Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad kostar verksamheten i din kommun 2009 Tjänsteskrivelse 2010-09-20 DNR KFKS 2010/441-040.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad kostar verksamheten i din kommun 2009 Tjänsteskrivelse 2010-09-20 DNR KFKS 2010/441-040."— Presentationens avskrift:

1 Vad kostar verksamheten i din kommun 2009 Tjänsteskrivelse 2010-09-20 DNR KFKS 2010/441-040

2 Sammanfattning Årets resultat som andel av skatter och bidrag har de senaste åren legat på en jämn nivå omkring 5 procent för Nacka kommun. Kommunens långfristiga skulder ligger ungefär på samma nivå som för Danderyd. Tyresö har en högre nivå. Solna och Sollentuna är i princip skuldfria. Nackas skulder beräknas stiga kraftigt de kommande årens p.g.a. att den planerade investeringsnivån kommer att leda till ett ökat lånebehov.

3 Sammanfattning, forts. Nacka hade 2009 en lägre kostnad än vad strukturen (enligt faktorerna i kostnadsutjämningen för resp. område) motiverar för förskola skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Det visar att Nacka har lägre kostnader än vad som motiveras av den egna strukturen. Kostnaderna för kulturverksamhet per invånare är klart högre i Nacka än i jämförelsekommunerna.

4 Årets resultat som andel av skatter och bidrag Nyckeltalet beräknas från resultaträkningen. Det beskriver årets resultat inkl extraordinära poster i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning. Är nyckeltalet negativt har kommunen ett underskott som årsresultat. Nacka har under de senaste fem åren legat på en relativt jämn nivå kring fem procent. Solnas låga värde 2008 beror på nedskrivning av värdepapper. Detta värde visar inte årets resultat enligt balanskravet.

5

6 Långfristiga skulder kommunen, kr per invånare Kommunens långfristiga skulder ligger ungefär på samma nivå som för Danderyd. Tyresö har en högre nivå. Solna och Sollentuna är i princip skuldfria. Nackas skulder beräknas stiga kraftigt de kommande årens p.g.a. att den planerade höga investeringsnivån kommer att leda till ett ökat lånebehov. Detta kommer att leda till att kurvan de kommande åren kommer att peka brant uppåt för Nacka.

7

8 Soliditet, inkl. pensionsåtaganden Visar kommunens soliditet, dvs. eget kapital dividerat med summa tillgångar i balansräkningen. Soliditeten inkl. pensionsåtaganden var i Nacka 2009 drygt 10 procent. Värmdö och Tyresö har en lägre soliditet. Solna, Sollentuna har en klart högre soliditet, de har inga skulder. En viktigt mått att följa framöver i Nacka.

9

10 Finansnetto Finansnettot utgörs av skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader. Solna och Sollentuna har i huvudsak stora positiva finansnetton, det beror på stora finansiella intäkter. Solnas ”dipp” 2008 beror på nedskrivning av värdepapper. Nacka och Tyresö har det lägsta finansnettot av jämförelsekommunerna alla år utom 2008. Ett negativt finansnetto belastar driftbudgeten.

11

12 En jämförelse mellan nettokostnad och standardkostnad Måttet ger en indikation på om en kommun har lägre eller högre kostnader än de som motiveras av den egna strukturen enligt faktorerna i kostnadsutjämningen för resp. område. En positiv avvikelse innebär att kommunen har en högre kostnadsnivå än vad strukturen motiverar. Avvikelserna kan bero på att kommunen bedriver verksamheten på en annan ambitions- eller effektivitetsnivå än genomsnittet. Det kan också bero på strukturella faktorer som inte beaktas i utjämningen.

13

14 Individ- och familjeomsorg, skillnad kostnad och standardkostnad Nyckeltalet jämför indextalen för kommunens kostnad för individ- och familjeomsorg med motsvarande indextal för rikets standardkostnad för individ- och familjeomsorg och beräknar hur mycket den redovisade kostnaden avviker i procent från standardkostnaden. Nacka har lägre kostnader än vad strukturen visar, det är dessutom en nedåtgående trend. Danderyd har betydligt lägre kostnader än vad strukturen visar.

15

16 Äldreomsorg, skillnad redovisad kostnad och standardkostnad Nyckeltalet jämför indextalen för kommunens kostnad för äldreomsorg med motsvarande indextal för standardkostnad för äldreomsorg och beräknar hur mycket den redovisade kostnaden avviker i procent från standardkostnaden. Nackas kostnader i förhållande till strukturen är lägst bland jämförelsekommunerna.

17

18 Barnomsorg, skillnad redovisad kostnad och standardkostnad Nyckeltalet jämför indextalen för kommunens kostnad för barnomsorg med motsvarande indextal för standardkostnad för barnomsorg och beräknar hur mycket den redovisade kostnaden avviker i procent från standardkostnaden. Nackas kostnader i förhållande till strukturen är bland de lägre bland jämförelsekommunerna. Värmdö avviker med högre kostnader än vad som motiveras av strukturen

19

20 Gymnasieskola, skillnad redovisad kostnad och standardkostnad Nyckeltalet jämför indextalen för kommunens kostnad för gymnasieskolan med motsvarande indextal för standardkostnad för gymnasieskolan och beräknar hur mycket den redovisade kostnaden avviker i procent från standardkostnaden. Nackas kostnader i förhållande till strukturen är bland de högre bland jämförelsekommunerna. Endast Solna har högre kostnader, en stor del av Solnas elever studerar i andra kommuner än i hemkommunen.

21

22 Grundskola, skillnad redovisad kostnad och standardkostnad Nyckeltalet jämför indextalen för kommunens kostnad för grundskolan med motsvarande indextal för standardkostnad för grundskolan och beräknar hur mycket den redovisade kostnaden avviker i procent från standardkostnaden. Nackas kostnader är lägre än vad strukturen motiverar och minskar med tiden.

23

24 Fritidsverksamhet, nettokostnader kronor per invånare Nacka och Solna har ungefär samma kostnad för fritidsverksamhet per invånare 2009. Danderyd har de högsta kostnaderna för fritidsverksamhet per invånare 2009, Sollentuna de lägsta.

25

26 Kulturverksamhet, nettokostnader kronor per invånare Nacka har höga kostnader för kulturverksamhet jämfört med övriga kommuner.

27


Ladda ner ppt "Vad kostar verksamheten i din kommun 2009 Tjänsteskrivelse 2010-09-20 DNR KFKS 2010/441-040."

Liknande presentationer


Google-annonser