Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Välkommen till den nya hemsjukvården!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Välkommen till den nya hemsjukvården!"— Presentationens avskrift:

1 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Välkommen till den nya hemsjukvården!

2 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Uppdraget Skatteväxling för hemsjukvården i Jönköpings län. Byte av huvudmannaskap från Landstinget till länets tretton kommuner.

3 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Nytta för patienten Socialstyrelsens utvärdering ”Hemsjukvård i förändring” visar att kommunalt huvudmannaskap är till fördel för personer med behov av sjukvårdsinsatser i hemmet. Det är med patientnyttan som utgångspunkt som landstinget och kommunerna i Jönköpings län går in i denna process.

4 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Fördelar enligt Socialstyrelsen Hemsjukvård i kommunal regi ger: Mindre slutenvård per vårdtagare, antal invånare med hemsjukvård ökar Ökad tillgång till behandlingar Synergieffekter i övrig kommunal verksamhet Läkemedelshantering läggs i mindre utsträckning över till egenvård/anhöriga Perspektivet förflyttas från vårdcentralens öppettider till vårdtagarens behov över dygnet, veckans alla dagar

5 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Projektorganisation En styrgrupp arbetar på uppdrag av landstingets planeringsdelegation och Primärkommunala nämnden. Representanter för kommunerna: - en socialchef/direktör från vardera länsdel, - en kommunchef - en representant från Region- förbundet. Representanter för landstinget: - landstingsdirektör, - hälso- och sjukvårdsdirektör, - utvecklingsdirektör, - personaldirektör - ekonomidirektör. Arbetsgrupper för hälso- och sjukvård, ekonomi, rehabilitering/habilitering, personal m.m.

6 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Tidplan Maj 2011: Projektstart Oktober 2011: Avsiktsförklaring med definitioner, avgränsningar och gemensamma ambitioner. April 2012: Ett sammanhållet avtalsförslag. Samverkan med fackliga företrädare. September 2012: Respektive kommunfullmäktige och landstings- fullmäktige beslutar att godkänna avtalet. Skrivelse till regeringen om godkännande om skatteväxling. 1 januari 2013: Skatteväxling

7 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Gemensam värdegrund Vi utgår från patientens/brukarens behov. Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser. Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit. Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens.

8 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Viljeinriktning Tillsammans ska Landstinget och kommunerna definiera och utforma en framtida hemsjukvård som utgår från invånarnas behov av vård, omsorg och rehabilitering.

9 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Så mycket som möjligt Ur landstingets och kommunernas gemensamma avsiktsförklaring hösten 2011: Utgångspunkten är att så mycket som möjligt av vården i hemmet överförs, under förutsättning att - den nya ansvarsfördelningen sammantaget gynnar patienten, - är resurseffektiv - vården ges med god kompetens och säkerhet

10 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Kommunerna tar över hemsjukvård för alla personer, oavsett ålder och diagnos hemsjukvård hela dygnet all planerad hälso- och sjukvård, inklusive rehabilitering och habilitering, på primärvårdsnivå, specialiserad somatisk vårdnivå och specialiserad psykiatrisk vårdnivå, som kan ske med bibehållen patientsäkerhet i hemmet (enligt tröskelprincipen) oplanerade hälso- och sjukvårdsinsatser till patienter inskrivna i hemsjukvård (upprättad vårdplan) samt oplanerade hembesök vid oförutsedda behov för patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården (enligt tröskelprincipen)

11 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Kommunerna tar över insatser till och med specialistsjuksköterska, samt sjukgymnast och arbetsterapeut insatser inom hemsjukvården från den dag behovet uppstår och en vårdplan har upprättats förskrivning av hjälpmedel till personer i ordinärt boende

12 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Tröskelprincipen Flera landsting och kommuner använder tröskelprincipen för att ange huvudmännens ansvar: Landstinget ansvarar för vårdtagare som utan större svårigheter kan ta sig till vårdcentralen. Kommunen ansvarar för vårdtagare som inte kan ta sig till vårdcentralen.

13 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Avtal Avtalet ska godkännas av samtliga kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige under 2012.

14 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Mer information Projektledning: Ulf Granath, projektledare Lena Hägg-Råsberg Marianne Lillieberg Margareta Lindahl Sickan Ljunghager Ulrika Stefansson Rolf Bardon Projektplats:


Ladda ner ppt "KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Välkommen till den nya hemsjukvården!"

Liknande presentationer


Google-annonser