Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hinder och förutsättningar för bostadproduktion på gruvorter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hinder och förutsättningar för bostadproduktion på gruvorter"— Presentationens avskrift:

1 Hinder och förutsättningar för bostadproduktion på gruvorter

2 Boverkets uppdrag Boverket ska se över vilka hinder som föreligger för ökad bostadsproduktion på gruvorter och vilka erfarenheter som finns av kommuners hantering av bostadsbyggande, kopplat till gruvnäringens expansion Boverket ska: Belysa hur många bostäder det byggs Analysera orsakerna till att utbudet inte följer efterfrågan Identifiera behov av och föreslå åtgärder Ej uttalat att vi ska utreda konsekvenserna. Vad gäller förslagen så resonerar vi kring dess för och nackdelar, dock inte kostnadsberäkningar.

3 Boverket ska också: Lämna förslag till ändring i förordning (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. så att lån kan beviljas för ombyggnationer av egnahem och ägarlägenheter. redovisa hur de nuvarande bestämmelserna om kreditgarantier för lån till ombyggnad har tillämpats redovisa i vilken utsträckning även åtgärder som inte ryms inom begreppet ombyggnad, så som det är definierat i plan- och bygglagen, har kunnat ingå i låneunderlaget

4 Utgångspunkter och avgränsningar
Gruvorter skiljer sig åt i befolkningsmängd och arbetstillfällen Utbudssidan analyseras - efterfrågan tar vi för given Motiv för statligt ingripande: skiljer mellan effektivitetsbrister och andra skäl Punkt 1:Ansats att identifiera hinder och lösningar generella för gruvkommuner. Punkt 2: Kanske snarare så att det finns ett behov för kommunerna att kunna erbjuda bostäder för arbetskraften som kan tänka sig bosätta sig där.

5 Vilka hinder för bostadsproduktion hittade vi?
Svårigheter att hantera existerande regelverk – PBL För detaljerat/oflexibelt regelverk Strandskydd/överklagande försvårar/försenar Detalj- och översiktsplaner ej framtagna Resursbrist/brist på kompetent personal mm. Låga marknadsvärden och få transaktioner Stor osäkerhet kring gruvverksamheten

6 Analys av identifierade hinder
Hinder förknippade med PBL Finns på alla bostadsmarknader, dock särskilt i kommuner med små resurser Arbetet med att förbättra PBL för att underlätta byggande sker fortlöpande Låga marknadsvärden Vanligt problem i glesbygdskommuner med svag efterfrågan Nybyggda bostäder värda mindre än produktionskostnaden – stor risk för ekonomisk förlust Svårt att lånefinansiera köp/nyproduktion Osäkerheten Unik för gruvorter Att efterfrågan finns idag betyder inte att den finns imorgon dvs. osäker långsiktig efterfråga

7 Resultat av analysen Orsaken till att utbudet av bostäder inte möter efterfrågan i gruvkommuner är primärt hög risk Den höga risken förklaras av låga marknadsvärden och stor osäkerheten Varken låga marknadsvärden eller stor osäkerhet kan hänföras till brister i marknadens funktionssätt Ett statligt ingripande leder därför inte till bättre fördelning och utnyttjande av resurser.

8 Vad kan staten göra? Subventionera avgiften för statliga kreditgarantier för att öka investeringsviljan Förslaget innebär att långivaren kan köpa garantin för samma pris som någon som agerade på en bostadsmarknad med högre marknadsvärden Lägre kostnader för långivare innebär troligen lägre kostnader för låntagaren/byggherren Ändrar inte på det faktum att det fortfarande är riskfullt att bygga eller köpa på en marknad med låga marknadsvärden

9 Vidga ombyggnads-begreppet i kreditgarantiförordningen
Få renoveringsprojekt är ombyggnation – svårt att lånefinansiera projektet med stöd av kreditgaranti En vidgad definition av ombyggnadsbegreppet innebär eventuellt att fler renoveringsprojekt på gruvorter kan lånefinansieras Potential att utöka bostadstocken av permanentbostäder om fler fritidshus etc. byggs om till permanentbostäder Träffar brett – miljonprogrammet?

10 Stöd till aktörer som blockförhyr
Förslaget minskar risken för fastighetsägaren som kan hyra ut alla lägenheterna till en och samma hyresgäst Blockuthyrningsavtal kan underlätta nyproduktion av hyresrätter eftersom vakansrisken tas över av någon annan Bolagen (gruvbolag/allmännyttan/bostadsbolag) Kommunen Staten – inget bra alternativ Staten bör istället stödja blockförhyraren, t.ex. kommunen, som kan söka bidrag från statliga anslagsmedel

11 Lösningar utan statligt ingripande
Finns exempel på samverkansprojekt som löser samma riskproblematik Flexibla Bostäder – ett projekt mellan Sparbanken Nord, Inlandsinovation, Partnerinvest Norr, mfl. Samarbetet innebär att risken delas mellan flera aktörer Sammarbete mellan kommuner för att åstadkomma effektivare arbetsprocesser. Tätare sammarbete mellan byggbolagen och kommunen för att underlätta vad gäller regelverk mm.

12 Deluppdrag 2 Lämna förslag till ändring i förordning (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. så att kreditgarantier också kan beviljas för lån till ombyggnad av egnahem och ägarlägenheter Vi föreslår just detta Boverket bedömer att konsekvenserna blir marginella. Väldigt få ansökningar idag vad gäller nyproduktion egnahem och ägarlägenheter

13 Deluppdrag 3 Redovisa hur de nuvarande bestämmelserna om kreditgarantier för lån till ombyggnad har tillämpats och i vilken utsträckning även åtgärder som inte ryms inom begreppet ombyggnad, så som det är definierat i PBL, har kunnat ingå i låneunderlaget Tolkas enligt PBL definition

14 Tack!


Ladda ner ppt "Hinder och förutsättningar för bostadproduktion på gruvorter"

Liknande presentationer


Google-annonser