Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetberedning 4 maj Budgetberedning 2016 4 maj 2015 Innehåll: Ekonomisk långtidsprognos Kompetensförsörjning/löner mm Befolkningsprognos Förutsättningar/nämnd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetberedning 4 maj Budgetberedning 2016 4 maj 2015 Innehåll: Ekonomisk långtidsprognos Kompetensförsörjning/löner mm Befolkningsprognos Förutsättningar/nämnd."— Presentationens avskrift:

1 Budgetberedning 4 maj Budgetberedning 2016 4 maj 2015 Innehåll: Ekonomisk långtidsprognos Kompetensförsörjning/löner mm Befolkningsprognos Förutsättningar/nämnd Investeringar/nämnd Jämförelser andra kommuner

2 Budgetberedning 4 maj Agenda 08.15Hans Lindberg hälsar välkommen och berättar om syftet med dagen och sina förväntningar på 08.30Ekonomiska läget; finansiella mål, god ekonomisk hushållning, soliditet, skuldutveckling mm (Susanne) 08.45Ekonomisk långtidsprognos med nya skatteprognoser (Susanne) 09.00Kompetensförsörjning, löner mm (Birgitta) 09.30 Fika 10.00Ekonomisk långtidsprognos med lönekostnadsökningar (Susanne) 10.10Befolkningsprognos Umeå kommun (Anna-Lena) 10.40Ekonomisk långtidsprognos inklusive behovsökningar (Susanne) 10.45Ekonomisk utveckling samt investeringar/nämnd (Ann-Christine/Ewa/Margaretha) 11.45Jämförelser med andra kommuner plus summering (Susanne) 11.58Tack för idag! (Jonas)

3 Budgetberedning 4 maj GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH FINANSIELLA MÅL

4 Budgetberedning 4 maj Definition av ”god ekonomisk hushållning” i Umeå kommun God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Detta genomförs genom att: Umeå Kommuns verksamhet styrs av Kommunfullmäktiges mål och budgetramar. De i budget och uppdragsplan angivna målen med indikatorer skall följas upp under budgetåret och slutligt avrapporteras i bokslut/ verksamhetsrapporter. Den ekonomiska planeringen skall utgå från försiktighetsprincipen, där säkerhet i antaganden är en viktig grundförutsättning. På lång sikt ska resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgå till lägst 2 procent. Överskott är en nödvändig förutsättning för att finansiera framtida investeringar. Nettokostnaderna får inte öka snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och finansnetto. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att Umeå Kommun har god ekonomisk hushållning. Nämnderna har detta ansvar inom sitt område och inom ramen för sin budget och regelverk för inteckning i eget kapital.

5 Budgetberedning 4 maj Definition av ”god ekonomisk hushållning” i Umeå kommun God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Detta genomförs genom att: De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse – ekonomin sätter gränsen och förutsätter optimalt resursutnyttjande. Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras. Alla större förändringar av verksamheten ska kostnadsberäknas (kalkyleras) och resursavstämmas före genomförande. Alla beslut ska innehåll en ekonomisk konsekvensbeskrivning som tydliggör hur beslutet påverkar kommunens ekonomi och hur det ska finansieras.

6 Budgetberedning 4 maj Finansiella mål. Vad innebär oförändrade mål? Om de ska förändras –hur kan de se ut? Oförändrad skatt 22,80 Investeringar ska långsiktigt finansieras med egna medel Skatter och avgifter ska finansiera verksamheten till 100 % över tiden.

7 Budgetberedning 4 maj Budgetera ett positivt resultat? För att återställa det negativa balanskravsresultatet från 2014 För att täcka ett eventuellt negativt balanskravsresultat 2015 Om investeringar ska finansieras med egna medel kan Umeå kommun investera 500 mnkr (förutsätter en resultatnivå om 100 mnkr)

8 Budgetberedning 4 maj SKULDUTVECKLING, SOLIDITET OCH INVESTERINGAR

9 Budgetberedning 4 maj Låneskuldens utveckling

10 Budgetberedning 4 maj 2010: 26,2 %

11 Budgetberedning 4 maj Kostnader för investeringar 20092010201120122013201420152016201720182019 Investeringar7809617175157998011 1151 0561 2158071 029 Avskrivningar255318299327350377387435489516544 Låneskuld - kalkyl126-359-830-859-992-1233-1 961-2 583-3 309-3 600-4 085 Räntekostnad1328273137557292100114 Avskrivningar och ränta jmf 2009 - förändring7672100126160187252326362403 Mnkr

12 Budgetberedning 4 maj Investeringsförlag 2016 - 2019 Investeringsförslag (mnkr) 2016201720182019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden56,123,86,95,4 För- och grundskolenämnden258,2346,1204,689,7 Äldrenämnden14,0133,973,9133,9 Individ- och familjenämnden28,429,416,4 Tekniska nämnden529,8478,9344,7615,3 Fritidsnämnden35,243,167,416,2 Kulturnämnden10,15,65,95,6 Kommunstyrelsen123,4153,485,8145,1 Byggnadsnämnden1,0 Miljö- och hälsoskyddsnämnden0,3 Överförmyndarnämnden0,0 Summa investeringsförslag 1 056,51 215,5806,91 028,9

13 Budgetberedning 4 maj Investeringsförlag 2016 - 2019 Investeringsförslag (mnkr) 2016201720182019 Fastighetsinvesteringar 487,6641,4414,1328,9 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 49,217,51,50,0 För- och grundskolenämnden 241,7324,0177,676,4 Äldrenämnden 0,0120,060,0120,0 Individ- och familjenämnden 25,826,813,8 Tekniska nämnden 154,0122,0107,0 Fritidsnämnden 16,931,154,211,7 Gator och parker 324,7308197,7463,4 Utrustningsinvesteringar 120,8112,7109,391,5 Kommunstyrelsen 123,4153,485,8145,1 Summa investeringsförslag 1 056,51 215,4806,91 028,9

14 Budgetberedning 4 maj Regeringens vårproposition Det generella statsbidraget ökas som kompensation för att nedsättning av sociala avgifterna för unga slopas. Det generella statsbidraget minskas med anledning av att reformerna betyg från årskurs 4 och tioårig grundskola inte genomförs. satsningen på utökad undervisningstid i matematik och obligatorisk kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskap minskas. obligatorisk läxhjälp och obligatorisk sommarskola övergår till att bli riktade statsbidrag. Den sedan tidigare aviserade satsningen på lågstadiet ligger fast från 2015 som ett riktat statsbidrag Satsningar sker genom riktade statsbidrag till t ex mindre barngrupper i förskolan stärkt bemanning i äldreomsorgen traineejobb upprustning av skollokaler klimatinvesteringar

15 Budgetberedning 4 maj Regeringens vårproposition Riktade statsbidrag i mnkr

16 Budgetberedning 4 maj Långtidsprognos 2016 – 2027 Förutsättningar och beräkningar Befolkningsprognos 2016 – 2023 baseras på 2014 års befolkningsprognos (Umeå kommun) 2024 – 2027 antagande om en tillväxt på 1 000 personer/år Behovsutveckling Enhetspriser baseras huvudsakligen på vård och omsorg samt utbildningsverksamheternas à-pris modeller för såväl interna som externa utförare Oförändrad servicenivå (exempelvis andel av åldersgrupp) Oförändrad ambitionsnivå (exempelvis antal lärare/elev) Fastighetsinvesteringar Lokalförsörjningsplan utgör grund, men är ej komplett i > 5 årsperspektivet Övrigt att notera – det här är inte medtaget i kalkyl Egenfinansierade utvecklingsprojekt Verksamhet som bedrivs i projektform (extern finansiering) Ökat flyktingmottagande(utökat åtagande) Ökad upplåning (räntekostnader)som en följd av investeringar Tillkommande kostnader för utökat underhåll i fastigheter, evakueringskostnader och transporter.

17 Budgetberedning 4 maj Långtidsprognos 2016 -2027 Skatter och bidrag 2004 - 2027 Förutsättningar Befolkningsökning 1006 (medel) Prognos 2016-2019 baseras på SKL:s modell Kalkyl 2020-2027 baseras på historiska genomsnitt i kombination med utfallet 2012- 2014 Utveckling 2005 – 2014: 4,4 % 2012 – 2014: 3,8 % Prognos 2016 – 2019: 4,2% Kalkyl 2018 – 2027: 3,9 % Mnkr År

18 Budgetberedning 4 maj Skatteunderlagsprognoser Procentuell förändring

19 Budgetberedning 4 maj Skatter och bidrag Mnkr

20 Budgetberedning 4 maj Långtidsprognos 2016 – 2027: Resultatutveckling Skatteutveckling och oförändrad kostnadsutveckling Skatter och bidrag samt intäkter Prognos 2016-2019 baseras på SKL:s modell (4,2 %) Kalkyl 2020-2027 baseras på historiska genomsnitt i kombination med utfallet 2012-2014. Beräknad till 3,9 % Oförändrade intäkter vad avser index och utveckling Kostnader 2015 års förväntade kostnadsnivå utgör bas för prognos Exklusive indexuppräkningar Exklusive behovsökningar och driftkonsekvenser som en följd av investeringar Exklusive förväntade/kända kostnadsförändringar, exempelvis badhus och vägpaket Mnkr År

21 Kompetensförsörjning 2015-2019

22 . Rekryteringar 2009-2014 Antal anställda, januari Antal ny- anställda Antal avgångna Antal både börjat och slutat Omsättning Antal anställda, december i antal 20099 024469-5385741 5818 955 20108 992575-6206221 8178 847 20118 845876-5996312 1069 122 20129 199965-7937372 4959 371 20139 405736-8339612 5309 308 20149 2821 028-6919842 7039 619 200920102011201220132014 Personalomsättning5,9 %5,0 %7,0 %5,5 %5,8 %6,5 % Avser månadsavlönade Avser månadsavlönade, tillsvidareanställda

23 . Rekryteringsbehov 2015-2019 Huvudområde Prognos andel avgångar Beräknat behov årsarbetare Administration27 %247 Vård- och omsorgsarbete29 %675 Rehabilitering och förebyggande arbete13 %13 Socialt och kurativt arbete24 %101 Skol- och barnomsorgsarbete22 %692 Kultur, turism och fritidsarbete37 %91 Teknikarbete28 %275 Totalt26 %2 114

24 . Rekryteringsbehov 2015-2019, Samhällsbyggnad

25 .

26 . Rekryteringsbehov 2015-2019, Unga

27 . Rekryteringsbehov 2015-2019, Vuxna

28 .

29 . Kompetensförsörjningsplan 2012-2015 Fler heltider Vara attraktiv arbetsgivare för alla Undanröja språkbarriärer Ökad jämställdhet, mångfald och integration Erbjuda en arbetsmiljö där människor trivs och utvecklas Arbeta så att de som redan är anställda vill fortsätta vara det Employer branding Våra anställda rekommenderar oss som arbetsgivare Bli bättre på och tänka nytt kring kompetensallokering Effektivt intern rörlighet och omställning Processkartläggning och ständiga förbättringar Rätt person på rätt plats i rätt tid med rätt utrustning Vara en arbetsgivare som ungdomarna vill arbeta hos Se över möjligheterna att bidra till kompetensutv inom bristyrken Öka mångfalden Strategiskt nyttja ungdomsjobben för framtida kompetensförsörjning Börja platsannonsera även i Ö-viks Allehanda God kommunikation Hitta samarbetspunkter mellan näringsliv och offentlig sektor Utökad arbetsmarknad Umeå-Örnsköldsvik UNDER REVIDERING

30 . Förslag till strategier 2015-2019 Påverka innehåll och dimensionering av utbildningar Ta emot studenter och praktikanter Rusta studie- och yrkesvägledare Ett väl fungerande samarbete med utbildningsanordnare Stärka arbetsgivarvarumärket Utse ambassadörer bland våra anställda Marknadsföra Umeå kommun, Umeå och Umeåregionen Marknadsföra Umeå kommun som en attraktiv arbetsgivare Underlätta för ungdomar att få arbete Möjliggör för grupper som står utanför arbetsmarkanden Samarbeta med Arbetsförmedlingen Ta tillvara hela arbetskraften! Effektiva rekryteringsproceser – rätt person på rätt plats Bra anställningsvillkor och förmåner Goda utvecklingsmöjligheter och intern rörlighet Ta tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang! Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser, minskad sjukfrånvaro Stödjande ledarskap Karriärplanering och generationsväxling Skapa ett långsiktigt hållbart arbetsliv!

31 Lönebildning Löneutfall 2015 Prognos för löneutveckling 2016

32 Utfall 2015 Organisation eller gruppPrognosUtfall Skolledarna3,5 Lärargrupper3,33,35 Socialsekreterare4,03,7 Socialsekreterare unga4,04,3 SSR3,53,55 Vision2,52,7 FSA4,0 Fysioterapeuter3,5 Kommunal2,72,6 Vårdförbundet3,43,45 Enhetschefer, vård och omsorg4,84,9 Akademikeralliansen2,52,8

33 Avtal 2016 och framåt Facklig organisationNivåGäller t o m Vårdförbundet och LSRSifferlöst2016-03-31 Civilekonomerna, DIK, FSA, Jusek, Naturvetarna, Psykologförbundet, Skolledarna, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, SRAT och SULF SifferlöstTillsvidare, uppsägningstid 5 mån Lärarförbundet och LRSifferlöst2016-03-31 Vision, SSR, Ledarna och TeaterförbundetSifferlöst2017-03-31 Kommunal600 kr/medlem2016-04-30

34 Prognos, SKL Ökning av arbetskraftskostnader 2015 2,8 procent 2016 3,0 procent 2017 3,2 procent 2018 3,3 procent

35 Lönebildning i budget SKL:s prognos 2016 ökat med 0,2 procent Budget 2015 Ram 2,2 % Lönereserv 1,0 % att prioritera Utfall 2015 Samtliga 2,5 %Lönereserv 0,7 % att prioritera Förslag 2016 Ram för samtliga 2,7 % Lönereserv 1,0 % att prioritera Ökning totalt 2015 – 2016 0,5 % (3,2–3,7 %). Ca 16 miljoner ytterligare.

36 Sjukfrånvaro

37 Sjukfrånvaro Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning. Procent

38 Sjukfrånvaro 2010 och 2014 2010Ranking 2010 2014Ranking 2014 Diff 2010- 2014 Gävle Helsingborg Karlstad Linköping Lund Norrköping Umeå Uppsala Västerås Alla kommuner Av respektive kommun inrapporterad uppgift efter årets slut. Uppgifterna är inte justerade i efterhand.

39 Sjukfrånvaro 2010 och 2014 2010Ranking 2010 2014Ranking 2014 Diff 2010- 2014 Gävle5,3167 Helsingborg4,243 Karlstad4,459 Linköping4,459 Lund5,3167 Norrköping5,0133 Umeå5,7215 Uppsala4,459 Västerås5,4177 Alla kommuner5,0n 257 Av respektive kommun inrapporterad uppgift efter årets slut.

40 Sjukfrånvaro 2010 och 2014 2010Ranking 2010 2014Ranking 2014 Diff 2010- 2014 Gävle5,31676,3152 Helsingborg4,2435,672 Karlstad4,4596,0109 Linköping4,4595,343 Lund5,31676,3152 Norrköping5,01336,3152 Umeå5,72156,3152 Uppsala4,4596,0109 Västerås5,41776,1122 Alla kommuner5,0n 2576,3n 258 Av respektive kommun inrapporterad uppgift efter årets slut. Uppgifterna är inte justerade i efterhand.

41 Sjukfrånvaro 2010 och 2014 2010Ranking 2010 2014Ranking 2014 Diff 2010- 2014 Gävle5,36,3+ 1,0 Helsingborg4,25,6+ 1,4 Karlstad4,46,0+ 1,6 Linköping4,45,3+ 0,9 Lund5,36,3+ 1,0 Norrköping5,06,3+ 1,3 Umeå5,76,3+ 0,6 Uppsala4,46,0+ 1,6 Västerås5,46,1+ 0,7 Alla kommuner5,06,3+ 1,3 Av respektive kommun inrapporterad uppgift efter årets slut. Uppgifterna är inte justerade i efterhand.

42 Sjukfrånvaro 2010 och 2014 2010Ranking 2010 2014Ranking 2014 Diff 2010- 2014 Gävle5,31676,3152+ 1,0 Helsingborg4,2435,672+ 1,4 Karlstad4,4596,0109+ 1,6 Linköping4,4595,343+ 0,9 Lund5,31676,3152+ 1,0 Norrköping5,01336,3152+ 1,3 Umeå5,72156,3152+ 0,6 Uppsala4,4596,0109+ 1,6 Västerås5,41776,1122+ 0,7 Alla kommuner5,0n 2576,3n 258+ 1,3 Av respektive kommun inrapporterad uppgift efter årets slut. Uppgifterna är inte justerade i efterhand.

43 Hållbart medarbetarengagemang, HME Motivation Mitt arbete känns meningsfullt Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete Jag ser fram emot att gå till arbetet Ledarskap Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Styrning Jag är insatt i min arbetsplats mål Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

44 Hållbart medarbetarengagemang, HME 201220132014 Lund77-- Uppsala77-- Umeå81- Totalt*78 79 * Värdet avser ett ovägt medelvärde av de kommuner som rapporterat in sina index. 2012 var det ca 70 kommuner. Högsta värde 100

45 Andel långtidsfriska 2011201220132014 Kvinnor64636162 Män76 75 Totalt676665

46 Sjukfrånvaro 2011201220132014 Kvinnor6,36,66,87,2 Män3,7 3,84,0 Totalt5,55,86,06,3

47 Sjukfrånvaro, totalt

48 Sjukfrånvaro utifrån ålder. Totalt

49 Sjukfrånvaro i yrken med fler än 100 månadsavlönade. Procent2014Diff 2011-2014 Lärare grundskola, senare år2,9- 0,3 Lärare, praktiska/estetiska ämnen3,0- 2,7 Lärare grundskola, tidigare år3,30,1 Lärare gymnasium, allmänna ämnen3,3- 1,3 Speciallärare5,20,0 Behandlingsassistent/socialpedagog5,50,8 Vårdbiträde, äldreomsorg6,30,4 Umeå kommun6,30,8 Elevassistent6,7- 0,2 Fritidspedagog6,93,5 Vårdare, gruppboende6,91,0 Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik6,9- 1,6 Skötare, behandlingsarbete7,10,2 Förskollärare7,21,0 Personlig assistent7,51,2 Barnskötare7,60,5 Kock7,71,2 Lokalvårdare/städare7,71,2 Socialsekreterare7,83,0 Undersköterska, äldreomsorg9,71,4 Måltidspersonal11,83,4

50 20132014 2015, jan-mar Kommunstyrelsen5,04,25,2 Tekniska nämnden5,96,87,4 Byggnadsnämnden5,74,93,6 Miljö- och hälsoskyddsnämnden4,45,85,9 Äldrenämnden7,47,89,2 Individ- och familjenämnden6,87,08,0 Fritidsnämnden3,83,55,4 Kulturnämnden5,86,26,3 För- och grundskolenämnden5,35,97,5 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden4,74,24,6 Umeå kommun6,06,37,5 Sjukfrånvaro per nämnd. Procent

51 Strategiska satsningar inom tre områden KOMPETENS - LÖN - ARBETSMILJÖ Budget för rekrytering, karriärväxling och omställning Ökade lönekostnader för uppräkning av ram och lönereserv Behov av arbetsmiljösatsningar för att åstadkomma likvärdiga arbetsförhållanden Klarlägga ansvarsfördelning mellan KS och nämnderna

52 Budgetberedning 4 maj Index för den svenska ekonomin Källa: Regeringens Vår Proposition och SKL Regeringens och SKL:s bedömning - index20152016201720182019 Regeringens Timlön2,93,23,33,43,5 SKL Timlön, konjunkturlönestatistiken3,03,23,43,5 Regeringen Konsumentpris, KPI0,00,91,72,73,2 SKL Konsumentpris, KPI0,11,53,33,0

53 Budgetberedning 4 maj Långtidsprognos 2016 – 2027: Resultatutveckling Skatteutveckling och index personalkostnader och köp av verksamhet Skatter och bidrag samt intäkter Prognos 2016-2019 baseras på SKL:s modell (4,2 %) Kalkyl 2020-2027 baseras på historiska genomsnitt i kombination med utfallet 2012-2014 (3,9 %) Oförändrade intäkter vad avser index och utveckling Kostnader 2015 års förväntade kostnadsnivå utgör bas för prognos Inklusive indexuppräkningar personalkostnader (2,5 %) och köp av verksamhet (1,8 %). Mnkr År Skatteintäkter ökar Frysta kostnader

54 Budgetberedning 4 maj Budgetberedningen 2015-05-04

55 Budgetberedning 4 maj Input till budgetarbetet Året som gått, tillväxten, byggandet och jobben. Hur många blir vi? Prognoser för UNGA, VUXNA. Alternativa prognoser för ev. utökad flyktingmottagning

56 Budgetberedning 4 maj Året som gått!

57 Budgetberedning 4 maj Aktuellt om befolkningstillväxten Det ser bra ut för Umeå! 1 264 fler Umebor 2014 Genomsnittlig ökning senaste 5 åren 1 107 Mycket bra utfall i år kvartal 1, + 432 Senaste siffran 120 134

58 Budgetberedning 4 maj Tillväxten varierar över åren Genomsnitt sedan 2000 = 1 048/år

59 Budgetberedning 4 maj Bostadsbyggandet tar fart…

60 Budgetberedning 4 maj ………mest centralt

61 Budgetberedning 4 maj Jobben Genomsnitt 780 jobb/år

62 Budgetberedning 4 maj Framtiden då!

63 Budgetberedning 4 maj Förutsättningar för en fortsatt hållbar tillväxt! 1. Vända förlusten mot övriga Sverige till en vinst. 2. Behålla vår starka ställning i Norrland. 3. Minska utflyttningen! 4. Vara framgångsrik i konkurrensen om unga. 5. Behålla ett fortsatt stabilt födelsenetto. 6. Ta emot fler flyktingar och behålla fler utrikes invandrare. 7. Skapa fler arbetstillfällen öka branschbredden?

64 Budgetberedning 4 maj Enstaka år med liten vinst! Netto mot övriga län i Sverige exklusive norrlandslänen Frankeeffek ten

65 Budgetberedning 4 maj Norrlandsvinst försvinner i storstadsförlust

66 Budgetberedning 4 maj Minskande antal unga i Sverige

67 Budgetberedning 4 maj Umeå måste behålla fler unga

68 Budgetberedning 4 maj Mottagande i andra kommuner 2005-2011 antal per 1000 invånare Umeå7,2 Lund 7,3 Uppsala8,1 Luleå 11,4 Jönköping 12,0 Sundsvall12.3 Västerås16,5 Örebro19,2 Linköping19,5 Växjö25,6

69 Budgetberedning 4 maj Prognosresultat!

70 Budgetberedning 4 maj Hur många blir vi?

71 Budgetberedning 4 maj Lägre tillväxt på sikt! Genomsnitt på 1 216 åren 2016 - 2019 Lägre tillväxt på sikt 959 perioden 2020- 2026 19-24 åringarna står för nästan hälften av inflyttningen. Färre unga betyder minskat underlag för inflyttning till kommunen Hälften av inflyttningen kommer från Västerbotten, Norrbotten Västernorrland. Fler döda när 40-talisterna blir gamla. Lägre invandring i framtiden?

72 Budgetberedning 4 maj Något justerat fruktsamhetstal Summerad fruktsamhet Umeå 1,60 barn per kvinna Riket 1,88 barn per kvinna

73 Budgetberedning 4 maj Svag ökning av antalet förskole barn

74 Budgetberedning 4 maj Fler barn i grundskolan

75 Budgetberedning 4 maj Högstadiebarnen återhämtar sig

76 Budgetberedning 4 maj Fler i gymnasiet om några år

77 Budgetberedning 4 maj Barn och unga till 2019 0 årCa 100 fler de närmaste åren 1-5 årMarginell förändring 6-15 årDrygt 1 600 fler barn i grundskolan (LMH) 16-18 årCa 200 fler i Gymnasieskolan

78 Budgetberedning 4 maj Fortsatt tillväxt av yngre äldre

79 Budgetberedning 4 maj 40-talisterna blir 80 år

80 Budgetberedning 4 maj Äldre till 2019 65-79 årCa 1 750 fler, fortsatt tillväxt 80-89 årCa 550 fler, fortsatt kraftig tillväxt 90-w år Ca 155 fler, fortsatt tillväxt Äldregruppen tillväxt påverkas inte av en ev. utökad flyktingmottagning

81 Budgetberedning 4 maj Prognosresultat utökad flyktingmottagning!

82 Budgetberedning 4 maj Invandring 1970–2014 från de födelseländer varifrån flyktinginvandringen varit som störst

83 Budgetberedning 4 maj Mottagande de senaste 11 åren 97 137 118 157 97

84 Budgetberedning 4 maj Utökad flyktingmottagning

85 Budgetberedning 4 maj Åldersstruktur (de senaste tre åren, 350 st)

86 Budgetberedning 4 maj Utökad flyktingmottagning 300/år

87 Budgetberedning 4 maj Utökad flyktingmottagning 450/år

88 Budgetberedning 4 maj Utökad flyktingmottagning 600/år

89 Budgetberedning 4 maj TACK!

90 Budgetberedning 4 maj Långtidsprognos 2016 – 2027: Resultatutveckling Skatteutveckling, index befintlig verksamhet och behovsökning alt 1 Skatter och bidrag samt intäkter Prognos 2016-2019 baseras på SKL:s modell (4,2 %) samt kalkyl 2020- 2027 (3,9 %) Oförändrade intäkter vad avser index och utveckling Kostnader 2015 års förväntade kostnadsnivå utgör bas för prognos Inklusive indexuppräkningar personalkostnader (2,5 %) och köp av verksamhet (1,8 %) Behovsökning alternativ 1 Utbildning, vård och omsorg samt beslutade samhällsinvesteringar (badhus, gymnastikens hus samt vägpaket). Snittkostnad/år för 2016-2019 uppgår till 119 Mnkr. Mnkr År Resultat med lönekostnadsökningar och kostnadsökningar för köp av verksamhet Resultat inkl behovsökning

91 Budgetberedning 4 maj Långtidsprognos 2016 – 2027: Resultatutveckling Skatteutveckling, index befintlig verksamhet och behovsökning alt 2 Skatter och bidrag samt intäkter Prognos 2016-2019 baseras på SKL:s modell (4,2 %) samt kalkyl 2020- 2027 (3,9 %) Oförändrade intäkter vad avser index och utveckling Kostnader 2015 års förväntade kostnadsnivå utgör bas för prognos Inklusive indexuppräkningar personalkostnader (2,5 %) och köp av verksamhet (1,8 %) Behovsökning alternativ 2 Utbildning, vård och omsorg samt bedömning utveckling samhällsbyggnad utifrån befolkningsutveckling och redan beslutade samhällsinvesteringar (badhus, gymnastikens hus samt vägpaket). Snittkostnad/år för 2016-2019 uppgår till 139 mnkr. År Resultat utifrån bef utv även för samhällsbyggnad Mnkr

92 Budgetberedning 4 maj Ekonomisk utveckling, för- och grundskolenämnden Volymutveckling: -Stor volymökning inom grundskolan under planeringsperioden, 300-400 elever per år. -I början av planeringsperioden är ökningen främst i åldrarna 7- 12 år varför det är en stor ökning av barn i fritidshemsverksamheten, motsvarande 150-200 barn/år 2016- 2017. -Antalet barn i förskoleverksamheten ser ut att ligga kvar på dagens höga nivå. Investeringsplan: -Nya och växande bostadsområden ger snabbt behov av fler förskoleplatser i vissa delar av stan. Det stora behovet av förskoleplatser de senaste åren har medfört att verksamhet finns kvar i lokaler som egentligen borde lämnats av arbetsmiljöskäl, eller utifrån att de är dyra paviljonglösningar. -Fler elever i grundskolan samtidigt som många skolor är gamla och i behov av upprustning och verksamhetsanpassningar. -Ovanstående två punkter genererar en omfattande investeringsplan kopplat till för- och grundskolans lokaler, och genererar ökade hyreskostnader för verksamheten, samt evakueringskostnader under byggtiden. Övrigt (ej medräknat): -Ökande antal nyanlända till Umeå medför ökade kostnader för för- och grundskolan i form av ”undervisning för nyanlända”, studiehandledning och modersmålsundervisning. -Umeå kommun förvaltningsområde, minoritetsarbetet -Behörighetskrav lärare, arbetsbelastning rektor -Ny skollagstiftning – ökad rättssäkerhet, rätt att överklaga -KF-målet om 15 barn/avdelning i förskolan Ackumulerad behovsutveckling utifrån: -Befolkningsprognosen ligger till grund. -100% av barnen 7-15 år beräknas vara i skolan -93,6 % av barnen 1-5 år beräknas vara i förskola (samma nivå som utfall 2014) -95,5 % av barnen 7-9 år och 34,4 % av barnen 10-12 år beräknas vara i fritidshem (samma nivå som utfall 2014) -Samma lärartäthet/personaltäthet som 2015 ligger till grund för beräkningarna. -Investeringsbehov utifrån volymbehov och arbetsmiljöåtgärder och nödvändiga verksamhetsanpassningar av gamla lokaler -Följande saker är inte taget i beaktande i behovsframräkningen: -Ökande antal nyanlända -2015 bedrivs ordinarie förskoleverksamhet med tillfälliga medel, motsvarande 18 mnkr. -Evakueringskostnader vid evakueringar -Nya kravnivåer städning – Miljö- och hälsoskyddsnämnden

93 Budgetberedning 4 maj Investeringar, för- och grundskolenämnden, FÖRSKOLA Investering (mnkr)2016201720182019 Riva bygga nytt: Stöcke, Sanda, Karusellen, Mården, Spiltan, Visionen/Västteg, Hoppet (nytt), Varglyan (nytt) 90,557,045,030,5 Nybyggnad utifrån volymökning: Utbyggnad Luvan, Älgvägen, Tavleliden (nytt), Olofsdal (nytt) 36,425,015,019,0 Ombyggnad/verksamhetsanpassningar: Bullmark*, Hörselförskolan, Holmsund*, Mjölken, Smöret 14,09,516,00,0 Summa totalt förskola:140,991,576,049,5 Ramanslag anpassningar kök:8,1 Karusellen – ObbolaLuvan - Röbäck Mården – Öst på stanÄlgvägen – Marieområdet Spiltan – väst på stan Hoppet – Ålidhem Varglyan – Marieområdet Visionen/Västteg – Teg Sanda – Haga Mjölken, Smöret - Ersboda *Not: skollokal konverteras till förskola

94 Budgetberedning 4 maj Investeringar, för- och grundskolenämnden, GRUNDSKOLA Investering (mnkr)2016201720182019 Riva bygga nytt: Rödängsskolan (nytt) 0,0 1,010,0 Nybyggnad utifrån volymökning: Mariehemsskolan, Tomtebo skola, skola Sävar, Bullmarks skola* 25,588,358,00,0 Ombyggnad/verksamhetsanpassningar: Brännlands skola, Sörfors skola, Sofiehemsskolan, Tegs centralskola, Skärgårdsskolan Holmsund, Innertavle skola och förskola, Trafiklösning Sävar (nytt) 58,4127,425,810,0 Ramanslag skolgårdsåtgärder 3,7 Summa totalt grundskola:87,6219,388,413,7 Ramanslag anpassningar kök:5,1 *Not: gamla skolan konverteras till förskola 2016201720182019 Inventarier och utrustning 16,522,127,013,3

95 Budgetberedning 4 maj Ekonomisk utveckling, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Volymutveckling: -Antalet invånare 16-18 år i Umeå minskar även 2016, för att sedan öka från 2017. -Från och med 2018 ökar antalet invånare med ca 100 per år i denna åldersgrupp Investeringsplan: -Behov av ny idrottshall vid Midgårdsskolan -Behov av upprustning av fastigheterna vid Forslundagymnasiet -Behov av nytt elevhemsboende – driften av detta finansieras genom hyresintäkter. -Arbete avseende ”gymnasieby” pågår men finns inte med i investeringsplanen, eller behovsframräkningen Övrigt (ej medräknat): -Ökande antal nyanlända till Umeå medför ökade kostnader för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i form av språkintroduktion, studiehandledning och modersmålsundervisning. -Genomströmningen i gymnasieskolan i Umeå är låg och har minskat de senaste åren. Vilket medför ökade kostnader inom vuxenutbildningen eller kostnader för att elever går ett fjärde år i gymnasieskolan. -Nya kravnivåer städning utifrån inspektion av Miljö- och hälsoskyddsnämnden -Behörighetskrav lärare, arbetsbelastning rektor -Ny skollagstiftning – ökad rättssäkerhet, rätt att överklaga Ackumulerad behovsutveckling utifrån: -Befolkningsprognosen ligger till grund. -100 % av invånarna 16-18 år -Snittkostnad på 59 tkr/elev -investeringsbehov -Följande saker är inte taget i beaktande i behovsframräkningen: -Ökat antal nyanlända -Genomströmningen i gymnasieskolan -Nya kravnivåer städning – Miljö- och hälsoskyddsnämnden

96 Budgetberedning 4 maj Investeringar, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Investering (mnkr)2016201720182019 Idrottshall Midgårdsskolan33,22,00,0 Nytt: Forslunda förråd, ladugård och lagerlokal 1,5 0,0 Nytt: elevhemsboende 60 pl14,514,00,0 Summa:49,217,51,50,0 Inventarier och utrustning6,96,35,4

97 Budgetberedning 4 maj Ekonomisk utveckling, individ- och familjenämnden Volymutveckling: -62 personer med biståndsbeslut tagna före 2015 är ännu ej verkställda. Under perioden 2016-2018 kommer 50 av dessa att verkställas (59,8 mkr). -Nya behov av LSS-boende (32 platser) kommer att hanteras i enlighet med nämndens strategiska plan för arbete, boende och fritid, vilket innebär lägre kostnader (4,2 mkr/år). -Nya behov av hjälp i hemmet ligger på en stabil nivå kommande år (ca 1 mkr/år). -Volymförändringarna utifrån befolkningsprognos är inom IFO förhållandevis små (ca 3 mkr under 2016- 2019) Investeringsplan: -Baserad på förväntad befolkningsutveckling finns behov att bygga ca 24 servicebostäder per år under planeringsperioden. -Enligt upprättad reinvesteringsplan avseende utrustning i befintliga gruppbostäder finns årligen ett reinvesteringsbehov på 2,1 mkr Övrigt (ej medräknat): -Behovet av LSS-boende baseras på prognos över tillkommande beslut 2015 och framåt -IFO kostnadsnivå ligger fortfarande på en hög nivå både inom den sociala barnavården och inom missbruksvården (underskott 2014 -44 mkr). -Försörjningsstödet beräknas fortsätta ligga på en stabil nivå dvs lägre kostnader än budget (överskott 2014 +17 mkr). -Betalningsansvarslagen -Minskad sjukfrånvaro och heltid till alla -Välfärdsteknologi -Ny skatteväxling -Straffavgifter Ackumulerad behovsutveckling utifrån: -Handikappomsorg -8,2 % av åldersgruppen 0-64 år har behov av hjälp i hemmet baseras på befolkningsprognos -Ökade behov av personlig assistans -Behovet av LSS-boende baseras även på ej verkställda beslut tagna före 2015 -Individ- och familjeomsorg -Volymökningarna inom unga respektive vuxna baseras på befolkningsprognos -Investeringsbehov utifrån volymbehov och eftersläpningar i tidigare byggplaner (köer LSS) -Följande saker är inte tagna i beaktande i behovsframräkningen: -Höga kostnader för personlig assistans LSS och SFB. -Höga kostnadsnivåer inom IFO unga och IFO vuxna. -Projektmedel för HLT-tjänster 5.0 ÅA inom IFO unga upphör 2015-12-31. -Ny lagstiftning -Beslut om LSS-boenden tagna fr om 2015 och framåt

98 Budgetberedning 4 maj Investeringar, individ- och familjenämnden Investering (mnkr)2016201720182019 Nybyggnation LSS-boende13,8 Nybyggnation Daglig verksamhet12,013,00,0 Utrustning nybyggnation LSS-boende1,0 Reinvestering befintlig verksamhet Gruppboende, stödboende psykisk funktionsnedsättning Gruppboende, servicebostad intellektuell funktionsnedsättning 1,6 Summa Individ- och familjenämnden28,429,416,4

99 Budgetberedning 4 maj Ekonomisk utveckling, äldrenämnden Volymutveckling: -Nya behov av hemtjänst ligger på en stabil nivå kommande år. -Volymökningarna gällande särskilt boende följer lokalförsörjningsplanen och de förseningar som uppstått. -Prognosen för hemsjukvården (-15,0 mkr). Ny skatteväxling beräknas ge 12,5 mkr. Investeringsplan: -Baserad på förväntad befolkningsutveckling finns behov att bygga tre nya äldreboenden under planeringsperioden. -Enligt upprättad reinvesteringsplan avseende utrustning i befintliga äldreboenden finns årligen ett reinvesteringsbehov. Övrigt (ej medräknat): -Äldrenämndens subvention av trygghetsbostäder till privata fastighetsägare. -Minskad sjukfrånvaro -Heltid till alla -Välfärdsteknologi -Ny skatteväxling -Ny lagstiftning: Bemanningsföreskriften (20,0 mkr) Betalningsansvarslagen Ackumulerad behovsutveckling utifrån: -Befolkningsprognosen ligger till grund. -Servicenivå fastställd i Kommunfullmäktiges Äldreplan november 2006 -8,7 % av åldersgruppen > 65 år har behov av hemtjänst -21,4 % av åldersgruppen > 80 år har behov av särskilt boende -Investeringsbehov utifrån volymbehov och eftersläpningar i tidigare byggplaner -Följande saker är inte taget i beaktande i behovsframräkningen: -Arbetsmiljösatsningen inom äldreomsorgen vars finansiering upphör vid årsskiftet -Hemsjukvårdskostnader i relation till tidigare skatteväxling. Ny skatteväxling beslutad gälla from 2016-01-01 (5 skatteören) -Ny lagstiftning

100 Budgetberedning 4 maj Investeringar, äldrenämnden Investering (mnkr)2016201720182019 Nybyggnation äldreboende Marieberg, Ålidhem, Teg 0,0120,060,0120,0 Utrustning nybyggnation äldreboenden Marieberg, Ålidhem, Teg 0,010,1 Reinvestering befintlig verksamhet Teg, Haga, Marielund, Dragonen, Solbacken, Eriksdal, Bruksbacken 12,52,3 Trygghetslarm1,5 Summa Äldrenämnden14,0133,973,9133,9

101 Budgetberedning 4 maj Ekonomisk utveckling, tekniska nämnden Förklaring till behovsutveckling 2016 Återställning av kvalitetsnivåer för Gator och parker 11,0 mnkr. Återföring av felaktig ramminskning för Gator och Parker 3,0 mnkr. Vägunderhåll enligt plan 2,4 mnkr. Resursförstärkning ökat bostadsbyggande 1,4 mnkr. Kapitalkostnader på 2015 års investeringar 8,5 mnkr. Volymkomponent befolkningsutveckling 2,0 mnkr. Summa 28 mnkr 2017: Kapitalkostnader 11,5 mnkr, volymkomp. 2,5 mnkr = s:a 14 mnkr. 2018: Kapitalkostnader 11,6 mnkr, mnkr, volymkomp. 2,6 mnkr = s:a 14 mnkr. Kommentar: Västra länken är förskjuten till 2019. Ackumulerad behovsutveckling Ackumulerad behovsutveckling har antagits påverkas av en växande totalbefolkning. En växande kommun får t ex en ökad infrastruktur att underhålla samt att brandskydds-och säkerhetsbehovet successivt ökar. Denna volym- komponent, relaterad till antagen befolkningsökning för alla åldersgrupper, utgör ca 2-3 mnkr/år av ovanstående behovsutveckling.

102 Budgetberedning 4 maj Investeringar, tekniska nämnden Gator och Parker Investering (mnkr)2016201720182019 Umeåprojektet angränsade projekt35,5310,3 Renmarkstorget36,5 Rådhusesplanaden*27,022,023,0 Vasaplan26,321,0 Rådhustorget45,5 Vasagatan del av Skolgatan14,25,7 Katamarankajen*8,0 Övriga projekt Gator89,663,926,418,1 Övriga projekt Parker9,255,413,4 Löpande-/reinvesteringar Gator88,185,481,3 Löpande-/reinvesteringar Parker16,819,117,1 Summa investeringar i plan 324,7308,0197,7463,4 * Nya projekt i förhållande till tidigare plan

103 Budgetberedning 4 maj Investeringar, tekniska nämnden Fastighet och övriga verksamheter Investering (mnkr)2016201720182019 Fastighet, totalt154,0122,0107,0 varav förvärv bostadsrätter2,1 ” reinvesteringar90,070,960,9 ” lokalanpassning ej spec.36,6 31,6 ” fastighetsinvesteringar ej spec.12,5 ” omb g:a Ålidhemsskolan + Stadshus12,9 Brandförsvar och säkerhet, fordon och utr.7,210,49,910,6 IT, utrustning, servrar, nät, telefoni41,736,227,832,0 Städ- och verksamhetsservice, utrustning och inventarier 1,5 Måltidsservice, utrustning och inventarier0,60,7 Summa investeringar205,1170,9147,0151,9

104 Budgetberedning 4 maj Ekonomisk utveckling, fritidsnämnden Förklaring till behovsutveckling 2016 Kapitalkostnader på 2015 års investeringar, 1,8 mnkr. Driftskonsekvenser av större investeringar 2015, 0,6 mnkr. Volymkomponent befolkningsutveckling 1,9 mnkr. Summa 4 mnkr 2017: Kapitalkostnader 2,3 mnkr, driftskonsekvenser 0,3 mnkr, volymkomp. 2,1 mnkr = summa 5 mnkr 2018: Kapitalkostnader 2,1 mnkr, volymkomp. 2,1 mnkr = summa 4 mnkr Kommentar: Gymnastikens Hus borttaget från investeringsplan då Fritidsnämnden 150428 tog beslut om förhyrning av Baltic. Ackumulerad behovsutveckling Ackumulerad behovsutveckling har antagits påverkas av en växande totalbefolkning. I en växande kommun får antas att föreningslivet och dess behov också utvecklas samt att en förtätad stad medför önskemål från medborgarna om ökad tillgång till friluftsaktiviteter och rekreation. Denna volymkomponent, relaterad till antagen befolkningsökning för alla åldersgrupper, utgör ca 2 mnkr/år av ovanstående behovsutveckling..

105 Budgetberedning 4 maj Ekonomisk utveckling, fritidsnämnden Förklaring till behovsutveckling 2016 Gymnastikens Hus 2,5 mnkr kalkylerad nettokostnad i förhyrd lokal. Volymkomponent befolkningsutveckling 1,9 mnkr. Summa 4 mnkr 2017: Kapitalkostnader 2,3 mnkr, driftskonsekvenser 0,3 mnkr, volymkomp. 2,1 mnkr = summa 5 mnkr 2018: Kapitalkostnader 2,1 mnkr, volymkomp. 2,1 mnkr = summa 4 mnkr Kommentar: Gymnastikens Hus borttaget från investeringsplan då Fritidsnämnden 150428 tog beslut om förhyrning av Baltic. Ackumulerad behovsutveckling Ackumulerad behovsutveckling har antagits påverkas av en växande totalbefolkning. I en växande kommun får antas att föreningslivet och dess behov också utvecklas samt att en förtätad stad medför önskemål från medborgarna om ökad tillgång till friluftsaktiviteter och rekreation. Denna volymkomponent, relaterad till antagen befolkningsökning för alla åldersgrupper, utgör ca 2 mnkr/år av ovanstående behovsutveckling..

106 Budgetberedning 4 maj Investeringar, fritidsnämnden Investering (mnkr)2016201720182019 Tegstunet, konstgräs + omklädning5,19,1 Tegs centralskola, idrottshall + fritidsgård1,023,019,0 Idrottsplats östra stadsdelen, etapp 115,0 Garage pistmaskiner Nydala, Bräntberget1,0 Allaktivitetshus Sävar3,025,111,7 Summa fastighetsanknutna17,031,154,211,7 Nydala rullskidbana, anslutn.spår Kolbäck6,52,0 Nytt skidspår Nydala (ersätter d:o Umåker)3,0 Kompl. investeringar befintl. anläggningar7,05,44,71,5 Utrustning/inventarier, fordon, friluftsliv4,74,65,53,0 Summa egna investeringar18,212,013,24,5

107 Budgetberedning 4 maj Ekonomisk utveckling, kulturnämnden Förklaring till behovsutveckling 2016 Kapitalkostnader på 2015 års investeringar, 0,5 mnkr. Volymkomponent befolkningsutveckling 1,2 mnkr. Summa 2 mnkr 2017: Kapitalkostnader 0,8 mnkr, volymkomp. 1,2 mnkr = summa 2 mnkr 2018: Kapitalkostnader 0,3 mnkr, flytt av Tegsbiblioteket till Tegs centralskola 0,5 mnkr, volymkomp. 1,3 mnkr = summa 2 mnkr Ackumulerad behovsutveckling Ackumulerad behovsutveckling har antagits påverkas av en växande totalbefolkning. I en växande kommun får antas att föreningslivet och dess behov också utvecklas samt att stadens utveckling medför önskemål från medborgarna om ökad tillgång till kulturaktiviteter och arrangemang. Denna volymkomponent, relaterad till antagen befolkningsökning för alla åldersgrupper, utgör ca 1-1,5 mnkr/år av ovanstående behovsutveckling.

108 Budgetberedning 4 maj Investeringar, kulturnämnden Investering (mnkr)2016201720182019 Inköp av konst2,6 1,62,6 Ny bokbuss4,5 Bibliotek Tegs centralskola, inredning1,3 Utrustning3,0 Summa investeringar10,15,65,95,6

109 Budgetberedning 4 maj Ekonomisk utveckling, byggnadsnämnden Förklaring till behovsutveckling 2016 Resursförstärkning ökat bostadsbyggande 1,2 mnkr Ökade bostadsanpassningsbidrag 0,3 mnkr Volymkomponent befolkningsutveckling 0,4 mnkr. Summa 1,9 mnkr 2017: Kapitalkostnader 0,1 mnkr, volymkomp. 0,4 mnkr = summa 0,5 mnkr 2018: Kapitalkostnader 0,1 mnkr, volymkomp. 0,4 mnkr = summa 0,5 mnkr 2019: Kapitalkostnader 0,1 mnkr, volymkomp. 0,4 mnkr = summa 0,5 mnkr Ackumulerad behovsutveckling Ackumulerad behovsutveckling har antagits påverkas av en växande totalbefolkning. I en växande kommun får antas att behovet av de tjänster (bygglov, detaljplanering, lantmäteri och bostadsanpassning) som Byggnadsnämnden tillhandahåller medborgarna kommer att öka över tid. Denna volymkomponent, relaterad till antagen befolkningsökning för alla åldersgrupper, utgör ca 0,4 mnkr/år av ovanstående behovsutveckling.

110 Budgetberedning 4 maj Investeringar, byggnadsnämnden Investering (mnkr)2016201720182019 Utrustning och inventarier1,0

111 Budgetberedning 4 maj Ekonomisk utveckling, miljö- och hälsoskyddsnämnden Förklaring till behovsutveckling 2016 Kapitalkostnader 0,1 mnkr, volymkomponent befolkningsutveckling 0,1 mnkr. Summa 0,2 mnkr 2017: Kapitalkostnader 0,1 mnkr, volymkomp. 0,1 mnkr = summa 0,2 mnkr 2018: Kapitalkostnader 0,1 mnkr, volymkomp. 0,1 mnkr = summa 0,2 mnkr 2019: Kapitalkostnader 0,1 mnkr, volymkomp. 0,1 mnkr = summa 0,2 mnkr Kommentar: Vattendirektivet kan fr.o.m. år 2017 komma att innebära tillsyn som vi inte kan intäktsfinansiera. Detta skulle kunna innebära tillkommande kostnader på ca 1,0 mnkr. Detta ingår inte i prognosen för år 2017. Ackumulerad behovsutveckling Ackumulerad behovsutveckling har antagits påverkas av en växande totalbefolkning. I en växande kommun och med ökat miljömedvetande och ökade miljökrav får antas att behovet av de tjänster och den myndighetstillsyn som Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillhandahåller kommer att öka över tid. Denna volymkomponent, relaterad till antagen befolkningsökning för alla åldersgrupper, utgör ca 0,1 mnkr/år av ovanstående behovsutveckling.

112 Budgetberedning 4 maj Investeringar, miljö- och hälsonämnden Investering (mnkr)2016201720182019 Utrustning och inventarier0,3

113 Budgetberedning 4 maj Ekonomisk utveckling, kommunstyrelsen Förklaring till behovsutveckling 2016 Det nya badhuset, Navet, medför ett ökat resursbehov med 18,5 mnkr från och med 2016. Beloppet finns inlagt i flerårsbudget sen tidigare. Resursförstärkning ökat bostadsbyggande 1,4 mnkr Summa 20 mnkr 2017: Kapitalkostnader 2,4 mnkr, drifts- konsekvenser Navet 0,6 mnkr = summa 3 mnkr 2018: Kapitalkostnader 1,6 mnkr, drifts- konsekvenser Navet 0,4 mnkr = summa 2 mnkr Kommentarer till behovsutveckling kopplat till investeringsplan: Kapitalkostnader för investeringar i kraftverksamhet är inte med i prognosen Samma gäller för Umeå hamn, terminaler. Skyttecentrum är ett frågetecken. Ackumulerad behovsutveckling Ackumulerad behovsutveckling har antagits att inte påverkas av en växande totalbefolkning. Volymkomponent, relaterad till antagen befolkningsökning för alla åldersgrupper, utgör därför 0 mnkr/år av ovanstående behovsutveckling.

114 Budgetberedning 4 maj Investeringar, kommunstyrelsen Investering (mnkr)2016201720182019 Investeringsreserv10,5 Administrativa system10,52,5 Kraftverksamhet18,58,629,377,6 Västra länken8,0 Kvinnohistoriskt museum0,3 1,00,3 Exploateringsområden50,671,533,036,7 Skyttecentrum I202,048,0 Umeå hamn, terminaler37,0 Investeringsbidrag EU (Midway Alignment)-18,0 Stadsutveckling2,0 Markförvärv10,0 Summa investeringar 123,4153,485,8145,1

115 Budgetberedning 4 maj Ekonomisk utveckling, överförmyndarnämnden Förklaring till behovsutveckling 2016 Ökat behov av förvaltare 0,5 mnkr, volymkomponent befolkningsutveckling 0,1 mnkr. Summa 0,6 mnkr 2017: Anskaffning av nytt system 0,5 mnkr, volymkomponent 0,1 mnkr = summa 0,6 mnkr 2018: Volymkomponent 0,15 mnkr = summa 0,15 mnkr 2019: Volymkomponent 0,15 mnkr = summa 0,15 mnkr Ackumulerad behovsutveckling har antagits påverkas av en växande totalbefolkning. I en växande kommun och mot bakgrund av den utveckling som varit de senaste åren får antas att behovet av de tjänster som Överförmyndar- nämnden utför kommer att fortsätta öka över tid. Denna volymkomponent, relaterad till antagen befolkningsökning för alla åldersgrupper, utgör ca 0,1 mnkr/år av ovanstående behovsutveckling.

116 Budgetberedning 4 maj Jämförelser Andra kommuner

117 Budgetberedning 4 maj Förskola skolbarnomsorg standardkostnad % avvikelse %

118 Budgetberedning 4 maj Grundskola standardkostnad % avvikelse %

119 Budgetberedning 4 maj Gymnasieskola standardkostnad % avvikelse %

120 Budgetberedning 4 maj Individ-och familjeomsorg standardkostnad % avvikelse %

121 Budgetberedning 4 maj LSS standardkostnad % avvikelse %

122 Budgetberedning 4 maj Äldreomsorg standardkostnad % avvikelse %

123 Budgetberedning 4 maj Totalt standardkostnad exklusive LSS %

124 Budgetberedning 4 maj Fritidsverksamhet i % jämfört med alla kommuner

125 Budgetberedning 4 maj Infrastruktur, skydd mm i % jämfört med alla kommuner

126 Budgetberedning 4 maj Kulturverksamhet i % jämfört med alla kommuner

127 Budgetberedning 4 maj Samhällsbyggnad Kr/inv

128 Budgetberedning 4 maj Barnomsorg och utbildningsverksamhet Kr/inv

129 Budgetberedning 4 maj Vård och omsorg Kr/inv

130 Budgetberedning 4 maj Kostnader i förhållande till medel för stora städer (Lund, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Norrköping, Örebro, Västerås, Uppsala, Gävle, Umeå) mnkr Vård och omsorg Kommunen totalt

131 Budgetberedning 4 maj Ekonomiska möjligheter och utmaningar Möjligheter Strategiarbetet ger prioriteringar och möjlighet att fokusera lägre kostnader Fortsatt tillväxt Strukturförbättringar Engagerade invånare, förtroendevalda och medarbetare i Umeå kommun Ny teknik Reducera bristkostnader och icke värdeskapande aktiviteter i processerna Förbättra stödprocesser, IT-system, kommunikation och uppföljning Utmaningar Mindre andel av befolkningen som arbetar/betalar skatt och större andel som behöver kommunens tjänster Kostnader förenade med tillväxt Välja väg och våga vara trygg med det

132 Budgetberedning 4 maj Några ord på vägen … Behov av prioriteringar! Vilken ambitionsnivå orkar vi med? Vilken ambitionsnivå har vi råd med? Vilka investeringar orkar vi med? (Kostnadsbudget) Bygga varumärket som arbetsgivare! Lyft fram det positiva som görs. (Framgång föder framgång) Sjukskrivningar fortsatt i fokus. (Åtgärda rotorsaken) Personalstabilitet viktigt för processutvecklingen.

133 Budgetberedning 4 maj Några ord på vägen … (forts.) Faktabaserade beslut! Våga fråga varför … Historik, Syfte och effekthemtagning. Prioritera långsiktiga effekter. Ständiga förbättringar! Bra insatser bör löna sig (Löneökning inte alltid fel) Återinvestera frigjorda resurser i tillväxten (Komp. växling) Ledtidsförbättringar sker genom processförbättringar!

134 Budgetberedning 4 maj Stort tack för idag!


Ladda ner ppt "Budgetberedning 4 maj Budgetberedning 2016 4 maj 2015 Innehåll: Ekonomisk långtidsprognos Kompetensförsörjning/löner mm Befolkningsprognos Förutsättningar/nämnd."

Liknande presentationer


Google-annonser