Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Exemplet ADHD Gunvor Larsson Abbad Fil.Dr . Handikappvetenskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Exemplet ADHD Gunvor Larsson Abbad Fil.Dr . Handikappvetenskap"— Presentationens avskrift:

1 Exemplet ADHD Gunvor Larsson Abbad Fil.Dr . Handikappvetenskap
Leg. Psykolog Busschaufför Körsångare

2 Att observera och minnas!
ADHD, vid sidan av andra neuropsykiatriska diagnoser, är en symtomdiagnos Det finns inga test, blodprov eller liknande som kan säga att en person har ADHD Diagnoser är alltid en hypotes som är tänkt att hjälpa kliniker i sin behandling Fundera noga kring vad som är normalt och vad som är avvikande – vem definierar?

3 Kärnsymptom vid AHDH Kärnsymptom vid ADHD är uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och överaktivitet. Dessa kan förekomma var för sig eller i kombinationer. Det finns tre olika undergrupper av ADHD: En kombination av problem med uppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet Huvudsakligen uppmärksamhetsproblem Huvudsakligen problem med överaktivitet och impulsivitet

4 Diagnoskriterierna i DSM-IV-TR för uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (AD/HD)
A. Antingen (1) eller (2): (1) minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån:

5 Ouppmärksamhet är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra aktiviteter har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår instruktionerna) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t.ex. skolarbete eller läxor) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli är ofta glömsk i det dagliga livet

6 Diagnoskriterierna i DSM-IV-TR för uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (AD/HD)
(2) minst sex av följande symtom på hyperaktivitet-impulsivitet har förelegat i minst sex månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån:

7 Hyperaktivitet har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen (hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” pratar ofta överdrivet mycket

8 Impulsivitet (g) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt (h) har ofta svårt att vänta på sin tur (i) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar)

9 B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet förelåg före sju års ålder. C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet). D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i arbete eller studier. E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i utvecklingen, schizofreni eller annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre med någon annan psykisk störning (t.ex. förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt syndrom eller personlighetsstörning).

10 Kod i DSM alt ICD baseras på form av störning
Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, i kombination Båda kriterierna A1 och A2 har varit uppfyllda under de senaste sex månaderna. DSM-kod: ICD-kod: F90.0 Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, huvudsakligen bristande uppmärksamhet Kriterium A1 har varit uppfyllt under de senaste sex månaderna, men inte kriterium A2. DSM-kod: ICD-kod: F98.8 Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, huvudsakligen hyperaktivitet-impulsivitet Kriterium A2 har varit uppfyllt under de senaste sex månaderna, men inte kriterium A1. DSM-kod: ICD-kod: F90

11 ADD Långtifrån alla människor med ADHD är överaktiva. En del har snarare lägre aktivitetsnivå än normalt. För att karakterisera den grupp som har uppmärksamhetsproblem men som inte är överaktiva/impulsiva används därför ibland termen ADD (Attention Deficit Disorder) eller AD(H)D. ADHD-Center

12 DAMP Om man förutom sin ADHD, har stora motoriska svårigheter och ibland även perceptuella svårigheter kan man få diagnosen DAMP, Deficits in Attention, Motor control and Perception. Problemen kan på sikt bli allvarligare än om man enbart har ADHD. Därför anser flera forskare att det finns särskilda skäl att uppmärksamma barn med denna kombination av svårigheter. ADHD-center

13 Hur vanligt är ADHD? Svårt att avgöra beroende på mätmetod och vilka kriterier Antas att ca 3-5% av skolbarn uppfyller kriterierna 1-2% av befolkningen i vuxen ålder antas uppfylla kriterierna

14 Behandling Pedagogiska och psykosociala insatser Medicinering
Essensiella fettsyror som Omega 3

15 Exempel på kognitiva svårigheter vid ADHD
Exekutiv dysfunktion Central koherens? Arbetsminne

16 Neuropsykologisk utveckling (exemplifierat med nepsy)
Uppmärksamhet och exekutiva funktioner (till exempel inhibering, planeringsförmåga, flexibilitet i tänkandet, fokuserad och bibehållen uppmärksamhet) Språkliga funktioner (till exempel benämning och semantiska funktioner, receptivt språk, verbalt flöde och verbal produktion) Sensomotoriska funktioner (till exempel finmotorik, visuomotorisk precision, taktil perception) Visuo-spatiala funktioner (till exempel förmåga att bedöma position och riktning samt konstruktion av 2- och 3-dimensionella modeller) Minnes- och inlärningsfunktioner (till exempel minne för ord, meningar och ansikten, omedelbar och fördröjd återgivning och minne för namn)

17 Minnesträning Användning av dator och spel för att träna arbetsminne
Ex Robomemo (Torkel Klingberg på KI) Ex Minneslek (Erik Truedsson, kognitiva kompaniet)

18 Robomemo

19 Beskrivning av Robomemo
RoboMemo är ett interaktivt träningsprogram som i kombination med personlig coachning per telefon förbättrar arbetsminnet. Träningsprogrammet riktar sig till barn med ADHD eller allvarliga koncentrationssvårigheter från 8 år. Metoden bygger på en systematisk träning av hjärnans arbetsminne. Träningen består av olika datorstödda övningar. Forskningen har visat att det krävs en träningsperiod om fem veckor för att uppnå rätt resultat. (från Attentions hemsida)

20 Minneslek Minneslek Junior är ett program som syftar till att träna upp arbetsminnet och koncentrationsförmågan hos barn. Minneslek Junior är främst riktat till barn i åldrarna 5 till 11 år. Svårighetsgraden på övningarna anpassas automatiskt efter barnets förmåga. Minneslek innehåller auditiva anvisningar och är på före läs- och skrivkunnighetsnivån. Programmet innehåller ett varierande belöningssystem för att motivera och stimulera barnet under träningen. Programmet är upplagt för att omfatta en vald träningsperiod på 3 till 5 veckor. (från minneslek.se)


Ladda ner ppt "Exemplet ADHD Gunvor Larsson Abbad Fil.Dr . Handikappvetenskap"

Liknande presentationer


Google-annonser