Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överföring av ansvaret för hemsjukvård till kommunerna i Sörmland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överföring av ansvaret för hemsjukvård till kommunerna i Sörmland"— Presentationens avskrift:

1 Överföring av ansvaret för hemsjukvård till kommunerna i Sörmland

2 Sammanhållen hemvård Trygg och säker hemsjukvård dygnet runt från en och samma vårdgivare Idag utför Södermanlands kommuner hemsjukvård på delegation av Landstinget Sörmland. Undantaget är Katrineholm som redan har ansvaret för hemsjukvården inom kommunen. Den hälso- och sjukvårdskompetens som behövs saknas ibland hos hemtjänstpersonalen som är beroende av stöd från landstingets personal. Kommunens personal utför arbetsuppgifter och får en arbetsmängd som den egna organisationen saknar kontroll över. Primärvården måste förlita sig på personal som de inte kan bedöma kompetensen hos. Det gör det också svårt att överblicka insatserna och se helhetsbilden för både personal och brukare/patient. Därför är det nödvändigt att personal och kompetens från landstinget flyttas över till kommunerna.

3 GRUNDPRINCIPER Patientfokus Samhällsekonomisk nytta
Undvikande av parallella organisationer

4 Varför? Fler behöver insatser i hemmet dygnet runt
Hemsjukvård utförs av både landstinget och kommunerna Helhetsgrepp - överblickbarhet Ökat kompetensbehov i kommunen Allt fler brukare/patienter behöver hemsjukvård. Fler sjuka skrivs ut fortare från slutenvården. Dessutom ökar gruppen multisjuka äldre över 65 år som har ett långvarigt behov av kvalificerade hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Det leder bland annat till ökade krav på att sjuksköterskor behövs tillgängliga dygnet runt, vilket i sin tur medför ett ökat tryck på landstingets primärvård att kunna bemanna nattetid när det gäller hemsjukvård och hemrehabilitering. Idag utför kommunerna i Sörmland hemsjukvård på delegation av Landstinget Sörmland. Undantaget är Katrineholm som redan har ansvaret för hemsjukvården inom kommunen. Delegeringen innebär till exempel att hemtjänstpersonal ger medicin och lägger om sår. Den hälso- och sjukvårdskompetens som behövs saknas ibland hos hemtjänstpersonalen som är beroende av stöd från landstingets personal. Kommunens personal utför arbetsuppgifter och får en arbetsmängd som den egna organisationen saknar kontroll över. Primärvården måste förlita sig på personal som de inte kan bedöma kompetensen hos. Det gör det också svårt att överblicka insatserna och se helhetsbilden för både personal och brukare/patient. Därför är det nödvändigt att personal och kompetens från landstinget flyttas över till kommunerna. Om beslut tas kommer det främst att beröra distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som arbetar inom primärvårdens hemsjukvård och rehabilitering i hemmet. Målet är trygg hemsjukvård dygnet runt från en och samma vårdgivare!

5 Sörmland Eskilstuna 95 000 Strängnäs 32 000 Gnesta 10 000 Flen 16 000
Vingåker 9000 Strängnäs 32 000 Katrineholm Gnesta 10 000 Flen 16 000 Nyköping 51 000 Trosa 11 000 Oxelösund Avrundade tal 31 dec 2008 från SCB. Spännvidden är mellan nästan invånare i Eskilstuna och i Vingåker. Vissa kommuner växer och andra minskar i invånarantal. Andelen äldre invånare och i vilken utsträckning man har särskilda boendeplatser är också olika mellan kommunerna. Detta ger stora skillnader i förutsättningar för och behov av hemsjukvård.

6 Demografi 65 år och äldre (%) 2008 2030 Sörmland 19,5 Riket 17,8
I Sörmland är befolkningen äldre än riksgenomsnittet. Utvecklingen beräknas se lite olika ut i olika kommuner. Vissa har haft sin peak av medan andra är på full fart in i åldersboomen. Kommuner som varit fullt inriktade på att bygga ut skolan och barnomsorg ser nu att man behöver flytta fokus tillhemtjänst och äldreboenden.

7 Bakgrund Ädel – 92 Lång process olika idéer
Sammanslagning av rehab-enheter Katrineholmsmodellen Köp av tjänst Alternativ till skatteväxling Samverkansavtal Viljeinriktning Ovanlig växling som visade sig inte var godkänd. Undersköterskorna i hemsjukvården flyttade till kommunen. Det handlade om en helt annan volym än vad vi nu ser behövs. I Malmköping där jag jobbade flyttade 3 undersköterskor över. Det som går åt idag är utspritt på många flera personer men kan säkert beräknas till det dubbla. Sammanslagning Flen, Strängnäs, Katrineholm Nattsjuksköterska i E-tuna Rehab i Oxelösund Gjordes en ordentlig utredning

8 Organisering Politisk styrgrupp Ledningsgrupp
Landstingsråd och kommunalråd alternativt nämnordföranden Ledningsgrupp Landstingsdirektör och kommundirektör/förvaltningschef Politiker med beslutanderätt/mandat Strid om vilka som skulle ingå i Ledningsgruppen

9 Arbetsgruppens uppdrag
Definition och beskrivning Underlag för kvantiteten på hemsjukvård Vad blir bäst för Tryggve? Studera och beskriva förbättringsmöjligheter Förslag Konsekvenser Återrapportera Att arbeta fram en gemensam definition och beskrivning av uppdraget hembesök/hemsjukvård Att tydliggöra innebörden av den hemsjukvård som kommunerna och landstinget bedriver Arbetsgruppens fokus skall vara: Att ta fram underlag på kvantiteten hemsjukvård som bedrivs inom primärvården Att utifrån ett patientfokus, vad blir bäst för Tryggve, beskriva vilka förbättringsmöjligheter som finns inom ramen för huvudmännens gemensamma resurser Att inledningsvis studera och beskriva ovanstående förbättringsmöjligheter i fyra kommuner som är representerade i arbetsgruppen Att komma med förslag om vad som skall beskrivas i det fortsatta arbetet vad gäller ett kommunalt övertagande Att beskriva vilka konsekvenser ett kommunalt övertagande av hemsjukvården får för landstinget respektive kommunerna Att kontinuerligt återföra respektive rapportera uppdragen till ledningsgruppen

10 Övriga resurser Ekonomi Personal Kommunikation
Representation kommuner/landsting

11 Tidsplan - Tryggve Kommunerna tar över ansvaret för hemsjukvården
Förslag lämnas till politiska styrgruppen Projektstart Beslut i landstings- och kommunfullmäktige Förberedelser på olika nivåer runt om i landstinget och kommunerna pågår, bland annat gällande personal/HR och ekonomi för att hemsjukvården ska kunna tas över av kommunerna vid årsskiftet – förutsatt att beslut tas i landstingets och kommunernas fullmäktige. Beslut LF i november April 2008 Augusti 2009 HÖST 2009 1 januari 2010 Fackliga förhandlingar Utredning av förutsättningar t ex om anställningsvillkor, och ekonomi

12 Kommunalisering i Sörmland
Ansvar för sjukvård i hemmet från 18 år Skatteväxling 20 öre Personal byter arbetsgivare Omfattar inte Läkare Specialistsjukvård Kommunernas finansiering av hemsjukvården kommer att ske med skattemedel. Vid övertagandet görs en skatteväxling som innebär att kommunalskatten höjs och landstingsskatten sänks med samma belopp. Den skatt som landstinget idag tar in via landstingsskatten för att finansiera hemsjukvård kommer efter den 1 januari att tas in av kommunerna via kommunalskatten. Den totala skattesumman för skattebetalaren ändras inte. Ansvaret för sjukvård i hemmet inklusive hembesök för brukare/patienter från 18 år i ordinärt boende flyttas över från landsting till kommun. Kommunernas finansiering av hemsjukvården sker med skatt. En skatteväxling görs som innebär att kommunalskatten höjs och landstingsskatten sänks med samma belopp. Personal och kompetens flyttar från landstinget till kommunerna. Främst distriktssjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Landstinget behåller ansvaret för specialistsjukvård (läkarnivå) i hemmet.

13 Vad innebär det för brukare/patienter
Hemsjukvård dygnet runt Första kontakten är vårdcentralen som vanligt Bättre kontinuitet och färre kontakter Personer från 18 år som har hemsjukvårdsinsatser kommer att beröras av förändringen. De flesta är multisjuka äldre över 65 år med ett långvarigt behov av hemsjukvård. I vardagen kommer det inte innebära stora förändringar eftersom det ofta är samma distriktssköterska som kommer fast hon nu har kommunen istället för landstinget som arbetsgivare.

14 Vad innebär det för medarbetare
Distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som arbetar med hemsjukvård på vårdcentral går över till kommunerna Målet är att medarbetarna ska uppleva övergången som trygg, intressant och utvecklande De medarbetare som går över är de som har sin huvudsakliga sysselsättning inom primärvårdens hemsjukvård och rehabilitering i hemmet. Förutsättningarna för övergången, hur tjänsterna i kommunerna kommer att se ut och vilka distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som berörs utreds just nu av en personal/HR-grupp knuten till projekt Tryggve. Detta kommer att bli klart mer i detalj under hösten och berörda kommer då att få mer information.

15 Vägval Ingen mätning av hemsjukvården Från 18 år
Definition - hemsjukvård Nationell nivå Underlag saknas i stor utsträckning Otydlig definition av hemsjukvård Antal hemsjukvårdspatienter ökar där kommunerna tagit över hemsjukvården Kostnaden per invånare minskar 86 % av patienter som får hemsjukvård är över 65 år Lagstiftning Nationella dokument Erfarenheter andra län och från Katrineholm Nuläge – omfattning i dag Erfarenhet verksamhetsföreträdare (Registrering) Statistik Demografi Hemsjukvård enl § 18 HSL - Landstinget får till en kommun överlåta skyldigheten att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård). Socialstyrelsens definition av hemsjukvård. Hälso- och sjukvård som ges i patientens bostad och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden Definitionen är enbart en rekommendation och ej bindande Definitioner Hemsjukvård Hembesök Rehabilitering Habilitering Hjälpmedel Palliativ vård Samverkansområden Patientfokus och undvikande av parallella organisationer Schabloner Distriktssköterska 1/600 Paramedicinsk personal Andel/patient = andel/plats i säbo Rimlighet - härleda Oplanerat hembesök vid oförutsedda behov av insats från sjuksköterska. Närvård i Sörmland Kommuner – Landsting i samverkan

16 Hemsjukvård/hembesök 2008
Södermanland: 2008: 238 2009:214 Per 1000 inv över 65 år 205 (169) 150 (271) Eskilstuna Strängnäs 393 (271) 479 (457) Gnesta 337 (274) Vingåker Flen Katrineholm 309 (392) Trosa 321 (223) Grön >400 Gul 3-400 Röd ~200 Mätningen avser samtliga yrkeskategorier och personer över 65 år Nyköping Siffror inom parentes =2009 314 (300) Oxelösund

17 Ambitionsnivå Värmland 1 leg/209 Örebro 1dsk/275 Erfarenhet 1 dsk/600
Katrineholm 1 dsk/767 Mätning 25 tjänster? Per invånare över 65 år 1/600 Erfarenhet Katrineholm, Trosa/Gnesta i Hemsamprojektet Nationellt Öppna jämförelser Socialstyrelsens ohälsotal för äldre Sörmland Sjukskötersketäthet i kommunernas särskilda äldreboende Västmanland Relatera antal inskrivna till antalet invånare över 65 år Rehabresurser – Svårt Vi utgår från Katrineholm Använder pilot-studie om hemrehab som gjorts i Flen FSA:s uppskattning om behov av en arbetsterapeut per 2000 invånare i kommunen för hemsjukvård och säbo Rapporten angående sammanhållen hemvård Närvård i Sörmland Kommuner – Landsting i samverkan

18 Schablon 30-35 personer av 600 personer över 65 år har hemsjukvård
Ca 30 delegeringar per dsk Ca 34 patienter per dsk 87 distriktssköterskor (innan växling 30-40)

19 Paramedicin Samma omfattning som säbo Avstämning mot Katrineholm
0,006 arbetsterapeut per hemsjukvårdspatient 0,0035 sjukgymnast per hemsjukvårdspatient

20 Tröskelprincipen Grundprincipen är att patienten ska gå till Vårdcentralen Om inte - får patienten sjukvårdsinsatser i hemmet av kommunen Ökade kostnader och sårbarhet som följd av två sjuksköterskelinjer Dubbla kostnader för mobilitet Tryggve möter fler vårdgivare Ökad otydlighet för vårdpersonalen om vem man ska vända sig i olika frågor Dubbla delegeringar vilket ger minskad patientsäkerhet Två små organisationer ger minskad möjlighet att åstadkomma flexibla lösningar I första hand ska ta sig till vårdcentralen för vård. Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård som ges i det egna hemmet till personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte på egen hand eller med stöd kan uppsöka vårdcentral/mottagning. Även ansvaret för hembesök hos personer som inte är inskrivna i hemsjukvården ingår i kommunens uppdrag och utvidgar således ansvaret. Innebörden av tröskelprincipens tillämpning i Sörmland är att både oplanerade och planerade hemsjukvårdsbesök och hembesök för personer över 18 år kommunaliseras. Effekter om hembesöken behålls i LT

21 Knäckfrågor Läkarmedverkan Säker informationsöverföring
Tillgång till läkemedel och förbrukningsmaterial/provtagningsmaterial Demensutredningar Psykiatri Avgifter Dietist Ansvar för avlidna Tillämpningsföreskrifter Egenvård

22 Hemsjukvård Planerad hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå som, med bibehållen patientsäkerhet, ges i den enskildes hem Ska även finnas utrymme för oplanerade insatser

23 Hemsjukvård Vårdplan ska vara upprättad Hela dygnet
Alla personer över 18 år Alla diagnoser Palliativ vård på primärvårdsnivå ingår

24 Kompetens Alla sjuksköterskeinsatser
Rehabiliteringsinsatser av sjukgymnast och arbetsterapeut Läkarstöd enligt separat avtal. Palliativ vård ska stödjas av landstingets rådgivnings- och konsultationsteam.

25 Goda råd Informera, informera, informera Lokal, bilar, datorer, förråd
Förbereda journal i förväg i kommunen Förbereda epikris i landstinget

26 Uppföljning efter ett år
Mätning Antal hemsjukvårdspatienter Antal gemensamma vårdplaner Enkät/gruppintervjuer Närvård i Sörmland Kommuner – Landsting i samverkan

27 Fallgropar Svårt skapa bild av utgångsläget och omfattningen
Organisering – representation i olika grupper Spridning Psykiatri, rehabilitering, habilitering, asylsökande Engagemang i slutenvården Projektledarrollen Avsatt tid för implementering Personalenheterna kom in sent Informationsöverföring

28 Framgångsfaktorer Bred politisk uppslutning Gemensamt och tydligt mål
Tradition och struktur för samarbete Goda exempel inom länet Vänta med exakt prislapp Arbetet drevs gemensamt inte var för sig eller parallellt Snabb implementering Närvård i Sörmland Kommuner – Landsting i samverkan

29 Hemsjukvård dygnet runt i alla kommuner
RESULTAT Hemsjukvård dygnet runt i alla kommuner

30 Uppföljning 2010 2011 2476 inskrivna 6% samordnad plan
Inga större avgiftsförändringar 2075 inskrivna 12% samordnad plan Oftast avgiftsfri Hembesök 150 kr

31 Fortsatt arbete Kommunikation av överenskommelsen
Samordnad planering och informationsöverföring Tröskelprincipen Tillsyn och vård i mellanrummet  Gränslinje primärvård/specialistnivå Läkarinsatser Dietistinsatser Egenvårdsintyg Avgifter  Ett förslag om att förebyggande hembesök ska vara avgiftsfria i alla kommuner har presenterats för SOVIS. Provtagning - vilken avgift ska tas och hur många gånger per dag? Prator – hur ska informationsvägar utformas – ansvar? Vc-kommun – hur initiera hem- och hemsjukvårdsbesök? Anpassningar av Prator har initierats samt behov av utbildning av sjukhuspersonal identifierats. Revidering av riktlinjer för samordnad vårdplanering och informationsöverföring planeras. Förslag till överenskommelse rörande samverkan habilitering/rehabilitering är under utarbetande Hemrehabilitering var går gränssnittet? Utveckling av överrapporteringsfunktion i Prator Hembesök vid utskrivning från sjukhus Hjälpmedel Utprovning Återlämnande Ortoser Inkontinens Kompressionsstrumpor Hjälpmedel i samband med planerade operationer ASIH – vem gör vad? Akut ambulans, 1177 – kontaktvägar, information


Ladda ner ppt "Överföring av ansvaret för hemsjukvård till kommunerna i Sörmland"

Liknande presentationer


Google-annonser