Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya bostäder i skärgården 27 april 2010. Projektorganisation Kyrkmalmen, Ornö Björn Wahlberg, förvaltningschef, stadsbyggnadsförvaltningen, Haninge.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya bostäder i skärgården 27 april 2010. Projektorganisation Kyrkmalmen, Ornö Björn Wahlberg, förvaltningschef, stadsbyggnadsförvaltningen, Haninge."— Presentationens avskrift:

1 Nya bostäder i skärgården 27 april 2010

2

3 Projektorganisation Kyrkmalmen, Ornö Björn Wahlberg, förvaltningschef, stadsbyggnadsförvaltningen, Haninge kommun Catharina Lewenhaupt Stenbock, markägare Tomas Åkervall, ordförande, Ornö bostads- och servicekooperativ Gruvbryggan, Utö Björn Wahlberg, förvaltningschef, stadsbyggnadsförvaltningen, Haninge kommun Johan Ahlbom, förvaltningschef, Skärgårdsstiftelsen Gunnar Karlsson, ordförande Utö Företagarförening Oxhalsö, Blidö Sara Helmersson, Bygg- och miljöchef, Norrtälje kommun Håkan Hedberg, VD Blidö Turist och fritid AB Sandfältet, Sandhamn Lars Öberg, Samhällsbyggnadschef, Värmdö kommun* Lars Fladvad, utvecklingschef, Värmdö kommun Peje Emilsson, ordförande Eknö Hemman Samfällighetsförening Svante Berg, VD, Berg arkitekter Björn Blomkvist, VD, Värmdöbostäder Möja, Nämdö, Runmarö och Svartsö Lars Öberg, Samhällsbyggnadschef, Värmdö kommun* Lars Fladvad, utvecklingschef. Värmdö kommun Björn Blomkvist, VD Värmdöbostäder Ljusterö Mikael Åklint, Plan- och exploateringschef, Österåker kommun*

4 ”Checklista” Den lokala efterfrågan Eldsjälar/entreprenörer Service Kommunikationer Skola och förskoleverksamhet Brandförsvar Produktionskostnader Kommunens planering enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken

5 ”Checklista” Den lokala efterfrågan  VEM är det projekt riktar sig till och VAD efterfrågar just de?  Hur ser befolkningsunderlaget ut i dag i den närmsta omgivningen?  Hur förväntas befolkningsunderlag utvecklas och vilka behov medför de förändringarna?  Hur kan kundgrupperna breddas om önskvärt?  Hur påverkar olika upplåtelseformer - såsom hyresrätt, ägarlägenheter eller äganderätt – och ägarformer - såsom stiftelseform eller bostadsrättsförening – efterfrågan?  Vilka stora omvärldsfaktorer finns som kan komma att påverka efterfrågan (arbetsplatser, kommunikationer, arbetsuppgifter med mera)?

6 ”Checklista” Eldsjälar/entreprenörer  Vilka driver projektet?  Finns eldsjälar - inom kommunen, föreningslivet eller den privata sektorn?  Är det möjligt att med en annorlunda projektorganisation inkludera fler intressenter?

7 ”Checklista” Service  Hämmar en eventuell bristande samhällsservice efterfrågan på bostäder?  Hur ser samhällsservicen ut?  Betalservice  Postgång  Internet  Ombud (Systembolag, Apotek med flera)  Häslo- och sjukvård samt äldrevård  Hur kan samhällsservice förbättras? Är det aktuellt att uppmuntra lokala eller skärgårdsregionala kooperativ, se över möjligheterna för en flytande service som färdas runt i skärgården eller möjligtvis slå ihop vissa funktioner och centrera på vissa öar?

8 ”Checklista” Kommunikationer  Hämmar kommunikationerna efterfrågan på bostäder?  Hur ser kommunikationerna ut?  Hur kan kommunikationerna förbättras för den tänkta målgruppen?  Finns det en risk att kommunikationerna försämras - och vad får det för konsekvenser?

9 ”Checklista” Skola och förskoleverksamhet  Hämmar brist på skol- förskoleplatser efterfrågan på bostäder?  Hur ser underlaget för skola ut?  Vad behövs för att bredda underlaget?  Behöver skolan vara mer attraktiv?  Kan skolan omlokaliseras?  Kan skolor med vikande underlag slås ihop och placeras strategiskt i skärgården?  Är det möjligt att skeppa ut elever från fastlandet till skolan?  Finns det möjlighet att samarbeta över kommungränserna för en gemensam skola?  I vilken utsträckning är hemskolning ett alternativ?

10 ”Checklista” Brandförsvar  Finns förutsättningar för ett gott brandförsvar (utryckning inom 30 minuter eller egen försörjning av brandförsvar)?

11 ”Checklista” Produktionskostnader  Möjliggör produktionskostnaderna både en rimlig avkastning och en rimlig boendekostnad?  Kan markkostnaden påverkas, exempelvis genom tomträtt?  Kan kommunen agera borgensman för en byggherre?  Kan det kommunala bostadsaktiebolaget agera byggherre?  Har olika upplåtelseformer - såsom hyresrätt, ägarlägenheter eller äganderätt – och ägarformer - såsom stiftelseform eller bostadsrättsförening – provats för att nyttja olika finansieringslösningar?  Kan tredimensionell fastighetsbildning hjälpa att sprida kostnaderna?  Är det möjligt med en ökad grad av ideella insatser?  Finns det olika bidrag eller avdrag som kan minska kostnader?  Kan bostäderna projekteras om för att få ner produktionskostnaden genom exempelvis högre yteffektivitet, fler upprepningar och mer kostnadseffektiva materialval?  Finns det möjlighet att välja serieproducerade typhus, att bygga med hjälp av moduler eller prefabricering?  Är det möjligt att förvärva och flytta redan existerande hus från en vikande bostadsmarknad?  Finns det befintliga lokaler eller andra byggnader som kan göras om till bostäder?  Är det möjligt att projektera för uthyrningsbara delar av bostaden för framtida intäkter, exempelvis under högsäsong?

12 ”Checklista” Kommunens planering enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken  Är intentionerna för platsen i linje med översiktsplanen?  Finns det behov av planprogram eller fördjupningar av översiktplanen?  Kan markanvändningen villkoras för ett önskat resultat?  Är det möjligt att upplåta kommunägd mark med tomträtt till byggherrar eller individer för egnahemsbyggande?  Finns det möjlighet att förvärva strategiskt mark för att nå önskat resultat?  Är det möjligt att tillämpa en tredimensionell fastighetsbildning?  Är det möjligt att prioritera planprocessen?

13 ”Checklista” Kommunens planering enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken  Hur kan VA-frågan lösas?  Hur är lokala vattenkällors kapacitet och kvalitet? Finns möjlighet till en lokal avloppsslösning eller är det möjligt att ansluta till kommunalt VA? Hur kan kostnader sänkas?  Hur kan avfallsfrågan lösas?  Är bebyggelsen väl anpassad till övrig bebyggelse och till platsens förutsättningar?  Finns konflikter med annan lagstiftning och restriktioner, exempelvis strandskydd, reservat, biotopskydd, försvaret, översvämningsrisk

14 Potentiellt möjlig tidplan Kyrkmalmen, Ornö 2010: Vattenfrågan får en lösning, dp påbörjas 2011: Bygglov beslutas, byggstart Gruvbryggan, Utö 2010: Byggherre sökes, dp påbörjas 2011: Bygglov beslutas Oxhalsö, Blidö 2010: Byggherre sökes till småhus och flerbostadshus Kommunal anslutningspunkt till VA installeras Bygglov för sålda villatomter, byggstart 2011: Bygglov för ytterligare villor, småhus och flerbostadshus, byggstart och färdigställande Sandfältet, Sandhamn 2010: Entreprenör upphandlas, bygglov beslutas, byggstart 2011: Byggstart, färdigställande Möja, Nämdö, Runmarö och Svartsö 2010: Dp och/eller tomträttsavtal initieras Ljusterö 2010: Planprogram klart, dp påbörjas


Ladda ner ppt "Nya bostäder i skärgården 27 april 2010. Projektorganisation Kyrkmalmen, Ornö Björn Wahlberg, förvaltningschef, stadsbyggnadsförvaltningen, Haninge."

Liknande presentationer


Google-annonser