Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Optimerad antibiotikabehandling – hur tjäna pengar och minska skador utan att anstränga sig? Bengt Ljungberg Infektionskliniken, Lund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Optimerad antibiotikabehandling – hur tjäna pengar och minska skador utan att anstränga sig? Bengt Ljungberg Infektionskliniken, Lund."— Presentationens avskrift:

1 Optimerad antibiotikabehandling – hur tjäna pengar och minska skador utan att anstränga sig? Bengt Ljungberg Infektionskliniken, Lund

2 Ekologiskt hållbar antibiotikapolicy

3 Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund När orsakar antibiotika störningar i normalfloran? • För mycket antibiotika (onödig behandling). • Ensidigt preparatval. • Problempreparat.

4 Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund Minska antibiotikamängden: • Ge ej antibiotika för säkerhets skull. • Avsluta behandlingen i tid (ofta räcker kortare kurer). • Profylaktisk behandling enbart vid väl definierade ingrepp. • Ultrakorta profylaxkurer (ofta bara en dos).

5 Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund Variera preparatanvändningen: • Växelbruk - både hos enskilda patienter och på avdelningen i stort. Oftast finns flera likvärda behandlingsalternativ! • Använd inte samma preparat till profylax och behandling!

6 Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund Ge riktad terapi: • Vilka mikroorganismer orsakar vilka infektioner? Vad är dessa mikroorganismer känsliga för? • Smalt spektrum när man vet vad man behandlar. • Även vid okänd genes är i många fall bara vissa agens tänkbara - behandla då enbart dessa! –Samhällsförvärvade infektioner –Nosokomiala infektioner –Specialfall - nyligen antibiotika? kronisk inf.? • Om man börjat brett vid svår, oklar infektion kan behandlingen oftast riktas bättre efter något dygn.

7 Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund Undvik problempreparat: • Spektrumbredd. • Typ av spektrum. –Kombinerad effekt på aerober och anaerober? • Resistensmekanismer. –Överförbar resistens farligare än kromosomal. • Farmakokinetik. –Konc. i t.ex. munhåla, tjocktarm, vagina. • Preparatets fettlöslighet. • Absorptionsgrad efter oral tillförsel. • Gallutsöndringen. • Ev. instabilitet i tarmen.

8 Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund Klassiska problempreparat: • Orala antibiotika med dålig absorption. • Parenterala antibiotika med hög utsöndring i faeces. Var försiktig med preparat som vi inte har råd att förlora: • Slentrianmässig vancomycinbehandling. • Kinoloner till banala infektioner.

9 Förbättrad antibiotikabehandling till reducerad kostnad

10 Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund 1. Riktad behandling - preparatval efter infektionstyp • "Smalare" preparat med riktat spektrum är inte bara bättre ur ekologisk synvinkel utan ofta också billigare.

11 Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund 2. Minimera parenteral behandling • Utmärkt absorption – p.o. ger bra serumnivåer. –Fungerande ventrikel och tunntarm! • Klindamycin (Dalacin®). • Levofloxacin (Tavanic®). • Kloramfenikol. • Trimetoprim/sulfamethoxazol (Bactrim®). • Metronidazol (Flagyl®, Elyzol®). • Doxycyklin (Doxyferm®). • 5-fluorocytosin (Ancotil®).

12 Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund 2. Minimera parenteral behandling (forts) • P.o. beh. ger god effekt vid allvarliga infektioner. –Kinoloner - svår UVI, tarminfektioner. –Ciprofloxacin - oral initialterapi vid nosokomiala gramnegativa systeminfektioner. –Trimetoprim/sulfa (Bactrim®). • Undvik långa behandlingstider. • Dosreducera vid hög ålder och/eller nedsatt njurfunktion. • Snabb övergång från i.v. till p.o. terapi vid klinisk förbättring. • Metronidazol (Flagyl®) som suppositorier. –Billigare alternativ till i.v. behandling.

13 Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund 3. Använd korrekta doser av parenterala preparat. • Dosreducera renalt utsöndrade preparat vid sänkt njurfunktion och/eller hög ålder. –Tänk på att kreatinin dåligt speglar njurfunktionen – speciellt hos äldre. Använd nomogram/formel baserad på kreat, kön, vikt o ålder! –Dosreduktionsrekommendationer i FASS baseras på biverkningsrisken och ej på ekonomin. De flesta betalaktamantibiotika bör dosreduceras vid nedsatt njurfunktion.

14 Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund 3. Använd korrekta doser av parenterala preparat. • Undvik slentrianmässig ordination av maxdoser. –Zinacef 0,75 g x 3 räcker oftast (spec. vid urinvägsfokus). –Fortum 2 g x 2 behöver inte överskridas förutom vid neutropeni. 1 g x 2 räcker vid urinvägsfokus. –Tienam/Meronem 0,5 g x 3 är den normala dosen. Dosering 0,5 g x 4 vid neutropeni och/eller Pseudomonasinfektion. Dosen 1 g behöver sällan/aldrig användas (vid svårpenetrerat fokus?).

15 Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund 4. Tänk på dosintervallen av parenterala preparat. • Förlängning av dosintervall för lämpliga preparat medför lägre kostnader (infusionsaggregat, personaltid m.m.). • Aminoglykosider kan ges x 1 även hos pat. med normal njurfunktion.

16 Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund 5. Använd korrekt administrationssätt (infusion/bolus). • Undvik infusion då detta är möjligt. Resultatet blir: –Minskade kostnader för infusionsaggregat, NaCl-påse m.m. (minst 20:-/dos). –Minskat spill (antibiotika kvar i slangar mm). –Oförändrad personalåtgång men bättre utnyttjad tid för patienten. –Ökad personal/patientkontakt. –Ökad säkerhet - snabba biverkningar relateras till injektionen.

17 Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund Lämpligt administrationssätt för intravenösa antibiotika Bolusinjektion (3-5 min) • Bensylpenicillin • Doktacillin • Meronem • Ivacin, Tazocin • Zinacef • Claforan • Fortum • Garamycin • Nebcina • Netilyn • Kloramfenikol Infusion • Ekvacillin*, Diclocil* • Tienam • Doxyferm • Ery-Max • Dalacin • Ciprofloxacin, Tavanic • Bactrim • Flagyl/Elyzol • Fasigyn • Vancomycin * - kärlretande, kan ges som bolus i central nål.

18 Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund 6. Begränsa användningen av vissa "nyckelpreparat". • Imipenem/cilastatin (Tienam®), meropenem (Meronem®) • Ciprofloxacin (Ciproxin®) i.v. • Liposomalt amfotericin B (Ambisome®) • Cefuroxim (Zinacef®)/Cefotaxim (Claforan®) • Ceftazidim (Fortum®) • Vancomycin (Vancomycin Abbott®)

19 Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund 7. Begränsa kombinationsbehandlingar. • Även mycket dyra preparat som Tienam® blir ofta billigare än kombinationer av flera intravenösa antibiotika.

20 Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund 8. Undvik onödigt lång behandling. • Otillräcklig kunskap om vad som är korrekt behandlingstid. • Ofta behandlar vi för länge. • Oftast räcker t.ex.: –3-5 dagar vid distal UVI –5 dagar vid akut otit –7-10 dagar vid pnemoni, pyelonefrit och de flesta okomplicerade infektioner? • ”Eftersläckning” efter potenta intravenösa antibiotika kan oftast göras kort!


Ladda ner ppt "Optimerad antibiotikabehandling – hur tjäna pengar och minska skador utan att anstränga sig? Bengt Ljungberg Infektionskliniken, Lund."

Liknande presentationer


Google-annonser