Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rapport från studiebesök Åsa Olsson, Sune Hemmingsson, Lisa Ask

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rapport från studiebesök Åsa Olsson, Sune Hemmingsson, Lisa Ask"— Presentationens avskrift:

1 Rapport från studiebesök Åsa Olsson, Sune Hemmingsson, Lisa Ask
IPS Stockholms stad Rapport från studiebesök Åsa Olsson, Sune Hemmingsson, Lisa Ask

2 IPS 8 principer Lämplighet baseras på individens vilja till arbete
Klientens egna preferenser, intressen och val är viktiga och styr processen Konsultation och vägledning i ekonomi och försörjning erbjuds till alla Vanligt lönearbete är målet IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet Sökande efter arbete inleds snabbt Jobbcoachen bygger relationer med företag och arbetsplatser Individanpassat stöd utan tidsbegränsning

3 Fysiskt funktionshinder – rullstol, ramp, hörapparat mm.
Psykiskt funktionshinder – sammanhållet stöd – IPS mm.

4 Stockholmsprojektet 30 kommuner i landet jobbar med varianter av IPS
IPS i Stockholmsstad är ett projekt med statliga anslag. Syfte: att utvärdera metoden Kommunen äger projektet men samverkande parter är landsting, FK och AF

5 Stockholms projektet 5 ”arbetsspecialister” personer med bakgrund som socionom och fritidspedagoger och med 7,5 Hp IPS alt kortkurs 2+ 2 dagar Deltagare till programmet rekryterades vid tre öppna informationsmöten Nu samarbetar ”arbetsspecialisterna” med var sin psykiatrisk mottagning för vidare rekrytering

6 Stockholmsprojektet Ca 100 personer deltar i programmet
Ett material för de verksamheter som erbjuder sysselsättning har arbetats fram Kort utbildning till personal att jobba med ”beredskap till arbete” har genomförts

7 FN: konvention 2009 konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning; Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på samma villkor som andra personer Staten ska medverka för att målgruppen kan delta i arbetslivet på jämlika villkor Kvotering eller incitament till arbetsgivare

8 Det blir problematiskt om inte alla huvudmän deltar.
Våra slutsatser Det blir problematiskt om inte alla huvudmän deltar.

9 AF roll och ansvar Arbetsförmedlingen har ett samlat ansvar för frågorna inom arbetsmarknadspolitik och ska vara samlande, stödjande och pådrivande Särskilt uppdrag för unga med funktionsnedsättning Har fem olika former av stöd till anställning – lönebidrag, trygghetsanställning, utvecklingsanställning, OSA, Samhall och stöd till personligt biträde, SIUS, arbetshjälpmedel, praktisk arbetslivsorientering SKL Funktionsnedsättning och arbete

10 Försäkringskassan Försäkringskassan har ett samordningsansvar dels på strukturell nivå dels på individnivå av rehabiliteringen Ska se till att rehab aktörerna (Arbetsförmedlingen, Hälso o Sjukvården, Kommunerna och Arbetsgivarna) samverkar i syfte att uppnå effektiv användning av tillgängliga resurser Försäkringskassan utreder, bedömer och beslutar om rätten till ersättning till individen, sjukpenning, rehabiliteringsersättning, aktivitetsersättning från 19 till 30 års ålder, sjukersättning från 30 års ålder Beviljar bidrag till anpassning av en arbetsplats eller ett individuellt arbetshjälpmedel

11 Kommunens ansvar ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällsliv. Har ett särskilt ansvar för människor med psykiska funktionshinder Några insatser: För viss LSS insatser, ekonomiskt bistånd, boendestöd, bostad med särskild service, dagverksamhet, träffpunkter, arbetslivsinriktad rehabilitering

12 Landstingets ansvar – medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdom eller skada. Erbjuda habilitering och rehabilitering samt hjälpmedel Den specialiserade psykiatrin : Utreda, diagnostisera, behandla, vårda och rehabilitera patienter med psykiska störningar - öppna och slutna vårdformer. Upprätthålla akutverksamhet för målgruppen. Myndighetsutövning i form av tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångs­vård och Lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård . Vara konsult till vårdgrannar såsom primärvård, övrig sjukvård, kommun och andra myndigheter i enskilda ärenden. Ha ett kunskapsansvar för området psykiska störningar/psykisk ohälsa och vara ett resurscentrum för psykiatrisk specialistkunskap Handleda kommunens personal i specifika patientärenden.

13 Så här kan psykiatrin och kommunen delta
Erbjuds VoS/CM Resursgrupp utses Arbetsspecialist/coacher deltar i resursgruppen Regelbundna träffar i resursgruppen

14 Men vart ska arbetschoacherna ha sin organisatoriska tillhörighet?

15 Förslag till pilotprojekt
Kommun och AF utbildar varsin arbetsspecialist Arbetsspecialisterna arbetar 100% var Arbetar utifrån AF lokaler? IPS programmet integreras i Vård och stödsamordningsarbetet. VoS/CM – Resursgrupp – arbetsspecialist Talat Åsa Olsson Samarbete Falun, Borlänge AF Gemensam utbildning 7,5 hp på högskolan?


Ladda ner ppt "Rapport från studiebesök Åsa Olsson, Sune Hemmingsson, Lisa Ask"

Liknande presentationer


Google-annonser