Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre skola Södra Berget Sundsvall Lars Thorin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre skola Södra Berget Sundsvall Lars Thorin"— Presentationens avskrift:

1 Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin
Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall Lars Thorin

2 Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland
Lärare 1-7 Sv/So/Idr i 10 år Rektor för en 6-9 skola i 5 år Utvecklingsledare sedan 2007 i Ånge kommun Sedan 2010 jobbat heltid med nya styrdokumenten och utbildat lärare och rektorer/förskolechefer Reser också runt i landet och utbildar lärare och rektorer Lars Thorin

3 Presentation Började skriva blogg Ht Syftet var att sprida våra stödmaterial och presentationer för kommunens rektorer och pedagoger Lars skolutvecklingsblogg Haft uppdrag åt Skolverket och Mittuniversitetet Jobbar på Rektorsprogrammet och Rektorslyftet vid Högskolan i Dalarna Lars Thorin

4 Systematiskt kvalitetsarbete
Skollagen 4 kap 5§ ”Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att nå de nationella målen” Skollagen 4 kap 6§ ” Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras” Skollagen kap 4 7§ ” Om det kommer fram att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Skollagen kap 4 8§ ” Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen Lars Thorin

5 Systematiskt kvalitetsarbete
Skollagen 4 kap 3§ ”Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen” Skollagen 4 kap4§ Sådan planering ska också genomföras på varje skolenhet och förskoleenhet. Då ska elever, pedagoger, vårdnadshavare vara delaktiga Rektor och förskolechef är ansvariga Lars Thorin

6 Bakgrund regionnivå Skolinspektionen konstaterat svaga kunskapsresultat i regionen Skolcheferna tog fram en utbildningsstrategi Utvecklingsledarna fick i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan Uppdrag: var kreativa, våga någonting nytt Inte i traditionell form utan i bloggform……

7 Bakgrund regionnivå Många nätverk i gång utan riktigt uppdrag eller mandat Många olika projekt utan sammanhållen styrning Skolchefsgruppen analyserar resultat och planerar åtgärder, ger uppdrag Skolchefsgruppen ger mandat till olika nätverk med tydlig återkoppling tillbaka

8 Årshjul på regionnivå Indikatorer i verksamhetsplanen Januari
Likabehandling Demokratiska uppdraget Elevenkäter Identifiera och planera olika utvecklingsinsatser i verksamhetsplanen April Oktober Kvalitet på systematiskt kvalitetsarbete Planering av resursfördelning Kunskapsresultat och analys av dessa Juli

9 Årsplan för aktiviteter
Lärare/förskollärare Rektor/ förskolechefer Huvudman År 0 År 1 År 2 År 3 År 4

10 Huvudmannanivå Uppföljning till politiken av nationella, kommunala och regionala mål Sammanställning och analys på kommunnivå/regionnivå som underlag för eventuella satsningar på regionnivå Skapa hållbara strukturer och modeller för systematiskt kvalitetsarbete som blir tillgängliga för alla samverkansaktörer Skapa rutiner för effektiva dokumentationsformer Varje utvecklingsinsats ska analyseras och särskilt uppmärksammas utifrån barn med invandrarbakgrund och föräldrar med låg utbildningsbakgrund ( SALSA )

11 Huvudmannanivå Vid samverkansområden och utvecklingsinsatser med fokus på det statliga uppdraget ska strävan vara att vi upprättar skriftliga överenskommelser mellan samverkansaktörerna. T ex Rekryteringsutbildning för nya skolledare Dokumentation av alla verksamhetsformers kvalitet ska genomföras

12 Bakgrund Ånge kommun Skolinspektion 2011 Dåliga kunskapsresultat
Låga förväntningar rakt igenom skolsystemet Resultatuppföljningar brast t ex för fritidshem, förskoleklass mfl

13 Lärandeuppdraget Grundades i forskning Lärare kvalitet i klassrummet
Rektorers/förskolechefers pedagogiska ledarskap Höga förväntningar Formativ bedömning Verktygslåda för medarbetare och cheferna Systematiskt kvalitetsarbete

14 Utvärdera resultaten Era resultat Genomför era åtgärder Undervisning Förutsättningar Handlingsplan Varför blir det som det blir när vi gör som vi gör? Hur ska vi åtgärda våra brister?

15 Politisk nivå Mål för verksamheten sätts i ett samtal med rektorer/förskolechefer och politiker Årsklocka med uppföljningar och utvärderingar av verksamheterna Uppföljning via Skolråd Årsklocka

16 Systematiskt kvalitetsarbete
Nya utvecklingsmål sätts mellan förskolechef och politiken i juni-augusti Sammanställ resultat av årets arbete. Kulturanalys Bedömning av förskolans kvalité Målen beslutas i Humanistiska nämnden Årsklockan slutar 13. Nytt fokus t ex annat område och starta om från steg 3-10 Verksamhetsavcheckning 2. Genomgång av de olika bedömningsområdena görs av förskolechef 12. Fortsätt göra det som gav resultat och förändra om det inte gav resultat September Oktober Slutet av maj 3. Analysgörs tillsammans med personalen. Varför ser det ut som det gör? Oktober November 11. Ny utvärdering av resultat. Blev resultaten bättre? Systematiskt kvalitetsarbete Mars 4. Där resultaten är svaga gör förskolechef besök på förskolorna 10. Utvärdera tillsammans med personalen om åtgärderna haft effekt på barnens lärande 5. Observationer via verksamhetsbesök Januari 6 Egen analys av verksamhetsbesök kopplat till resultatanalys Slutet av november 9. Genomför åtgärderna. Tydliggör vem som är ansvarig 8. Handlingsplan för åtgärder i förskolan skrivs 7. Träff med förskollärare/arbetslag och fundera över lärmiljöernas kvalité och vilka förslag på åtgärder som ska vidtas Rapport till nämnden Träddiagram

17 Kvalitetsarbetets olika nivåer
Uppföljning till politiken av nationella och kommunala mål Sammanställning och analys på kommunnivå som underlag för resursfördelning och eventuella satsningar Huvudmannanivå – förvaltning och politiken Uppföljning av elevernas kunskapsresultat i alla årskurser och ämnen Följa upp övriga områden i läroplanen Analysera varför det blir som det blir när vi gör som vi gör Analysera de stödåtgärder som sätts in till eleverna Handlingsplan med förslag till åtgärder för att åtgärda bristerna Skolnivå -rektorsnivå Utvärdera om eleverna når målen för arbetsområden Analysera hur eleverna svarar mot den undervisning som bedrivs Hur möter jag elever med behov av särskilt stöd, vilka resultat når jag? Utvärdera undervisningens kvalitet tillsammans med kollegor i arbetslaget Klassnivå - pedagognivå

18 Vilka resultat har vi nått?
Bättre kunskapsresultat på alla nivåer Bättre arbetsmiljö Betydligt färre åtgärdsprogram Vi har betydligt bättre koll på alla våra verksamheters kvalitet

19 Vill ni veta mer?? Hur svårt kan det vara att?? - en bok om hur man kan förbättra kunskapsresultaten i en kommun Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun


Ladda ner ppt "Bättre skola Södra Berget Sundsvall Lars Thorin"

Liknande presentationer


Google-annonser