Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Neuropsykiatrisk funktionshinder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Neuropsykiatrisk funktionshinder"— Presentationens avskrift:

1 Neuropsykiatrisk funktionshinder
Handlar om beteendeavvikelser som kan relateras till hjärnfunktionen beteendeavvikelserna börjar tidigt, ofta medfödda, långvariga och konstanta. Personer med NPF har vanligtvis ojämn begåvningsprofil Har ofta lägre funktionsnivå än det förväntas utifrån begåvningsnivån

2 Vanligt med perceptuella och motoriska avvikelser
Ärftlighet De diagnoser som vanligen räknas till neuropsykiatriska funktionshinder är, ADHD, Autismspektrumstörning, Tourettes syndrom.

3 samsjuklighet Det är vanligt att personer med NPF hinder har andra diagnoser som OCD, dyslexi, ångest, depression...

4 Epidemiologi Flera studier bekräftar att ADHD förekommer hos 5-7 % av befolkningen.

5 ADHD 1- uppmärksamhetsstörning. 2- hyperaktivitet. 3- impulskontroll störning.

6 1- Ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i
skolan eller i yrkeslivet. 2- Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten över tid. 3- Verkar sällan lyssna på direkt tilltal. 4- Följer sällan instruktioner. 5- Har ofta svårt att planera, organisera, igångsätta, fullfölja och avsluta sina uppgifter (nedsatt exekutiva funktioner)

7 6- klarar bättre av lustfyllda aktiviteter, eller aktiviteter med hög tempo och/eller kontinuerlig feedback. 7- Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra monotona, icke stimulerande uppgifter, eller uppgifter som kräver mental uthållighet. 8- Tappar ofta/ eller förlägger viktiga saker, som nycklar, mobil, plånbok … ( nedsatt arbetsminne)

8 han/hon utsetts för mycket stimulus. Svårt att avskärma sig
9- Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli. Får kaos upplevelse när han/hon utsetts för mycket stimulus. Svårt att avskärma sig eller reglera inflöde av sinnesintryck. 10- Har ofta svårt att vara stilla med händer och fötter, eller har inre känsla av rastlöshet och oro. 11- Lämnar ofta sin plats i situationer där man förväntas sitta kvar en längre stund, svårt att sitta kvar vid matbordet efter att ha ätit klart.

9 12- Har ofta svårt att leka eller att utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla.
13- Verkar ofta vara på språng eller gå på ”högvarv”. Hos vuxna kan det handla om inre rastlöshet eller oförmåga att slappna av. 14- Pratar ofta överdrivet mycket.

10 15- Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt.
16- har ofta svårt att vänta på sin tur, otålig. 17- Avbryter eller inkräktar ofta på andra. 18- det är ofta stor diskrepans mellan begåvningsnivån och funktionsnivån. 19 - svårt att organisera tiden, har dålig tidsuppfattning, ofta tids optimist

11 behandling Läkemedelsbehandling. Psykoedukativt. Pedagogiskt.
Arbetsterapeutiskt.

12 Läkemedelsbehandling
Centralstimulantia, metylfenidat, dextroamfetmin… Dopamin- och noradrenalin återupptagshämmare, atomoxefin, bupropion…

13

14 Effekter Ökad uppmärksamhet och impulskontroll.
Förbättrad planerings- och inlärningsförmåga. Minskad rastlöshet, aggressivitet och stresskänslighet

15 Biverkningar Aptitförlust, magont, illamående.
Huvudvärk, yrsel. insomningssvårigheter, känslomässig labilitet. Nedstämdhet, ökad ångest. Rastlöshet, aggressivitet, förvirring, irritabilitet, ryckningar (tics). Blodtrycksstegring, hjärtklappning,

16 Psykoedukativt Diagnosutbildning för att öka kunskap och medvetenhet om funktionshindret. Utbildningen ska riktas till funktionshindrade och dess sociala närverket.

17 Pedagogiskt Lära sig nya strategier för att övervinna svårigheterna.
Hitta nya förhållningssätt genom ökad medvetenhet och kunskap om funktionshindret.

18 Arbetsterapeutiskt Hitta praktiska lösningar på vissa svårigheter.
kognitiva hjälpmedel.


Ladda ner ppt "Neuropsykiatrisk funktionshinder"

Liknande presentationer


Google-annonser