Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hinder och förutsättningar för bostadproduktion på gruvorter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hinder och förutsättningar för bostadproduktion på gruvorter."— Presentationens avskrift:

1 Hinder och förutsättningar för bostadproduktion på gruvorter

2 Boverkets uppdrag •Boverket ska se över vilka hinder som föreligger för ökad bostadsproduktion på gruvorter och •vilka erfarenheter som finns av kommuners hantering av bostadsbyggande, kopplat till gruvnäringens expansion •Boverket ska: •Belysa hur många bostäder det byggs •Analysera orsakerna till att utbudet inte följer efterfrågan •Identifiera behov av och föreslå åtgärder 2014-06-22Sida 2

3 Boverket ska också: •Lämna förslag till ändring i förordning (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. så att lån kan beviljas för ombyggnationer av egnahem och ägarlägenheter. •redovisa hur de nuvarande bestämmelserna om kreditgarantier för lån till ombyggnad har tillämpats •redovisa i vilken utsträckning även åtgärder som inte ryms inom begreppet ombyggnad, så som det är definierat i plan- och bygglagen, har kunnat ingå i låneunderlaget 2014-06-22Sida 3

4 Utgångspunkter och avgränsningar •Gruvorter skiljer sig åt i befolkningsmängd och arbetstillfällen •Utbudssidan analyseras - efterfrågan tar vi för given •Motiv för statligt ingripande: skiljer mellan effektivitetsbrister och andra skäl 2014-06-22Sida 4

5 Vilka hinder för bostadsproduktion hittade vi? 1.Svårigheter att hantera existerande regelverk – PBL •För detaljerat/oflexibelt regelverk •Strandskydd/överklagande försvårar/försenar •Detalj- och översiktsplaner ej framtagna •Resursbrist/brist på kompetent personal •mm. 2.Låga marknadsvärden och få transaktioner 3.Stor osäkerhet kring gruvverksamheten 2014-06-22Sida 5

6 Analys av identifierade hinder •Hinder förknippade med PBL •Finns på alla bostadsmarknader, dock särskilt i kommuner med små resurser •Arbetet med att förbättra PBL för att underlätta byggande sker fortlöpande •Låga marknadsvärden •Vanligt problem i glesbygdskommuner med svag efterfrågan •Nybyggda bostäder värda mindre än produktionskostnaden – stor risk för ekonomisk förlust •Svårt att lånefinansiera köp/nyproduktion •Osäkerheten •Unik för gruvorter •Att efterfrågan finns idag betyder inte att den finns imorgon dvs. osäker långsiktig efterfråga 2014-06-22Sida 6

7 Resultat av analysen •Orsaken till att utbudet av bostäder inte möter efterfrågan i gruvkommuner är primärt hög risk •Den höga risken förklaras av låga marknadsvärden och stor osäkerheten •Varken låga marknadsvärden eller stor osäkerhet kan hänföras till brister i marknadens funktionssätt •Ett statligt ingripande leder därför inte till bättre fördelning och utnyttjande av resurser. 2014-06-22Sida 7

8 Vad kan staten göra? •Subventionera avgiften för statliga kreditgarantier för att öka investeringsviljan •Förslaget innebär att långivaren kan köpa garantin för samma pris som någon som agerade på en bostadsmarknad med högre marknadsvärden •Lägre kostnader för långivare innebär troligen lägre kostnader för låntagaren/byggherren •Ändrar inte på det faktum att det fortfarande är riskfullt att bygga eller köpa på en marknad med låga marknadsvärden 2014-06-22Sida 8

9 •Vidga ombyggnads-begreppet i kreditgarantiförordningen •Få renoveringsprojekt är ombyggnation – svårt att lånefinansiera projektet med stöd av kreditgaranti •En vidgad definition av ombyggnadsbegreppet innebär eventuellt att fler renoveringsprojekt på gruvorter kan lånefinansieras •Potential att utöka bostadstocken av permanentbostäder om fler fritidshus etc. byggs om till permanentbostäder •Träffar brett – miljonprogrammet? 2014-06-22Sida 9

10 •Stöd till aktörer som blockförhyr •Förslaget minskar risken för fastighetsägaren som kan hyra ut alla lägenheterna till en och samma hyresgäst •Blockuthyrningsavtal kan underlätta nyproduktion av hyresrätter eftersom vakansrisken tas över av någon annan •Bolagen (gruvbolag/allmännyttan/bostadsbolag) •Kommunen •Staten – inget bra alternativ •Staten bör istället stödja blockförhyraren, t.ex. kommunen, som kan söka bidrag från statliga anslagsmedel 2014-06-22Sida 10

11 Lösningar utan statligt ingripande •Finns exempel på samverkansprojekt som löser samma riskproblematik •Flexibla Bostäder – ett projekt mellan Sparbanken Nord, Inlandsinovation, Partnerinvest Norr, mfl. •Samarbetet innebär att risken delas mellan flera aktörer •Sammarbete mellan kommuner för att åstadkomma effektivare arbetsprocesser. •Tätare sammarbete mellan byggbolagen och kommunen för att underlätta vad gäller regelverk mm. 2014-06-22Sida 11

12 Deluppdrag 2 •Lämna förslag till ändring i förordning (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. så att kreditgarantier också kan beviljas för lån till ombyggnad av egnahem och ägarlägenheter •Vi föreslår just detta •Boverket bedömer att konsekvenserna blir marginella. Väldigt få ansökningar idag vad gäller nyproduktion egnahem och ägarlägenheter 2014-06-22Sida 12

13 Deluppdrag 3 •Redovisa hur de nuvarande bestämmelserna om kreditgarantier för lån till ombyggnad har tillämpats och i vilken utsträckning även åtgärder som inte ryms inom begreppet ombyggnad, så som det är definierat i PBL, har kunnat ingå i låneunderlaget •Tolkas enligt PBL definition 2014-06-22Sida 13

14 2014-06-22Sida 14 Tack!


Ladda ner ppt "Hinder och förutsättningar för bostadproduktion på gruvorter."

Liknande presentationer


Google-annonser