Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvarmland.se. Uppdrag från regeringen – etablera kompetensplattformar! Öka kunskapen och översikten inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvarmland.se. Uppdrag från regeringen – etablera kompetensplattformar! Öka kunskapen och översikten inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet."— Presentationens avskrift:

1 www.regionvarmland.se

2 Uppdrag från regeringen – etablera kompetensplattformar! Öka kunskapen och översikten inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordna behovsanalyserna Öka samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering Öka kunskapen om utbud och efterfrågan av olika utbildningsformer

3 www.regionvarmland.se  Formaliserade samarbeten – Partnerskap  Kompetensrådet Värmland  Teknikcollege Värmland  Vård och Omsorgscollege Värmland  Servicecollege Värmland  Gymnasiesamverkan Värmland  Regionalt utvecklingscentra RUC  Kompetenscentra The Paper Province med bl a The Packaging Greenhouse  Kompetenscentra The Packaging Arena med bl a The Packaging Media Lab  Kompetenscentra Compare med bl a Compareakademin - Compare Testlab  Kompetenscentra Stål och Verkstad med bl a Glava Energicenter  Formaliserade samarbeten via regionala projekt  Studie- och yrkesvägledning  ”Kom Inn” Innovativt kompetenssystem  Lärling 2.0  Regionala nätverk  Olika former av yrkesnätverk inom privat och offentlig sektor  Program och utvecklingsråd i utbildningar på gymnasie-, folkhögskole-, yrkeshögskole- och högskolenivå

4 www.regionvarmland.se Dialogkonferenser med parterna Analys och Prognoser - Utmaningar - Mål och Syfte Kartläggning aktörer Befintliga samarbeten Framgångsfaktorer Lokal och regional nivå Hur skall vi arbeta för att bli framgångsrika? Ta vara på regionens kompetenser! Handlingsprogram Nyckeltal, prognoser, framtidsstudier Regionteam Värmland växer, uppdraget Branscher, intressenter/beställare, vägledare av individer till arb./utb. leverantörer av utbildning Partnerskap, samarbeten, nätverk Bygg vidare, koppla ihop, komplettera U t formning Strategier 5 utkristalliserade KP Roller och åtagande

5 www.regionvarmland.se UTBILDNING ( 11 %) VÅRD/OMSORG OCH HÄLSA/SJUKVÅRD (18 %) BYGG (6 %) TEKNIK (24 %) SERVICE (33 %) Processmål: 5-åriga handlingsplaner Resultatmål: god tillgång till kompetent arbetskraft

6 www.regionvarmland.se STRATEGIER Ligg steget före! Rekrytera rätt personal och behåll befintlig! Behovsanpassa befintliga och utveckla nya utbildningar!

7 www.regionvarmland.se Ligg steget före! Sök ny kunskap! - förstå branschens utveckling och kommande kompetensbehov - förstå människors olika förväntningar när det gäller utbildning och arbete Utveckla kunskapen! - omsätt kunskapen till den regionala branschens faktiska kompetensbehov, den regionala arbetskraftstillgången och den regionala kompetenstillgången Tillgängliggör kunskapen! - utveckla en god infrastruktur för att ta tillvara och sprida ny kunskap i regionen

8 www.regionvarmland.se Rekrytera rätt personal och behåll befintlig! Öka attraktionskraften - attrahera unga till branschen - ta tillvara utländsk arbetskraft - synliggör utvecklingsmöjligheter - utveckla AG deltagande i pågående utbildningar Utveckla rekryteringsprocessen - utveckla kompetensöverföringen - utveckla moderna rekryteringsprocesser Stärk befintlig personal - utveckla fortbildning av befintlig personal - samordna vid övertalighet och varsel - utveckla medflyttarservicen

9 www.regionvarmland.se Behovsanpassa befintliga och utveckla nya utbildningar! Öka kompetensmatchningen mellan utbildning och arbetsliv. - öka beställarkompetensen - utveckla samarbetet mellan utbildning och arbetsliv - öka tydligheten vad olika utbildningar ger för kompetenser Utveckla lärformerna och vidareutbilda utbildarna - koppla teori till praktik - utveckla yrkes SFI - utveckla vuxenutbildningen - utveckla valideringen

10 www.regionvarmland.se Definition av partnerskap: Ett aktivt ägarskap med en professionell styrning där man tar strategiska beslut i samspel mellan ägarna, sätter ramar, följer utvecklingen och implementerar resultat. Målet med partnerskap: Intressenter som genom att arbeta tillsammans uppnår ett bättre resultat än vad varje intressent kan klara på egen hand. Definition av parter inom partnerskap Kompetensplattformar: Arbetsgivare är kravställare, d v s äger företräde att definiera kompetenskraven. (Arbetsgivare är exempelvis: Branschorganisationer eller motsvarande som företräder arbetsgivare och enskilda större arbetsgivare.) Utbildare är ansvariga leverantörer av den utbildning som kravställarna definierar. (Utbildare är exempelvis: Högskolor, kommuner, arbetsgivare och övriga utbildningsanordnare.) Matchningsaktörer är leverantörer som underlättar för arbetsgivarna att komma i kontakt med individer med rätt kompetens. (Matchningsaktörer är exempelvis: Bemannings- och rekryteringsföretag, Arbetsförmedlingen.)

11 www.regionvarmland.se Uppdragsgivare och verkställande organ Region Värmland Styrgrupp Kompetens- plattformarna Partnerskap Service Partnerskap Teknik Partnerskap Bygg Partnerskap Utbildning Partnerskap Hälsa, vård & omsorg Operativ ledningsgrupp Operativ ledningsgrupp Operativ ledningsgrupp Operativ ledningsgrupp Operativ ledningsgrupp Utförare - Inom och utom ramen för partnerskapet Organisation och uppgifter för kompetensplattformarna

12 www.regionvarmland.se Fram till 2025 går 1,6 miljoner personer i pension vilket är 250 000 fler än under åren 1995 till 2010.

13 www.regionvarmland.se PSYKOLOGER50 % SPECIALLÄRARE47 % PRÄSTER46 % HÖGRE ÄMBETSMÄN OCH POLITIKER45 % VERKSAMHETSCHEFER INOM UTBILDNING41 % BIBLIOTEKSASSISTENTER41 % BEGRAVNINGSENTREPRENÖRER40 % DRIFTSMASKINISTER38 % CHEFER INOM BYGGVERKSAMHET37 % BOKFÖRINGS-, REDOVISNINGSASSISTENTER37 % TANDSKÖTERSKOR36 % STORHUSHÅLLSFÖRESTÅNDARE36 % KONTORSSEKRETERARE, DATAREGISTRERARE36 % SJUKSKÖTERSKOR MED SPECIALISTKOMPETENS35 % TANDLÄKARE35 % JURISTER35 % VERKSAMHETSCHEFER OFFENTLIG FÖRVALTNING35 % LANTMÄSTARE, SKOGSMÄSTARE35 % TULL, TAXERINGS-, SOCIALFÖRSÄKRINGSTJM.35 % ADMINISTRATÖRER INTRESSEORGANISATIONER34 % ADMINISTRATÖRER OFFENTLIG FÖRVALTNING33 % ÖVRIG KONTORSPERSONAL33 % PEDAGOGER MED SPECIALISTKOMPETENS33 % VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRER, VERKSCHEFER33 % REDOVISNINGSEKONOMER32 % PLATSFÖRMEDLARE OCH ARBETSVÄGLEDARE32 % Andel avgångar i procent av yrkeskåren 2010-2020 I dessa yrken pensioneras (65 år) flest i Värmland


Ladda ner ppt "Www.regionvarmland.se. Uppdrag från regeringen – etablera kompetensplattformar! Öka kunskapen och översikten inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet."

Liknande presentationer


Google-annonser