Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbara offentliga upphandlingar av städtjänster Städbranschen Sverige branschdagar Jönköping 2014-05-21 Anna Lipkin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbara offentliga upphandlingar av städtjänster Städbranschen Sverige branschdagar Jönköping 2014-05-21 Anna Lipkin."— Presentationens avskrift:

1 Hållbara offentliga upphandlingar av städtjänster Städbranschen Sverige branschdagar Jönköping 2014-05-21 Anna Lipkin

2 Ett samlat upphandlingsstöd Upphandlingsstödsutredningen (SOU 2012:32) Upphandlingsutredningen (SOU 2013:12) Budgetpropositionen 2014 Mer värde för pengarna – den goda affären. Koncentrationen av resurser, kompetenshöjande insatser: - Regelverk och rättspraxis - Effektiv upphandling - Kontinuerlig uppföljning

3 Konkurrensverkets mål för det upphandlingsstödjande arbetet Stärka upphandlingens strategiska betydelse Underlätta för små och medelstora företag att delta i upphandling Förebygga korruption och jäv i offentlig upphandling Bidra till hållbar utveckling Uppmuntra innovationsfrämjande upphandling Främja frivillig förbättring av näringslivets och offentliga sektorns miljöarbete

4 Vår ambition ”Inköp som strategiskt verktyg – hur inköp tillför värde i organisationen och till samhälleliga mål.” Vägledning och stöd Konkreta ställningstaganden i juridiska ärenden Inköpsstrategiska metoder Förvalta och utveckla kriterier Uppföljning och fakta som stärker utveckling Kundsupport och utvecklad webbsida Seminarier och nätverk

5 Ett samlat upphandlingsstöd 2014 1 januariTillhandahålla metod- och kompetensstöd för innovationsupphandling (tidigare Vinnova). 1 marsUtveckla och förvalta ett upphandlingsstöd samt bidra till att hela inköpsprocessen kan genomföras elektroniskt och delta i standardiseringen av processen, liksom uppgiften att utveckla och sprida hjälpmedel och metoder (tidigare Kammarkollegiet). 1 juliFörvalta och utveckla system för en hållbar offentlig och i övrigt professionell upphandling vilket huvudsakligen innefattar upphandlingskriterier och uppgifter relaterade till dessa (tidigare Miljöstyrningsrådet).

6 Perspektiv och prioriteringar Perspektiv Affär/ekonomi Juridiken Organisation Behovet Ordning & reda Prioriterade områden - behovsstyrt Strategiska samverkanspartners Målgruppsanpassat Vem? Kompetens? Kanal?

7 Diskussion 1 Vilket stöd behöver ni från Konkurrensverkets upphandlingsstöd? Vilka verktyg anser ni saknas för upphandlande myndighet? Vilka verktyg anser ni saknas för er leverantörer?

8 Vårt första projekt – Städ Alla upphandlande myndigheter (i princip) upphandlar städtjänster Redan påbörjat innan upphandlingsstödet flyttades till Konkurrensverket – kraftigt försenat Stora utmaningar vad gäller osund konkurrens och sociala aspekter Ska fungera som pilot för Konkurrensverkets framtida process

9 Lagen om offentlig upphandling Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta. (LOU 1 kap.9a§)

10 Offentlig upphandling Alla upphandlingar måste genomföras i enlighet med de EU-rättsliga grundprinciperna: Likabehandling Icke-diskriminering Transparens Proportionalitet Ömsesidigt erkännande

11 Socially responsible public procurement - SRPP Europeiska kommissionen: Socialt ansvarsfull upphandling – en handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandlin g

12 Sysselsättningsmöjligheter Ungdomsarbetslöshet Jämn könsfördelning Anställning av långtidsarbetslösa och äldre Mångfaldsstrategier Anställning av personer med funktionsnedsättning

13 Främjande av sociala rättigheter och arbetstagares rättigheter Nationella lagar och kollektivavtal som följer EU: s lagstiftning Likabehandling av kvinnor och män Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Bekämpning av diskriminering (ålder, religion, funktionshinder, sexuell läggning mm)

14 Etiska krav i offentlig upphandling Vid produktion i tredje land Uppförandekod Uppföljningsportalen

15 CSR, städbranschen och offentlig upphandling Nya miljökriterier: Kemikaliehanteringen största miljöbelastning vilket innebär krav på System och rutiner (miljöledningssystem) Utbildning Kemikaliernas egenskaper Uppföljning www.msr.se

16 CSR, städbranschen och offentlig upphandling - företag Många aktörer anser att offentliga upphandlingar är särskilt förknippad med oseriös anbudsgivning såsom: Lagöverträdelser som ger konkurrensfördelar vid anbudsgivning Svartarbete, arbetsmiljöbrott och brott mot special- lagstiftning.  Onormalt låga anbud

17 CSR, städbranschen och offentlig upphandling – den anställdes villkor Kollektivavtalsliknande villkor (Genomförandeutredningen slutbetänkande 1 juli 2014) Anställa personer med särskilda svårigheter att komma in på arbetsmarknaden Arbetsmiljö/arbetsskador (inkl ensamarbete)

18 CSR, städbranschen och offentlig upphandling – utöver upphandlingsprocessen Stöd till uppföljning Se till att upphandlande myndighet utnyttjar de möjligheter de har att kontrollera anbudsgivarna. (10 kap 1-2 § LOU)

19 CSR, städbranschen och offentlig upphandling – möjliga krav Personalkostnader i förhållande till omsättning Innovationsupphandling? Funktionsupphandling? Upphandla rent kontor? Använda personalomsättning som nyckeltal (låg personalomsättning betyder bra arbetsgivare?)

20 CSR, städbranschen och offentlig upphandling – upphandlande myndigheter Säkerställa att kraven är formulerade så att de anbud som kommer in går att jämföra/utvärdera Säkerställa att det finns resurser för uppföljning

21 Diskussion 2 Är det något område när det gäller CSR som vi har missat i vägledningsarbetet? Finns det andra ”nya” krav som borde tas fram?

22 Syftena med de nya direktiven Förenkla och öka flexibiliteten. Öka möjligheterna för små- och medelstora företag att delta i offentlig upphandling. Mer fokus på social- och miljörelaterade aspekter.

23 Arbetsrättsliga villkor Ur nya (”klassiska”) direktivet artikel 18.2 Medlemstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ekonomiska aktörer vid fullgörande av offentliga kontrakt iakttar tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter som fastställs i unionsrätten, nationell rätt, kollektivavtal eller i internationella miljö-, social- och arbetsrättsliga bestämmelser som anges i bilaga X. (Internationella arbetsrättsliga bestämmelser i Bilaga X = ILO:s åtta kärnkonventioner)

24 Diskussion 3 Som ett stöd i ert arbete: Vilket ansvar har ni som leverantörer till offentlig sektor? Inom vilka områden ska ni fokusera ert CSR-engagemang?

25 Tack för er uppmärksamhet! Anna Lipkin Sakkunnig Enheten för upphandlingsstöd anna.lipkin@kkv.seanna.lipkin@kkv.se 08-700 16 32

26


Ladda ner ppt "Hållbara offentliga upphandlingar av städtjänster Städbranschen Sverige branschdagar Jönköping 2014-05-21 Anna Lipkin."

Liknande presentationer


Google-annonser