Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemsjukvårdsreformen i Östergötland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemsjukvårdsreformen i Östergötland"— Presentationens avskrift:

1 Hemsjukvårdsreformen i Östergötland
Läns-SLAKO Östergötland Hemsjukvårdsreformen i Östergötland Den 20 januari 2014 övertar kommunerna huvudansvaret för hemsjukvården. Ansvaret inkluderar: Somatisk hemsjukvård Psykiatrisk hemsjukvård Rehabiliterande hemsjukvård/rehabilitering i hemmet Kostnadsansvar för nästan alla hjälpmedel

2 Syfte med hemsjukvårdsreformen i Östergötland
Läns-SLAKO Östergötland Syfte med hemsjukvårdsreformen i Östergötland Att öka patient- och samhällsnyttan genom att skapa förutsättningar för sammanhållen vård och omsorg i ordinärt boende Förväntade effekter: • En huvudman ger samordningsvinster som leder till bättre helhetssyn och kontinuitet i den vård och omsorg som tillhandahålls i hemmet • Kommunen (eller dennes utövare) kan identifiera behov i ett tidigt skede och påverka behovsutvecklingen genom riktade insatser • Vårdcentralerna kan renodla mottagningsverksamheten • Parallella organisationer undviks.

3 Läns-SLAKO Östergötland
Patientlöften Den som behöver hälso- och sjukvård i hemmet ska erbjudas hemsjukvård av god kvalitet. Hemsjukvården ska präglas av helhetssyn på den enskildes behov. Hemmet som plats för vård och omsorg ska tillvaratas på bästa sätt.

4 Varje hemsjukvårdspatient ska få
Läns-SLAKO Östergötland Varje hemsjukvårdspatient ska få En dokumenterad individuell vård-/ rehabiliteringsplan Namngiven ansvarig sjuksköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast Namngiven ansvarig läkare Minst årlig läkemedelsgenomgång

5 Den nya ansvarsfördelningen mellan landsting och kommun
Läns-SLAKO Östergötland Den nya ansvarsfördelningen mellan landsting och kommun Tröskelprincip ”Personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet får hälso- och sjukvårdsinsatser av kommunerna. Personer som kan ta sig till vårdcentraler/mottagningar får hälso- och sjukvårdsinsatser från landstinget.” Undantag kan göras då personens sjukdom eller funktionsnedsättning motiverar det. Den enskildes vård-/rehabiliteringsplan är styrande för ansvarsfördelningen mellan sjukvårdshuvudmännen. Exempelsamling i den praktiska anvisningen tydliggör ansvarsfördelning och bevekelsegrunder för undantag i särskilda fall.

6 Kompetenser som landstinget tillhandahåller
Läns-SLAKO Östergötland Kompetenser som landstinget tillhandahåller Läkarkompetens förändringen ställer nya krav på läkarrollen. Läkaransvaret kommer i huvudsak att ligga inom primärvården. Specialistfunktioner som t ex dietister och logopeder Specialiserad hemsjukvård och rehabilitering Konsultativt stöd som möjliggör fortsatt vård i hemmet, oavsett tid på dygnet eller geografiska avstånd till sjukhus. Sällankompetens när reell kompetens inte kan upprätthållas i kommun på grund av att insatser utförs sällan.

7 Kommunerna övertar ett omfattande hemsjukvårdsansvar
Läns-SLAKO Östergötland Kommunerna övertar ett omfattande hemsjukvårdsansvar Somatisk hemsjukvård Hemsjukvård inkl palliativ vård Planerade och oplanerade hembesök, dygnet runt Vissa intravenösa antibiotikabehandlingar, blodtransfusioner samt vätske- och nutritionsbehandlingar på uppdrag Psykiatrisk hemsjukvård till personer med långvarig allvarlig psykisk funktionsnedsättning och behov av vård och stödinsatser från både kommun och landsting Rehabilitering i hemmet/rehabiliterande hemsjukvård när patientens behov och mål med insatser gör att hemmet är bästa plats Hjälpmedel - förskrivning sker enligt länsgemensamt regelverk och länsgemensamma förskrivningsanvisningar. Förtroendeförskrivning fortsätter. Gemensam förskrivarutbildning. Gemensam upphandling.

8 Kriterier för kommunal psykiatrisk hemsjukvård
Läns-SLAKO Östergötland Kriterier för kommunal psykiatrisk hemsjukvård Personen är över 18 år (eftersom barn- och ungdomspsykiatri betraktas som specialistsjukvård) Långvarig och allvarlig psykisk funktionsnedsättning föreligger Personen har insatser från båda huvudmännen Kommunal insats i form av hemtjänst eller boendestöd Social/medicinsk utredning och bedömning är klar Personen befinner sig i sitt habitualtillstånd (inte i en akut sjukdomsfas) Medicinering är inställd Personen samtycker till SIP

9 Länsgemensam projektledningsgrupp
Läns-SLAKO Östergötland Länsgemensam projektledningsgrupp Projektledare Camilla Salomonsson Från länets kommuner Anita Ottosson, Norrköpings kommun Anita Göth, Linköpings kommun Bo Lundén, Motala kommun Från landstinget Lena Törnfeldt, Närsjukvården i östra länsdelen (NSÖ) Eva Roxå, Närsjukvården i centrala länsdelen (NSC) Annette Johansson, Närsjukvården i västra länsdelen (NSV) Rolf Hässler, Närsjukvården i Finspång (NiF)

10 Tidplan Läns-SLAKO Östergötland VÅREN och SOMMAREN 2013
Riskanalyser och åtgärdsplaner Analys, gråzoner/tolkningsutrymme? Nya tillämpningsanvisningar Erbjudande till berörda medarbetare den 13 maj Information till vårdcentraler, sjukhuskliniker och andra vårdgrannar Samverkansavtal Ramavtal om läkarmedverkan HÖSTEN 2013 Överblick kompetensförsörjning och tilläggsrekryteringar Praktiska anvisningar tas fram Tillgång till vårddokumentation säkras Information till sjukhuskliniker och andra vårdgrannar Vårdriktlinjer och anvisningar anpassas Tid för lokala anpassningar vid behov, t ex lokala överenskommelser läkaravtal Uppföljningsplan tas fram JANUARI 2014 Skatteväxling den 1 januari Verksamhetsansvar övertas den 20 januari 2014. Tidplan

11 Gemensam vård- och rehabiliteringsplanering
Läns-SLAKO Östergötland Läns-SLAKO Östergötland Gemensam strategisk ledningsgrupp (SLG) Patientsäkerhets- och kvalitetsgrupp Referensgrupper och referensnätverk Ordförande och vice ordförande i SLG Vårdinformationstillgång inklusive läkemedel PROJEKTLEDNINGSGRUPP HR-grupp Informations- mängder IT-infrastruktur Gemensam vård- och rehabiliteringsplanering Medicinsk teknik - Östgötastandard Somatik Psykiatri Rehabilitering Hjälpmedelsförskrivning Arbetsgrupper Gemensam upphandling hjälpmedel Uppföljning av reformen Patientavgifter

12 Länsövergripande förberedelser
Läns-SLAKO Östergötland Länsövergripande förberedelser Information och kommunikation - Patienter och närstående - Berörda medarbetare - Intresseorganisationer - Vårdgrannar (sjukhuskliniker, hemtjänst m fl.) Vårdplaneringsrutiner uppdateras Workshops länsdelsvis - en viktig gemensam förberedelse - Praktiska anvisningar för tolkning av ansvarsfördelning - Återkoppling till strategiska ledningsgruppen den 13 december Länsgemensam patientsäkerhets- och kvalitetsgrupp

13 Vårdinformationstillgång
Läns-SLAKO Östergötland Vårdinformationstillgång Vårdöversikten Panorama Meddix Vård till vård-telefon Vårdåtaganderutin 13 december-20 januari Vid muntlig överrapportering rekommenderas SBAR Den kommunala hemsjukvården tar del av landstingets vårddokumentation genom vårdöversikten Panorama Vårdplaneringssystemet Meddix behöver användas mer effektivt för att skicka meddelanden mellan vårdgivarna Utredning pågår kring telefonilösning för att underlätta det akuta behovet av kontakt mellan vårdgivarna - Telefonlistor de första månaderna Vårdåtaganderutin tas fram för perioden 13/12-20/1 - Underlättar kommunernas förberedelse för övertagande av vårdgivaransvar SBAR står för Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation Att kunna kommunicera på ett säkert sätt är en grundläggande förutsättning för en säker vård. Verktyget SBAR ger struktur åt dialogen i vården.

14 Läns-SLAKO Östergötland
Hur påverkas vi? Vi har en viktig roll i att informera och lugna patienter och närstående inför och under själva övergången. Vi får nya kontaktvägar och behöver utveckla nya arbetssätt i samverkan mellan huvudmännen. Workshops ger stöd i vad som förväntas av oss och hur vi ska agera. De medarbetare som har valt att fortsätta att arbeta med hemsjukvård introduceras hos sin nya arbetsgivare.

15 Läns-SLAKO Östergötland
Du är viktig för att patienterna ska känna sig trygga inför hemsjukvårdsreformen! 15

16 Budskap till patienter och närstående
Läns-SLAKO Östergötland Budskap till patienter och närstående Det är viktigt att avdramatisera reformen för att inte skapa oro i onödan. Du får hälso- och sjukvård i hemmet precis som tidigare, men nu är det kommunen som har huvudansvaret. Reformen skapar bättre förutsättningar för att de som ger vård, omsorg och rehabilitering i hemmet får en helhetssyn på dina behov. Den ökade helhetssynen skapar förutsättningar för tidigare och mer effektiva insatser. 16

17 Läns-SLAKO Östergötland
December Du som träffar patienter i hemmet informerar om den kommande övergången och säkerställer att de förstår innebörden och känner sig trygga. Som stöd har du den framtagna patientfoldern och information på där det även kommer att finnas svar på vanliga frågor. 17

18 Läns-SLAKO Östergötland
December Du som träffar patienter ber om samtycke till att kommunen får ta del av landstingets vårddokumentation. Patienten fyller i en blankett och du dokumenterar patientens ställningstagande i journal. Informera patienten om att den som inte ger samtycke själv måste ansvara för att informera vårdpersonalen. Kopia på samtliga blanketter överlämnas till kommunen inför övergången i januari. 18

19 Januari – inför övergången
Läns-SLAKO Östergötland Januari – inför övergången Du som träffar patienter i hemmet inför övergången säkerställer att varje patient har fått tillräcklig information , förstår innebörden och känner sig trygg. Eventuella nya patienter informeras och förfrågan om samtycke sker på samma sätt som i december. 19

20 Läns-SLAKO Östergötland
Vilket stöd får vi? En folder som ger grundläggande information till patienter och närstående Information på med svar på vanliga frågor och i början av januari även praktisk anvisning med exemplifierande patientfall Workshops med gruppdiskussioner kring praktisk anvisning och konkreta patientfall 20

21 Tack för uppmärksamheten!
Läns-SLAKO Östergötland Tack för uppmärksamheten! Mer information


Ladda ner ppt "Hemsjukvårdsreformen i Östergötland"

Liknande presentationer


Google-annonser