Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin."— Presentationens avskrift:

1 Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin

2 Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr i 10 år Rektor för en 6-9 skola i 5 år Utvecklingsledare sedan 2007 i Ånge kommun Sedan 2010 jobbat heltid med nya styrdokumenten och utbildat lärare och rektorer/förskolechefer Reser också runt i landet och utbildar lärare och rektorer

3 Lars Thorin Presentation Började skriva blogg Ht 2010. Syftet var att sprida våra stödmaterial och presentationer för kommunens rektorer och pedagoger Lars skolutvecklingsblogg Lars skolutvecklingsblogg Haft uppdrag åt Skolverket och Mittuniversitetet Jobbar på Rektorsprogrammet och Rektorslyftet vid Högskolan i Dalarna

4 Lars Thorin Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen 4 kap 5§ ”Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att nå de nationella målen” Skollagen 4 kap 6§ ” Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras” Skollagen kap 4 7§ ” Om det kommer fram att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Skollagen kap 4 8§ ” Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen

5 Lars Thorin Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen 4 kap 3§ ”Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen” Skollagen 4 kap4§ Sådan planering ska också genomföras på varje skolenhet och förskoleenhet. Då ska elever, pedagoger, vårdnadshavare vara delaktiga Rektor och förskolechef är ansvariga

6 Bakgrund regionnivå Skolinspektionen konstaterat svaga kunskapsresultat i regionen Skolcheferna tog fram en utbildningsstrategi Utvecklingsledarna fick i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan Uppdrag: var kreativa, våga någonting nytt Inte i traditionell form utan i bloggform……

7 Bakgrund regionnivå Många nätverk i gång utan riktigt uppdrag eller mandat Många olika projekt utan sammanhållen styrning Skolchefsgruppen analyserar resultat och planerar åtgärder, ger uppdrag Skolchefsgruppen ger mandat till olika nätverk med tydlig återkoppling tillbaka

8 Januari Juli April Oktober Likabehandling Demokratiska uppdraget Elevenkäter Kvalitet på systematiskt kvalitetsarbete systematiskt kvalitetsarbete Planering av resursfördelning Kunskapsresultat Kunskapsresultat och analys av dessa Identifiera och planera olika utvecklingsinsatser i verksamhetsplanen Årshjul på regionnivå Indikatorer i verksamhetsplanen

9 Årsplan för aktiviteter År 0År 1År 2År 3År 4 Huvudman Rektor/ förskolechefer Lärare/förskollärare

10 Huvudmannanivå Uppföljning till politiken av nationella, kommunala och regionala mål Sammanställning och analys på kommunnivå/regionnivå som underlag för eventuella satsningar på regionnivå Skapa hållbara strukturer och modeller för systematiskt kvalitetsarbete som blir tillgängliga för alla samverkansaktörer Skapa rutiner för effektiva dokumentationsformer Varje utvecklingsinsats ska analyseras och särskilt uppmärksammas utifrån barn med invandrarbakgrund och föräldrar med låg utbildningsbakgrund ( SALSA )

11 Huvudmannanivå Vid samverkansområden och utvecklingsinsatser med fokus på det statliga uppdraget ska strävan vara att vi upprättar skriftliga överenskommelser mellan samverkansaktörerna. T ex Rekryteringsutbildning för nya skolledare Dokumentation av alla verksamhetsformers kvalitet ska genomföras

12 Bakgrund Ånge kommun Skolinspektion 2011 Dåliga kunskapsresultat Låga förväntningar rakt igenom skolsystemet Resultatuppföljningar brast t ex för fritidshem, förskoleklass mfl

13 Lärandeuppdraget Grundades i forskning Lärare kvalitet i klassrummet Rektorers/förskolechefers pedagogiska ledarskap Höga förväntningar Formativ bedömning Verktygslåda för medarbetare och cheferna Systematiskt kvalitetsarbete

14 Undervisning Förutsättningar Era resultat Varför blir det som det blir när vi gör som vi gör? Hur ska vi åtgärda våra brister? Handlingsplan Genomför era åtgärder Utvärdera resultaten

15 Politisk nivå Mål för verksamheten sätts i ett samtal med rektorer/förskolechefer och politiker Årsklocka med uppföljningar och utvärderingar av verksamheterna Uppföljning via Skolråd Årsklocka

16 5. Observationer via verksamhetsbesök verksamhetsbesök 1.VerksamhetsavcheckningVerksamhetsavcheckning 2. Genomgång av de olika bedömningsområdena görs av förskolechef 3. Analysgörs tillsammans med personalen. Varför ser det ut som det gör?Analys 4. Där resultaten är svaga gör förskolechef besök på förskolorna 7. Träff med förskollärare/arbetslag och fundera över lärmiljöernas kvalité och vilka förslag på åtgärder som ska vidtas Systematiskt kvalitetsarbete 8. Handlingsplan för åtgärder i förskolan skrivs Handlingsplan 9. Genomför åtgärderna. Tydliggör vem som är ansvarig 10. Utvärdera tillsammans med personalen om åtgärderna haft effekt på barnens lärande 11. Ny utvärdering av resultat. Blev resultaten bättre?utvärdering 12. Fortsätt göra det som gav resultat och förändra om det inte gav resultat 6 Egen analys av verksamhetsbesök kopplat till resultatanalys 13. Nytt fokus t ex annat område och starta om från steg 3-10 Nya utvecklingsmål sätts mellan förskolechef och politiken i juni-augusti Sammanställ resultat Sammanställ resultat av årets arbete. Rapport till nämnden Årsklockan slutar Slutet av november Oktober Januari Mars Slutet av maj Oktober November Målen beslutas i Humanistiska nämnden September Kulturanalys Bedömning av förskolans kvalité Träddiagram

17 Kvalitetsarbetets olika nivåer Uppföljning till politiken av nationella och kommunala mål Sammanställning och analys på kommunnivå som underlag för resursfördelning och eventuella satsningar Huvudmannanivå – förvaltning och politiken Uppföljning av elevernas kunskapsresultat i alla årskurser och ämnen Följa upp övriga områden i läroplanen Analysera varför det blir som det blir när vi gör som vi gör Analysera de stödåtgärder som sätts in till eleverna Handlingsplan med förslag till åtgärder för att åtgärda bristerna Skolnivå - rektorsnivå Utvärdera om eleverna når målen för arbetsområden Analysera hur eleverna svarar mot den undervisning som bedrivs Hur möter jag elever med behov av särskilt stöd, vilka resultat når jag? Utvärdera undervisningens kvalitet tillsammans med kollegor i arbetslaget Klassnivå - pedagognivå

18 Vilka resultat har vi nått? Bättre kunskapsresultat på alla nivåer Bättre arbetsmiljö Betydligt färre åtgärdsprogram Vi har betydligt bättre koll på alla våra verksamheters kvalitet

19 Vill ni veta mer?? Hur svårt kan det vara att?? - en bok om hur man kan förbättra kunskapsresultaten i en kommun Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun 0690-250 116 070-271 78 11 http://lartho.wordpress.com http://skolutvecklingmitt.wordpress.com


Ladda ner ppt "Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin."

Liknande presentationer


Google-annonser