Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapacitetsplanering på Logopedmottagningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapacitetsplanering på Logopedmottagningen"— Presentationens avskrift:

1 Kapacitetsplanering på Logopedmottagningen
Öronkliniken, Universitetssjukhuset Linköping Birgitta Rosén Gustafsson

2 Logopeder arbetar med…
…kommunikation

3 Logopeder arbetar med…
Språk Tal Röst Sväljning språk tal röst

4 Logopeder arbetar med…
Språk Tal Sväljning Läsförmåga Skrivförmåga

5 Exempel på diagnoser Barn med försenad/avvikande språkutveckling (språkstörning) Vuxna med dyslexi Oralmotoriska svårigheter Läpp-, käk-, gomspalt Cochleaimplantat Hörselskador Stamning Cancer i munhåla/svalg/struphuvud Sväljningssvårigheter Röststörningar – organiska eller funktionella

6 Logopedmottagningen US
11 logopeder, inkl klinisk adjunkt i logopedi, 25% usk Regionansvar för vissa patientgrupper; LKG, CI, tumör, TS Länsansvar dyslexi och viss stamningsbehandling 2 logopeder i skolor olika dagar Vissa har mottagning på BVC Medverkar i olika team Samarbete med HU:s logopedprogram (32 platser, varje ht), 4 år Medverkar i olika forskningsstudier

7 Kapacitetsplanering Under 2009 påbörjades skattningen av aktiviteter och sammanställning av statistik hämtades från Cosmic. September 2010 intensifierades arbetet > aktivitetslistan slutfördes. November 2010 aktivitetsmätning, varje logoped, 4 veckor, all tid mättes.

8 Aktiviteter Talspråk Nybesök Talspråk Återbesök Röst Nybesök
Röst Återbesök Oralmotorik Nybesök Oralmotorik Återbesök Stamning Nybesök Stamning Återbesök Sväljning Nybesök Sväljning Återbesök CI Nybesök CI Återbesök LKG Nybesök LKG Återbesök Cancer Nybesök Cancer Återbesök Hörsel Nybesök Hörsel Återbesök Dyslexi Nybesök Dyslexi Återbesök ADMINISTRATION för resp

9 Aktiviteter forts Remissbedömning Telefonkontroll Teamkonferens
Logopedträffar Logopedprogram Handledning Auskultation Arbetsplatsmöte Samverkansgrupp Möten Telefonsamtal Restid Övrig administration Cosmicråd Utbildning Raster Eventuella störningar Ledtid

10 Optimering Resultaten från mätningen och besöksstatistik sammanställdes > med hjälp av logistiker beräknades tid och antal besök, fördelningen mellan de olika logopederna Optimeringsverktyg användes, dvs antal tim tillgänglig tid/person > fördelades någorlunda jämnt utifrån diagnosansvar

11 Optimeringsverktyg

12 Produktionsplanering
Utifrån optimeringsverktyget beräknades sedan det totala antalet besök som måste genomföras under 2011 för en jämn produktion och för att undvika köer. En produktionsökning med 30% planerades p g a: Dyslexiutredningar Skolbarnsremisser Förmodad underremittering från BVC

13 Prognos 2011 Totalt antal besök 4700

14 Produktionsplanen

15 Produktionsplanering
Hela produktionen följs kontinuerligt. Varje vecka registreras: Planerad produktion Inflöde remisser Utfall, d v s genomförda besök Antal väntande pat Varje logoped har en egen produktionsplan med planerat antal besök/vecka som ska utföras

16 Produktionsplanering
De fem största diagnoserna följs enligt denna mall, nybesök och återbesök För övriga diagnoser registreras bara totala antalet besök

17 Produktion barnlogopedi 2011

18 LEAN- tavelmöten en gng/v
Veckans resultat följs upp Målen Tillgänglighetskravet, 60 dagar Sekreterare bokar fortlöpande nybesöken på markerade tider i Cosmic-tidboken Nya rutiner infördes 1/3-11 Ständig utveckling…

19 LEAN Projekt 1 – mål: Den 1/7: tid direkt för röstpatienter
Den 1/10, tid direkt för 50% av pat, ingen väntat > 60 dagar Mål 1 uppfyllt i juni. Mål 2 uppfyllt uppfylldes inte under 2011 Projekt 2: Öppen tidbok i Cosmic där BVC-sköterskor kan boka tid direkt för pat på Logopedmottagningen. Slipper många administrativa steg.

20 Resultat 2011 Antalet inkommande remisser ökade med 27% (befintlig personal!) Tillgängligheten förbättrades avsevärt och för flera patientgrupper t o m ”tid direkt”. Vet vad vi ”gör av tiden”. Produktionsplanerna hölls strikt under första halvåret 2011 men tyvärr inte lika strikt under andra. Uppföljning? Uteblivna pat? Sjukdom. Generellt positiv uppfattning bland medarbetarna som har bättre kontroll över sin arbetsdag även om det ibland kan upplevas stressande (uteblivna mm). Genererar nya projektidéer…

21 2012 Fortsättning på projektet….
1 mars: Öppen tidbok i Cosmic, dvs BVC bokar tider direkt på Logopedmottagningen i särskild tidbok i Cosmic. Utvärderas juni 2012 Fördelar: tid direkt, patientens eget val, sparar många onödiga steg i processen, jämnare flöde Mars 2012 totalt 5% som väntat >60 dagar, ingen >90 dagar 

22 Tack för idag!


Ladda ner ppt "Kapacitetsplanering på Logopedmottagningen"

Liknande presentationer


Google-annonser