Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomgång för användare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomgång för användare."— Presentationens avskrift:

1 Genomgång för användare.
Välkomna! Genomgång för användare. SIP i Meddix Öppenvård.

2 Samordnad Individuell Plan - SIP
Karin Sundström Kommunförbundet Norrbotten Åsa Engström Norrbottens Läns Landsting

3 Dagordning Samordnad individuell planering Inledning
SIP i Meddix öppenvård Checklista

4 Syfte, med dagen Du som deltar, ska känna dig uppdaterad
för att komma i gång med SIP i Meddix öppenvård.

5 Meddix SVP, ÖPT/ÖRV, ÖV Kommun Specialiserad vård
Slutenvård/Öppen vård Primärvård In- och utmeddelande akuten Försäkringskassan Sjukhus Utskrivningsklar patient med behov av samordnade insatser efter avslutat vårdtillfälle Ordinärt boende Person/patient med behov av samordnade insatser Skola Arbetsförmedling Samordnad plan vid utskrivning (enligt BAL) Samordnad individuell plan I öppen vård Närstående Samordnad plan enligt LPT/LRV (ÖPT/ÖRV)

6 Bakgrund Ändringar i HSL och SoL från 1 januari 2010 innebär att landstinget och kommunerna tillsammans ska upprätta en individuell plan –med helhetsperspektiv, om den behövs för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodosedda. (3f§ HSL, 2 kap 7§ SoL) 6

7 ….fortsättning Bakgrund
kort- och långsiktiga mål för insatserna vilka insatser som behövs vilka insatser respektive huvudman ska svara för vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen - samordningsansvarig hur uppföljning och utvärdering ska ske Ändringar i HSL och SOL 1/1-10 innebär att landsting och kommunerna tillsammans ska upprätta en individuell plan om denna behövs för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodosedda. I den samordnade individuella planen ska det framgå: 7

8 ICF Manual för Meddix öppenvård Aktivitet och delaktighet
Omgivningsfaktorer Lärande och att tillämpa kunskap Målinriktade sinnesupplevelser ex se, lyssna. Grundläggande lärande, ex att lära sig läsa, skriva, att förvärva färdigheter. Att tillämpa kunskap. Ex att läsa, skriva och fatta beslut. Allmänna uppgifter och krav Att genomföra dagliga rutiner. Hantera ansvar, stress och kriser. Kommunikation Ta emot budskap. Förmedla budskap. Genomföra ett samtal.. Förflyttning Att ändra och bibehålla kroppsställning Att bära och flytta föremål Att gå och röra sig Förflyttning med hjälpmedel Vårdprevention Fall Personlig vård Personlig ADL. Äta och dricka. Att sköta sin egen hälsa Hemliv Att skaffa förnödenheter för det dagliga livet Hushållsgöromål Att sköta hemmet Mellanmänskliga interaktioner och relationer Relationer. Socialt samspel. Viktiga livsområden Utbildning. Arbete. Ekonomi. Samhälls-gemenskap socialt och medborgerligt liv Samhällsgemenskap. Rekreation och fritid, Religion. Politiskt liv och medborgarskap Produkter och teknik Produkter och teknik för eget bruk i dagligt liv Allmänna och specialanpassade produkter. Läkemedelsgenomgång Personligt stöd och personliga relationer Närfamilj, vänner och kamrater personliga vårdgivare och – assistenter. Husdjur. Yrkesutövare inom hälso- och sjukvård samt andra yrkesutövare ex socialarbetare och lärare Attityder Observerbara konsekvenser av åsikter, trosföreställningar, seder och bruk. Service, tjänster och policies Bidragssystem. Vårdgivare Kommunal service. Ex Färdtjänst, trygghetslarm, korttidsvistelse. ICF Manual för Meddix öppenvård

9 Med aktivitet och delaktighet menas: Med omgivningsfaktorer menas:
Med Kroppsfunktioner menas: Kroppssystemens fysiologiska funktioner. Den funktion eller funktionsnedsättning som finns i kroppens alla delar, organ och system. Med aktivitet och delaktighet menas: Hur en person klarar att utföra en uppgift eller handling samt inlärning och kommunikation. Hur delaktig en person är i sin livssituation. Med omgivningsfaktorer menas: De utgörs av den fysiska, sociala och attityds mässiga omgivningen en person lever i. Alla former av hjälpmedel/utrustning i, på eller nära personen, läkemedel, boende, bostadsanpassning, familjesituation, vård och vårderfarenheter Kroppsfunktioner Kroppsfunktioner Psykiska funktioner Medvetande. Orienteringsfunktioner Intellekt. Psykosociala funktioner. Temperament /personlighets funktioner. Sömn. Uppmärksamhet. Minne. Tankefunktion. Psykomotorisk funktion. Emotionell funktion.. Perception Kroppsmedvetenhet Sinnesfunktioner och smärta Syn, hörsel, smak, lukt, beröring Smärta. Förnimmelse som tyder på tänkbar el faktisk skada i någon del av kroppen. Röst och talfunktioner Röst. Artikulering. Rytm i tal. Hjärt- kärlfunktioner, blodbildnings-, immunsystems- och andningsfunktioner Hjärt-, blodkärls-, och blodtrycksfunktioner. Blodbildning. Immunologi. Andningsfunktioner Tolerans för fysiskt arbete. Förnimmelse hjärta/kärl/andning.. Matsmältnings- och ämnesomsättnings funktioner och endokrina funktioner Funktioner vid intag av föda. Matsmältning. Avföring. Ämnesomsättning Viktuppehållande funktion. Förnimmelser i samband med matsmältnings. systemet. Vätske-/elektrolyt-balans. Värmereglerande funktioner Endokrina funktioner intolerans. Vårdprevention Undernäring Funktioner köns- och urinorganen Urinfunktioner. Funktioner i leder och skelett Ledrörlighet, ledstabilitet. Muskelfunktion Muskelkraft, muskeltonus och muskeluthållighet. Rörelsefunktion Motoriska reflexer, posturala reaktioner, kontroll av viljemässiga/ icke viljemässiga rörelser. Gångmönster Funktioner i huden och därmed relaterade strukturer Hudens skydds- och läkande funktioner. Förnimmelser i huden. Hår. Naglar. Vårdprevention Trycksår Med Kroppsfunktioner menas: Kroppssystemens fysiologiska funktioner. Den funktion eller funktionsnedsättning som finns i kroppens alla delar, organ och system. Med aktivitet och delaktighet menas: Hur en person klarar att utföra en uppgift eller handling samt inlärning och kommunikation. Hur delaktig en person är i sin livssituation. Med omgivningsfaktorer menas: De utgörs av den fysiska, sociala och attityds mässiga omgivningen en person lever i. Alla former av hjälpmedel/utrustning i, på eller nära personen, läkemedel, boende, bostadsanpassning, familjesituation, vård och vårderfarenheter

10 Process – SIP, i Meddix öppenvård
Enskild med olika behov av insatser Behov av samordning av insatser identifieras Den enskilde accepterar SIP? Personuppgifter Planeringsunderlag Kartläggning Kallelse Ansvarig Kommun som initialt blir Kontaktar Samordnings ansvarig eller Ansvarig Landsting Kallade är skyldiga att medverka SIP upprättas Behov Mål Insatser Ansvarig Uppföljning Utvärdering

11 Funktioner vid upprättande av SIP
Personuppgifter Planeringsunderlag – Samordningsansvarig Kartläggning Deltagare/möten Huvudmål Delmål – Insats, Ansvarig deltagare och Utförare Uppföljning Utvärdering 11

12 Adress till Meddix öppenvård:
https://www.meddix.se/mxov Fyll i ditt användarnamn och tillfällig lösen

13 Byt ditt tillfälliga lösenord under
rubriken ANVÄNDARE

14 Välj ”Ny person”

15 Hämta aktuell person – skriv in personnummer och tryck - Hämta person Obligatoriska uppgifter är stjärnmärkta Gå vidare: tryck fortsätt

16 3. Observera att din sparade person blir identifierad i ny ruta 1. Fyll i Landsting, kommun och vårdcentral - obligatoriskt 2. Spara!

17 Fyll i ansvariga inom landstinget
- ej obligatoriska fält Lägg eventuellt till Hälso- och sjukvårdspersonal, vid fler kända vårdaktörer

18 Fyll i ansvariga inom kommunen
- ej obligatoriska fält Lägg vid behov till annan yrkeskategori

19 Fyll i närstående - ej obligatoriska fält Lägg vid behov till Ny närstående

20 Välj rubriken PLANERING – Översikt på person

21 Välj - Lägg upp

22

23 Samordningsansvarigs uppgifter
Inför SIP Obligatorisk textruta Vid minderårig - Vårdnadshavare samtycker

24

25

26 Här väljer du först de som ska delta vid
planeringen samt …………….

27 Välj vårdgivare, osv

28 …tid och plats för mötet

29 Tillägg: Videokonferans

30

31

32 I Planeringsunderlaget skapas
SIP

33 SIP

34

35 Formulera delmål och lägg till insatser

36

37

38 Signera då du skrivit klart

39

40

41

42

43

44

45

46

47 CHECKLISTA SIP Deltagare Bevakar inkomna kallelser och meddelande.
Samordningsansvarig Kontaktar den enskilde och erbjuder en SIP Fyller i personuppgifter, etc i Meddix Öppenvård Gör en kartläggning av personens förmågor och hinder Kallar till möte I förekommande fall – byte av sam- ordningsansvarig Skapar SIP och skriver huvudmål Bevakar att övriga aktörer skriver och signerar planen. När alla har skrivit i planen, skickas planen till den enskilde. Bevakar att uppföljning sker. Skickar kallelse till uppföljning Avsluta SIP Deltagare Bevakar inkomna kallelser och meddelande. Skriver delmål och insatser i planen. Skriver namn och telefonnummer på utförare av insatsen/er. Signera varje delmål och insats. Utvärdera delmål och skickar meddelande till samordningsansvarig. Bevakar och deltar vid uppföljning av planen.

48 Aktivitetskarta – Upprättande av SIP
Person Den enskildes Personuppgifter fylls i Planerings- underlag med obligatoriska uppg. Kartläggning av den enskildes behov Möten/Deltagare Kallelse Deltagare, Tid och Plats Samordnings-ansvarig Avslutar SIP SIP Upprättas – Huvudmål formuleras Huvudmål bryts ner i Delmål Insatser till delmål väljs och beskrivs Ansvarig för Insatsen fyller i Utförare-rutan Planering Paus Uppföljning Utvärdering SIP Avslutas


Ladda ner ppt "Genomgång för användare."

Liknande presentationer


Google-annonser