Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det ständiga förbättringsarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det ständiga förbättringsarbete"— Presentationens avskrift:

1 Det ständiga förbättringsarbete
Att förbättra tillgängligheten ”Bra mottagning” Hud mottagningen

2 Bra mottagning problembeskrivning hud mottagningen
för få mottagningstider många om och avbokningar uteblivna besök återbesök som ökar dåligt utnyttjande av mottagningstider vid ledighet långa väntetider, långa köer dålig telefon tillgänglighet ökad belastning av remissbedömning ökat inflöde av remisser stort antal interna frågeställningar hög arbetsbelastning/ stressig arbetsmiljön Hud mottagning Sunderby sjukhus

3 Resultat före förändring
Under 2veckors mätperioden fanns 124 timmar mottagningstider, 207 timmar övrig tid och efterfrågan var 111 timmar för inkommande remisser och 61 timmar för återbesök. Vilket ger 48 timmar för lite planerad kapacitet

4 Resultat efter förändring
Den planerade kapaciteten under 2 veckors mätperioden var 133 timmar mottagningstider som fanns tillgänglig och 196 timmar övrig tid, efterfrågan var 70 timmar för inkommande remisser och 25 timmar för återbesök. Vilket ger 37 timmar mer än planerad kapacitet.

5 Tillgänglighet jan-07-feb -09

6 Förändringar som vi har gjort
1. Utökning av mottagningens kapacitet ökat antal nya mottagningstider / månad. Vissa administrativa tider och hälften av jourtiderna har omvandlats till mottagningstider. Reserverade tider för ev inläggning av patienter har använts till mottagningstid istället för att stå outnyttjade. SMS påminnelse till patienten dagen före besöket 2. Minskat antal återbesök färre efterkontroller efter behandling genom ökat egenansvar till patienten. 3. Ökad telefontillgänglighet infört nytt telefonsystem Call Me utökat telefontider från timmar/vecka 4. Kortat väntelistan Lördagsmottagning ”kortvarsellista” vid avbokning för patienter som kan infinna sig samma dag brev till patienter med egen vårdbegäran med förfrågan om de önskar stå kvar på väntelistan. 5. Remissbedömning ofullständiga remisser returneras remisser brevbesvaras rätt medicinsk prioritering hänvisat ”rätt patient” till rätt vårdnivå 6. Bättre vårdmiljö tydliggjort värdegrunden i verksamheten visa mer tilltro och tydligare information och ett större ansvar till patienter och andra vårdgivare.

7 Påbörjade och planerade förändringar
Kontinuerlig flödesmätning av antalet inkomna remisser, väntelistan och telefon tillgängligheten Schemaplanering låst vissa mottagningstider för nya remisser. Hantera variationer bättre, återbesöken planeras utifrån efterfrågan Fortbildning till personalen till primärvården och andra verksamheter om ljus och bensårs behandling. Planeras även via videoteknik Bättre samverkan med primärvården- rätt patient på rätt vårdnivå. Mer ansvar till patienterna att boka tid själv och få patienter med kroniska sjukdomar att bli mer delaktig i sin behandling Infört PSO- kvalitets registret

8 Forts. planerade förändringar
LEAN- mäta störningar i olika arbetsmoment och se flödet i lokal användningen Rätt uppgift till rätt kompetens, att resurserna används optimalt. Medverka i E-hälsa projektet –konsultations verksamhet och ge utbildningsinsatser Planera projekt ”att förebygga bensår” – bl.a sköterskemottagning- motiverande samtal Smörjskola (nätbaserad) till patienter med exem och psoriasis

9 Reflektioner Det är viktigt att involvera personalen i förändringsarbetet om syftet och att målen skall vara tydliga och mätbara. Alla yrkesprofessionerna har arbetat aktivt och varit väldigt engagerad för att nå målet. Vidare har vi fått lärdomar av att arbetet i projektet är systematiskt och metodiskt och modellen kan tillämpas vid andra förändringsarbeten i den egna verksamheten. Förbättringsarbete är en process som tar tid där vi ständigt behöver vara aktiv, kritisk och kreativ. Personalens upplevelse inledningsvis var att det gav en ökad arbetsbelastning men att det långsiktigt skall frigöra tid genom att arbeta mer effektivt att rätt patient hamnar på rätt vårdnivå.


Ladda ner ppt "Det ständiga förbättringsarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser