Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomströmning vid ÅA Strategiska utvecklingsförslag 13.11. 2012 Mats Lindfelt Monica Nerdrum 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomströmning vid ÅA Strategiska utvecklingsförslag 13.11. 2012 Mats Lindfelt Monica Nerdrum 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 1."— Presentationens avskrift:

1 Genomströmning vid ÅA Strategiska utvecklingsförslag 13.11. 2012 Mats Lindfelt Monica Nerdrum 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 1

2 ÅA vision i strategin 2011-2019  Snabbare studiegång genom att minska på studietiden med ett år  Planerad ny antagning 2014 stöder detta  UniL 36 och 38 § förnyas  Lagförändringar nu i riksdagen  ÅA har för dålig examination av både kand. och magistrar 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 2

3 Genomströmning….  Vision : klarare studievägar ?  Mindre flexibilitet ? Skall den akademiska friheten begränsas?  Mera stöd under första studieåret?  Klarare bild av studier som kopplas till målsättningen – examen och arbetsliv  Skapa bredare strukturer inom kand. utbildningen – större antagningsmål?  Specialisering på magistersnivån? 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 3

4 Utredningar, rapporter, förslag...  Fem ÅA-institutioners rapporter 2011-12 – Biovetenskaper, handelshögskolan, humaniora, informationsteknologi, samhällsvetenskapliga området  Åbo Akademis Studentkår 2012 – 59 förslag till smidigare studievägar vid ÅA  Studieklimatundersökningarna 2010-12  Kriterier för toppenheter inom undervisning 2011  Rapport om studentrespons 2012 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 4

5 Vad borde utvecklas eller stödas?  Planering  Undervisning  Handledning  Examination  Utvärdering 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 5

6 Stöd för smidig studiegång -Underlag för vidareutveckling Inom ämnen och institutioner, som kan tillgodogöras sig god praxis På gemensam ÅA-nivå genom beslut som skapar systematik som alla följer Hösten 2012 startade en arbetsgrupp på ÅA nivå som har till uppgift att identifiera problem Vilken roll skall en framtida grundexamens nämnd ha? 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 6

7  Hur utveckla en – ÅA-gemensam systematik förankrad i beslut Examensstadga, beslut av institution eller ämne – Realistiska lösningar och praktiska tillvägagångssätt  Hur stöda smidiga studier utgående från: – Likabehandling och mångfald – Integrering i universitetssamfundet, skapande av samhörighet och stöd för motivation 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 7

8 Planering av studiegång  Rekommenderad studiegång för alla utbildningar, också linjer och huvudämnen – 60 sp/läsår Bättre koordinering av huvud- och biämnen samt språkstudier och andra studier för åtminstone EN möjlig kombination Utnyttja läsår, termin, vecka, dagar, timmar effektivt  Kursinnehåll granskas så att innehållsmässig överlappning kan undvikas – Bör vi gå in för att begränsa utbudet? 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 8

9 Planering av gränsöverskridningar  Vid planering av studiegången: – Möjliggöra studier över gränser Andra ämnen, institutioner, universitet När under studierna ska detta rekommenderas? – Praktikperioder & Studier utomlands  Erbjuder flexibilitet och originalitet ?  Vilka risker medför detta? 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 9

10 Planering för att stöda studerandes olika livssituationer  Vid planering av studiegången: – Möjliggöra flexibilitet: Alternativa undervisningsmetoder – Nätundervisning, Moodle, videoföreläsningar ? Alternativa examinationsformer – E-tent, fortlöpande examination, kompenserande uppgifter, läskurser, hemtentamen... ? E-böcker som kurslitteratur ?  Graduresan? 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 10

11 Identifiering av ”flaskhalsar”  Granskning av kurser i Inststure – Hur många studerande har avklarat kursen i relation till antalet på årskursen? Om det är få begrundar man varför  Lösning av problem med ”flaskhalsekurser” – För kommande läsår Ändring i studieschema eller kursupplägg – För de studerande som inte avklarat kursen Flexibla arrangemang ? Hur långt skall vi gå? 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 11

12 Planering av studiehelheter  Lärandemål för studiehelheter och hela examina införs gradvis – viktigt! – Summan av kursernas lärandemål= helheten  Lärarna planerar tillsammans – Kurser bygger på varandra då det är nödvändigt med en logisk progression Ex mellan kandidat- och magisterstudier – Upprepningar undviks  Flexibilitet i kursers ordningsföljd – Vilka kursers förkunskaper är nödvändiga? 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 12

13 Lärandemål, kursplanering….  Studentcentrerat angreppssätt – Fokus på vad studenten ska kunna  Konstruktivt samordnad undervisning  Lärandemål + examination + läraktiviteter – Examinationen utgår ifrån lärandemålen Alla lärandemål ska kunna examineras Ska kräva reflektion också över egen inlärning – Inskrivs i kursbeskrivningen  Lärandemålet gräns för godkänd prestation – Alla lärandemål ska vara godkända 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 13

14 Allmänfärdigheter och praktik  Allmänfärdigheter och arbetslivsfärdigheter inarbetas i kurser – Synliggör det som redan görs – Uppmärksamgör studerande på färdigheterna – Färdigheterna uppövas inom studierna Projektkunskap, grupparbete, debatteknik...  Anknytning till arbetslivet – Praktik och teori knyts ihop  Engagerade föreläsare 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 14

15 Planering av antal sp/kurs  Antal sp/kurs – Inte för stort antal sp > examinationen tung – Inte för litet > kan upplevas splittrade – Rekommendation 5 sp/kurs?  Antal sp i relation till arbetsmängd – Sp ska motsvara mängden arbetstimmar Stora skillnader nu i arbetsbörda/sp Uppskattad arbetsmängd ofta orealistisk  Kursutvärdering – motsvarar kursens arbetsbörda antalet sp? 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 15

16 Planering av kursutvärderingar  Systematik i insamling och användning – för att utveckla kurserna pedagogiskt Innehållsmässigt – Så att utfallet kommuniceras till studenterna  Lärandemålet först i varje kursutvärdering  Vid varje kursstart berättas om – utfallet av föregående utvärdering – åtgärder som vidtagits Inskrivs i kursbeskrivningen 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 16

17 Samhörighet och motivation  Målsättning att – Skapa och stärka samhörighet i gruppen – Känslan av gemenskap i akademisamfundet – Stöda motivationen – Utveckla stark ämnesidentitet  Mycket studier i det egna ämnet i börja 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 17

18 Introduktion till studierna  Pågår hela hösten – Erbjuds lika för alla gulnäbbar – Fortlöpande och systematiskt stöd och material – Avslutas med utvärdering av första hösten  Strukturerad studieplanering från början – Alla gör gemensamt sin första studieplan i början av hösten, där det ses till att Nödvändiga kurs- och tentanmälningar görs Alla har 60 sp i sin studieplan realistiskt planerade 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 18

19 Successivt stöd  Målsättning att ingripa tidigt om studierna inte löper som planerat – Konkreta åtgärder – Alla studerande behandlas lika oberoende av institution eller ämne  Målet att erbjuda lösningar för studerande som av någon anledning inte klarat av de sp som inplanerats för läsåret 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 19

20 Systematisk uppföljning  Första årets studerande – I början av våren + slutet av våren – Antal avklarade sp – Personlig kontakt för att tillsammans räkna ut hur de sp som saknas kan avklaras Extra, flexibel, alternativ examination E-tent, hemuppgifter, somamrtent, distansstudier  Andra och tredje årets studerande – Årligen på våren  Flaskhalsar identifieras samtidigt 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 20

21 Fortlöpande aktiviteter  Grupparbeten och interaktiva kurser – I början av studietiden för att skapa samhörighet – Kurser med närvaro och diskussion genom hela studietiden  Paus- och grupparbetsutrymmen  Bra undervisning ger bra studiemotivation  Relevanta kurser motiverar – Förklara nyttan med kursen, kunskaper och färdigheter som utvecklas samt relevans för arbetslivet 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 21

22 Seminarier  Kandidatseminarier införs i alla ämnen – Avsikt att minska dramatiken kring kandidatavhandlingen – Tidigare avhandlingar visas och diskuteras som modeller Vad förväntas av en avhandling Bedömningskriterier  Tydlig tidtabell och information om avhandlingsprocessen  Forskare och doktorander kan presentera på seminarierna och svara på frågor 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 22

23 Handledning  Konstruktiv, personlig och engagerad handledning  Inte för många studerande/handledare  Kommunikation mellan institution/ämne och studerande – Diskutera tillsammans hur seminarier kunde utvecklas 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 23

24 Magisterstudier  Tydliggör vad som förväntas av magisterstuderande  Hur är studierna uppbyggda – Skillnader mellan kandidatnivå och magisternivå?  Graduångest och skrivprocess  Stöd och handledning behövs och ska presenteras också på magisternivån  Inte grupparbeten i alla kurser – Individuellt tänkande behövs 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 24

25 Handböcker, guider, hemsidor, elektroniskt material 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 25

26 Kursbeskrivningarna i MinPlan  Uppdateringar gjorts för att tydliggöra  Studentens vy av beskrivning: – Målsättningar och innehåll – Lärandemål – Allmänfärdigheter – Examinationsformer – Arbetsformer och arbetsmängd Föreläsningar, gruppundervisning, laborationer/fältarbete/övningar, självstudier, tentamen, övrigt – Utvärdering 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 26

27 Planering av studiehandboken  Gemensam struktur, visualisering, webbsida – Examensstruktur – Ämnespresentationer – Studiehelheter – Kursbeskrivningar – Studiegången för varje år  Undervisningsprogram – Undervisningen – Tentamensdagar – Betygsutgivningsdagar 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 27

28 Planering av ”studienyckeln”  Regler och anvisningar för studier vid ÅA samlas i en ”studienyckel” – ÅA-gemensamma regler för Kurs- och tentamensanmälningar, tentamina, närvaro, tillgodoräknande, praktik, undervisningsformer, kommunikation med e- post, studentrespons... – Institutionernas tillämpningar av de gemensamma reglerna  Riktas främst till gulnäbbar 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 28

29 Förslag på uppdateringar i stadgor  Examensstadgan, t ex: – Studieplanen och årlig uppföljning av studierna – Tillgodoräknande – Bedömning av helheter – Arbetslivsrelevans, allmänfärdigheter och arbetspraktik  Tentamensinstruktionen – Förtydliganden om rutiner 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 29

30 Mera info?  Åbo Akademis Studentkår: ”59 förslag till smidigare studievägar vid Åbo Akademi” – www.abo.fi/karen/bilagor/59forslag.pdf www.abo.fi/karen/bilagor/59forslag.pdf  Institutioners rapporter: – www.abo.fi/stodenhet/genomstromning#document2 www.abo.fi/stodenhet/genomstromning#document2  Studieklimatundersökningarna: – www.abo.fi/student/sku_rapporter#document2  MinPlan text- och e-guider: – www.abo.fi/student/minplanmanualer www.abo.fi/student/minplanmanualer  Lärcentret – www.abo.fi/stodenhet/larcentret www.abo.fi/stodenhet/larcentret 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 30


Ladda ner ppt "Genomströmning vid ÅA Strategiska utvecklingsförslag 13.11. 2012 Mats Lindfelt Monica Nerdrum 5.11.2012Åbo Akademi | Lärcentret | Fänriksgatan 3 B 1."

Liknande presentationer


Google-annonser