Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialt ansvarsfull offentlig upphandling – Social hänsyn vid upphandling Anders Kuylser Upphandlingschef anders.kuylser@botkyrka.se 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialt ansvarsfull offentlig upphandling – Social hänsyn vid upphandling Anders Kuylser Upphandlingschef anders.kuylser@botkyrka.se 1."— Presentationens avskrift:

1 Socialt ansvarsfull offentlig upphandling – Social hänsyn vid upphandling
Anders Kuylser Upphandlingschef 1

2 Upphandlingsformer och tröskelvärden
Vad styr? Upphandlingens förväntade värde. För tjänster, kategori av tjänst, vilket styr vilket kapitel och förfarande som ska tillämpas. Över tröskelvärdet ( över 1,9 mkr) Öppen upphandling Selektiv upphandling Förhandlad upphandling. Under tröskelvärdet ( under 1,9 mkr) Förenklad upphandling Urvalsupphandling Direktupphandling

3 Agenda Social ansvarsfull upphandling SKL kunskapsnätverk
Exempel från Botkyrka

4 Socialt ansvarsfull upphandling
Upphandlingsaktiviteter som tar hänsyn till en eller flera av följande punkter sysselsättningsmöjligheter, anständigt arbete, överensstämmelse med sociala rättigheter och arbetstagares rättigheter, social integration (inbegripet personer med funktionshinder), lika möjligheter, utformning som ger tillgänglighet åt alla, beaktande av hållbarhetskriterier, frågor om etisk handel bredare frivilligt iakttagande av företagens sociala ansvar (CSR),

5 När kan man ställa krav på sociala" hänsyn?
Relevant för den aktuella upphandlingen Naturligt koppling till det som ska upphandlas Kraven får inte vara utformade så att de lättare kan uppfyllas av vissa företag eller leverantörer

6 På vilka sätt kan man ta sociala hänsyn
Främjande av ”möjligheter till anställning” –att verka för sysselsättning bland ungdomar, – att verka för en jämn könsfördelning (t.ex. balans mellan arbete/privatliv och bekämpning av sektoriell och yrkesmässig segregering), – att verka för möjligheter till anställning för långtidsarbetslösa och äldre arbetstagare, – mångfaldsstrategier och möjligheter till arbetstillfällen för personer från missgynnade grupper (t.ex. migrerande arbetstagare, etniska minoriteter, religiösa minoriteter, lågutbildade arbetstagare o.s.v.), – att verka för möjligheter till anställning för personer med funktionshinder, till exempel via arbetsmiljöer som är tillgängliga och främjar integration

7 På vilka sätt kan man ställa sociala krav..
Särskilda kontraktsvillkor i upphandlingen - möjliga att följa upp. - att främja anställning av personer som har särskilda svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. - anbudsgivare ska i samband med kontraktets utförande anställa arbetslösa, särskilt långtidsarbetslösa, - anordna utbildning för arbetslösa eller ungdomar.

8 På vilka sätt kan man ta sociala hänsyn
Tekniska specifikationer tillgodose tillgängligheten för personer med funktions- nedsättning kräva särskild kompetents och erfarenhet av socialt arbete” för vissa uppdrag. Tilldelningskriterier ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, till exempel att bedöma kvaliteten hos en tjänst som riktar sig särskilt till en missgynnad samhällsgrupp.

9 Traineeplatser Botkyrka kommun beslutade i juni 2008 om nya riktlinjer vid kommunens upphandlingar. Riktlinjerna ska ge företag möjlighet att finna och forma personer för kommande rekryteringsbehov men också ge företag möjlighet till socialt engagemang och ansvarstagande. De ska även ge unga Botkyrkabor mellan år en möjlighet till praktisk utbildning ute i arbetslivet och förväntas också stimulera och motivera till fortsatta studier i framtiden.

10 Traineeanställningar
Målgrupp Insatsen riktar sig till ungdomar som inte studerar eller arbetar och står utanför den reguljära arbetsmarknaden samt förväntas ha stora svårigheter att få jobb Hindret kan vara att man är utrikes född, ej genomförd grundskola, saknar gymnasieutbildning, funktionshinder, trasslig social situation, etc.

11 Traineeplatser Lön/arbetsgivaransvar
Arbetsgivaren erbjuder ungdomen en traineeanställning under en tidsbegränsad period i sitt företag som en allmän visstidsanställning. Arbetsgivaren förhandlar med aktuellt fackförbund om lönenivå och gällande anställningsvillkor. Arbetsgivaren ansvarar även för att utse handledare på arbetsplatsen. Botkyrka kommun har förhandlat fram ett kollektivavtal med Kommunal, för traineeanställningar inom kommunens eget verksamhetsområde

12 Traineeplatser Stöd- och kontaktperson under traineeanställning
Varje arbetsgivare som anställer en trainee får, genom Paraplyprojektet, en kontaktperson som kommer att ha ett nära samarbete med arbetsplatsen och ungdomen under hela traineeanställningen. Denna kontaktperson kommer att ha kontinuerlig uppföljning av hur det går för ungdomen. Stödet kommer att utformas individuellt utifrån ungdomens och arbetsplatsens behov

13 Bilaga i upphandling Villkor för att främja sysselsättningen m.m. (sociala hänsyn) Leverantören är skyldig att acceptera och iaktta att det för uppdragets utförande fordras att sysselsättningen främjas för, av kommunen särskilt anvisade personer mellan 16 och 24 år, vilka är boende inom Botkyrka kommun. Samma avtalsvillkor ska gälla för eventuella underentreprenörer. Kommunen förbinder sig att stödja aktuella leverantörer med råd och stöd enligt gällande ”program för traineeanställningar”. På begäran skall leverantören inom tio (10) arbetsdagar lämna erforderliga uppgifter och handlingar för att skyldigheterna enligt ovan skall kunna kontrolleras. Skulle leverantören brista i fullgörandet av detta åtagande äger kommunen rätt att omedelbart och utan ekonomiska förpliktelser häva detta upphandlingskontrakt.

14 Hur gick det.. Sedan 2009 har kommunen utnyttjat möjligheten i 9 upphandlingar som innebär att vi idag disponerar 8 platser för målgruppen. Reglerat i avtal med leverantören. Två ungdomar har fått anställning, och en till kommer troligen att få det under våren 2014. Grönområdesskötsel , renhållning, vinterväghållning, klotter- sanering

15 Erfarenheter Minimal kostnadspåverkan av anbuden.
Få frågor i samband med upphandling och anbudsräkning Merkostnad för kommunen när inte platsen är tillsatt ? Svårt att hitta rätt ungdomar, Projektet (2012) intervjuat 25 st, 17 bedömdts aktuella för uppdraget, 8 påbörjat traineeplats. Internt inom kommunen 22 intervjuade, 10 bedömdes aktuella för trainee inom kommunen, 7 påbörjade traineeplats, samma frekvens av avhopp. Avhopp på grund av t ex personliga skäl, domar, flytt, annat jobb, arbetsgivaren sa nej m.m.

16 Erfarenheter Upptäckt av brister hos leverantören avseende andra krav, ex personalutrymmen Begränsade områden där villkoret är tillämpningsbart Tydlighet vid kontraktsskrivning och samordningsmöten med leverantören Svårt med acceptans i vår egen verksamhet

17 - Det kändes både segt och roligt att jobba
- Det kändes både segt och roligt att jobba. För min personliga utveckling så var det bra att sluta sitta hemma bara. Det kändes otroligt skönt att få ett riktigt jobb som var seriöst, hade haft ett struligt jobb innan. Nu efteråt när jag tittar på mitt konto känner jag mig stolt över de pengar jag tjänat ihop på helt egen hand. Den 27:e – löningsdag närmade sig varje månad så var man ”en i gänget”.

18 Strategi för socialt ansvarsfull upphandling
Sätta upp mål för en socialt ansvarsfull offentlig upphandling Se till att det finns politiskt engagemang och ledarskap för frågan. Mät risker och prioritera organisatoriska utgiftskategorier för att förbättra de sociala resultaten. Öka medvetenheten om och engagera viktiga intressenter. Genomföra piloter Våga utmana och prova

19 Strategi för socialt ansvarsfull upphandling
Fastställa kontraktsföremålet, kontraktsföremål är den vara, tjänst eller entreprenad som den upphandlande enheten vill anskaffa. Förbättra tillgången till upphandlingsmöjligheter

20 Resulterade i en förändrad policy
Kommunen ska tillämpa sociala villkor om upphandlingens art medger det. En avtalsbestämmelse avseende insatser för unga 16 – 24 år som riskerar socialt utanförskap, tillämpas vid entreprenad- och tjänste­ upphandlingar. Kommunen ska också i upphandlingar, där det är möjligt, använda sociala villkor i upphandling för att främja insatser för personer från missgynnade grupper, långtidsarbetslösa och äldre arbetslösa/arbetstagare. Sociala villkor kan också användas som främjar en jämn könsmässig och/eller etnisk sammansättning, program för social integration och främja den sociala ekonomins utveckling.

21 Hur kommer vi att göra framöver ?
Upphandlingsstrategier Diskussion med verksamheten Fastställa kontraktsföremålet Beslut om att tillämpa sociala klausuler Involvera förvaltningschefer – strategiska beslut

22 SKLs nybildade kunskaps nätverk för frågor kring social hänsyn vid upphandling
Avsiktsförklaring framtagen för beslut. Representanter från Stockholms Stad, Göteborg, Malmö, Botkyrka, Örebro, SKL, Helsingborg Erfarenhetsutbyte Göteborg maj.

23 SYFTE Att på ett nationellt plan utbyta kunskaper och erfarenheter som kan bidra till att öka lärandet och påskynda implementeringen hos nätverkets deltagare Utgöra en kunskapsbank och ha aktiv omvärldsbevakning Skapa ett forum för erfarenhetsutbyte Skapa ökat nationellt intresse och underlätta för samtliga som idag bedriver arbete med social hänsyn i offentlig upphandling Fånga upp systemfel och problem samt ge förslag på hur hantera dessa Gemensamt sprida kunskap till företag och näringsliv Samverka för att påskynda utvecklingen


Ladda ner ppt "Socialt ansvarsfull offentlig upphandling – Social hänsyn vid upphandling Anders Kuylser Upphandlingschef anders.kuylser@botkyrka.se 1."

Liknande presentationer


Google-annonser