Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOCIALTJÄNSTEN T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten - Fortsatt hög andel nöjda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOCIALTJÄNSTEN T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten - Fortsatt hög andel nöjda."— Presentationens avskrift:

1 SOCIALTJÄNSTEN T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten - Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen - Beslut är välgrundade och korrekta -Ekonomi i balans, Årsprognos +25 mkr bättre jmf med budget -Samtliga verksamheter förutom beroende (-1 mkr) i balans eller bättre jämfört budget - Det pågår genomgång av årsbokslut 2008 samt budget 2009 i samband med APT träffar

2 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER IFO- Barn&Ungdom T1 bokslut 2009 - Årsprognos +4 mkr bättre jämfört med budget - Förskjutning från HVB – placeringar till öppenvårdsinsatser, vilket ligger i linje med målsättningen - Ärendetillströmning konstant för såväl unga som vuxna -Antalet barn och unga placerade i HVB sjunker ( aktuellt läge 22 st) - Antalet placeringar i familjehem minskar något -Andel utredningar med utredningstid > 4månader är fortfarande för hög (14%) Åtgärd: - Det pågående förändringsarbetet fortskrider och beräknas bli klart under våren ( bl.a skapa utredningsgrupper och insatsgrupper för att höja kvaliteten i handläggningen) OK Har brister

3 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER IFO- Försörjningsstöd T1 bokslut 2009 OK -Antal hushåll som beviljats bistånd lägre jämfört med motsvarande period förra året. Osäkerhet kring förändrat socialförsäkrings- system och vikande arbetsmarknad -Andel hushåll med bidragsmånader >4 månader sämre än målvärdet - Handläggningstiderna från ansökan till beslut; 12 dagar, uppfyllt Har brister - Årsprognos +8 mkr bättre jmf med budget främst orsakat av lägre försörjningsstöd

4 HANDIKAPP T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK - Volymer och kostnader förväntas fortsätta i samma ökningstakt -Handläggningstiderna från ansökan till beslut;3 mån, uppfyllt -Erbjudande om plats inom 6mån, uppfyllt - Gruppbostaden i Älta beräknas vara inflyttningsklar i oktober - Fortsatt kundnöjdhet både i kontakt med myndighet och hos utförare - Årsprognos indikerar i nuläget balanserad budget (+1 mkr) - Fortsatt arbete med volym- och kostnadskontroll

5 SOCIALPSYKIATRI T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK - Carema har tagit över driften av öppenpsykiatrin -Samverkansprojektet mellan Landstinget och kommunen, Nacka mobila team upphör. Carema upprättar istället kombination av psykjour och mobilt team där ett antal Södertörns kommuner ingår bl.a Nacka -Volymer ligger på en stabil nivå, 277 aktuella kunder - Årsprognos +4 mkr bättre jmf med budget - Ytterligare statsbidrag under 2009 och 2010 för att utveckla arbetet med målgruppen inom öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk tvångsvård

6 ÄLDRE T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Erbjudande om plats inom 3mån, uppfyllt -Andel som fått sitt första handsval inom särskilt boende uppfyllt -Kön till särskilt boende; 5 personer i april 09. Kön minskar. Fler platser i privata boenden, utbyggnad av Sjötäppan samt start av Lillängen -Handläggningstider från ansökan till beslut;3 veckor inom hemtjänst samt 4 veckor särskilt boende, uppfyllt -Antalet utförda timmar i hemtjänst; årstakt 464 ttim jämfört med budget 500 ttim. Dock tendens till ökning av beviljad-och utökad tid. - Årsprognos +10 mkr bättre än budget varav volymutveckling inom hemtjänst +7 mkr samt genomsnitt antal platser inom säbo,528 jämfört med budget 535 ger + 3 mkr - Minskade kostnader för korttidsboende pga ökat antal platser inom säbo


Ladda ner ppt "SOCIALTJÄNSTEN T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten - Fortsatt hög andel nöjda."

Liknande presentationer


Google-annonser