Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillväxtfrågor på SKL Entreprenörsregionen 1 december 2011 Bengt Westman Sektionschef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillväxtfrågor på SKL Entreprenörsregionen 1 december 2011 Bengt Westman Sektionschef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad."— Presentationens avskrift:

1 Tillväxtfrågor på SKL Entreprenörsregionen 1 december 2011 Bengt Westman Sektionschef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

2 Sveriges Kommuner och Landsting

3 VD VD-staben Avdelningen för administration Avdelningen för arbetsgivarpolitik Avdelningen för ekonomi & styrning Avdelningen för juridik Avdelningen för kommunikation Avdelningen för lärande & arbetsmarknad Avdelningen för tillväxt & samhällsbyggnad Avdelningen för vård & omsorg Kansliorganisation

4 4 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Miljö- & myndighetsfrågor Avfall, energi och vatten Planeringsfrågor Trygghet och säkerhet E-samhället Fastighets- och lokalfrågor Trafik & Infrastruktur Företagsklimat Regional utveckling Bostäder Kultur och fritid Forskning och utveckling

5 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad - sektioner och chefer Planering, säkerhet & miljö Lokal och regional utveckling Infrastruktur och fastigheter Göran Roos Bengt Westman Ann-Sofie Eriksson Gunilla Glasare avdelningschef

6 6 Årets prioriteringar 2011 Enklare i eSamhället Stärk den kommunala planeringen Fler jobb och livskraftiga företag Bättre infrastruktur och ökat kollektivtrafikresande Ett mer klimatsmart samhälle Bilda slagkraftiga regioner Tillväxt och samhällsbyggnads ansvar Bättre resultat i skolan Bättre liv för sjuka äldre Bättre stöd till utsatta barn Ansvar och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän Kvalitetssäkrad välfärd Patientsäker vård Jämlik hälsa och välfärd

7 Företagsklimat – Vad är det? 7 Marknad och konjunktur Regionens attraktivitet Tillgång till arbetskraft/ Kompetensförsörj ning Kommunikationer / infrastruktur Myndighets- kontakter Lagar och regler Finansiering / Skatter Näringslivsfrämjande Utbildning

8 Fler jobb och livskraftiga företag priofråga 2011 - Strukturfondernas framtid - Bättre företagsklimat - Innovationsfrämjande upphandling - Arbetskrafts- och kompetensförsörjning

9 Strukturfondernas framtid Sammanhållningspolitikens betydelse - intressebevakning riksdag, regering samt Europaparlamentet. Lokalt och regionalt inflytande över genomförandet – ändamålsenlig organisation, förenkling m.m.

10 Bättre företagsklimat Insikt SKL:s serviceundersökning där 50 000 företag tillfrågas. Genom jämförbara mått får kommunerna kunskap om var förbättringar bör ske. (Jan Torége) Förenkla helt enkelt En flerstegsutbildning där ger SKL kommunerna möjlighet att ta del av verktyg som leder till förbättringar i kontakter med företagen. (Linda Ahlford, Renée Berglund) 10

11 Innovationsfrämjande upphandling Med hjälp av innovationsfrämjande upphandlingar kan lösningar på problem utvecklas tillsammans med näringslivet. Därmed utvecklas medlemmarnas verksamheter samtidigt som det ger näringslivet möjligheter att skapa nya tjänster och produkter som kan spridas till en större marknad. Insatser  Visa på möjligheterna av innovationsfrämjande upphandling  Nätverk för gemensam kunskapsutveckling  Goda exempel och hantering av lagstiftning  Intressebevakning - nationell stödstruktur för innovationsupphandling. (Jonny Paulsson, Klas Danerlöv)

12 Arbetskrafts- och kompetensförsörjning Arbetskraftsförsörjningen till år 2020  Stort in- och utträde 2010-2010 – matchning!  Förväntat sysselsättningsökning i hälften av landets regioner  Befarad arbetskraftsbrist i ett flertal små, glesa regioner Indikator  Framgångsexempel på kommuner och regioner som arbetat aktivt med kompetensförsörjning lyfts fram.  Medlemmarna erbjuds ett nätverk för att öka sin kunskap och utbyta kunskap.

13 Fortsatt arbete - Analyser av resultaten – SKL / Tillväxtverket - Skriften Förenkla – helt enkelt! - Samspelet med företagen - Webbverktyg företagslots - Involvera regionerna! - Ny undersökning 2013 - Utbildningen Förenkla - helt enkelt! - Regelförenklingsarbetet på nationell nivå

14 Framtida utmaningar - Ökade kompetenskrav, kompetensförsörjning - Kommunal sektorssamordning ”företagens väg in och igenom” - Samarbete och stöd från sektorsmyndigheterna –”systemtänk” - Skapa ökad förståelse för varandras roller/uppdrag


Ladda ner ppt "Tillväxtfrågor på SKL Entreprenörsregionen 1 december 2011 Bengt Westman Sektionschef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad."

Liknande presentationer


Google-annonser