Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelsbehandling vid schizofreni – behandlingsrekommendation Från Läkemedelsverkets expertmöte 24–25 januari 2013 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelsbehandling vid schizofreni – behandlingsrekommendation Från Läkemedelsverkets expertmöte 24–25 januari 2013 1."— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelsbehandling vid schizofreni – behandlingsrekommendation Från Läkemedelsverkets expertmöte 24–25 januari 2013 1

2 Schizofreni •Incidens: 15/100 000 per år •Prevalens: 4,5/1000 invånare •Livstidsrisk för insjuknande: 0,7 % Sjukdomsmanifestationer Positiva symtom: t.ex. hallucinationer, vanföreställningar Negativa symtom: t.ex. apati, viljestörning 2

3 Läkemedelsbehandling •Läkemedel kombineras med psykosociala insatser och omvårdnad •Delat beslutsfattande viktigt •Livslång behandling behövs •Orsaker till behandlingsavbrott: biverkningar, otillräcklig effekt, bristande sjukdomsinsikt •Plasmakoncentrationsbestämning (TDM) vägledande för att undvika dosberoende biverkningar •Evaluering av behandlingseffekt och biverkningar behövs 3

4 Antipsykotika Första generationens antipsykotika: FGA •Hög affinitet till D2-receptorn •Dosberoende risk för extrapyramidala symtom Andra generationens antipsykotika: SGA •Verksamma även på andra receptorsystem •Annat biverkningsspektrum: större risk för viktuppgång, sedering men mindre EPS 4

5 Val av läkemedel Akutbehandling •Vid uttalade positiva symtom kan biverkningar inte alltid undvikas, t.ex. sedering och kognitiv påverkan •FGA, vid behov tillägg av sedativa/anxiolytika Underhållsbehandling •SGA •Aripiprazol, risperidon eller olanzapin förstahandsval vid nydebuterad sjukdom 5

6 Val av beredningsform •Peroral behandling i första hand •Depotberedningar i andra hand •Doseringsintervall viktigt när depotberedning ges Depotbehandlingens - fördelar - nackdelar 6

7 Praktiska rekommendationer för vuxna I •Sätt in antipsykotika utan onödigt dröjsmål vid nydebuterad schizofreni eller återinsjuknande •Tänk på delat beslutsfattande •Kombinera läkemedel med psykosociala insatser •Välj läkemedel utifrån patientens symtom och biverkningsmönster •Utvärdera effekt, biverkningar och samsjuklighet •Välj i första hand SGA vid underhållsbehandling 7

8 Praktiska rekommendationer för vuxna II •Aripiprazol, olanzapin eller risperidon är förstahandsval vid nydebuterad schizofreni •Tänk på interaktionsrisken för vissa läkemedel •FGA kan användas som akutbehandling vid stark oro eller aggressivitet •Klozapin övervägs först efter minst två misslyckade behandlingsförsök med andra läkemedel, inklusive SGA •Om två antipsykotika kombineras bör de ha olika verkningssätt och biverkningsprofil 8

9 Praktiska rekommendationer för vuxna III •Tänk på att vissa SGA ofta ger viktökning, metabolt syndrom och diabetes •Alla patienter ska regelbundet monitoreras metabolt (vikt, BMI, midjeomfång, blodtryck, fasteblodsocker, blodfetter) •Vid schizoaffektiv sjukdom kan SGA kombineras med stämningsstabiliserare, t.ex. litium, valproat, lamotrigin 9

10 Långsiktiga biverkningar I •EPS: Framför allt av FGA, och hos äldre (akatisi, akut dystoni) •Viktuppgång: klozapin, olanzapin, risperidon, quetiapin •Prolaktinstegring: paliperidon, risperidon •Ortostatism: ziprazidon 10

11 Långsiktiga biverkningar II •Benmärgsdepression: klozapin •Sedation: zuklopentixol, quetiapin 11

12 Byte av antipsykotiskt läkemedel •Viktigt undvika utsättningsbesvär och att upprätthålla en antipsykotisk läkemedelsnivå i plasma Utsättningsbesvär •Tardiv dyskinesi: haloperidol, perfenazin •Influensaliknande besvär: klozapin, olanzapin •Insomningssvårigheter: klozapin, olanzapin, quetiapin •Insomnia: vid snabb övergång från risperidon till aripiprazol 12

13 Akuta biverkningar •Ortostatism: paliperidon, quetiapin, risperidon (vid snabb dosökning) •Akut dystoni: haloperidol, perfenazin, zuklopentixol •Kognitiva biverkningar vid antikolinerg känslighet: klozapin, olanzapin •Agranulocytos, kardiomyopati, perikardit: klozapin •QT-förlängning: quetiapin, ziprazidon •Somnolens: quetiapin 13

14 Interaktioner Farmakodynamiska •Oönskat förstärkt eller motverkande effekt, t.ex. kombination av flera CNS-läkemedel •Dopaminerga läkemedel motverkar dopamin D2-antagonister •Bensodiazepiner och besläktade läkemedel ökar risken för kraftig sedering i kombination med antipsykotika •Kombination av klozapin eller quetiapin med bensodiazepiner kan i sällsynta fall leda till andningsdepression •Vissa antidepressiva, t.ex. venlafaxin, är också sederande 14

15 Interaktioner Farmakokinetiska •Insättande av p-piller ökar konc. av klozapin och olanzapin •Långsam/snabb metaboliserare av CYP2D6 får ökad/minskad konc. av perfenazin, zuklopentixol och aripiprazol •Fluoxetin, paroxetin och bupropion ökar konc. av aripiprazol perfenazin och zuklopentixol •Ciprofloxacin och fluvoxamin ökar konc. av olanzapin och klozapin •Erytromycin, klaritromycin ökar konc. av aripiprazol, quetiapin och haloperidol •Diltiazem, verapamil och grapefrukt ökar konc. av quetiapin •Rökstopp ökar konc. av klozapin och olanzapin 15

16 Nedsatt lever- och njurfunktion •Somatisk basutredning bör göras inför insättande av läkemedel •Nedsatt leverfunktion: vägledning för dosreduktion hämtas från produktresumén Koncentrationsbestämning i plasma kan vara till hjälp (perfenazin) men inte för läkemedel med hög proteinbindning (aripiprazol, ziprasidon, zuklopentixol) •Nedsatt njurfunktion: leder till ökad koncentration av läkemedel som elimineras genom njurarna (t ex olanzapin, paliperidon) 16

17 •Kardiovaskulär sjukdom •Metabolt syndrom •Diabetes •Epilepsi •Cancer •KOL •Drogmissbruk •Suicidalitet Behandlingsval med hänsyn till samtidig annan sjukdom 17

18 Behandling av barn och ungdomar •Vid symtom före och i anslutning till puberteten: överväg i första hand andra diagnoser •Risken för schizofreni ökar successivt under tonåren •Ge i första hand SGA: aripiprazol, paliperidon, risperidon, quetiapin Biverkningsprofilen bör vägleda i val av preparat •Noggrann monitorering av effekt och biverkningar behövs 18

19 Behandling under graviditet och amning •Individuell nytta/riskvärdering •Pågående behandling ska inte sättas ut eller bytas till annat läkemedel på grund av risk för återinsjuknande •Mät koncentration i plasma hos fertila kvinnor före ev. graviditet att kunna dosjustera under graviditeten •Nyttan med amning bör vägas mot riskerna •Barnet bör efter förlossning monitoreras avseende biverkningar 19

20 Behandling av äldre •SGA är förstahandsval vid behandling av äldre med tidig eller sen sjukdomsdebut •Byt ej till SGA på grund av ålder om patienten har en tillfredställande behandling med FGA •Gör förnyad värdering och läkemedelsgenomgång •Äldre brukar behöva lägre läkemedelsdoser 20


Ladda ner ppt "Läkemedelsbehandling vid schizofreni – behandlingsrekommendation Från Läkemedelsverkets expertmöte 24–25 januari 2013 1."

Liknande presentationer


Google-annonser