Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen Definition All samhällsstödd utbildning för vuxna vid sidan av högskolan dvs. bl.a. kommunernas vuxenutbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen Definition All samhällsstödd utbildning för vuxna vid sidan av högskolan dvs. bl.a. kommunernas vuxenutbildning."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen Definition All samhällsstödd utbildning för vuxna vid sidan av högskolan dvs. bl.a. kommunernas vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildningar

2 Utbildningsdepartementet Mål för området för vuxnas lärande enligt riksdagsbeslut 2001 Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning. sysselsättning samt en rättvis fördelning.

3 Utbildningsdepartementet Kommunernas vuxenutbildning •Målen återspeglas i regeringens skollagsförslag •Utgångspunkten är den enskildes behov och önskemål- kräver kommunala behovsanalyser •Huvudmännen ska utveckla en samverkan med verksamheter tillhörande andra politikområden – en infrastruktur för lärande

4 Utbildningsdepartementet Kommunernas vuxenutbildning •Samverkan bör t ex ske med Af, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, branscher etc. liksom mellan kommunala verksamheter •Utbildningen ska kännetecknas av ett valideringsperspektiv -> bl.a. högre effektivitet •Individuella vägledningen viktig för bl.a. optimalt resursutnyttjande och för att förmedla signaler om kompetensbehov i samhället •I den pågående yrkesvuxsatsningen är dessa utgångspunkter ett villkor för att kommunerna ska få pengar- men ska känneteckna all vuxenutbildning

5 Utbildningsdepartementet Yrkeshögskolan •Yrkeshögskolans utbildningar bygger på arbetslivets behov •Ska borga för kvalitet och efterfrågestyrd utbildning i arbetslivet •Ställer krav på föränderlighet i innehåll

6 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen •Berör flera politikområden och ingår ofta som en av många förutsättningar för måluppfyllelse i tillväxt-, närings-, social-, integration och arbetsmarknadspolitik. •Utgångspunkt för den regionala nivån t ex då det gäller politikens inriktning •De regionala kompetensplattformarna medverka till att förbättra den infrastruktur som stöder den vuxnes behov av utbildning och kompetensutveckling.

7 Utbildningsdepartementet Samverkan •För att satsningen inom exempelvis yrkesvux och yrkeshögskola ska uppfylla sitt syfte är en samverkan på såväl den regionala som nationella nivån av stor betydelse och även dem emellan. •Nödvändigt för att omsätta de behovsanalyser som kommunerna i regionerna gör avseende medborgarnas behov av kommunal vuxenutbildning samt de behovsanalyser som görs inom ramen för yrkeshögskolan då det gäller arbetslivets behov. •Skapar bättre förutsättningar för ett optimalt resursutnyttjande och minskar risken för konkurrens om målgrupper mellan olika politikområden samt för dubbelfinansiering.

8 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen Övriga reformer •Ny lagreglering av kommunernas vux (skollagen) •Kvalitetssatsningar i sfi •En ny lärarutbildning •Lärarlegitimation •En ny betygsskala •Möjlighet för utbildningsanordnare att få betygsrätt •En reformerad gymnasial vuxenutbildning med bl. a yrkesexamen för vuxna

9 Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen Politikövergripande insatser •Inrättande av regionala plattformar för arbetet med kompetensförsörjning – kommunerna måste visa en högre grad av aktivitet avseende sin vuxenutbildning •Uppdrag om myndighetssamverkan mellan berörda myndigheter inom området kompetensförsörjning – Yh myndigheten samordnar

10 Utbildningsdepartementet Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet – deltagande myndigheter  Beslut av regeringen den 25 mars 2010  Uppdrag pågår t.o.m. 2 maj 2012. •Gemensamt uppdrag till: Statens skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, samt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar. • Samråd med Högskoleverket och Vinnova i analysarbetet. • Myndigheten för yrkeshögskolan samordningsansvarig myndighet.

11 Utbildningsdepartementet Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet - Syftet •Stärka förutsättningarna för att privat och offentlig verksamhet får tillgång till efterfrågad kompetens och därmed stärka konkurrenskraften och bidra till hållbar nationell och regional tillväxt. •Bidra till att skapa bättre planeringsförutsättningar och resursutnyttjande avseende kompetensförsörjningsinsatser.

12 Utbildningsdepartementet Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet - Uppdraget Tre delar: Analys, dialog/information, hinder och utmaningar •Samordna analyser av kompetensförsörjningsbehovet, ta fram nationella analyser av hur framtida kompetensförsörjningsbehov kan komma att se ut. •Främja nationell samordning, dialog samt informations- och kunskapsförmedling mellan myndigheter med ansvar inom kompetensförsörjningsområdet. •Identifiera eventuella hinder och utmaningar för samverkan kring kompetensförsörjning utifrån befintliga regelverk, mål och syften.

13 Utbildningsdepartementet Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet – samverkan i övrigt •Andra relevanta aktörer såsom representanter för universitet och högskolor, arbetsmarknadens parter, företagarorganisationer, branschorganisationer och ideella föreningar m.fl. bör involveras. •Samverkan med den regionala nivån kan ske via de regionala kompetensplattformar för kompetensförsörjning och utbildningsplanering.

14 Utbildningsdepartementet BP 10: Beslutade och föreslagna medel inom yrkesvux och YH Miljoner kronor resp. antal årsplatser 2009 20102011 Yrkesvu x YHYrkesvu x YHYrkesvu x YH BP0920050400100600100 Prop. 08/09:97 398100494208145112 VÅP 0948 S:a årsplats er 5 6001 5008 3003 0008 8002 000 BP101 080146860294 S:a årsplats er 10 0001 50010 0003 000 Platser totalt 5 6001 50018 3004 50018 8005 000


Ladda ner ppt "Utbildningsdepartementet Vuxenutbildningen Definition All samhällsstödd utbildning för vuxna vid sidan av högskolan dvs. bl.a. kommunernas vuxenutbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser