Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syfte Att belysa den framtida befolkningsutvecklingen och vilka finansiella konsekvenser det medför vid den kvalitet och omfattning av kommunal service.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syfte Att belysa den framtida befolkningsutvecklingen och vilka finansiella konsekvenser det medför vid den kvalitet och omfattning av kommunal service."— Presentationens avskrift:

1 Syfte Att belysa den framtida befolkningsutvecklingen och vilka finansiella konsekvenser det medför vid den kvalitet och omfattning av kommunal service som Malmö stad har idag Analysen baseras på den förväntade befolkningsförändringen i Malmö och görs för olika tidsperspektiv – idag, 2010, 2014, 2020 och 2025. Analysen görs för Malmö som helhet samt för stadsdelar och delområden i viss mån. Beskrivning av hur kommunens intäkter och kostnader är relaterade till befolkningen. De framtida kostnaderna för skola, förskola och äldreomsorg prognostiseras utifrån dagens kostnader. Trender och tendenser som kan påverka kommunens ekonomi. Projektledare: Anna Bjärenlöv och Mats Hansson -Gunnar Bergström -Ana-Maria Deliv -Ann-Sofie Nordh -Lena Wetterskog -Eva Lundberg mfl. Stadskontoret okt. 2008

2 Kostnader och intäkter i balans Malmös intäkter från skatter, generella bidrag och kostnadsutjämning förväntas öka i takt med att kostnaderna för verksamheterna förskola, skola och äldreomsorg ökar. Inkomstutjämningssystemet bidrar till att behålla proportionerna i den kommunala budgeten. Det kommer att finnas fortsatt utrymme för övrig verksamhet såsom kultur och fritid, familjeomsorg, infrastruktur m.m. Det kan också finnas visst utrymme för behovsförändringar inom exempelvis skola och förskola. Stadskontoret okt. 2008

3 Skatteutjämningssystemet är av stor betydelse Av kommunens samlade intäkter under år 2008 på ca 15 000 miljoner kr kommer 2 687 miljoner kr från inkomstutjämningen och 233 miljoner kr från kostnadsutjämningen. Förändringar i dessa system, i synnerhet inkomstutjämningen, kan få stora konsekvenser för kommunens förmåga att ge service till befolkningen. Parlamentarisk kommitté tillsatt (April 2011) -Alternativa metoder för inkomstutjämningen, identifiera tillväxthämmande faktorer samt incitament för ekonomisk tillväxt -Analysera effekterna av personer som bor i ett land och har arbetsinkomster i ett annat land Stadskontoret okt. 2008

4 Faktorer som påverkar kommunens utveckling Förändringar i regelverk kring invandring: projekt av typ ”Flytta till bättre jobb- och boendemöjligheter Osäkerheter kring inflyttning från Danmark Trångboddhet och bostadsbyggande Kommunens personalbehov Konkurrens om arbetskraften med Danmark Arbetskraftens utbildningsnivå Förändringar i skatteutjämningssystemet. Stadskontoret okt. 2008

5 Den demografiska utmaningen Kostnaderna för förskola förväntas öka kraftigt framöver Kostnader för skola och skolbarnomsorg minskar inledningsvis för att sedan öka mycket kraftigt Begränsade kostnadsökningar för äldreomsorg Behov av fördjupade analyser -Befolkningstillväxt i planeringsåldrar och efterfrågan av kommunal service -Utrikes inflyttning och konkurrensen om arbetskraften framöver -Integrations- och segregationsfrågor samt förändrade regler för invandring -Händelseutvecklingen på bostadsmarknaden och konsekvenser för Malmö stad Komitten för utvärderingen av det kommunala utjämningssystemet Stadskontoret okt. 2008

6 Prognostiserade kostnader för förskola, skola och skolbarnomsorg Stadskontoret okt. 2008

7 Förändringen av antal barn i förskoleålder

8 Prognostiserade kostnader för äldreomsorg Stadskontoret okt. 2008

9 Förändringen av antal personer 80 år och äldre 2010 jämfört med 2008 Stadskontoret okt. 2008

10 Förändrade kostnader jämfört med 2008 Stadskontoret okt. 2008

11 Beräknade intäkter och kostnader inom vissa områden Stadskontoret okt. 2008

12 Prognos och utfall för befolkningen 2008 Stadskontoret okt. 2008

13 Prognos och utfall för byggandet 2008 Stadskontoret okt. 2008


Ladda ner ppt "Syfte Att belysa den framtida befolkningsutvecklingen och vilka finansiella konsekvenser det medför vid den kvalitet och omfattning av kommunal service."

Liknande presentationer


Google-annonser