Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRESENTATION AV UTVECKLINGSPROJEKT Tillgänglighet i detaljplaner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRESENTATION AV UTVECKLINGSPROJEKT Tillgänglighet i detaljplaner."— Presentationens avskrift:

1 PRESENTATION AV UTVECKLINGSPROJEKT Tillgänglighet i detaljplaner

2 Bakgrund Utfört av Landskapsgruppen AB Maria Kardemark & Roland Ahlgren Uppdragsgivare Trafikkontoren i Göteborg och Stockholm Finansierat av Trafikverket och SKL Referensgrupp Sakkunniga och kommunala representanter

3 Bakgrund 1.Bakgrund 2.Problembild 3.Checklista 4.Praktiska exempel 5.Kritiska faktorer 6.Slutsatser 7.Förslag till fortsatt arbete Rapporten finns på Projectplace

4 Projektmål - Ge exempel på hur tillgänglighet kan beaktas i detaljplaneprocessen - Föreslå arbetssätt och metoder för bedömningar - Sammanställa checklistor och rutiner som stöd till handläggaren - Lämna förbättringsförslag på luckor i lagstiftningen

5 Bakgrund - initiala frågeställningar Stor variation i tillämpning av lagstiftning - Begreppsförklaringar saknas - Rättfall saknas - Teoretiska exempel (brist på praktiska erfarenheter) Handböcker inte uppdaterade Tillsynsmyndighet? frågorna kvarstår !

6 Fakta från litteraturstudien Överblick av tillämpbara regler •Många träffar på detaljutformning •Huvuddelen om behov & motiv •Konkret planeringslitteratur är från 60-talet Checklista

7 Exempel - Amhults centrum i Göteborg Detaljerad dp i ett område där man försökt styra tillgänglighet Allmän hiss finns tillgänglig dagtid i närliggande kulturhus Men varför inte anpassa entréer till marknivå?

8 Exempel – Gamletull i Halmstad Tillgänglighet ett eget kapitel i stadsmiljöprogrammet Lagstiftning = lägsta godkända nivå Gamletull har generellt hög standard men 8% ramp = utförandemiss?

9 Exempel – Lulsundsberget i Luleå Tidig och tät dialog med exploatör och övriga parter Eftersträvar flexibilitet i planen Dimensionerar för lokal snöhantering, ytor för snöupplag reserveras i detaljplanen

10 Erfarenheter och resultat •Många exempel att välja bland •Tillgängligheten beskrivs inte i dp •Tidskrävande men givande dialog •Faktasammanställningar och kritiska faktorer  underlag för metoder och arbetssätt •Rutinbeskrivning kräver processmedverkan

11 Resultat av analys – kritiska faktorer Identifierat kritiska faktorer och sammanställt 14 råd till handläggaren 1.Exploateringsgrad 2.Byggrätt 3.Kontroll av tillgängligheten när byggyta sätts? 4.Föreskrivning av hustyp 5.Alla entréer tillgängliga? 6.Placering av entrévåning, angöring/insyn 7.Omgivningens tillgänglighet 8.Förtätning i befintlig bebyggelse 9.Allmänplatsliknande ytor på tomtmark 10.Tillgång till kollektivtrafik 11.Områdets och tomtens egenskaper 12.Föreskriva plushöjd, färdigt golv och tomt 13.Föreskriva sockelhöjd 14.Långa hus i sluttande terräng

12 Slutsatser Tydliggöra tillgänglighet i plansammanhang  möjligt att läsa ut intentioner och avvägningar som gjorts Kontroll för erfarenhetsåterföring  Identifiera kritiska faktorer och lära av misstag. Experterna behövs särskilt i startskedet  Medverkan av erfaren handläggare i dialog med exploatören Förprojektering av planarbetets idéer  Vid komplicerade projekt Strategi för markanvändningen för samverkan över större områden  Kommunen bör ha strategi för sammanhang mellan detaljplaner. Kostnadens påverkan?  Bedöma genomförbarhet - Val mellan olika tomter/platser Utbildning  Insatser för vidareutbildning inom föreskrifter och tillämpningar


Ladda ner ppt "PRESENTATION AV UTVECKLINGSPROJEKT Tillgänglighet i detaljplaner."

Liknande presentationer


Google-annonser