Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Biverkningar och interaktioner av antibiotika hos äldre zEwa Rekman informationsapotekare AO Vård Tjänsteutveckling Apoteket AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Biverkningar och interaktioner av antibiotika hos äldre zEwa Rekman informationsapotekare AO Vård Tjänsteutveckling Apoteket AB."— Presentationens avskrift:

1 1 Biverkningar och interaktioner av antibiotika hos äldre zEwa Rekman informationsapotekare AO Vård Tjänsteutveckling Apoteket AB

2 2 Vad händer när vi blir äldre ? zÖkad känslighet för läkemedel zPolyfarmaci vanligt zFörändrad farmakokinetik zFörändrad njurfunktion

3 3 Njurfunktion 305070 Ålder, år 50 100 0 Funktionsgrad, %

4 4 Antibiotika som utsöndras via njurarna zHuvudsakligen via njurarna (>70 %) penicilliner cefalosporiner levofloxacin (Tavanic) z Blandad utsöndring (30-70 % via njurarna) ciprofloxacin (Ciproxin) norfloxacin ( Lexinor) trimetoprim-sulfa nitrofurantoin(Furadantin) tetracykliner

5 5 Praktiska åtgärder zBeräkna kreatininclearance Män Cl krea (ml/min) = 1,23 x (140-ålder)x vikt i kg S-kreatinin i mikromol/L Kvinnor Cl krea (ml/min) = 1,04 x (140-ålder)x vikt i kg S-kreatinin i mikromol/L zDosjusteringar vid nedsatt njurfunktion

6 6 Vanligaste biverkningarna generellt av antibiotika zMag-tarm biverkningar - Clostridium difficile ( PPI riskfaktor ?) zHud biverkningar

7 7 Var uppmärksam på risken för konfusion zExempel på Symtom Störd uppmärksamhet Minskad koncentrations- förmåga Osammanhängande tankeverksamhet Hallucinationer Vandringstendens Sömnstörningar Nedsatt minnes funktion zExempel på Riskfaktorer Akut sjukdom tex. UVI/ÖLI Sjukhusinläggning Postoperativt Hög ålder Antikolinerga läkemedel Polyfarmaci

8 8 Biverkningar av kinoloner zCNS - Neurologiska: Förvirring, hallucinationer, yrsel, trötthet, kramper zHud: Fotosensibilisering zMuskuloskeletala: Tendiniter och senrupturer

9 Från Biverkningsregistret sammanställt av Ellen Vinge9

10 10

11 11 Biverkningar av flukloxacillin (Heracillin) zObservera leverpåverkan Läkartidningen 1999 okt 20;96(42):4535-6

12 Från Biverkningsregistret. Sammanställt av Ellen Vinge12

13 13 Biverkningar av trimetoprim(-sulfa) zFörhöjd biverkningsfrekvens hos äldre - njurfunktion - behandlingstid zVid nedsatt njurfunktion ackumuleras sulfametoxazols metaboliter - njurskador (kristalluri, interstitiell nefrit) zBenmärgsskador

14 Från Biverkningsregistret. Sammanställt av Ellen Vinge14

15 Från Biverkningsregistret. Sammanställt av Ellen Vinge15

16 16 Biverkningar av Nitrofurantoin zSällsynt med biverkningar (1 %) vid korta behandlingstider zVid nedsatt njurfunktion - sänk dosen zLungbiverkningar - akuta överkänslighetsreaktioner. Ofta reversibla - kroniska (10 - 20 ggr mer sällsynt än akuta)

17 Från Biverkningsregistret. Sammanställd av Ellen Vinge17

18 18 Interaktioner - komplexbildning zKomplexbildning med 2- och 3 - värda joner tex. Mg, Ca, Fe - Tetracykliner - Kinoloner zHur hantera ? Om möjligt undvika behandling under antibiotikakur annars minst 3 timmars mellanrum mellan intagen.

19 19 Interaktioner - vid metabolisering via levern zErytromycin, klaritromycin - hämmare av CYP 3A4 Interagerar med ett flertal lm. bl.a : - Teldanex (terfenadin) Förlängt QT-intervall. Skall ej kombineras ! - Waran. - Imovane (zopiklon) - Tegretol (karbamazepin) - Movina (johannesört) - Zocord (simvastatin)

20 20 Interaktioner - vid metabolisering via levern zCiprofloxacin, norfloxacin hämmar metabolismen av bl.a: - Teofyllin (Theo-dur), ökad risk för kramper. - Diazepam (Stesolid) - Koffein - Waran

21 21 Interaktioner - vid metabolisering via levern zTrimetoprim + sulfa hämmar metabolismen av: - Fenytoin (Epanutin, Fenantoin) - Sulfonureider tex. Daonil, Mindiab

22 22 Läkemedelsgenomgångar

23 23


Ladda ner ppt "1 Biverkningar och interaktioner av antibiotika hos äldre zEwa Rekman informationsapotekare AO Vård Tjänsteutveckling Apoteket AB."

Liknande presentationer


Google-annonser