan skickas till prefekt/ frist.inst. direktör, om oklart vart  ÅA:s kvalitetshantering – Studiecheferna och kvalitetskoordinatorn kan hjälpa i frågor om anmälan 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 36

37 Misstänkt fusk/institutionens utredning  Anmälan leder till en prefektutredning – Anmälaren, den anklagade och ett ombud kallas till utredningen. Sekr. från studieförvaltningen – Mötet hålls tidigast 7 dagar efter kallelsen skickats ut, senast 60 dagar efter att anmälan tagits emot – Det skrivs ett formbundet protokoll över mötet  Då protokollet är godkänt fattar prefekten beslut i ärendet – Inom sju dagar efter att protokollet blivit godkänt  Inte fusk, studeranden bedöms eller ges ny chans att tentera  Fusk, studieprestationen underkänns och ärendet skickas till rektor för disciplinär utredning 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 37

38 Misstänkt fusk/Ärendets fortsatta behandling  En part kan söka rättelse över prefektbeslutet – I nuläget hos rektor, utredning om ärendet i framtiden kunde skötas av en rättsskyddsnämnd  Om rättelsen avslås inleds den disciplinära processen  Studeranden kan förutom underkänd prestation få – En varning (rektor) – En avstängning på högst ett år (ÅA:s styrelse)  Rektors/styrelsens beslut kan överklagas till Åbo förvaltningsdomstol 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 38

39 Material och länkar  Examensstadga för Åbo Akademi (17.3.2011).  Instruktion för examination och bedömning vid Åbo Akademi (8.12.2009 och 29.1.2013). – Rektors direktiv om hanteringen av fusk i tentamen eller annan studieprestation (på kommande). – Anvisningar för tentamina (på kommande). – www.abo.fi/personal/stuforf www.abo.fi/personal/stuforf  Guide för kursbeskrivningar och kursdatabasen: Att skapa och revidera kurser – www.abo.fi/student/minplanmanualer_personal www.abo.fi/student/minplanmanualer_personal 25.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 39


Ladda ner ppt "Instruktion för examination och bedömning samt direktiv för att utreda fusk Monica Nerdrum och Ole Karlsson, lärcentret Webbinarium 125.2.2013 25.2.2013Åbo."

Liknande presentationer


Google-annonser