Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läns-SLAKO Östergötland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läns-SLAKO Östergötland"— Presentationens avskrift:

1 Läns-SLAKO Östergötland
Hemsjukvårdsreformen Bilder baserat på studiematerial den 18 november 2011 Sven-Inge Arnell

2 Milstolpar i processen
Läns-SLAKO Östergötland Milstolpar i processen Tid Händelse 10 juni 2011 Läns-SLAKO fattar beslut om att starta projektet 16 september En första genomgång görs inför Läns-SLAKO när det gäller s.k. knäckfrågor, dvs. sådana frågor som kan vara extra svåra att bli överens om och hitta lösningar på 11 november En konferens genomförs där förslag till nya ansvarsgränser presenteras 18 november Läns-SLAKO tar beslut om att göra detta studiematerial och delrapport tillgängligt för alla intressenter Januari 2012 Genomförs seminarier i Norrköping, Linköping och Motala för att diskutera förslagen till nya ansvarsgränser 3 februari Läns-SLAKO tar ställning till förslagen till ny ansvarsfördelning och tankar om hur samverkan ska fungera i framtiden Februari Arbetsgruppen för personal- och HR-frågor redovisar förslag till överenskommelser Mars/april Samtliga grupper ska ha tagit fram underlag till den kommande slutrapporten 27 april Kommer Läns-SLAKO att anta förslaget till rekommendation till kommuner och landsting i Östergötland

3 Demografi – 65 år och äldre iSverige
Läns-SLAKO Östergötland Demografi – 65 år och äldre iSverige

4 Demografi, 65 + i Östergötland
Läns-SLAKO Östergötland Demografi, i Östergötland

5 Sammanhållen hemvård SOU 2004:68
Läns-SLAKO Östergötland Sammanhållen hemvård SOU 2004:68 Äldrevårdsutredningen pekade bl.a. på följande brister Otillräcklig medicinsk kompetens Otillräcklig kontinuitet Brister i rehabiliteringen och när det gäller hjälpmedel Otillräcklig integration mellan sociala och medicinska insatser Helhetssyn saknas Bristande samordning

6 Argumentation för en samordnad hemsjukvård
Läns-SLAKO Östergötland Argumentation för en samordnad hemsjukvård Olika utredningar har angett bl.a. följande argument för att en huvudman ska ha ansvaret för hemsjukvården: Det finns personer, främst äldre, som har stora vård- och omsorgsbehov och som har svårt att förflytta sig till en mottagning. De behöver insatser i sin bostad  Det är angeläget att ha olika yrkesgrupper i samma organisation för att kunna tillgodose den enskildes vård och omsorgsbehov. Sammansättningen av kompetenser ökar möjligheterna att sätta samman komplexa tjänster som den enskilde har behov av  Det blir ett tydligare ansvar för habilitering, rehabilitering och hjälpmedel och de ses som investeringar för att främja ett oberoende hos individen och förebygga framtida behov  Kostnadseffektivitet uppnås genom att en huvudman kan disponera de samlade resurserna på ett ändamålsenligt sätt. Parallella organisationer skapar onödiga kostnader och konstlade behov av samverkan Tydligare utvecklingsansvar  En samlad verksamhetsledning ger förutsättningar för en integrering och ett tydligt ledningsansvar och det ger ingen sekretessgräns inom det gemensamma verksamhetsområdet

7 Vad bör hemsjukvården innehålla? (Miniminivå)
Läns-SLAKO Östergötland Vad bör hemsjukvården innehålla? (Miniminivå) All planerad hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå som, med bibehållen patientsäkerhet, kan ges i den enskildes hem. Kommunen ansvarar för insatserna inom hemsjukvården från den dag behovet uppstår och samordnad vårdplan har upprättats. Hemsjukvård omfattar alla sjuksköterskeinsatser, inklusive insatser som erfordrar specialistsjuksköterska, samt basal rehabilitering och habilitering av sjukgymnast och arbetsterapeut. Hemsjukvård utförs hela dygnet. Palliativ vård på primärvårdsnivå Hemsjukvården omfattar alla personer över 18 år. Utredningen pekar på att vårdplan ska vara upprättat och är en förutsättning för god hemsjukvård

8 Vad kan hemsjukvården innehålla? (maximinivån)
Läns-SLAKO Östergötland Vad kan hemsjukvården innehålla? (maximinivån) All planerad hälso- och sjukvård på specialiserad somatisk vårdnivå och inom specialiserade psykiatrisk vårdnivå, som kan ske med bibehållen patientsäkerhet, i den enskildes hem, utförd av sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Hemsjukvård för alla personer, inkl. barn upp till 18 år. Planerade eller oplanerade hembesök. Med oplanerade besök avses snabb insats från sjuksköterska vid oförutsedda behov. Hjälpmedel till personer i ordinärt boende.

9 Planerade tidpunkter för kommunaliserad hemsjukvård
Läns-SLAKO Östergötland Planerade tidpunkter för kommunaliserad hemsjukvård Tid Län/region 2012 Västmanland 2013 Gävleborg Jönköping Dalarna Västerbotten Norrbotten 2014 Östergötland Västernorrland 2015 Stockholm

10 De senaste länen som skatteväxlat
Läns-SLAKO Östergötland De senaste länen som skatteväxlat Tid Län/region Skatteväxlingsnivå 1999 Bohuslän 43öre Kristianstads län 39 öre 2008 Kalmar län 26 öre 2010 Sörmland* 20 öre 2012 Västmanland 16 öre * Sörmland – i samband med Ädelreformen 1992 överfördes viss verksamhet (motsvarar 17 öre)

11 Målbild m.m. En målbild håller på att tas fram
Läns-SLAKO Östergötland Målbild m.m. En målbild håller på att tas fram Samverkan – ser över behoven av samverkan, avtal, arenor m.m. Uppföljning – följer arbetet i Jönköpings län med att ta fram kvalitetsindikatorer

12 Läns-SLAKO Östergötland
Ställningstagande Tröskelprincip: ”Personer som, utan stora svårigheter, kan ta sig till landstingets vårdcentraler/mottagningar får hälso- och sjukvårdsinsatser från landstinget. Personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet får sjukvårdsinsatser av kommunerna. Undantag kan göras då personens sjukdom, sjukvårdsinsats eller funktionsnedsättning motiverar avsteg från dessa grundläggande principer. Gränssnittsdokument och den enskildes vårdplan är styrande för ansvarsfördelningen mellan huvudmännen.”

13 Läns-SLAKO Östergötland
Ställningstagande Ingen generell åldersgräns föreslås, med undantag för psykiatri där gränsen sätts till 18 år.

14 Läns-SLAKO Östergötland
Ställningstagande Vi föreslår definitionerna hemsjukvård (som är ett kommunalt ansvar) och specialiserad hemsjukvård (som är landstingets ansvar). Det innebär att all hemsjukvård som idag utförs av vårdcentralerna och som uppfyller förutsättningarna enligt tröskelprincipen överförs till kommunerna. Utredningen fortsätter om var gränsen mellan hemsjukvården och den specialiserade hemsjukvården ska gå.

15 Ställningstagande Rehabilitering i hemmet
Läns-SLAKO Östergötland Ställningstagande Rehabilitering i hemmet All rehabilitering som utförs i det ordinära boendet överförs till kommunerna. Undantag vid behov av specialistrehabilitering efter utskrivning från sjukhus då rehabilitering sker på sjukhus/mottagning och då hembesök är en del i rehabiliteringsprocessen

16 Ställningstagande Hjälpmedel i hemmet
Läns-SLAKO Östergötland Ställningstagande Hjälpmedel i hemmet Förskrivning av hjälpmedel skall göras utifrån patientnyttan (där patienten får sin vård/behandling och där kompetensen finns) Kommun och landsting föreslås ha ett gemensamt regelverk och anvisningar samverkan avseende hjälpmedelsleverantörer gemensam förskrivarutbildning och kompetensutveckling Kommunerna föreslås överta ansvaret för hjälpmedel, med undantag för specialisthjälpmedel.

17 Ställningstagande Psykiatri
Läns-SLAKO Östergötland Ställningstagande Psykiatri ”Ingen generell åldersgräns föreslås, med undantag för psykiatri där gränsen sätts till 18 år.” Kommunal hemsjukvård föreslås omfatta personer över 18 år, med långvarig och/eller allvarlig psykisk funktionsnedsättning som har behov av vård- och stöd-insatser från både landsting och kommun.

18 Ställningstagande Habilitering
Läns-SLAKO Östergötland Ställningstagande Habilitering En viktig grundprincip är att personer som tillhör målgruppen har samma rätt till hemsjukvård som övriga medborgare. Vi förordar en uppdelning i kommunal habilitering och specialiserad habilitering. Utifrån patientnytta föreslås den kommunala habiliteringen vara kommunens ansvar och den specialiserade habilitering landstingets ansvar. Specialiserad habilitering är inte möjlig att organisera i samtliga 13 kommuner. Via gemensam habiliteringsplanering avgörs vilken huvudman som gör vad och utgångspunkten är personens behov, oberoende av funktionsnedsättning eller diagnos. Ansvarsfördelningen är inte beroende av boendeform. Vårt förslag innebär egentligen ingen förändring av ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting utan ska ses som ett förtydligande av den ansvarsfördelning som redan nu ska gälla men inte alltid följs.

19 Ställningstagande Habilitering
Läns-SLAKO Östergötland Ställningstagande Habilitering Kommunal habilitering - kommunens ansvar Uppdraget inbegriper förebyggande insatser, rådgivande insatser och individuell bedömning, samt behandling och träning i vardagslivet, såväl i hemmet som i daglig verksamhet. Syftet är att bevara och utveckla hälsa för ett fungerande vardagsliv i boende, arbetsliv och i relationer till andra människor. I uppdrag ingår bedömning av, och kunskap om, funktionsnedsättningens påverkan på vardagslivet, för att kunna ge adekvat habilitering. Det kan t ex handla om anpassning av miljön, daglig rörelseträning, ADL-träning, social träning, handledning av omvårdnadspersonal, och närstående. En mycket central del av den basala habiliteringen, som är kommunens uppdrag, är att agera samordnande funktion för de aktuella insatserna som ska utföras. I uppdraget ingår också att ta ansvar för att initiera kontakt med landstingets habilitering när/om den egna kunskapsnivån inte räcker till.

20 Ställningstagande Habilitering
Läns-SLAKO Östergötland Ställningstagande Habilitering Specialiserad habilitering - landstingets ansvar Specialiserad habilitering utgår från tvärvetenskapligt sammansatta team. Dessa team bildar en specialistfunktion som ger förutsättningar för en helhetssyn med medicinsk, psykosocial, psykologisk, pedagogisk och teknisk kompetens. Insatserna omfattar viss individuell behandling, när den enskildes behov gör att specialistkompetens krävs. Landstinget ansvarar för utredning, bedömning, diagnostisering, ev. omdiagnostisering, behandling och handledning. En viktig del av landstingets ansvar är att bedöma kognitiva funktionsnedsättningars konsekvenser. Vårt förslag är att ansvaret för både utprovning och förskrivning av specialhjälpmedel ska åligga landstinget.

21 Processen – november 2011 och framåt …
Läns-SLAKO Östergötland Processen – november 2011 och framåt … Studiematerial presenteras på Läns-SLAKO 18 november Januari 2012 – workshop i Norrköping, Linköping och Motala om ansvarsfördelning m.m. Februari 2012 – första delrapport från skatteväxlingen 3 februari tar Läns-SLAKO ställning till förslag till ny ansvarsfördelning April 2012 – huvudrapporten presenteras för Läns-SLAKO. Efter godkännande används material som beslutsunderlag för kommuner och landsting Maj-augusti 2012 – förhandlingar och avtalsskrivningar Hösten 2012 – beslut i fullmäktige

22 Ett stort arbete kvarstår …
Läns-SLAKO Östergötland Ett stort arbete kvarstår … Definiera exakt var gränsen ska gå mellan kommunernas ansvar för hemsjukvård och landstingets ansvar för den specialiserade hemsjukvården. Tydliggöra detaljer i det kommunala ansvaret för hemsjukvård Tydliggöra detaljer i landstingets ansvar för specialiserad hemsjukvård Motivera psykiatrins 18-årsgräns Ett stort antal samverkansavtal, rutiner och riktlinjer behöver revideras

23 Frågor som ska besvaras
Läns-SLAKO Östergötland Frågor som ska besvaras Specialistresurser som landstinget har kvar men som också har arbetsuppgifter inom den hemsjukvård som kommunen har ansvaret för Vårdplanering Demensutredningar – utredningsansvaret är enligt hälso- och sjukvårdslagen landstingets ansvar Egenvård – preciseringar om villkor m.m. Läkares medverkan Inkontinenshjälpmedel och förbrukningsmaterial Tandvård – samverkan kring nödvändig tandhälsovård IT och elektronisk informationsöverföring Patientjournaler Utomlänspatienter Bårplatser för avlidna Diverse transporter och kostnader för dessa

24 Framgångsfaktorer En bra och öppen process
Läns-SLAKO Östergötland Framgångsfaktorer En bra och öppen process Alla huvudmän måste vara med och se vinster i reformen Framtidsorienterat perspektiv på hemsjukvård – vad kan och vill vi åstadkomma i framtiden? T.ex. satsningar inom bl.a. primärvården och när det gäller hemrehabilitering Allsidigt belysning med utgångspunkt i knäckfrågorna Bygga upp en tillit och ett förtroende för framtiden Hitta samverkansstrukturer som sätter patienten i centrum


Ladda ner ppt "Läns-SLAKO Östergötland"

Liknande presentationer


Google-annonser