Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Neuropsykiatrisk funktionshinder  Handlar om beteendeavvikelser som kan relateras till hjärnfunktionen  beteendeavvikelserna börjar tidigt, ofta medfödda,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Neuropsykiatrisk funktionshinder  Handlar om beteendeavvikelser som kan relateras till hjärnfunktionen  beteendeavvikelserna börjar tidigt, ofta medfödda,"— Presentationens avskrift:

1 Neuropsykiatrisk funktionshinder  Handlar om beteendeavvikelser som kan relateras till hjärnfunktionen  beteendeavvikelserna börjar tidigt, ofta medfödda, långvariga och konstanta.  Personer med NPF har vanligtvis ojämn begåvningsprofil  Har ofta lägre funktionsnivå än det förväntas utifrån begåvningsnivån

2  Vanligt med perceptuella och motoriska avvikelser  Ärftlighet  De diagnoser som vanligen räknas till neuropsykiatriska funktionshinder är, ADHD, Autismspektrumstörning, Tourettes syndrom.

3 samsjuklighet  Det är vanligt att personer med NPF hinder har andra diagnoser som OCD, dyslexi, ångest, depression...

4 Epidemiologi  Flera studier bekräftar att ADHD förekommer hos 5-7 % av befolkningen.

5 ADHD 1- uppmärksamhetsstörning. 2- hyperaktivitet. 3- impulskontroll störning.

6 1- Ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolan eller i yrkeslivet. 2- Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten över tid. 3- Verkar sällan lyssna på direkt tilltal. 4- Följer sällan instruktioner. 5- Har ofta svårt att planera, organisera, igångsätta, fullfölja och avsluta sina uppgifter (nedsatt exekutiva funktioner)

7 6- klarar bättre av lustfyllda aktiviteter, eller aktiviteter med hög tempo och/eller kontinuerlig feedback. 7- Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra monotona, icke stimulerande uppgifter, eller uppgifter som kräver mental uthållighet. 8- Tappar ofta/ eller förlägger viktiga saker, som nycklar, mobil, plånbok … ( nedsatt arbetsminne)

8 9- Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli. Får kaos upplevelse när han/hon utsetts för mycket stimulus. Svårt att avskärma sig eller reglera inflöde av sinnesintryck. 10- Har ofta svårt att vara stilla med händer och fötter, eller har inre känsla av rastlöshet och oro. 11- Lämnar ofta sin plats i situationer där man förväntas sitta kvar en längre stund, svårt att sitta kvar vid matbordet efter att ha ätit klart.

9 12- Har ofta svårt att leka eller att utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla. 13- Verkar ofta vara på språng eller gå på ”högvarv”. Hos vuxna kan det handla om inre rastlöshet eller oförmåga att slappna av. 14- Pratar ofta överdrivet mycket.

10 15- Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt. 16- har ofta svårt att vänta på sin tur, otålig. 17- Avbryter eller inkräktar ofta på andra. 18- det är ofta stor diskrepans mellan begåvningsnivån och funktionsnivån. 19 - svårt att organisera tiden, har dålig tidsuppfattning, ofta tids optimist

11 behandling  Läkemedelsbehandling.  Psykoedukativt.  Pedagogiskt.  Arbetsterapeutiskt.

12 Läkemedelsbehandling  Centralstimulantia, metylfenidat, dextroamfetmin…  Dopamin- och noradrenalin återupptagshämmare, atomoxefin, bupropion…

13

14 Effekter  Ökad uppmärksamhet och impulskontroll.  Förbättrad planerings- och inlärningsförmåga.  Minskad rastlöshet, aggressivitet och stresskänslighet

15 Biverkningar  Aptitförlust, magont, illamående.  Huvudvärk, yrsel. insomningssvårigheter, känslomässig labilitet.  Nedstämdhet, ökad ångest.  Rastlöshet, aggressivitet, förvirring, irritabilitet, ryckningar (tics).  Blodtrycksstegring, hjärtklappning,

16 Psykoedukativt  Diagnosutbildning för att öka kunskap och medvetenhet om funktionshindret.  Utbildningen ska riktas till funktionshindrade och dess sociala närverket.

17 Pedagogiskt  Lära sig nya strategier för att övervinna svårigheterna.  Hitta nya förhållningssätt genom ökad medvetenhet och kunskap om funktionshindret.

18 Arbetsterapeutiskt  Hitta praktiska lösningar på vissa svårigheter.  kognitiva hjälpmedel.


Ladda ner ppt "Neuropsykiatrisk funktionshinder  Handlar om beteendeavvikelser som kan relateras till hjärnfunktionen  beteendeavvikelserna börjar tidigt, ofta medfödda,"

Liknande presentationer


Google-annonser