Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behovet av nationell satsning på IT-stöd Barns behov i centrum (BBIC)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behovet av nationell satsning på IT-stöd Barns behov i centrum (BBIC)"— Presentationens avskrift:

1 Behovet av nationell satsning på IT-stöd Barns behov i centrum (BBIC)
Kjerstin Bergman Avd vård och omsorg Nationell samordnare BoU-satsningen

2 Systematisk uppföljning – en del av evidensbaserad praktik
I överenskommelsen om EBP ingår en satsning på regionala utvecklingsledare för den sociala barn- och ungdomsvårdeden ”BoU-satsningen”. Systematisk uppföljning är ett prioriterat område i BoU-satsningen. Syftet med systematisk uppföljning är att kvalitetssäkra verksamheten och skapa underlag för förbättringsarbete. I detta ingår bland annat att stödja kommunernas förutsättningar att använda BBIC-statistik. (BBIC används av nära nog alla kommuner)

3

4 SKL:s kartläggningar av IT-problem med BBIC
2011/ nationell kartläggning om systematisk uppföljning inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård: sällan resultat utan mest kostnader som redovisas. Vår pilotundersökningar av IT-stödet i 35 kommuner: omöjligt att ta ut statistik ur BBIC. 2012/ nationell kartläggning av IT-stödet för BBIC (dokumentation och statistikuttag). Vår 2014 – förstudie av IT-konsult. SoS har inte ställt tydliga krav på BBIC, överlåtit åt kommunerna att upphandla IT-stöd som inte vet vilka krav de ska ställa. Ansvarsfrågrona måste utredas, en gemensam förvaltningsorganisation SoS och SKL 2011/2012- nationell kartläggning i form av en enkätundersökning. Titel: ”Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård” – återfinns på SKL:s webbplats under barn-och-unga/regionalt utvecklingsarbete/rapporter och skrifter. Resultatet är att mest budget och vårdkostnader redovisas, vissa statistikuppgifter om antal barn i placering etc. Ytterst få kommuner redovisade resultat av insatserna eller barnens/föräldrarnas uppfattning om insatserna. Det framkom från kartläggningen att uppgifter som finns i BBIC inte tas tillvara bla beroende på bristande registrering i BBIC-formulären, men även beroende på IT-problem och att kommunerna måste bli bättre beställare och bättre på att formulera krav på IT-leverantörerna. 2012/ den kartläggning som alla förhoppningsvis har alla läst inför IT-workshopsen! Återfinns på SKL:s webbplats under barn-och-unga/regionalt utvecklingsarbete/rapporter och skrifter.

5 Övergripande resultat från nationell kartläggning om BBIC-IT 2012/2013
Nära nog alla kommuner har stora problem med själva BBIC-dokumentationen men även problem med att hämta ut den statistik som skulle kunna hämtas ut ur BBIC. Kommunernas IT-stöd är generellt så bristfälliga att handläggningen av barnavårdsärenden blir både ineffektiv och rättsosäker. Definition av processtöd: Processtöd är den struktur och de tekniska funktioner i IT-baserade system som stöder, styr, kontrolerar och underlättar handläggning och dokumentation av de olika delarna i ett barnvårdsärende (och hantering av sådan information som inkommer till socialtjänsten och som kan leda till ett barnavårdsärende). I processtöd ingår funktioner som stöder uttag av statistik i individuella ärenden, däremot inte statistikuttag på aggregerad nivå.

6 IT-workshops

7 Syfte med lokala IT-workshop
Med utgångspunkt i den nationella kartläggningen om BBIC-IT 2012/2013: Identifiera och få en samlad bild av olika problem på lokal och nationell nivå av IT-stödet för BBIC. En del av det fortsatta arbetet på både lokal och nationell nivå Stärka kompetensen för att kunna påverka och ställa krav på framtida IT-stöd Problemen med IT-stödet för BBIC är komplexa och behöver flera lösningar där vissa ligger på kommunal nivå, medan andra på nationell nivå. Kommunen kan ha problem som handlar om handhavandeproblem dvs. att funktionerna finns i IT-stödet, men att handläggare inte känner till dem eller vet hur de fungerar och därmed kan det krävas mer utbildning i IT-stödet för BBIC eller så är systemet för krångligt och Socialstyrelsen kan behöva ge tydligare instruktioner till IT-leverantörerna när det kommer nya formulär. Andra problem handlar om att dataparken är gammal och behöver uppdateras, eller att systemförvaltaren behöver mer tid till att utveckla IT-stödet, eller att avtalen med IT-leverantören behöver gås igenom (hur tydlig beställning har man gjort? och har man fått det man efterfrågat?). Dessa problem är mer eller mindre kommunens egna och därför är förslaget att genomföra kommunvisa fördjupade inventeringar. Ett allvarligt problem med IT-stödet är att vissa funktioner och anpassningsmöjligheter saknas eller inte fungerar tillfredsställande. Först behöver det emellertid uteslutas om det handlar om handhavandeproblem eller annat.

8 Nuläge 2014: Lokala IT-workshop fortsätter
2014 (t.o.m. 31 jan 2015) regeringsuppdrag Socialstyrelsen om att vidareutveckla BBIC för systematisk uppföljning av verksamheten (verksamhetsuppföljning) – i samråd med SKL 2014: SKL (VO och CeSam) och SoS ( + NMT) och tar fram en nationell kravspecifikation för IT-stödet - informationsspecifikation, - kontroller, - funktionsbeskrivning, - informationssäkerhet BBIC-IT workshops kan pågå under hela 2014 men målsättningen är minst en workshop i en kommun per län före sommaren 2014. Förstudien på SKL handlar om att utreda om det fortsatta arbetet på nationell nivå ska vara att ta fram en nationell kravspecifikation eller om det är något annat som behövs för att förbättra/lösa IT-problemen. Arbetet på Socialstyrelsen handlar om att ta fram variabler för systematisk uppföljning dvs. mätbara mått samt att revidera BBIC-formulären. SKL och Socialstyrelsens ska samarbeta kring detta!

9 Förslag nationell satsning på BBIC-IT 2015
Skrivelse till socialdepartementet med följande: Utvärdera kravspecifikationen i förhållande till nuvarande systemstöd och undersöka olika alt. lösningar Designa och utveckla ett IT-stöd som ger effektiv och rättssäker dokumentation Hitta en lämplig förvaltningsmodell för BBIC Driva på möjligheten att hämta in personnummerbaserad statistik på nationell nivå


Ladda ner ppt "Behovet av nationell satsning på IT-stöd Barns behov i centrum (BBIC)"

Liknande presentationer


Google-annonser