Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn och utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn och utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete"— Presentationens avskrift:

1 Barn och utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete
BUSK Barn och utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete Kristianstad

2 XXXX Förskola Uppdaterad

3 Vad har vi sett? Helhetsanalysen

4 Var är vi nu?

5 Framgångsfaktorer

6 Strategi

7

8 Steinbergs Mikro – och Makronivå

9 Vision/Grundidé

10 Analysstöd Årshjul Strategi Helhets-analys Uppföljning
Kvalitetsarbete: Förskolan Business Objects Ansökan om stöd Analysstöd Årshjul Strategi Förskolechefens ansvar Skollag Särskilt stöd Modersmål Likabehandlings-plan och Plan/åtgärder mot kränkande behandling Utvecklings- samtal Klagomål/överklagande Normer och värden Utveckling och lärande Förskola och hem Barns inflytande Uppföljning, utvärdering och utveckling Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshem Helhets-analys Uppföljning

11 Olika analysfrågor Se fördjupande frågor på följande bilder 
Jämförelser: Vilka skillnader och likheter finns när man jämför: över tid, pojkar och flickor, situationer, olika klasser, olika åldrar? Tolkningar: Vilka tyngdpunkter visar sig i underlagen? Till exempel äldre elever säger sig ha mer (eller mindre) inflytande än yngre eller vissa former av inflytande verkar förekomma mer än andra. Dilemman som framkommer, till exempel att elever har vissa möjligheter till inflytande men inte utnyttjar dem. Varför? Eller att pedagogerna anser att de ger möjligheter, men eleverna säger eller visar att de inte får några möjligheter. Förklaringar: Hur samspelar det aktuella inflytandet med förutsättningarna (pedagogers kompetens, inställning, tidsfaktorn, elevers kunskaper om vad inflytande är och så vidare) och resultaten (till exempel lärandet i de olika situationerna)? Finns det exempel på hur kunskapsutveckling och progression i lärandet kan stödjas av en högre grad av Håkansson Se fördjupande frågor på följande bilder 

12 Analys av resultat – en arbetsgång (utveckling och lärande/normer och värden – barns inflytande)
Vilka är de dokumenterade resultaten? Vilka skillnader finns mellan i) barngrupper/åldrar, ii) avdelningar, iii) etnicitet, iv) pojkar/flickor? Varför har dessa skillnader uppstått? Varför är det stora respektive små skillnader? Vilka resultat är goda respektive mindre goda? Argument? Välj ut något/några resultat! Fortsätt med analysen! Vilka intressen och behov har barnen haft? Hur har vi arbetat med det? Hur har vi organiserat miljön och den pedagogiska verksamheten utifrån det? Vilket inflytande i den pedagogiska verksamheten har barnen haft (Lpfö 2.3)?

13 Analys av resultat – en arbetsgång (Resultat – socialt klimat – stöd )
I vad mån har barnen varit resurser för varandra i att röra sig mot strävansmålen? Hur har de tränats i det? Vad i den sociala miljön främjar utvecklingen mot målen? Finns det något som försvårar? Vad har gjorts för att motverka det? Vad kan göras mera? Hur har barnen fått förutsättningar att kunna utvecklas mot strävansmålen? Hur har dessa förutsättningar organiserats? Hur har dessa förutsättningar bidragit till barnens utveckling mot strävansmålen? Vad kan göras annorlunda?

14 Analys av resultat i relation till inflytande – klimat – stöd
Vilka slutsatser kan dras av analysen? Var finns utvecklingsbehoven inom ovanstående områden? Vilka insatser behövs och vilka effekter förväntar vi oss?

15 Strategi för utvecklingsområden
1.Bakgrund/Syfte/Nuläges- beskrivning (kopplas till resultat- och analysdelen i helhetsanalysen) 8.Hinder och utmaningar 7.Framgångsfaktorer 2.Mål (utgångspunkten är de nationella målen) Strategi för utvecklingsområden Strategi 6.Uppföljning/ utvärdering 3.Innehåll - process 5.Tidsplan 4.Organisation

16 2.1.1 Utvärderingsmetod (a-c)
Hur har ni fått fram ert/era resultat? Redogör för hur datainsamlingen är gjord, gärna motiv för den använda metoden samt hur resultaten sammanställts och bearbetats. 2.2 Analys och bedömning av måluppfyllelse I analysen fokuseras innehållet på varför resultatet ser ut som det gör. Jämför, tolka och förklara resultatet med tidigare arbetsmetoder, barngrupp, flickor/pojkar, ekonomiska förutsättningar, pedagogisk miljö osv. Kan vi i resultatet se att vi erbjudit en verksamhet kopplad till de prioriterade utvecklingsområdena? Hur har ert arbete och era egna insatser tillsammans med förutsättningarna påverkat resultatet? På vilket sätt integreras Lpfö:s tre huvudrubriker (a,b,c) i vardagsarbetet? Med detta menas att se samband utifrån såväl planerad som spontan verksamhet. Vilka förklaringar finns till att måluppfyllelsen är god eller mindre god? På vilket sätt används tillgängliga resurser? Finns det kompetensbrister eller mycket bra kompetens som bidragit till resultat? Vilka samband kan man se mellan det uppnådda resultatet och arbetslagets kompetens? Kan du koppla analysen till aktuell forskning? 2.3 Identifierade utvecklingsbehov utifrån analysen eller eventuellt annan uppföljning. Vilka utvecklingsområden ska ni prioritera? Lång sikt? Kort sikt? Gör en strategi enligt föreslagen modell eller liknande. Helhetsanalys Förskolans namn……………………………………………… 2.1 Resultat Redovisa resultat som verksamheten har uppnått inom de prioriterade utvecklingsområdena som är knutna till de nationella målen (skollag, läroplan och förordning). Vilka effekter kan upptäckas i verksamheten utifrån vad som erbjudits? Vad kan vi se för respons och resultat hos barngruppen? Utgångspunkten är enligt områden nedan, var för sig (a,b,c): Normer och värden - Vilka mål har ni utgått ifrån? Konkretiseringar? Ge exempel på hur barnens lärande i gruppen rör sig mot målen kopplat till ovanstående. Beskriv hur barnen uppträder i olika situationer. Lyckade kontra mindre lyckade resultat. Utveckling och lärande - Vilka mål har ni utgått ifrån? Konkretiseringar? Barns inflytande -Vilka mål har ni utgått ifrån? Konkretiseringar? Obs! Om ni har andra prioriterade utvecklingsområden såsom riktlinjerna i läroplanen eller områden från skollagen gör efter samma princip som ovan!

17 Utvecklingsområden Normer och värden Underlag Åtgärder Uppföljning

18 Utvecklingsområden Åtgärder Utveckling och lärande Underlag
Uppföljning

19 Utvecklingsområden Barns inflytande Underlag Åtgärder Uppföljning

20 Riktlinjer Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshem Åtgärder

21 Riktlinjer Förskola och hem Åtgärder

22 Riktlinjer Uppföljning, utvärdering och utveckling Åtgärder

23 Förskolechefens ansvar
Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att • systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten, • det systematiska kvalitetsarbetet genomförs under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal samt för att erbjuda barnens vårdnadshavare möjlighet till deltagande i kvalitetsarbetet, • förskolans arbetsformer utvecklas så att barnens aktiva inflytande gynnas, • förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande, • verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver, • upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland barn och anställda, • formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om förskolans mål och sätt att arbeta, • samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet och att samverkan kommer till stånd för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete, och • personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. Åtgärder

24 Åtgärder Skollag s. Genomförande Område Steg Hur? När? Ansvarig
s. Genomförande Uppföljning Utvärdering/Analys Åtgärder

25 Åtgärder kopplade till mål

26 Exempel på underlag Normer och värden Revision Inspektion
Observationer Enkät till vårdnadshavare Barnintervjuer Pedagogiska diskussioner Revision Inspektion

27 Exempel på underlag Utveckling och lärande B L V Revision Inspektion
Enkät till vårdnadshavare Utveckling och lärande Planeringar och dokumentation Observationer Pedagogiska diskussioner samtal L B V Revision Inspektion

28 Exempel på underlag L B V Barns inflytande Revision Inspektion
Enkät till vårdnadshavare Barns inflytande Planeringar och dokumentation Observationer Samtal L B V Olika forum: Samling etc. Revision Inspektion

29 Årshjul lokalt Vad? Vad? Vad? Vad? December Januari November Vad? Vad?
Februari Oktober Mars Vad? Vad? September April Augusti Vad? Maj Vad? Juli Juni Vad? Vad?

30 Januari Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa? Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån? Resultat: Analys: Åtgärder för förbättring:

31 Februari Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa? Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån? Resultat: Analys: Åtgärder för förbättring:

32 Mars Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa? Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån? Resultat: Analys: Åtgärder för förbättring:

33 April Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa? Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån? Resultat: Analys: Åtgärder för förbättring:

34 Maj Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa? Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån? Resultat: Analys: Åtgärder för förbättring:

35 Juni Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa? Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån? Resultat: Analys: Åtgärder för förbättring:

36 Juli Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa? Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån? Resultat: Analys: Åtgärder för förbättring:

37 Augusti Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa? Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån? Resultat: Analys: Åtgärder för förbättring:

38 September Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa? Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån? Resultat: Analys: Åtgärder för förbättring:

39 Oktober Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa? Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån? Resultat: Analys: Åtgärder för förbättring:

40 November Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa? Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån? Resultat: Analys: Åtgärder för förbättring:

41 December Underlag: Vad har vi att utgå ifrån?
Verksamhet/grupp: Vilken verksamhet kommer vi att belysa? Koppling till styrdokument: Vilka mål har vi utgått ifrån? Resultat: Analys: Åtgärder för förbättring:

42 Uppföljning – Vad har vi kommit fram till?
Konkretiserade mål Resultat Analys Åtgärder

43 Uppföljning – Vad har vi kommit fram till?
Konkretiserade mål Resultat Analys Åtgärder

44 Uppföljning – Vad har vi kommit fram till?
Konkretiserade mål Resultat Analys Åtgärder


Ladda ner ppt "Barn och utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser