Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Håkan Sörman VD Sveriges Kommuner och Landsting Håkan Sörman VD Sveriges Kommuner och Landsting Kommunförbundet Norrbotten 25 april 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Håkan Sörman VD Sveriges Kommuner och Landsting Håkan Sörman VD Sveriges Kommuner och Landsting Kommunförbundet Norrbotten 25 april 2013."— Presentationens avskrift:

1 Håkan Sörman VD Sveriges Kommuner och Landsting Håkan Sörman VD Sveriges Kommuner och Landsting Kommunförbundet Norrbotten 25 april 2013

2 Lite om… SKL Några aktuella frågor Kundnöjdhet Öppna Jämförelser Den kommunala ekonomin Välfärdens långsiktiga finansiering Prioriterade frågor Sveriges Viktigaste Jobb

3 SKL och dess medlemmar Samtliga 290 kommuner Samtliga 20 landsting Inkl. regionerna Gotland, Halland, Skåne, Västra Götaland Medlemskapet är frivilligt! Arbetsgivar- organisation Intressebevak- ning, service- rådgivning, verksamhets- utveckling

4 4 Cirka 250 förtroendevalda samt 451 kongressombud Cirka 370 personer i kansliet samt cirka 80 externfinansierade Några övriga nyckeltal

5

6

7

8

9

10 Några aktuella frågor

11

12 Upphandlingsutredningens förslag  Höjda direktupphandlingsgränser: 600 000 för varor och tjänster och 1 200 000 kronor för byggentreprenader  Koncentration av överprövningsmålen till tre förvaltningsrätter och en kammarrätt  Möjlighet att ha ramavtal där avropen får ske utifrån fysiska personers behov i stället för rangordning  Upphandlingens strategiska betydelse betonas och det föreslås ökade resurser till utbildning och forskning. Nationell handlingsplan för upphandling bör antas.  Miljö, sociala krav och innovationsupphandling ska underlättas genom vägledningar, goda exempel m.m.  Höjda direktupphandlingsgränser: 600 000 för varor och tjänster och 1 200 000 kronor för byggentreprenader  Koncentration av överprövningsmålen till tre förvaltningsrätter och en kammarrätt  Möjlighet att ha ramavtal där avropen får ske utifrån fysiska personers behov i stället för rangordning  Upphandlingens strategiska betydelse betonas och det föreslås ökade resurser till utbildning och forskning. Nationell handlingsplan för upphandling bör antas.  Miljö, sociala krav och innovationsupphandling ska underlättas genom vägledningar, goda exempel m.m.

13 Vad tycker medborgarna om kommunala servicen?

14 Kundnöjdhet: Kommunal samhällsservice 2012 (Källa: SKI)

15 Kundnöjdhet: Hur klarar sig staten? (Källa: SKI) Kommun- snitt Landstings- snitt sjv.

16 Öppna Jämförelser

17 Öppna Jämförelser, steg 1 - fakta

18 Sammanvägt resultat i grundskolan (ÖJ 2013)

19 Äldres bedöm- ning omsorgen i sin helhet, nöjd- het (ÖJ 2012)

20 Trygghet – sammanvägt värde (ÖJ 2012)

21 Den kommunala ekonomin

22 Rekordhögt resultat i kommunerna Främst p.g.a. AFA återbetalning 8 mdkr Miljarder kronor och procent av skatter och bidrag

23 19 kommuner med underskott år 2012 Antal

24 Höga resultat i landstingen Främst p.g.a. återbetalning AFA 3 mdkr

25 Tre landsting med underskott år 2012

26 Skatteunderlag och arbetade timmar Procentuell förändring Källa: SCB och Sveriges kommuner och Landsting.

27 Senaste prognosen på resultat för kommunsektorn 2013 Kommunerna Dec 12: +3,1 mdr kr Feb 13: +3,0 mdr kr Dec 12: +4,8 mdr kr Feb 13: +8,2 mdr kr Landstingen

28 Välfärdens långsiktiga finansiering

29 Om 25 år? SKL:s programberedning om välfärds- finansieringen. Demografi. Antalet 20-64-åringar ökar med 100 000 Antalet 65+ ökar med 700 000 Antalet 85+ ökar med 200 000 Antalet 85+ Tusental inv. 20–64 år samt försörjarkvoten (%)

30 Om 25 år? SKL:s programberedning om välfärds- finansieringen. Kalkyler. Demografialternativet: Kostnadsökning 20 % (+1,40 kr, 22 mdr kr) Plus 1-alternativet:Kostnadsökning 50 % (+13 kr, 200 mdr kr) (Fasta priser)

31 SKL:s prioriterade frågor 2013

32 SKL – Årets prioriteringar 2013  Framgångsrik skola (femte året)  Bättre stöd till utsatta barn och unga (fjärde året)  Unga till arbete (andra året)  Bättre liv för sjuka äldre (fjärde året)  Jämlik och hälsofrämjande vård (fjärde året)  Kultur och fritid tillgänglig för alla (ny)  Brukare och patienter som aktiva medskapare (ny)  Digitala välfärdstjänster för alla (fjärde året)  Kvalitetssäkrad välfärd (tredje året)  Sveriges Viktigaste Jobb (andra året)  Infrastruktur för hållbar tillväxt och konkurrenskraft (femte året)  Klimatsmart planering (femte året)  Stärkt lokal och regional tillväxt (ny)  Framgångsrik skola (femte året)  Bättre stöd till utsatta barn och unga (fjärde året)  Unga till arbete (andra året)  Bättre liv för sjuka äldre (fjärde året)  Jämlik och hälsofrämjande vård (fjärde året)  Kultur och fritid tillgänglig för alla (ny)  Brukare och patienter som aktiva medskapare (ny)  Digitala välfärdstjänster för alla (fjärde året)  Kvalitetssäkrad välfärd (tredje året)  Sveriges Viktigaste Jobb (andra året)  Infrastruktur för hållbar tillväxt och konkurrenskraft (femte året)  Klimatsmart planering (femte året)  Stärkt lokal och regional tillväxt (ny)

33 Framgångsrik skola  Verka för att alla elever ska uppnå skolans kunskapsmål  Verka för ökad möjlighet till kompe- tensutveckling hos lärare  Stödja utveckling av villkor och för- utsättningar för ett gott ledarskap

34 Bättre stöd till utsatta barn och unga  Stödja fortsatt utveckling av ett evidens- baserat arbetssätt  Stödja utvecklingen mot arbete med hel- hetsperspektiv på barns behov enligt Barnkonventionen  Stödja utvecklingen av villkor och förut- sättningar för ett gott ledarskap  Utbildningar ska stämma överens med framtida kompetenskrav

35 Unga till arbete  Verka för en bättre organisation av myndighetssamverkan  Ökad samordning av resurser för unga arbetslösa  Verka för att alla elever ska uppnå skolans kunskapsmål

36 Bättre liv för sjuka äldre  Verka för en mer effektiv vård och omsorg  Fortsatt förändringsarbete mot ett före- byggande arbetssätt

37 Jämlik och hälsofrämjande vård  Främja arbetet med lika rättig- heter och möjligheter i kommu- ner och landsting  Motverka diskriminering i sam- hällslivet  Utjämna hälsoskillnader genom aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete

38 Kultur och fritid tillgänglig för alla  Stödja utvecklingen mot att arbete bedrivs utifrån barns behov enligt Barnkonventionen  Stödja jämställdhetsintegrering av verksamheter och beslutsprocesser  Fler ska få tillgång till enkla och säkra e-tjänster  Utveckla Kultursamverkans- modellen så att den passar regio- nala variationer och prioriteringar

39 Brukare och patienter som aktiva medskapare  Utveckla resultatstyrning ur brukar- och medborgarperspektiv  Stärka brukarnas roll i produktionen av välfärdstjänster

40 Digitala välfärdstjänster för alla  Verka för fler och säkrare e-tjänster till medborgarna  Stärka brukarnas roll som medskapare i produktionen av välfärdstjänster  Verka för en sammanhållen, säker och tillgäng- lig hälso- och sjukvård, bland annat genom eHälsa  Driva på regelförenklingsarbetet för kommunal myndighetsutövning

41 Kvalitetssäkrad välfärd  Stödja anpassning och metodutveckling när uppdrag och driftformer förändras  Verka för att utveckla politikens möjlighet att styra och kontrollera välfärdstjänster oavsett om de be- drivs offentligt eller privat

42 Sveriges Viktigaste Jobb  Verka för att kommuner, landsting och regioner är, och uppfattas som, attraktiva arbetsgivare

43 Infrastruktur för hållbar tillväxt och konkurrenskraft  Verka för hållbara och effektiva transport- system  Verka för långsiktig finansiering av infra- strukturen och bättre förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik  Verka för att fler får tillgång till bra och säkra e-tjänster

44 Klimatsmart planering  Verka för att kommuner och regioner bättre ska kunna planera och bygga hållbara, attraktiva städer  Driva på för ett införande av statlig ersättning vid katastrofer och kriser till våra medlemmar  Verka för att staten tar större ansvar för att an- passa samhällsarbetet till klimatförändringarna

45 Stärkt lokal och regional tillväxt  Driva på regelförenklingsarbetet för kommunal myndighetsutövning  Genomföra jämförande mätningar av lokalt företagsklimat  Verka för att regionala kompetens- plattformar överensstämmer med närings- livets behov av kompetensförsörjning

46

47 Välfärdssektorn - en framtidsbransch -420 000 nya medarbetare fram till 2020 - Stora pensionsavgångar (330 000) … - ….och ökad efterfrågan på välfärdstjänster (90 000)

48 Vi har jobb som engagerar

49 Vilka är utmaningarna? - Premiera goda arbetsinsatser - Stärka ledarskapet - Fler ska få jobba mer - Lyfta jobben och resultaten

50 Vad tycker unga? Välfärdsjobben förknippas med: 1.Möjligheter att få ”göra skillnad” och hjälpa andra 2.Möjlighet att få träffa mycket människor i sitt arbete 3.Trevliga kollegor och bra stämning på arbetsplatsen 4.Trygg och säker anställning 5.Jämställdhet och mångfald 6.Schyssta arbetsvillkor och andra förmåner 7.Balans mellan arbete och fritid/familj

51 Vad tycker unga? Välfärdsjobben förknippas inte med: 1.Arbetsgivare som har hög status 2.Flexibla arbetstider/möjlighet att jobba hemifrån 3.Möjlighet att känna sig stolt över sin arbetsgivare 4.Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter 5.Bra chefer och ledarskap 6.Möjligheter till internutbildning/kompetensutveckling 7.Hög lön

52 Vad tycker unga? Vad styr ungas yrkesval? 1.Hög lön 2.Trevliga kollegor/bra stämning på arbetsplatsen 3.Bra arbetsmiljö 4.Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter 5.Trygga anställningsvillkor 6.Att jag får tydlig uppskattning för mitt arbete 7.Att jag får ”göra skillnad” och hjälpa andra

53 Utmaningar Svagheter  Arbetsmiljön  Karriär- och utvecklingsmöjligheter  Lön  Styrkor  Möjlighet att göra skillnad  Schyssta arbetsvillkor  Roliga och spännande jobb med goda framtidsutsikter


Ladda ner ppt "Håkan Sörman VD Sveriges Kommuner och Landsting Håkan Sörman VD Sveriges Kommuner och Landsting Kommunförbundet Norrbotten 25 april 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser