Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diagnos- ADHD, Asperger och Borderline

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diagnos- ADHD, Asperger och Borderline"— Presentationens avskrift:

1 Diagnos- ADHD, Asperger och Borderline

2 Det som avviker, och därmed är onormalt, måste inte
nödvändigtvis vara sämre. (Hans Asperger 1938)

3 ADHD ADHD är en funktionsnedsättning som innebär att man har problem med uppmärksamheten, är överaktiv och impulsiv.

4 Uppmärksamhetsstörning
Personer med ADHD kan ha svårt att lyssna till vad andra säger, uppfatta instruktioner i flera led och att komma ihåg. De störs även lätt av det som pågår runt omkring dem.

5 Överaktivitet Den som har ADHD har ofta svårt för att sitta still längre stunder. Överaktiviteten brukar minska med åldern. Som vuxen har man lärt sig sitta still men behöver kanske ändra sittställning ofta, vicka på fötterna eller fingra på något. Många vuxna känner sig rastlösa och otåliga när de inte får tillräckligt med stimulans. Samtidigt kan personer med ADHD ha svårt att klara vardaglig stress och flera arbetsuppgifter på en gång.

6 Impusitivitet Personer med ADHD kan handla snabbt utan att tänka efter, kan ha svårt att behärska sig och klara motgångar. Känsloläget pendlar snabbt upp och ned

7 Vanliga problem sammankopplade med ADHD
Motoriska problem och svårigheter att ta in och tolka sinnesintryck Inlärningsproblem Svårigheter med samspelet med andramänniskor, vilket lätt leder till att man hamnar i konflikt Låg självkänsla Ångest och depression Sömnsvårigheter Svårt med tidsuppfattning, vilket lätt leder till att man har svårt komma i tid till möten

8 Tips för att underlätta inlärningen för personer med adhd
Var konkret Se till att det finns en klar återkommande struktur i vardagen Avgränsade, tydliga arbetsuppgifter Kortfattade och entydiga instruktioner Ge feedback ofta, främst i form av uppmuntran och beröm av positivt beteende Mycket personligt stöd

9 Asperger Aspberger är en funktionsnedsättning som innebär att man har problem med det sociala samspelet, och har begränsade intressen och beteendemönster.

10 Det sociala samspelet Svårigheter att förstå hur andra tänker och att leva sig in i andra människors situation. Svårigheter när det gäller ömsesidig dialog, att förstå det outtalade och att läsa mellan raderna. Konkret tänkande vilket kan göra att de tolkar det som sägs bokstavligt.

11 Intressen och beteende
Ofta en fixering vid ett visst intresse. Detta intresse fördjupar sig personen i och uppnår hög kunskap inom detta specifika område. Fixering vid specifika rutiner eller ritualer Ihärdig fascination inför delar av saker

12 Tips för att underlätta inlärningen för personer med Aspbergers syndrom
använd hjälpmedel, handlingsplaner (telefon,almanack,diktafon mm) Ge handlingsplaner och gör planeringar för personen Ge mentala förberedelser (t.ex. vid uppkörning) Ge tidsramar Ge stöd vid läxläsning Ge rutiner

13 Borderline I gränslandet mellan svårare och lättare psykiska besvär. Borderline är ingen sjukdom som man antingen har eller inte har. Gränsen mellan sjukt och friskt är flytande. Personlighetsstörningen kan också förändras eller försvinna med tiden. Tillståndet är svårt att förklara och behandla. Vanligare hos kvinnor.

14 Symtom Det mest påtagliga hos personer med Borderline är de dramatiska svängningarna mellan normalt stämningsläge till nedstämdhet och ångest. En ständigt närvarande tomhetskänsla beskrivs av många, liksom svårigheter att behålla en känsla av en stabil identitet. Relationer till andra präglas också av detta. En pendling mellan stark beundran och nedvärdering av andra människor är vanligt förekommande Oftast kan känslorna döljas och man kan passa in socialt så att studier eller arbete inte blir lidande

15 Ofta finns en känsla av att inte duga. En negativ självuppfattning
Ofta finns en känsla av att inte duga. En negativ självuppfattning. Denna kan ta sig uttryck i missbruk av alkohol, droger, sex, mat, vårdslöshet i trafiken, slösning av pengar samt självskadebeteende. En individ med Borderline känner sig ofta missförstådd, arg, deprimerad, olycklig och lider ofta av ångest I nära relationer finns en stor rädsla att bli övergiven och ett beroende av partnern uppstår lätt.

16

17 Orsaker Orsakerna till borderline är ännu inte helt klarlagda.
Tror att det beror på en kombination av arv och miljö Har man växt upp i en otrygg miljö kan det göra så att borderline utlöses

18 Behandling Borderline behandlas oftast med en kombination av antidepressiva läkemedel och terapi, oftast kbt. På senare tid även dbt KBT: inriktas på att förändra de tankemönster och beteenden som skapar problem. DBT: det centrala och övergripande i terapin är att hjälpa patienten att hitta en balans i sitt inre och gentemot den yttre omgivningen. Man lär patienten att acceptera verkligheten och sig själv så som hon är och samtidigt arbeta för nödvändiga förändringar mot målet att kunna leva meningsfullt.


Ladda ner ppt "Diagnos- ADHD, Asperger och Borderline"

Liknande presentationer


Google-annonser