Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetberedning 2016 Innehåll: Ekonomisk långtidsprognos

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetberedning 2016 Innehåll: Ekonomisk långtidsprognos"— Presentationens avskrift:

1 Budgetberedning 2016 Innehåll: Ekonomisk långtidsprognos
4 maj 2015 Innehåll: Ekonomisk långtidsprognos Kompetensförsörjning/löner mm Befolkningsprognos Förutsättningar/nämnd Investeringar/nämnd Jämförelser andra kommuner

2 Agenda 08.15 Hans Lindberg hälsar välkommen och berättar om syftet med dagen och sina förväntningar på Ekonomiska läget; finansiella mål, god ekonomisk hushållning, soliditet, skuldutveckling mm (Susanne) Ekonomisk långtidsprognos med nya skatteprognoser (Susanne) Kompetensförsörjning, löner mm (Birgitta) Fika Ekonomisk långtidsprognos med lönekostnadsökningar (Susanne) Befolkningsprognos Umeå kommun (Anna-Lena) Ekonomisk långtidsprognos inklusive behovsökningar (Susanne) Ekonomisk utveckling samt investeringar/nämnd (Ann-Christine/Ewa/Margaretha) Jämförelser med andra kommuner plus summering (Susanne) Tack för idag! (Jonas)

3 god ekonomisk hushållning och finansiella mål

4 Definition av ”god ekonomisk hushållning” i Umeå kommun
God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Detta genomförs genom att: Umeå Kommuns verksamhet styrs av Kommunfullmäktiges mål och budgetramar. De i budget och uppdragsplan angivna målen med indikatorer skall följas upp under budgetåret och slutligt avrapporteras i bokslut/ verksamhetsrapporter. Den ekonomiska planeringen skall utgå från försiktighetsprincipen, där säkerhet i antaganden är en viktig grundförutsättning. På lång sikt ska resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgå till lägst 2 procent. Överskott är en nödvändig förutsättning för att finansiera framtida investeringar. Nettokostnaderna får inte öka snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och finansnetto. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att Umeå Kommun har god ekonomisk hushållning. Nämnderna har detta ansvar inom sitt område och inom ramen för sin budget och regelverk för inteckning i eget kapital.

5 Definition av ”god ekonomisk hushållning” i Umeå kommun
God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Detta genomförs genom att: De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse – ekonomin sätter gränsen och förutsätter optimalt resursutnyttjande. Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras. Alla större förändringar av verksamheten ska kostnadsberäknas (kalkyleras) och resursavstämmas före genomförande. Alla beslut ska innehåll en ekonomisk konsekvensbeskrivning som tydliggör hur beslutet påverkar kommunens ekonomi och hur det ska finansieras.

6 Investeringar ska långsiktigt finansieras med egna medel
Finansiella mål. Vad innebär oförändrade mål? Om de ska förändras –hur kan de se ut? Oförändrad skatt 22,80  Investeringar ska långsiktigt finansieras med egna medel  Skatter och avgifter ska finansiera verksamheten till 100 % över tiden.

7 Budgetera ett positivt resultat?
För att återställa det negativa balanskravsresultatet från 2014 För att täcka ett eventuellt negativt balanskravsresultat 2015 Om investeringar ska finansieras med egna medel kan Umeå kommun investera 500 mnkr (förutsätter en resultatnivå om 100 mnkr)

8 Skuldutveckling, soliditet och investeringar

9 Låneskuldens utveckling

10 2010: 26,2 %

11 Kostnader för investeringar
Mnkr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Investeringar 780 961 717 515 799 801 1 115 1 056 1 215 807 1 029 Avskrivningar 255 318 299 327 350 377 387 435 489 516 544 Låneskuld - kalkyl 126 -359 -830 -859 -992 -1233 -1 961 -2 583 -3 309 Räntekostnad 13 28 27 31 37 55 72 92 100 114 Avskrivningar och ränta jmf förändring 76 160 187 252 326 362 403

12 Investeringsförlag Investeringsförslag (mnkr) 2016 2017 2018 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 56,1 23,8 6,9 5,4 För- och grundskolenämnden 258,2 346,1 204,6 89,7 Äldrenämnden 14,0 133,9 73,9 Individ- och familjenämnden 28,4 29,4 16,4 Tekniska nämnden 529,8 478,9 344,7 615,3 Fritidsnämnden 35,2 43,1 67,4 16,2 Kulturnämnden 10,1 5,6 5,9 Kommunstyrelsen 123,4 153,4 85,8 145,1 Byggnadsnämnden 1,0 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,3 Överförmyndarnämnden 0,0 Summa investeringsförslag 1 056,5 1 215,5 806,9 1 028,9

13 Investeringsförlag Investeringsförslag (mnkr) 2016 2017 2018 2019 Fastighetsinvesteringar 487,6 641,4 414,1 328,9 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 49,2 17,5 1,5 0,0 För- och grundskolenämnden 241,7 324,0 177,6 76,4 Äldrenämnden 120,0 60,0 Individ- och familjenämnden 25,8 26,8 13,8 Tekniska nämnden 154,0 122,0 107,0 Fritidsnämnden 16,9 31,1 54,2 11,7 Gator och parker 324,7 308 197,7 463,4 Utrustningsinvesteringar 120,8 112,7 109,3 91,5 Kommunstyrelsen 123,4 153,4 85,8 145,1 Summa investeringsförslag 1 056,5 1 215,4 806,9 1 028,9

14 Regeringens vårproposition
Det generella statsbidraget ökas som kompensation för att nedsättning av sociala avgifterna för unga slopas. Det generella statsbidraget minskas med anledning av att reformerna betyg från årskurs 4 och tioårig grundskola inte genomförs. satsningen på utökad undervisningstid i matematik och obligatorisk kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskap minskas. obligatorisk läxhjälp och obligatorisk sommarskola övergår till att bli riktade statsbidrag. Den sedan tidigare aviserade satsningen på lågstadiet ligger fast från 2015 som ett riktat statsbidrag Satsningar sker genom riktade statsbidrag till t ex mindre barngrupper i förskolan stärkt bemanning i äldreomsorgen traineejobb upprustning av skollokaler klimatinvesteringar

15 Regeringens vårproposition Riktade statsbidrag i mnkr

16 Långtidsprognos 2016 – 2027 Förutsättningar och beräkningar
Befolkningsprognos 2016 – 2023 baseras på 2014 års befolkningsprognos (Umeå kommun) 2024 – 2027 antagande om en tillväxt på personer/år Behovsutveckling Enhetspriser baseras huvudsakligen på vård och omsorg samt utbildningsverksamheternas à-pris modeller för såväl interna som externa utförare Oförändrad servicenivå (exempelvis andel av åldersgrupp) Oförändrad ambitionsnivå (exempelvis antal lärare/elev) Fastighetsinvesteringar Lokalförsörjningsplan utgör grund, men är ej komplett i > 5 årsperspektivet Övrigt att notera – det här är inte medtaget i kalkyl Egenfinansierade utvecklingsprojekt Verksamhet som bedrivs i projektform (extern finansiering) Ökat flyktingmottagande(utökat åtagande) Ökad upplåning (räntekostnader)som en följd av investeringar Tillkommande kostnader för utökat underhåll i fastigheter, evakueringskostnader och transporter. 16

17 Långtidsprognos 2016 -2027 Skatter och bidrag 2004 - 2027
Mnkr Förutsättningar Befolkningsökning 1006 (medel) Prognos baseras på SKL:s modell Kalkyl baseras på historiska genomsnitt i kombination med utfallet Utveckling 2005 – 2014: 4,4 % 2012 – 2014: 3,8 % Prognos 2016 – 2019: 4,2% Kalkyl 2018 – 2027: 3,9 % År Förändring/år 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Mnkr 112 269 196 252 122 307 148 177 237 206 225 268 306 264 249 278 289 300 312 324 337 350 364 Förändring år 2,9% 6,9% 4,7% 5,7% 2,6% 6,5% 3,4% 4,4% 3,7% 3,9% 4,8% 4,0% 3,6% 17

18 Skatteunderlagsprognoser Procentuell förändring

19 Skatter och bidrag Mnkr

20 Långtidsprognos 2016 – 2027: Resultatutveckling Skatteutveckling och oförändrad kostnadsutveckling
Mnkr Skatter och bidrag samt intäkter Prognos baseras på SKL:s modell (4,2 %) Kalkyl baseras på historiska genomsnitt i kombination med utfallet Beräknad till 3,9 % Oförändrade intäkter vad avser index och utveckling Kostnader 2015 års förväntade kostnadsnivå utgör bas för prognos Exklusive indexuppräkningar Exklusive behovsökningar och driftkonsekvenser som en följd av investeringar Exklusive förväntade/kända kostnadsförändringar, exempelvis badhus och vägpaket År Förändring/år 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Skatter, bidrag och intäkter 268 306 264 249 278 289 300 312 324 337 350 364 Kostnader 20

21 Kompetensförsörjning 2015-2019

22 Rekryteringar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Personalomsättning 5,9 % 5,0 % 7,0 % 5,5 % 5,8 % 6,5 % Avser månadsavlönade, tillsvidareanställda Antal anställda, januari Antal ny-anställda Antal avgångna Antal både börjat och slutat Omsättning Antal anställda, december i antal 2009 9 024 469 -538 574 1 581 8 955 2010 8 992 575 -620 622 1 817 8 847 2011 8 845 876 -599 631 2 106 9 122 2012 9 199 965 -793 737 2 495 9 371 2013 9 405 736 -833 961 2 530 9 308 2014 9 282 1 028 -691 984 2 703 9 619 Avser månadsavlönade

23 Prognos andel avgångar Beräknat behov årsarbetare
Rekryteringsbehov Huvudområde Prognos andel avgångar Beräknat behov årsarbetare Administration 27 % 247 Vård- och omsorgsarbete 29 % 675 Rehabilitering och förebyggande arbete 13 % 13 Socialt och kurativt arbete 24 % 101 Skol- och barnomsorgsarbete 22 % 692 Kultur, turism och fritidsarbete 37 % 91 Teknikarbete 28 % 275 Totalt 26 % 2 114

24 Rekryteringsbehov 2015-2019, Samhällsbyggnad

25 Rekryteringsbehov 2015-2019, Samhällsbyggnad

26 Rekryteringsbehov 2015-2019, Unga

27 Rekryteringsbehov 2015-2019, Vuxna

28 Rekryteringsbehov 2015-2019, Vuxna

29 Kompetensförsörjningsplan 2012-2015
Fler heltider Vara attraktiv arbetsgivare för alla Undanröja språkbarriärer Ökad jämställdhet, mångfald och integration Erbjuda en arbetsmiljö där människor trivs och utvecklas Arbeta så att de som redan är anställda vill fortsätta vara det Employer branding Våra anställda rekommenderar oss som arbetsgivare Bli bättre på och tänka nytt kring kompetensallokering Effektivt intern rörlighet och omställning Processkartläggning och ständiga förbättringar Rätt person på rätt plats i rätt tid med rätt utrustning Vara en arbetsgivare som ungdomarna vill arbeta hos Se över möjligheterna att bidra till kompetensutv inom bristyrken Öka mångfalden Strategiskt nyttja ungdomsjobben för framtida kompetensförsörjning Börja platsannonsera även i Ö-viks Allehanda God kommunikation Hitta samarbetspunkter mellan näringsliv och offentlig sektor Utökad arbetsmarknad Umeå-Örnsköldsvik UNDER REVIDERING

30 Förslag till strategier 2015-2019
Påverka innehåll och dimensionering av utbildningar Ta emot studenter och praktikanter Rusta studie- och yrkesvägledare Ett väl fungerande samarbete med utbildningsanordnare Stärka arbetsgivarvarumärket Utse ambassadörer bland våra anställda Marknadsföra Umeå kommun, Umeå och Umeåregionen Marknadsföra Umeå kommun som en attraktiv arbetsgivare Underlätta för ungdomar att få arbete Möjliggör för grupper som står utanför arbetsmarkanden Samarbeta med Arbetsförmedlingen Ta tillvara hela arbetskraften! Effektiva rekryteringsproceser – rätt person på rätt plats Bra anställningsvillkor och förmåner Goda utvecklingsmöjligheter och intern rörlighet Ta tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang! Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser, minskad sjukfrånvaro Stödjande ledarskap Karriärplanering och generationsväxling Skapa ett långsiktigt hållbart arbetsliv!

31 Löneutfall 2015 Prognos för löneutveckling 2016
Lönebildning Löneutfall 2015 Prognos för löneutveckling 2016

32 Utfall 2015 Organisation eller grupp Prognos Utfall Skolledarna 3,5
Lärargrupper 3,3 3,35 Socialsekreterare 4,0 3,7 Socialsekreterare unga 4,3 SSR 3,55 Vision 2,5 2,7 FSA Fysioterapeuter Kommunal 2,6 Vårdförbundet 3,4 3,45 Enhetschefer, vård och omsorg 4,8 4,9 Akademikeralliansen 2,8

33 Avtal 2016 och framåt Facklig organisation Nivå Gäller t o m
Vårdförbundet och LSR Sifferlöst Civilekonomerna, DIK, FSA, Jusek, Naturvetarna, Psykologförbundet, Skolledarna, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, SRAT och SULF Tillsvidare, uppsägningstid 5 mån Lärarförbundet och LR Vision, SSR, Ledarna och Teaterförbundet Kommunal 600 kr/medlem

34 Prognos, SKL Ökning av arbetskraftskostnader 2015 2,8 procent

35 Lönebildning i budget SKL:s prognos 2016 ökat med 0,2 procent
Ram 2,2 % Lönereserv 1,0 % att prioritera Utfall 2015 Samtliga 2,5 % Lönereserv 0,7 % att prioritera Förslag 2016 Ram för samtliga 2,7 % Lönereserv 1,0 % att prioritera Ökning totalt 2015 – 2016 0,5 % (3,2–3,7 %). Ca 16 miljoner ytterligare.

36 Sjukfrånvaro

37 Sjukfrånvaro Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning. Procent

38 Sjukfrånvaro 2010 och 2014 2010 Ranking 2010 2014 Ranking 2014
Diff Gävle Helsingborg Karlstad Linköping Lund Norrköping Umeå Uppsala Västerås Alla kommuner Av respektive kommun inrapporterad uppgift efter årets slut. Uppgifterna är inte justerade i efterhand.

39 Sjukfrånvaro 2010 och 2014 2010 Ranking 2010 2014 Ranking 2014
Diff Gävle 5,3 167 Helsingborg 4,2 43 Karlstad 4,4 59 Linköping Lund Norrköping 5,0 133 Umeå 5,7 215 Uppsala Västerås 5,4 177 Alla kommuner n 257 Av respektive kommun inrapporterad uppgift efter årets slut.

40 Sjukfrånvaro 2010 och 2014 2010 Ranking 2010 2014 Ranking 2014
Diff Gävle 5,3 167 6,3 152 Helsingborg 4,2 43 5,6 72 Karlstad 4,4 59 6,0 109 Linköping Lund Norrköping 5,0 133 Umeå 5,7 215 Uppsala Västerås 5,4 177 6,1 122 Alla kommuner n 257 n 258 Av respektive kommun inrapporterad uppgift efter årets slut. Uppgifterna är inte justerade i efterhand.

41 Sjukfrånvaro 2010 och 2014 2010 Ranking 2010 2014 Ranking 2014
Diff Gävle 5,3 6,3 + 1,0 Helsingborg 4,2 5,6 + 1,4 Karlstad 4,4 6,0 + 1,6 Linköping + 0,9 Lund Norrköping 5,0 + 1,3 Umeå 5,7 + 0,6 Uppsala Västerås 5,4 6,1 + 0,7 Alla kommuner Av respektive kommun inrapporterad uppgift efter årets slut. Uppgifterna är inte justerade i efterhand.

42 Sjukfrånvaro 2010 och 2014 2010 Ranking 2010 2014 Ranking 2014
Diff Gävle 5,3 167 6,3 152 + 1,0 Helsingborg 4,2 43 5,6 72 + 1,4 Karlstad 4,4 59 6,0 109 + 1,6 Linköping + 0,9 Lund Norrköping 5,0 133 + 1,3 Umeå 5,7 215 + 0,6 Uppsala Västerås 5,4 177 6,1 122 + 0,7 Alla kommuner n 257 n 258 Av respektive kommun inrapporterad uppgift efter årets slut. Uppgifterna är inte justerade i efterhand.

43 Hållbart medarbetarengagemang, HME
Motivation Mitt arbete känns meningsfullt Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete Jag ser fram emot att gå till arbetet Ledarskap Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Styrning Jag är insatt i min arbetsplats mål Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

44 Hållbart medarbetarengagemang, HME
2012 2013 2014 Lund 77 - Uppsala Umeå 81 Totalt* 78 79 Högsta värde 100 * Värdet avser ett ovägt medelvärde av de kommuner som rapporterat in sina index var det ca 70 kommuner.

45 Andel långtidsfriska 2011 2012 2013 2014 Kvinnor 64 63 61 62 Män 76 75
2011 2012 2013 2014 Kvinnor 64 63 61 62 Män 76 75 Totalt 67 66 65

46 Sjukfrånvaro 2011 2012 2013 2014 Kvinnor 6,3 6,6 6,8 7,2 Män 3,7 3,8
2011 2012 2013 2014 Kvinnor 6,3 6,6 6,8 7,2 Män 3,7 3,8 4,0 Totalt 5,5 5,8 6,0

47 Sjukfrånvaro, totalt

48 Sjukfrånvaro utifrån ålder. Totalt

49 Sjukfrånvaro i yrken med fler än 100 månadsavlönade. Procent
2014 Diff Lärare grundskola, senare år 2,9 - 0,3 Lärare, praktiska/estetiska ämnen 3,0 - 2,7 Lärare grundskola, tidigare år 3,3 0,1 Lärare gymnasium, allmänna ämnen - 1,3 Speciallärare 5,2 0,0 Behandlingsassistent/socialpedagog 5,5 0,8 Vårdbiträde, äldreomsorg 6,3 0,4 Umeå kommun Elevassistent 6,7 - 0,2 Fritidspedagog 6,9 3,5 Vårdare, gruppboende 1,0 Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik - 1,6 Skötare, behandlingsarbete 7,1 0,2 Förskollärare 7,2 Personlig assistent 7,5 1,2 Barnskötare 7,6 0,5 Kock 7,7 Lokalvårdare/städare Socialsekreterare 7,8 Undersköterska, äldreomsorg 9,7 1,4 Måltidspersonal 11,8 3,4

50 Sjukfrånvaro per nämnd. Procent
2013 2014 2015, jan-mar Kommunstyrelsen 5,0 4,2 5,2 Tekniska nämnden 5,9 6,8 7,4 Byggnadsnämnden 5,7 4,9 3,6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 4,4 5,8 Äldrenämnden 7,8 9,2 Individ- och familjenämnden 7,0 8,0 Fritidsnämnden 3,8 3,5 5,4 Kulturnämnden 6,2 6,3 För- och grundskolenämnden 5,3 7,5 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 4,7 4,6 Umeå kommun 6,0

51 Strategiska satsningar inom tre områden KOMPETENS - LÖN - ARBETSMILJÖ
Budget för rekrytering, karriärväxling och omställning Ökade lönekostnader för uppräkning av ram och lönereserv Behov av arbetsmiljösatsningar för att åstadkomma likvärdiga arbetsförhållanden Klarlägga ansvarsfördelning mellan KS och nämnderna

52 Index för den svenska ekonomin Källa: Regeringens Vår Proposition och SKL
 Regeringens och SKL:s bedömning - index 2015 2016 2017 2018 2019 Regeringens Timlön 2,9 3,2 3,3 3,4 3,5 SKL Timlön, konjunkturlönestatistiken 3,0 Regeringen Konsumentpris, KPI 0,0 0,9 1,7 2,7 SKL Konsumentpris, KPI 0,1 1,5

53 Långtidsprognos 2016 – 2027: Resultatutveckling Skatteutveckling och index personalkostnader och köp av verksamhet Mnkr Skatter och bidrag samt intäkter Prognos baseras på SKL:s modell (4,2 %) Kalkyl baseras på historiska genomsnitt i kombination med utfallet (3,9 %) Oförändrade intäkter vad avser index och utveckling Kostnader 2015 års förväntade kostnadsnivå utgör bas för prognos Inklusive indexuppräkningar personalkostnader (2,5 %) och köp av verksamhet (1,8 %). Skatteintäkter ökar Frysta kostnader År Förändring/år 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Index personalkostnader, (2,5 %) -107 -110 -113 -115 -118 -121 -124 -127 -131 -134 -137 -141 Index Köp av verksamhet (1,8 %) -23 -24 -25 -26 -27 -28 Resultatförändring -130 -133 -136 -139 -143 -146 -150 -153 -157 -160 -164 -168 53

54 Budgetberedningen

55 Input till budgetarbetet
Året som gått, tillväxten, byggandet och jobben. Hur många blir vi? Prognoser för UNGA, VUXNA. Alternativa prognoser för ev. utökad flyktingmottagning

56 Året som gått!

57 Aktuellt om befolkningstillväxten
Det ser bra ut för Umeå! 1 264 fler Umebor 2014 Genomsnittlig ökning senaste 5 åren 1 107 Mycket bra utfall i år kvartal 1, + 432 Senaste siffran

58 Tillväxten varierar över åren
Genomsnitt sedan 2000 = 1 048/år

59 Bostadsbyggandet tar fart…

60 ………mest centralt

61 Jobben Genomsnitt 780 jobb/år

62 Framtiden då!

63 Förutsättningar för en fortsatt hållbar tillväxt!
1. Vända förlusten mot övriga Sverige till en vinst. 2. Behålla vår starka ställning i Norrland. 3. Minska utflyttningen! 4. Vara framgångsrik i konkurrensen om unga. 5. Behålla ett fortsatt stabilt födelsenetto. 6. Ta emot fler flyktingar och behålla fler utrikes invandrare. 7. Skapa fler arbetstillfällen öka branschbredden?

64 Enstaka år med liten vinst
Enstaka år med liten vinst! Netto mot övriga län i Sverige exklusive norrlandslänen Frankeeffekten

65 Norrlandsvinst försvinner i storstadsförlust

66 Minskande antal unga i Sverige

67 Umeå måste behålla fler unga

68 Mottagande i andra kommuner 2005-2011 antal per 1000 invånare
Umeå 7,2 Lund 7,3 Uppsala 8,1 Luleå 11,4 Jönköping 12,0 Sundsvall 12.3 Västerås 16,5 Örebro 19,2 Linköping 19,5 Växjö 25,6

69 Prognosresultat!

70 Hur många blir vi?

71 Lägre tillväxt på sikt! Genomsnitt på åren Lägre tillväxt på sikt 959 perioden åringarna står för nästan hälften av inflyttningen. Färre unga betyder minskat underlag för inflyttning till kommunen Hälften av inflyttningen kommer från Västerbotten, Norrbotten Västernorrland. Fler döda när 40-talisterna blir gamla. Lägre invandring i framtiden?

72 Något justerat fruktsamhetstal
Summerad fruktsamhet Umeå 1,60 barn per kvinna Riket 1,88 barn per kvinna

73 Svag ökning av antalet förskolebarn

74 Fler barn i grundskolan

75 Högstadiebarnen återhämtar sig

76 Fler i gymnasiet om några år

77 Barn och unga till 2019 0 år Ca 100 fler de närmaste åren
1-5 år Marginell förändring 6-15 år Drygt fler barn i grundskolan (LMH) 16-18 år Ca 200 fler i Gymnasieskolan

78 Fortsatt tillväxt av yngre äldre

79 40-talisterna blir 80 år

80 Äldre till 2019 65-79 år Ca fler, fortsatt tillväxt 80-89 år Ca 550 fler, fortsatt kraftig tillväxt 90-w år Ca 155 fler, fortsatt tillväxt Äldregruppen tillväxt påverkas inte av en ev. utökad flyktingmottagning

81 Prognosresultat utökad flyktingmottagning!

82 Invandring 1970–2014 från de födelseländer varifrån flyktinginvandringen varit som störst

83 Mottagande de senaste 11 åren
157 137 118 97 97

84 Utökad flyktingmottagning

85 Åldersstruktur (de senaste tre åren, 350 st)

86 Utökad flyktingmottagning 300/år

87 Utökad flyktingmottagning 450/år

88 Utökad flyktingmottagning 600/år

89 TACK!

90 Långtidsprognos 2016 – 2027: Resultatutveckling Skatteutveckling, index befintlig verksamhet och behovsökning alt 1 Mnkr Skatter och bidrag samt intäkter Prognos baseras på SKL:s modell (4,2 %) samt kalkyl (3,9 %) Oförändrade intäkter vad avser index och utveckling Kostnader 2015 års förväntade kostnadsnivå utgör bas för prognos Inklusive indexuppräkningar personalkostnader (2,5 %) och köp av verksamhet (1,8 %) Behovsökning alternativ 1 Utbildning, vård och omsorg samt beslutade samhällsinvesteringar (badhus, gymnastikens hus samt vägpaket). Snittkostnad/år för uppgår till 119 Mnkr. Resultat med lönekostnadsökningar och kostnadsökningar för köp av verksamhet Resultat inkl behovsökning År Behovsförändring/år 2016 2017 2018 2019 2020 Utbildning -32 -46 -48 -33 -35 Vård och Omsorg -40 -74 -77 -81 Samhällsbyggnad -24 -6 -15 -1 Summa -95 -125 -139 -114 -85 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 -31 -29 -27 -41 -42 -43 -44 -80 -52 -84 -79 -81 -83 -4 -1 -8 -9 -116 -82 -115 -127 -132 -135 -137 90

91 Långtidsprognos 2016 – 2027: Resultatutveckling Skatteutveckling, index befintlig verksamhet och behovsökning alt 2 Mnkr Skatter och bidrag samt intäkter Prognos baseras på SKL:s modell (4,2 %) samt kalkyl (3,9 %) Oförändrade intäkter vad avser index och utveckling Kostnader 2015 års förväntade kostnadsnivå utgör bas för prognos Inklusive indexuppräkningar personalkostnader (2,5 %) och köp av verksamhet (1,8 %) Behovsökning alternativ 2 Utbildning, vård och omsorg samt bedömning utveckling samhällsbyggnad utifrån befolkningsutveckling och redan beslutade samhällsinvesteringar (badhus, gymnastikens hus samt vägpaket). Snittkostnad/år för uppgår till 139 mnkr. Resultat utifrån bef utv även för samhällsbyggnad År Behovsförändring/år 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Utbildning -32 -46 -48 -33 -36 -30 -29 -27 -42 Vård och Omsorg -28 -26 -34 -31 -37 Samhällsbyggnad -68 -71 -73 -72 -69 -40 -75 Summa -128 -145 -147 -136 -116 -130 -102 -129 -153 2025 2026 2027 -42 -43 -44 -37 -38 -39 -77 -78 -80 -157 -160 -163 91

92 Ekonomisk utveckling, för- och grundskolenämnden
Behovsutveckling (mnkr) Prognos 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5 3 -1 -7 För- och grundskolenämnden -37 -81 -124 -150 Äldrenämnden -10 -55 -105 -156 Individ- och familjenämnden -30 -59 -86 -116 Tekniska nämnden -28 -42 -56 -69 Fritidsnämnden -4 -9 -13 -17 Kulturnämnden -2 -6 Kommunstyrelsen -20 -23 -25 -27 Byggnadsnämnden -3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Överförmyndarnämnden -128 -273 -421 -555 Volymutveckling: Stor volymökning inom grundskolan under planeringsperioden, elever per år. I början av planeringsperioden är ökningen främst i åldrarna 7-12 år varför det är en stor ökning av barn i fritidshemsverksamheten, motsvarande barn/år Antalet barn i förskoleverksamheten ser ut att ligga kvar på dagens höga nivå. Investeringsplan: Nya och växande bostadsområden ger snabbt behov av fler förskoleplatser i vissa delar av stan. Det stora behovet av förskoleplatser de senaste åren har medfört att verksamhet finns kvar i lokaler som egentligen borde lämnats av arbetsmiljöskäl, eller utifrån att de är dyra paviljonglösningar. Fler elever i grundskolan samtidigt som många skolor är gamla och i behov av upprustning och verksamhetsanpassningar. Ovanstående två punkter genererar en omfattande investeringsplan kopplat till för- och grundskolans lokaler, och genererar ökade hyreskostnader för verksamheten, samt evakueringskostnader under byggtiden. Övrigt (ej medräknat): Ökande antal nyanlända till Umeå medför ökade kostnader för för- och grundskolan i form av ”undervisning för nyanlända”, studiehandledning och modersmålsundervisning. Umeå kommun förvaltningsområde, minoritetsarbetet Behörighetskrav lärare, arbetsbelastning rektor Ny skollagstiftning – ökad rättssäkerhet, rätt att överklaga KF-målet om 15 barn/avdelning i förskolan Ackumulerad behovsutveckling utifrån: Befolkningsprognosen ligger till grund. 100% av barnen 7-15 år beräknas vara i skolan 93,6 % av barnen 1-5 år beräknas vara i förskola (samma nivå som utfall 2014) 95,5 % av barnen 7-9 år och 34,4 % av barnen år beräknas vara i fritidshem (samma nivå som utfall 2014) Samma lärartäthet/personaltäthet som 2015 ligger till grund för beräkningarna. Investeringsbehov utifrån volymbehov och arbetsmiljöåtgärder och nödvändiga verksamhetsanpassningar av gamla lokaler Följande saker är inte taget i beaktande i behovsframräkningen: Ökande antal nyanlända 2015 bedrivs ordinarie förskoleverksamhet med tillfälliga medel, motsvarande 18 mnkr. Evakueringskostnader vid evakueringar Nya kravnivåer städning – Miljö- och hälsoskyddsnämnden

93 Investeringar, för- och grundskolenämnden, FÖRSKOLA
Investering (mnkr) 2016 2017 2018 2019 Riva bygga nytt: Stöcke, Sanda, Karusellen, Mården, Spiltan, Visionen/Västteg, Hoppet (nytt), Varglyan (nytt) 90,5 57,0 45,0 30,5 Nybyggnad utifrån volymökning: Utbyggnad Luvan, Älgvägen, Tavleliden (nytt), Olofsdal (nytt) 36,4 25,0 15,0 19,0 Ombyggnad/verksamhetsanpassningar: Bullmark*, Hörselförskolan, Holmsund*, Mjölken, Smöret 14,0 9,5 16,0 0,0 Summa totalt förskola: 140,9 91,5 76,0 49,5 Ramanslag anpassningar kök: 8,1 Karusellen – Obbola Luvan - Röbäck Mården – Öst på stan Älgvägen – Marieområdet Spiltan – väst på stan Hoppet – Ålidhem Varglyan – Marieområdet Visionen/Västteg – Teg Sanda – Haga Mjölken, Smöret - Ersboda *Not: skollokal konverteras till förskola

94 Investeringar, för- och grundskolenämnden, GRUNDSKOLA
Investering (mnkr) 2016 2017 2018 2019 Riva bygga nytt: Rödängsskolan (nytt) 0,0 1,0 10,0 Nybyggnad utifrån volymökning: Mariehemsskolan, Tomtebo skola, skola Sävar, Bullmarks skola* 25,5 88,3 58,0 Ombyggnad/verksamhetsanpassningar: Brännlands skola, Sörfors skola, Sofiehemsskolan, Tegs centralskola, Skärgårdsskolan Holmsund, Innertavle skola och förskola, Trafiklösning Sävar (nytt) 58,4 127,4 25,8 Ramanslag skolgårdsåtgärder 3,7 Summa totalt grundskola: 87,6 219,3 88,4 13,7 Ramanslag anpassningar kök: 5,1 2016 2017 2018 2019 Inventarier och utrustning 16,5 22,1 27,0 13,3 *Not: gamla skolan konverteras till förskola

95 Ekonomisk utveckling, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Behovsutveckling (mnkr) Prognos 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5 3 -1 -7 För- och grundskolenämnden -37 -81 -124 -150 Äldrenämnden -10 -55 -105 -156 Individ- och familjenämnden -30 -59 -86 -116 Tekniska nämnden -28 -42 -56 -69 Fritidsnämnden -4 -9 -13 -17 Kulturnämnden -2 -6 Kommunstyrelsen -20 -23 -25 -27 Byggnadsnämnden -3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Överförmyndarnämnden -128 -273 -421 -555 Volymutveckling: Antalet invånare år i Umeå minskar även 2016, för att sedan öka från 2017. Från och med 2018 ökar antalet invånare med ca 100 per år i denna åldersgrupp Investeringsplan: Behov av ny idrottshall vid Midgårdsskolan Behov av upprustning av fastigheterna vid Forslundagymnasiet Behov av nytt elevhemsboende – driften av detta finansieras genom hyresintäkter. Arbete avseende ”gymnasieby” pågår men finns inte med i investeringsplanen, eller behovsframräkningen Övrigt (ej medräknat): Ökande antal nyanlända till Umeå medför ökade kostnader för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i form av språkintroduktion, studiehandledning och modersmålsundervisning. Genomströmningen i gymnasieskolan i Umeå är låg och har minskat de senaste åren. Vilket medför ökade kostnader inom vuxenutbildningen eller kostnader för att elever går ett fjärde år i gymnasieskolan. Nya kravnivåer städning utifrån inspektion av Miljö- och hälsoskyddsnämnden Behörighetskrav lärare, arbetsbelastning rektor Ny skollagstiftning – ökad rättssäkerhet, rätt att överklaga Ackumulerad behovsutveckling utifrån: Befolkningsprognosen ligger till grund. 100 % av invånarna år Snittkostnad på 59 tkr/elev investeringsbehov Följande saker är inte taget i beaktande i behovsframräkningen: Ökat antal nyanlända Genomströmningen i gymnasieskolan Nya kravnivåer städning – Miljö- och hälsoskyddsnämnden

96 Investeringar, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Investering (mnkr) 2016 2017 2018 2019 Idrottshall Midgårdsskolan 33,2 2,0 0,0 Nytt: Forslunda förråd, ladugård och lagerlokal 1,5 Nytt: elevhemsboende 60 pl 14,5 14,0 Summa: 49,2 17,5 Inventarier och utrustning 6,9 6,3 5,4

97 Ekonomisk utveckling, individ- och familjenämnden
Volymutveckling: 62 personer med biståndsbeslut tagna före 2015 är ännu ej verkställda. Under perioden kommer 50 av dessa att verkställas (59,8 mkr). Nya behov av LSS-boende (32 platser) kommer att hanteras i enlighet med nämndens strategiska plan för arbete, boende och fritid, vilket innebär lägre kostnader (4,2 mkr/år). Nya behov av hjälp i hemmet ligger på en stabil nivå kommande år (ca 1 mkr/år). Volymförändringarna utifrån befolkningsprognos är inom IFO förhållandevis små (ca 3 mkr under ) Investeringsplan: Baserad på förväntad befolkningsutveckling finns behov att bygga ca 24 servicebostäder per år under planeringsperioden. Enligt upprättad reinvesteringsplan avseende utrustning i befintliga gruppbostäder finns årligen ett reinvesteringsbehov på 2,1 mkr Övrigt (ej medräknat): Behovet av LSS-boende baseras på prognos över tillkommande beslut 2015 och framåt IFO kostnadsnivå ligger fortfarande på en hög nivå både inom den sociala barnavården och inom missbruksvården (underskott mkr). Försörjningsstödet beräknas fortsätta ligga på en stabil nivå dvs lägre kostnader än budget (överskott mkr). Betalningsansvarslagen Minskad sjukfrånvaro och heltid till alla Välfärdsteknologi Ny skatteväxling Straffavgifter Behovsutveckling (mnkr) Prognos 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5 3 -1 -7 För- och grundskolenämnden -37 -81 -124 -150 Äldrenämnden -10 -55 -105 -156 Individ- och familjenämnden -30 -59 -86 -116 Tekniska nämnden -28 -42 -56 -69 Fritidsnämnden -4 -9 -13 -17 Kulturnämnden -2 -6 Kommunstyrelsen -20 -23 -25 -27 Byggnadsnämnden -3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Överförmyndarnämnden -128 -273 -421 -555 Ackumulerad behovsutveckling utifrån: Handikappomsorg 8,2 % av åldersgruppen år har behov av hjälp i hemmet baseras på befolkningsprognos Ökade behov av personlig assistans Behovet av LSS-boende baseras även på ej verkställda beslut tagna före 2015 Individ- och familjeomsorg Volymökningarna inom unga respektive vuxna baseras på befolkningsprognos Investeringsbehov utifrån volymbehov och eftersläpningar i tidigare byggplaner (köer LSS) Följande saker är inte tagna i beaktande i behovsframräkningen: Höga kostnader för personlig assistans LSS och SFB. Höga kostnadsnivåer inom IFO unga och IFO vuxna. Projektmedel för HLT-tjänster 5.0 ÅA inom IFO unga upphör Ny lagstiftning Beslut om LSS-boenden tagna fr om 2015 och framåt

98 Investeringar, individ- och familjenämnden
Investering (mnkr) 2016 2017 2018 2019 Nybyggnation LSS-boende 13,8 Nybyggnation Daglig verksamhet 12,0 13,0 0,0 Utrustning nybyggnation LSS-boende 1,0 Reinvestering befintlig verksamhet Gruppboende, stödboende psykisk funktionsnedsättning Gruppboende, servicebostad intellektuell funktionsnedsättning 1,6 Summa Individ- och familjenämnden 28,4 29,4 16,4

99 Ekonomisk utveckling, äldrenämnden
Behovsutveckling (mnkr) Prognos 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5 3 -1 -7 För- och grundskolenämnden -37 -81 -124 -150 Äldrenämnden -10 -55 -105 -156 Individ- och familjenämnden -30 -59 -86 -116 Tekniska nämnden -28 -42 -56 -69 Fritidsnämnden -4 -9 -13 -17 Kulturnämnden -2 -6 Kommunstyrelsen -20 -23 -25 -27 Byggnadsnämnden -3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Överförmyndarnämnden -128 -273 -421 -555 Volymutveckling: Nya behov av hemtjänst ligger på en stabil nivå kommande år. Volymökningarna gällande särskilt boende följer lokalförsörjningsplanen och de förseningar som uppstått. Prognosen för hemsjukvården (-15,0 mkr). Ny skatteväxling beräknas ge 12,5 mkr. Investeringsplan: Baserad på förväntad befolkningsutveckling finns behov att bygga tre nya äldreboenden under planeringsperioden. Enligt upprättad reinvesteringsplan avseende utrustning i befintliga äldreboenden finns årligen ett reinvesteringsbehov. Övrigt (ej medräknat): Äldrenämndens subvention av trygghetsbostäder till privata fastighetsägare. Minskad sjukfrånvaro Heltid till alla Välfärdsteknologi Ny skatteväxling Ny lagstiftning: Bemanningsföreskriften (20,0 mkr) Betalningsansvarslagen Ackumulerad behovsutveckling utifrån: Befolkningsprognosen ligger till grund. Servicenivå fastställd i Kommunfullmäktiges Äldreplan november 2006 8,7 % av åldersgruppen > 65 år har behov av hemtjänst 21,4 % av åldersgruppen > 80 år har behov av särskilt boende Investeringsbehov utifrån volymbehov och eftersläpningar i tidigare byggplaner Följande saker är inte taget i beaktande i behovsframräkningen: Arbetsmiljösatsningen inom äldreomsorgen vars finansiering upphör vid årsskiftet Hemsjukvårdskostnader i relation till tidigare skatteväxling. Ny skatteväxling beslutad gälla from (5 skatteören) Ny lagstiftning

100 Investeringar, äldrenämnden
Investering (mnkr) 2016 2017 2018 2019 Nybyggnation äldreboende Marieberg, Ålidhem, Teg 0,0 120,0 60,0 Utrustning nybyggnation äldreboenden 10,1 Reinvestering befintlig verksamhet Teg, Haga, Marielund, Dragonen, Solbacken, Eriksdal, Bruksbacken 12,5 2,3 Trygghetslarm 1,5 Summa Äldrenämnden 14,0 133,9 73,9

101 Ekonomisk utveckling, tekniska nämnden
Behovsutveckling (mnkr) Prognos 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5 3 -1 -7 För- och grundskolenämnden -37 -81 -124 -150 Äldrenämnden -10 -55 -105 -156 Individ- och familjenämnden -30 -59 -86 -116 Tekniska nämnden -28 -42 -56 -69 Fritidsnämnden -4 -9 -13 -17 Kulturnämnden -2 -6 Kommunstyrelsen -20 -23 -25 -27 Byggnadsnämnden -3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Överförmyndarnämnden -128 -273 -421 -555 Förklaring till behovsutveckling 2016 Återställning av kvalitetsnivåer för Gator och parker 11,0 mnkr. Återföring av felaktig ramminskning för Gator och Parker 3,0 mnkr. Vägunderhåll enligt plan 2,4 mnkr. Resursförstärkning ökat bostadsbyggande 1,4 mnkr. Kapitalkostnader på 2015 års investeringar 8,5 mnkr. Volymkomponent befolkningsutveckling 2,0 mnkr. Summa 28 mnkr 2017: Kapitalkostnader 11,5 mnkr, volymkomp. 2,5 mnkr = s:a 14 mnkr. 2018: Kapitalkostnader 11,6 mnkr, mnkr, volymkomp. 2,6 mnkr = s:a 14 mnkr. Kommentar: Västra länken är förskjuten till 2019. Ackumulerad behovsutveckling Ackumulerad behovsutveckling har antagits påverkas av en växande totalbefolkning. En växande kommun får t ex en ökad infrastruktur att underhålla samt att brandskydds-och säkerhetsbehovet successivt ökar. Denna volym-komponent, relaterad till antagen befolkningsökning för alla åldersgrupper, utgör ca 2-3 mnkr/år av ovanstående behovsutveckling.

102 Investeringar, tekniska nämnden Gator och Parker
Investering (mnkr) 2016 2017 2018 2019 Umeåprojektet angränsade projekt 35,5 310,3 Renmarkstorget 36,5 Rådhusesplanaden* 27,0 22,0 23,0 Vasaplan 26,3 21,0 Rådhustorget 45,5 Vasagatan del av Skolgatan 14,2 5,7 Katamarankajen* 8,0 Övriga projekt Gator 89,6 63,9 26,4 18,1 Övriga projekt Parker 9,2 55,4 13,4 Löpande-/reinvesteringar Gator 88,1 85,4 81,3 Löpande-/reinvesteringar Parker 16,8 19,1 17,1 Summa investeringar i plan 324,7 308,0 197,7 463,4 * Nya projekt i förhållande till tidigare plan

103 Investeringar, tekniska nämnden Fastighet och övriga verksamheter
Investering (mnkr) 2016 2017 2018 2019 Fastighet, totalt 154,0 122,0 107,0 varav förvärv bostadsrätter 2,1 ” reinvesteringar 90,0 70,9 60,9 ” lokalanpassning ej spec. 36,6 31,6 ” fastighetsinvesteringar ej spec. 12,5 ” omb g:a Ålidhemsskolan + Stadshus 12,9 Brandförsvar och säkerhet, fordon och utr. 7,2 10,4 9,9 10,6 IT, utrustning, servrar, nät, telefoni 41,7 36,2 27,8 32,0 Städ- och verksamhetsservice, utrustning och inventarier 1,5 Måltidsservice, utrustning och inventarier 0,6 0,7 Summa investeringar 205,1 170,9 147,0 151,9

104 Ekonomisk utveckling, fritidsnämnden
Behovsutveckling (mnkr) Prognos 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5 3 -1 -7 För- och grundskolenämnden -37 -81 -124 -150 Äldrenämnden -10 -55 -105 -156 Individ- och familjenämnden -30 -59 -86 -116 Tekniska nämnden -28 -42 -56 -69 Fritidsnämnden -4 -9 -13 -17 Kulturnämnden -2 -6 Kommunstyrelsen -20 -23 -25 -27 Byggnadsnämnden -3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Överförmyndarnämnden -128 -273 -421 -555 Förklaring till behovsutveckling 2016 Kapitalkostnader på 2015 års investeringar, 1,8 mnkr. Driftskonsekvenser av större investeringar 2015, 0,6 mnkr. Volymkomponent befolkningsutveckling 1,9 mnkr. Summa 4 mnkr 2017: Kapitalkostnader 2,3 mnkr, driftskonsekvenser 0,3 mnkr, volymkomp. 2,1 mnkr = summa 5 mnkr 2018: Kapitalkostnader 2,1 mnkr, volymkomp. 2,1 mnkr = summa 4 mnkr Kommentar: Gymnastikens Hus borttaget från investeringsplan då Fritidsnämnden tog beslut om förhyrning av Baltic. Ackumulerad behovsutveckling Ackumulerad behovsutveckling har antagits påverkas av en växande totalbefolkning. I en växande kommun får antas att föreningslivet och dess behov också utvecklas samt att en förtätad stad medför önskemål från medborgarna om ökad tillgång till friluftsaktiviteter och rekreation. Denna volymkomponent, relaterad till antagen befolkningsökning för alla åldersgrupper, utgör ca 2 mnkr/år av ovanstående behovsutveckling. .

105 Ekonomisk utveckling, fritidsnämnden
Behovsutveckling (mnkr) Prognos 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5 3 -1 -7 För- och grundskolenämnden -37 -81 -124 -150 Äldrenämnden -10 -55 -105 -156 Individ- och familjenämnden -30 -59 -86 -116 Tekniska nämnden -28 -42 -56 -69 Fritidsnämnden -4 -9 -13 -17 Kulturnämnden -2 -6 Kommunstyrelsen -20 -23 -25 -27 Byggnadsnämnden -3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Överförmyndarnämnden -128 -273 -421 -555 Förklaring till behovsutveckling 2016 Gymnastikens Hus 2,5 mnkr kalkylerad nettokostnad i förhyrd lokal. Volymkomponent befolkningsutveckling 1,9 mnkr. Summa 4 mnkr 2017: Kapitalkostnader 2,3 mnkr, driftskonsekvenser 0,3 mnkr, volymkomp. 2,1 mnkr = summa 5 mnkr 2018: Kapitalkostnader 2,1 mnkr, volymkomp. 2,1 mnkr = summa 4 mnkr Kommentar: Gymnastikens Hus borttaget från investeringsplan då Fritidsnämnden tog beslut om förhyrning av Baltic. Ackumulerad behovsutveckling Ackumulerad behovsutveckling har antagits påverkas av en växande totalbefolkning. I en växande kommun får antas att föreningslivet och dess behov också utvecklas samt att en förtätad stad medför önskemål från medborgarna om ökad tillgång till friluftsaktiviteter och rekreation. Denna volymkomponent, relaterad till antagen befolkningsökning för alla åldersgrupper, utgör ca 2 mnkr/år av ovanstående behovsutveckling. .

106 Investeringar, fritidsnämnden
Investering (mnkr) 2016 2017 2018 2019 Tegstunet, konstgräs + omklädning 5,1 9,1 Tegs centralskola, idrottshall + fritidsgård 1,0 23,0 19,0 Idrottsplats östra stadsdelen, etapp 1 15,0 Garage pistmaskiner Nydala, Bräntberget Allaktivitetshus Sävar 3,0 25,1 11,7 Summa fastighetsanknutna 17,0 31,1 54,2 Nydala rullskidbana , anslutn.spår Kolbäck 6,5 2,0 Nytt skidspår Nydala (ersätter d:o Umåker) Kompl. investeringar befintl. anläggningar 7,0 5,4 4,7 1,5 Utrustning/inventarier, fordon, friluftsliv 4,6 5,5 Summa egna investeringar 18,2 12,0 13,2 4,5

107 Ekonomisk utveckling, kulturnämnden
Behovsutveckling (mnkr) Prognos 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5 3 -1 -7 För- och grundskolenämnden -37 -81 -124 -150 Äldrenämnden -10 -55 -105 -156 Individ- och familjenämnden -30 -59 -86 -116 Tekniska nämnden -28 -42 -56 -69 Fritidsnämnden -4 -9 -13 -17 Kulturnämnden -2 -6 Kommunstyrelsen -20 -23 -25 -27 Byggnadsnämnden -3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Överförmyndarnämnden -128 -273 -421 -555 Förklaring till behovsutveckling 2016 Kapitalkostnader på 2015 års investeringar, 0,5 mnkr. Volymkomponent befolkningsutveckling 1,2 mnkr. Summa 2 mnkr 2017: Kapitalkostnader 0,8 mnkr, volymkomp. 1,2 mnkr = summa 2 mnkr 2018: Kapitalkostnader 0,3 mnkr, flytt av Tegsbiblioteket till Tegs centralskola 0,5 mnkr, volymkomp. 1,3 mnkr = summa 2 mnkr Ackumulerad behovsutveckling Ackumulerad behovsutveckling har antagits påverkas av en växande totalbefolkning. I en växande kommun får antas att föreningslivet och dess behov också utvecklas samt att stadens utveckling medför önskemål från medborgarna om ökad tillgång till kulturaktiviteter och arrangemang. Denna volymkomponent, relaterad till antagen befolkningsökning för alla åldersgrupper, utgör ca 1-1,5 mnkr/år av ovanstående behovsutveckling.

108 Investeringar, kulturnämnden
Investering (mnkr) 2016 2017 2018 2019 Inköp av konst 2,6 1,6 Ny bokbuss 4,5 Bibliotek Tegs centralskola, inredning 1,3 Utrustning 3,0 Summa investeringar 10,1 5,6 5,9

109 Ekonomisk utveckling, byggnadsnämnden
Behovsutveckling (mnkr) Prognos 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5 3 -1 -7 För- och grundskolenämnden -37 -81 -124 -150 Äldrenämnden -10 -55 -105 -156 Individ- och familjenämnden -30 -59 -86 -116 Tekniska nämnden -28 -42 -56 -69 Fritidsnämnden -4 -9 -13 -17 Kulturnämnden -2 -6 Kommunstyrelsen -20 -23 -25 -27 Byggnadsnämnden -3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Överförmyndarnämnden -128 -273 -421 -555 Förklaring till behovsutveckling 2016 Resursförstärkning ökat bostadsbyggande 1,2 mnkr Ökade bostadsanpassningsbidrag 0,3 mnkr Volymkomponent befolkningsutveckling 0,4 mnkr. Summa 1,9 mnkr 2017: Kapitalkostnader 0,1 mnkr, volymkomp. 0,4 mnkr = summa 0,5 mnkr 2018: Kapitalkostnader 0,1 mnkr, volymkomp. 0,4 mnkr = summa 0,5 mnkr 2019: Kapitalkostnader 0,1 mnkr, volymkomp. 0,4 mnkr = summa 0,5 mnkr Ackumulerad behovsutveckling Ackumulerad behovsutveckling har antagits påverkas av en växande totalbefolkning. I en växande kommun får antas att behovet av de tjänster (bygglov, detaljplanering, lantmäteri och bostadsanpassning) som Byggnadsnämnden tillhandahåller medborgarna kommer att öka över tid. Denna volymkomponent, relaterad till antagen befolkningsökning för alla åldersgrupper, utgör ca 0,4 mnkr/år av ovanstående behovsutveckling.

110 Investeringar, byggnadsnämnden
Investering (mnkr) 2016 2017 2018 2019 Utrustning och inventarier 1,0

111 Ekonomisk utveckling, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Behovsutveckling (mnkr) Prognos 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5 3 -1 -7 För- och grundskolenämnden -37 -81 -124 -150 Äldrenämnden -10 -55 -105 -156 Individ- och familjenämnden -30 -59 -86 -116 Tekniska nämnden -28 -42 -56 -69 Fritidsnämnden -4 -9 -13 -17 Kulturnämnden -2 -6 Kommunstyrelsen -20 -23 -25 -27 Byggnadsnämnden -3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Överförmyndarnämnden -128 -273 -421 -555 Förklaring till behovsutveckling 2016 Kapitalkostnader 0,1 mnkr, volymkomponent befolkningsutveckling 0,1 mnkr. Summa 0,2 mnkr 2017: Kapitalkostnader 0,1 mnkr, volymkomp. 0,1 mnkr = summa 0,2 mnkr 2018: Kapitalkostnader 0,1 mnkr, volymkomp. 0,1 mnkr = summa 0,2 mnkr 2019: Kapitalkostnader 0,1 mnkr, volymkomp. 0,1 mnkr = summa 0,2 mnkr Kommentar: Vattendirektivet kan fr.o.m. år 2017 komma att innebära tillsyn som vi inte kan intäktsfinansiera. Detta skulle kunna innebära tillkommande kostnader på ca 1,0 mnkr. Detta ingår inte i prognosen för år 2017. Ackumulerad behovsutveckling Ackumulerad behovsutveckling har antagits påverkas av en växande totalbefolkning. I en växande kommun och med ökat miljömedvetande och ökade miljökrav får antas att behovet av de tjänster och den myndighetstillsyn som Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillhandahåller kommer att öka över tid. Denna volymkomponent, relaterad till antagen befolkningsökning för alla åldersgrupper, utgör ca 0,1 mnkr/år av ovanstående behovsutveckling.

112 Investeringar, miljö- och hälsonämnden
Investering (mnkr) 2016 2017 2018 2019 Utrustning och inventarier 0,3

113 Ekonomisk utveckling, kommunstyrelsen
Behovsutveckling (mnkr) Prognos 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5 3 -1 -7 För- och grundskolenämnden -37 -81 -124 -150 Äldrenämnden -10 -55 -105 -156 Individ- och familjenämnden -30 -59 -86 -116 Tekniska nämnden -28 -42 -56 -69 Fritidsnämnden -4 -9 -13 -17 Kulturnämnden -2 -6 Kommunstyrelsen -20 -23 -25 -27 Byggnadsnämnden -3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Överförmyndarnämnden -128 -273 -421 -555 Förklaring till behovsutveckling 2016 Det nya badhuset, Navet, medför ett ökat resursbehov med 18,5 mnkr från och med Beloppet finns inlagt i flerårsbudget sen tidigare. Resursförstärkning ökat bostadsbyggande 1,4 mnkr Summa 20 mnkr 2017: Kapitalkostnader 2,4 mnkr, drifts-konsekvenser Navet 0,6 mnkr = summa 3 mnkr 2018: Kapitalkostnader 1,6 mnkr, drifts-konsekvenser Navet 0,4 mnkr = summa 2 mnkr Kommentarer till behovsutveckling kopplat till investeringsplan: Kapitalkostnader för investeringar i kraftverksamhet är inte med i prognosen Samma gäller för Umeå hamn, terminaler. Skyttecentrum är ett frågetecken. Ackumulerad behovsutveckling Ackumulerad behovsutveckling har antagits att inte påverkas av en växande totalbefolkning. Volymkomponent, relaterad till antagen befolkningsökning för alla åldersgrupper, utgör därför 0 mnkr/år av ovanstående behovsutveckling.

114 Investeringar, kommunstyrelsen
Investering (mnkr) 2016 2017 2018 2019 Investeringsreserv 10,5 Administrativa system 2,5 Kraftverksamhet 18,5 8,6 29,3 77,6 Västra länken 8,0 Kvinnohistoriskt museum 0,3 1,0 Exploateringsområden 50,6 71,5 33,0 36,7 Skyttecentrum I20 2,0 48,0 Umeå hamn, terminaler 37,0 Investeringsbidrag EU (Midway Alignment) -18,0 Stadsutveckling Markförvärv 10,0 Summa investeringar 123,4 153,4 85,8 145,1

115 Ekonomisk utveckling, överförmyndarnämnden
Behovsutveckling (mnkr) Prognos 2016 Prognos 2017 Prognos 2018 Prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5 3 -1 -7 För- och grundskolenämnden -37 -81 -124 -150 Äldrenämnden -10 -55 -105 -156 Individ- och familjenämnden -30 -59 -86 -116 Tekniska nämnden -28 -42 -56 -69 Fritidsnämnden -4 -9 -13 -17 Kulturnämnden -2 -6 Kommunstyrelsen -20 -23 -25 -27 Byggnadsnämnden -3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Överförmyndarnämnden -128 -273 -421 -555 Förklaring till behovsutveckling 2016 Ökat behov av förvaltare 0,5 mnkr, volymkomponent befolkningsutveckling 0,1 mnkr. Summa 0,6 mnkr 2017: Anskaffning av nytt system 0,5 mnkr, volymkomponent 0,1 mnkr = summa 0,6 mnkr 2018: Volymkomponent 0,15 mnkr = summa 0,15 mnkr 2019: Volymkomponent 0,15 mnkr = summa 0,15 mnkr Ackumulerad behovsutveckling har antagits påverkas av en växande totalbefolkning. I en växande kommun och mot bakgrund av den utveckling som varit de senaste åren får antas att behovet av de tjänster som Överförmyndar-nämnden utför kommer att fortsätta öka över tid. Denna volymkomponent, relaterad till antagen befolkningsökning för alla åldersgrupper, utgör ca 0,1 mnkr/år av ovanstående behovsutveckling.

116 Jämförelser Andra kommuner

117 Förskola skolbarnomsorg standardkostnad % avvikelse

118 Grundskola standardkostnad % avvikelse

119 Gymnasieskola standardkostnad % avvikelse

120 Individ-och familjeomsorg standardkostnad % avvikelse

121 LSS standardkostnad % avvikelse

122 Äldreomsorg standardkostnad % avvikelse

123 Totalt standardkostnad exklusive LSS
%

124 Fritidsverksamhet i % jämfört med alla kommuner

125 Infrastruktur, skydd mm i % jämfört med alla kommuner

126 Kulturverksamhet i % jämfört med alla kommuner

127 Samhällsbyggnad Kr/inv

128 Barnomsorg och utbildningsverksamhet
Kr/inv

129 Vård och omsorg Kr/inv

130 Kostnader i förhållande till medel för stora städer (Lund, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Norrköping, Örebro, Västerås, Uppsala, Gävle, Umeå) mnkr Vård och omsorg Kommunen totalt

131 Ekonomiska möjligheter och utmaningar
Strategiarbetet ger prioriteringar och möjlighet att fokusera lägre kostnader Fortsatt tillväxt Strukturförbättringar Engagerade invånare, förtroendevalda och medarbetare i Umeå kommun Ny teknik Reducera bristkostnader och icke värdeskapande aktiviteter i processerna Förbättra stödprocesser, IT-system, kommunikation och uppföljning Utmaningar Mindre andel av befolkningen som arbetar/betalar skatt och större andel som behöver kommunens tjänster Kostnader förenade med tillväxt Välja väg och våga vara trygg med det

132 Några ord på vägen … Behov av prioriteringar!
Vilken ambitionsnivå orkar vi med? Vilken ambitionsnivå har vi råd med? Vilka investeringar orkar vi med? (Kostnadsbudget) Bygga varumärket som arbetsgivare! Lyft fram det positiva som görs. (Framgång föder framgång) Sjukskrivningar fortsatt i fokus. (Åtgärda rotorsaken) Personalstabilitet viktigt för processutvecklingen.

133 Några ord på vägen … (forts.)
Faktabaserade beslut! Våga fråga varför … Historik, Syfte och effekthemtagning. Prioritera långsiktiga effekter. Ständiga förbättringar! Bra insatser bör löna sig (Löneökning inte alltid fel) Återinvestera frigjorda resurser i tillväxten (Komp. växling) Ledtidsförbättringar sker genom processförbättringar!

134 Stort tack för idag!


Ladda ner ppt "Budgetberedning 2016 Innehåll: Ekonomisk långtidsprognos"

Liknande presentationer


Google-annonser