Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

eHälsa samt möjliggöra delaktighet i vården för invånaren

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "eHälsa samt möjliggöra delaktighet i vården för invånaren"— Presentationens avskrift:

1 eHälsa samt möjliggöra delaktighet i vården för invånaren
Samlingsnamn för insatser, verktyg och processer i socialtjänst och vård som syftar till att rätt person skall ha rätt information vid rätt tillfälle samt möjliggöra delaktighet i vården för invånaren med hjälp av digital teknik. Skapa förutsättningar för effektiv och kvalitetssäker vård och omsorg.

2 eHälsa i kommunerna Ett utvecklingsprojekt initierat av socialdepartementet och SKL Utgår från: Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Överenskommelsen ”Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten” (Socialdepartementet / SKL)

3 eHälsa i kommunerna Syftet med projektet
påskynda och underlätta utvecklingen av eHälsa inom socialtjänsten skapa konkret nytta för invånare, personal och beslutsfattare ge invånare tillgång till lättillgänglig och kvalitetssäkrad information möjliggöra delaktighet och självbestämmande i vård och omsorg för invånaren. ge vård och omsorgspersonal tillgång till välfungerande och samverkande elektroniska beslutsstöd som säkerställer kvalitet och säkerhet skapa ökade möjligheter för forskning och utveckling

4 eHälsa i kommunerna Regionförbundet projektägare Stimulansbidrag
Kräver medfinansiering från kommunerna Uttalade målområden eTjänster Säker roll och behörighets identifikation NPÖ Mobilitet Digitala larm

5 eTjänster Elektroniskt förmedlad tjänst som sker i
dialog mellan invånare och handläggare samt ger användaren fler och enklare möjligheter till kontakt och hjälp Nationellt mål. Öka användningen av e-tjänster inom socialtjänsten för att stödja och underlätta för den enskilde samt för att effektivisera verksamheten Handlingsplan Örebro län Mål 2013: God kännedom om de e-tjänster som nyttjas samt möjliggöra nya e-tjänster Mål 2015: Nya e-tjänster har införts och användningen följs

6 Säker roll- och behörighetsidentifikation
Etjänstekortet kan bland annat användas till säker inloggning i olika IT-system, som e-legitimation för både personliga och företagsspecifika ändamål och för inpasseringskontroll Nationellt mål. Andelen av berörd personal inom socialtjänsten som har tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation ska öka. Handlingsplan Örebro län Mål 2013: Målet för 2013 är uppnått. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och biståndshandläggare har etjänstekort (SITHS-kort) Mål 2015: Öka antal personalgrupper med e-tjänstekort, tex personal inom individ och familjeomsorg, skolhälsovård

7 NPÖ Nationell Patientöversikt, NPÖ, är ett verktyg där behörig vårdpersonal kan ta del av vårdinformation om en patient som registreras hos olika vårdgivare. Nationellt mål. Användningen av NPÖ, Nationell Patient Översikt, skall öka . Behörig personal skall kunna ta del av och tillgängliggöra information I NPÖ Handlingsplan Örebro län Mål 2013: All legitimerad personal har möjlighet att använda NPÖ Målet uppfyllt september 2013 Mål 2015: Öka användandet. Pappersflödet är minimerat. Framtida support och förvaltning är tryggad.

8 Mobilitet skapa förutsättningar och ge möjligheter för medarbetare att kunna ta del av information och kunna dokumentera i verksamhetssystemet på plats hos brukaren/patienten. Nationellt mål. Berörd personal ska kunna dokumentera och komma åt information mobilt Handlingsplan Örebro län Mål 2013: Möjligheten till mobil dokumentation är utredd Mål 2015: Mobil dokumentation och informationsåtkomst är införd i pilotkommun/-kommuner

9 Digitala trygghetslarm
Dagens trygghetslarm bygger på analog teknik och under det närmaste året måste samtliga trygghetslarm ersättas med ny, digital, teknik. Orsaken att det brådskar är att Telia har meddelat att deras analoga fasta nät kommer att släckas ner senast 2015. Nationellt mål. Säkerställa att de trygghetslarmen som kommunen erbjuder övergår från analog till digitala teknik Handlingsplan Örebro län Mål 2013: Inventering av antalet digitala larm samt tekniska lösningar. Några av länets kommuner har helt övergått till digitala trygghetslarm. Andra håller på. Mål 2015: Införandeplan för digitala larm finns i alla kommuner.

10 eHälsa i kommunerna Nytt målområde 2014 Öka andelen kommuner som beslutat om mål och handlingsplan för att etablera och finansiera ett koncept för ”Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik” Konceptet inkluderar t.ex. digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer i hemmet, ett mobilt arbetssätt och övriga eTjänster

11 Nyheter och stöd från SKL
SKL driver ett antal strategiska projekt / pilotstudier Nationellt kunskapsstöd, riktlinjer, vägledningar, kunskapsöversikter Nationell informationsstruktur och fackspråk för socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård Nationellt sammanhållen infrastruktur för informations-hantering inom socialtjänst och hälso-och sjukvård Mål: olika IT-system ska fungera tillsammans

12 Nyheter och stöd från SKL forts.
Ställa krav och upphandla lösningar och nationella tjänster, för ex säkerhet, kommunikation (video), informationsutbyte Enhetlig och strukturerad dokumentation inom socialtjänsten - Utbildning till lokala processledare för ÄBiC - Stödmaterial och vägledning för ÄBiC - Forts. utv. för äldreomsorg, kommunal hälso-och sjukvård - Utveckla klassifikation av socialtjänstens insatser Webb-utbildning, eHälsa, välfärdsteknologi i socialtjänsten

13 Regionalt program för eHälsa inom Örebro län
Mål Att länets kommuner och landstinget (ÖLL) arbetar gemensamt med realiseringen av delar i den nationella eHälso strategin Ingående parter 2010 – 2013 (projektet slutfördes juni 2013) Beslutad av Landstingsstyrelsen samt länets 12 respektive kommunstyrelse Sammanhållande part inom länet är Regionförbundet i Örebro Nytt förslag till program arbetas fram för perioden UL

14 eHälsa i kommunerna Förstudie
” Gemensam styrning och systemförvaltning av eHälsa” Ge ett bra beslutsunderlag för vägval av samarbetsnivå för eHälsa inom regionen Meddix Öppenvård Gemensamt projekt för alla kommuner i samarbete med ÖLL Införande av IT-stöd till Samordnad individuell plan (SIP)

15 Meddix Öppenvård Projektet ansvarar för införandet av IT-stödet Meddix Öppenvård, dock ej tillämpningen av lagstiftningen. Effektmål och nyttoanalys öka antalet samordnad individuell plan (SIP) inom länet ökad patientsäkerhet, kvalitet och kontinuitet för den enskilde via effektiv samverkan med berörda parter i planeringsprocessen från dokumentation i pappersform till IT-stöd uttalade ansvarsområden för deltagare i planeringen standardiserad dokumentation av alla arbetsinsatser IT stödet ska underlätta kommunikationen mellan huvudmän och verksamheter.

16 Meddix Öppenvård Projektägare: Projektkoordinator: Projektledare:
Marie Gustafsson, Regionförbundet Ulrika Landström, Örebro läns landsting Projektkoordinator: Solveig Sundh regional eHälsosamordnare Projektledare: Kerstin Thored Inger Lehman


Ladda ner ppt "eHälsa samt möjliggöra delaktighet i vården för invånaren"

Liknande presentationer


Google-annonser