Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAKEL Regional Arbetsgrupp för Klassifikationer och ErsättningsmodelLer den 13 mars 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAKEL Regional Arbetsgrupp för Klassifikationer och ErsättningsmodelLer den 13 mars 2014."— Presentationens avskrift:

1 RAKEL Regional Arbetsgrupp för Klassifikationer och ErsättningsmodelLer
den 13 mars 2014

2 Agenda den 13 mars 2014 Anteckningar från föregående möte
Information från nationella grupper Aktuellt om Registreringsregler Aktuellt om Ersättningsmodeller Aktuellt om Prestationsredovisning Aktuella Terminologifrågor Övriga frågor Kommande mötestider

3 Övriga frågor ? Hälsovård och sjukvård Xx

4 Synpunkter på minnesanteckningar från föregående möte?

5 Information från nationella grupper
Leif rapporterar Controllernätverket Nationellt Vårdvalsnätverk Ersättningsmodeller Vårdval (undergrupp till Vårdvalsnätverket) Controllernätverk (10 december + 19 februari) Nationellt ACG-nätverk Nationellt Vårdvalsnätverk (10 december + 18 februari) Ersättningsmodeller Vårdval (öppen konferens 28 november, 20 februari) SVEUS – avstämningsmöten via telefon varannan vecka – diverse möten i arbetsgrupper. Se vidare nedan!

6 Registreringsregler Besökstyper TB och TÖ -lägesrapport
Vårdgivarkategori Fysioterapeut (Sjukgymnast) Besökstyp J Regionala koder VV Rehab

7 Besökstyper TB och TÖ Beslut i RAKEL november 2013
Diskussioner med ELVIS förvaltningsgrupp Genomförande 1 april 2014 Generellt förtydligande att frivillig att registrera betyder frivilligt för förvaltningen

8 Vårdgivarkategori Fysioterapeut (Sjukgymnast)
Riksdagen har beslutat att Fysioterapeut blir ny yrkestitel på den profession som hittills benämnts Sjukgymnast – den som sedan tidigare har den titeln kan välja att ha kvar denna eller att ändra Vårdkontakter hos verksamma Fysioterapeuter och Sjukgymnaster bör redovisas samlat under en vårdgivarkategori Förslag: Tidigare vårdgivarkategori ”Sjukgymnast” får ny benämning ”Fysioterapeut / Sjukgymnast” Beslut

9 Besökstyp J Socialstyrelsen kräver från 2015 redovisning av akuta besök som sker på specialistmottagning Befintlig klartext: ”Akut- och jourmottagningsbesök” Befintlig beskrivning: ”Besök som sker på akut- och olycksfallsmottagning eller till verksamhetsanknuten jourmottagning” Förslag ny beskrivning: ”Akut besök som sker på akut-, jour-, olycksfalls- eller specialistmottagning” Förslaget till ny beskrivning antogs inte. Det ursprungliga förslaget (utan ordet akut i början) inrymmer alla besök och fungerar därmed inte. Då alla besök som sker på akutmottagning inte per definition är akuta (i meningen kan inte anstå) anses en mening som inleds med ordet ”akut” kunna misstolkas och leda till onödiga frågor. Inte heller ordet ”oplanerat” anses fungera som inledning, då flertalet specialistmottagningar har ”planerat” som default-värde i ett annat fält – vilket antas kunna leda till missförstånd. Försök görs att lägga till en bisats om att ”, för vilket tid inte har bokats i förväg”. RAKEL menar att frågan behöver beredas ytterligare. Det syfte som Socialstyrelsen angett för förändringen bör inarbetas i beskrivningen. Ett reviderat förslag kommer att kommuniceras via mail inför beslut.

10 Regionala koder VV Rehab
Gruppbesök avancerad UX401 Besök inom tilläggsuppdrag neuroteam UX402 Besök som överstiger 30 minuter UX403 Uppföljning av FAR UV010 Upprättande av rehabiliteringsplan sg+at UX405 Upprättande av rehabiliteringsplan at eller sg UX406 Uppföljning av rehabiliteringsplan 3 eller fler UX407 Uppföljning av rehabiliteringsplan sg+at UX408 Uppföljning av rehabiliteringsplan at eller SG UX409 UV010 är redan fastställd som regional kod. Övriga koder enligt ovan beslutas. Utkast till beskrivning finns, men kommer att beredas ytterligare.

11 Aktuellt om ersättningsmodeller…
Värdebaserad ersättning / Vårdepisodsersättning (nationellt projekt) VG Primärvård 2015 Tandvård Övrigt

12 Värdebaserade ersättningsmodeller (vårdepisodsersättning) Kort repetition + nytt sedan sist

13 Nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården

14 Vad är SVEUS SVEUS är en plattform där landstingen, medicinska professionen, patientföreningar, akademin och andra myndigheter gemensamt arbetar för utveckling av värdebaserade beskrivnings- och ersättningssystem för svensk hälso- och sjukvård. SVEUS är organiserad utifrån diagnosområden, och i vissa fall utifrån patientgrupper med snarlika behov. Målet med SVEUS är att i ökad omfattning skapa en patientcentrerad och jämlik vård som utifrån tillgängliga resurser skapar så mycket värde som möjligt för vårdens brukare och en stimulerande arbetsmiljö för de som arbetar i vården.

15 Nationell samverkan för utveckling av värdebaserade beskrivnings- och ersättningssystem
Idag 8 diagnosområden, 150 projektdeltagare, 17 specialistföreningar, 3 patientföreningar, 8 kvalitetsregister Benchmarking nuläge Hur bedrivs vården idag och vilka skillnader finns mellan landsting och vårdgivare i termer av hälsoutfall och resursåtgång? Värdebaserade beskrivningssystem Hur kan tillgänglig data användas och utvecklas för att på bästa sätt för att följa värde i vården? Komplement till befintliga nationella beskrivningssystem Värdebaserade ersättningssystem Hur kan ersättningssystemen möjliggöra innovation och stimulera till värdeskapande? Landsting Stockholm Västra Götaland Skåne Östergötland Uppsala Dalarna Jämtland Andra samverkansparter Socialdepartementet Läkaresällskapet Nationella specialistföreningar Patientföreningar Kvalitetsregister SKL Socialstyrelsens DRG-grupp IVBAR Karolinska Institutet mfl.

16 Organisationsstruktur nationell nivå
Styrgrupp – nationell samverkan Socialdepartementet Senior representant från respektive deltagande landsting och SKL Representant från Karolinska Institutet Representant från IVBAR Programkontor 1- Utvecklingsgrupp Höft/knä (SLL) 3- Utvecklingsgrupp Förlossning (SLL) 5- Utvecklingsgrupp Stroke (Skåne) 7- Utvecklingsgrupp Osteoporos (Östergötland) 9- Implementering Övrig forskning 10- FK/SCB 2- Utvecklingsgrupp Rygg (SLL) 4- Utvecklingsgrupp Fetmakirurgi (VGR) 6- Utvecklingsgrupp Diabetes (Jämtland, Dalarna) 8- Utvecklingsgrupp Bröstcancer (Uppsala) 11- Övergång i förvaltning 12- Vårdområdesanalys Funktionella landstingsöverskridande nätverksgrupper Juridik & Informations-säkerhet Kommunikation Vårdinformatik Ersättningssystem Stockholm motor Lokala landstingsprojektgrupper

17 Den regionala projektorganisationen
Den regionala projektledningen ansvarar för att: Samordna Västra Götalandsregionens deltagande i samtliga delar av det nationella projektet Följa och dra lärdom av arbetet i det nationella projektet Sprida information om och förankra arbetet med modeller för vårdepisodsersättning inom regionen Kartlägga regionens förutsättningar inför eventuell implementering av system för vårdepisodsersättning inom några områden

18 Regional projektorganisation
Ann Söderström, HSA Barbro Fridén, SU Marie Röllgårdh, HSA VGR Styrgrupp VGR Projektledning Beställare Vårddata Medicinsk rådgivning Ledningsrepresentant Referens-grupper Förlossning Stroke Diabetes Rygg Höft/knä Fetmakirurgi Osteoporos Bröstcancer Anneth Lundahl Sara Åsman Ulf Angerås Marcus Edenstöm Per Sjöli Se nedan VGR representant per diagnosområde Astrid Brauer Kajsa-Mia Holgers Johan Ström Samtliga diagnosområden Ulf Svensson, PV Höft/knä Henrik Malchau, SU Höft/knä Göran Garellick, SU Höft/knä Ola Rolfson, SU Rygg Rune Hedlund Förlossning Lars Ladfors, SU Fetma VGR är drivande region, Hans Lönroth, SU Diabetes Detlef Hess, SÄS Diabetes Karin Looström Muth, Kungälv Stroke Christina Wikman-Lundbom, Kungälv Osteoporos Dan Mellström, SU Bröstcancer Roger Olofsson

19 Referensgrupper Referensgrupper vi träffat
Sektorsrådet Kirurgi Ekonomichefsgruppen Sektorsrådet Kvinnosjukvård Diabetesrådet Sektorsrådet Ortopedi Sektorsrådet Neurosjukvård Sektorsrådet Allmänmedicin (Lena Aggestam, Utvecklingschef AL) Ordförandekonferensen RAKEL Referenspersoner/grupper vi ska träffa Strokerådet

20 Delprojekt 1-8 Utveckling av beskrivnings- och ersättningssystem
Bedrivs som 8 separata forskningsprojekt Varje diagnosområde ”projektägs” av ett landsting men övriga landsting deltar i arbetet Alla delar med sig av sin data till samtliga projekt Utvecklingsarbetet bedrivs efter standardiserad process Utvecklingsgrupp Kliniks projektledare från projektägande landsting IVBAR (projektledning och analys) Representanter intresserade landsting Representant från med specialistföreningar och kvalitetsregister Representant från patientföreningar Arbetsgrupp (subgrupp av utvecklingsgrupp) Klinisk projektledare från projektägande landsting IVBAR (projektledning och analys) Övriga resurser efter behov Referensgrupp Övriga referenser 1. Genomför bakgrundsanalys och ta fram projektplan 3. Analysera nuvarande resursutnyttjande och hälsoutfall 2. Definiera vårdepisoden och relevanta nyckeltal 4. Definiera hur nyckeltal ska presenteras för intressenter 5. Slutdokumentera och avrapportera

21 Datakällor delprojekt 1-8
höft/knä rygg förlossning obesitas stroke diabetes osteoporos bröstcancer Landstingens administrativa vårddatabaser Ja SCB socioekonomiska variabler Ja (SLL) FK sjukskrivningar & förtidspensioneringar Kvalitetsregister Nej SoS läkemedelsregister  Ja SoS patientregister SoS register kommunal omsorg Svenskt Intensivvårdsregister (SIR) KPP (länkat på individnivå) Ja (UA) Nej  Kommentarer: Höft/knä: Analysen använder en komplett forskningsdatabas på 16,000 patienter från SLL som ett komplement till landstingens vårddatabaser (>100,000 operationer) och KPP-data från utvalda vårdgivare. Rygg: Patient- och läkemedelsregistren kommer fånga upp patienter som inte blir opererade för att om möjligt definiera/analysera en bredare vårdkedja än bara från operation Förlossning: KPP kommer att fångas upp på individnivå från vissa sjukhus för finjustering av kostnader. Ses som pilot för ansatsen Obesitas: Läkemedelsregistret används med syfte att identifiera/validera vissa case-mix-faktorer och utfall. SIR används för att komma åt data för patienter från privata vårdgivare samt för validering av data från olika källor Stroke: Läkemedelsregistret används för att få data på primär- och sekundärprevention, täcks inte alltid i de administrativa dataseten. Data för kommunal omsorg tas också ut. Diabetes: Läkemedelsregistret används för att följa upp behandling, finns inte alltid i de administrativa vårddatabaserna Osteoporos: 2-3 Landsting kommer bidra med BMD-data som komplement till Patient- och läkemedelsregistret Bröstcancer: Ytterligare register kan tillkomma

22 Harmonisering av data - process
Administrativ data från landsting är strukturerade på olika sätt och innehåller variabler som skiljer med avseende på benämning, betydelse /definition, grad av befintlig dokumentation och format –> fortsatt modellering och analys kräver förståelse och harmonisering av datastruktur och dataformat 5. Variabelharmonisering – format* 3. Variabelharmonisering – betydelse / definition* 1. Datastruktur - en rad representerar en vårdhändelse 2. Datastruktur - data struktureras i öppen- respektive slutenvård 4. Variabelharmonisering – benämning* Förståelse – analys och dialog med kodspecialister Dokumentation QA – Code review, testing, validering ÖV SV Datatransformationer / skript för landsting x XA XB X.. XN Administrativ data från landsting x * Variabelharmonisering avser 32 variabler som bedömts nödvändiga och gemensamma inom samtliga diagnosområden

23 Statusuppdatering per delprojekt
Höft- och knäartosplastik Ryggkirurgi version 2 Förlossning Obesitaskirurgi Stroke Diabetes Osteoporos Bröstcancer Implementering FK/SCB Övergång i förvaltning Vårdområdesanalys

24 Utvecklingsgruppens uppdrag
Patientpopulation Relevanta hälsoutfall Vårdaktivitet Komplikation Vårdprocess Vilka PUOH omfattas av garantin? Vilka aktiviteter ingår? Tidsomfattning

25 Statusöversikt delprojekt 1-8
Definition wishlist (excel) Analys av Benchmarking Teknisk rapport Diagnos-område Etikansökan Datauttag Vård-kedja Hälso-utfall Process-mått Case-mix faktorer KPP rapport Del I Del II-IV höft/knä Godkänd Väntar på LDL, ÖG draft påbörjad rygg Komplettering dec. 2013 Avvaktar etik förlossning väntar på landsting till SCB obesitas stroke diabetes osteoporos väntar på Soc till SCB bröstcancer Inskick dec. 2013 avvaktar etik Färgkodning Klar Progress enligt plan Potentiellt avvikande Kritiskt Ej påbörjad

26 Vårdepisod höft- och knäartrosplastik
Artrosskola - sjukgymnast Operation Pre-op (12m) Post-op (24m) Geriatrik Sjukgymnastik Rehabilitering Pre-op besök Bedömning av op-enhet Post-Op besök PUOHs/komplikationer Preliminär definition av vårdepisoden Arbetet med att identifiera och kvantifiera vårdepisodens resurser i regionala data pågår Artrosskola (AS) har en KVÅ, men som troligen inte används i nuläget. En kravnivå för % som genomgått AS kommer föreslås (t.ex. 90% fr.o.m år 3). Information om artrosskola är endast aktuella för beskrivningssystemet (inte ersättningssystemet) Komplikationer baseras på lathund från Svensk Ortopedisk Förening

27 Vårdepisod Rygg (SLL start 1 oktober 2013)
Pre-op besök till anestesiolog Operation: Implantat Vårddagar Med service Per-operation Extern slutenvårdsrehabilitering Samtliga återbesök Telefonkonsultation Återbesök smärtläkare Pre-op Post-op Återbesök paramedicin Återbesök paramedicin (gruppbesök) Sjukgymnastik Komplikationer (PUOH) Finala definition av vårdepisoden för rygg 2 beslutas om i utvecklingsgruppen

28 Beskrivning av vårdepisoden: Beskrivningssystemet - Förlossning
Mödrahälsovård Ultraljud Spec-mödrahälsovård Akut antenatalvård Förlossning BB Intensivvård Neonatalvård Inskrivning MHV 6 mån efter inskrivning förlossning BVC? Återbesök/-inläggning Frakturer Vårdepisoden omfattar vården fr.o.m. inskrivning vid MHV och t.o.m. sex månader efter inskrivning för förlossning. Både vård relaterad till mödrahälsovård, akut antenatalvård, förlossningsvård och eftervård för mamman och barnet ska beskrivas

29 Beskrivning av vårdepisoden: Ersättningssystemet - Förlossning
Intensivvård Återbesök/-inläggning 12v efter inskrivning förlossning Frakturer Vårdepisoden som ligger till grund för ersättningssystemet initieras vid inskrivning för förlossningstillfället, och föreslås avslutas 12 veckor efter inskrivning. Preliminärt kommer vården som ingår i ersättningssystmet i ett första skede begränsas till förlossningstillfället och vård för modern upp till 12 v efter inskrivning förlossning.

30 Vårdepisod obesitas (preliminär)
Remissbedömning Pre-op besök med utredning Nutritionsutredning Operation Remiss- bedömning 2 år efter operation Post-op besök Telefonrådgivning och administration PUOH Pre-op Post-op Preliminär definition av vårdepisoden Vårdepisoden ”triggas” av operation Vårdepisoden omfattar beskrivna resurser fr.o.m. remissbedömning t.o.m. två år efter operation Vårdepisoden omfattar PUOH t.o.m. två år efter operation

31 Vårdkedja Stroke Preliminär definition av vårdkedjan Stroke
Primärvård SOS-alarm Ambulans Akuten Hemsjukvård Biståndsbedömt boende Slutenvård Rådgivning Reperfusionssyftande behandling Öppenvård Neuroradiologisk avbildning Slutenvård Pre-Hospital Akut Post-Akut & långsiktigt Preliminär definition av vårdkedjan Vårdkedjan triggas av en stroke Vårdkedjan innehåller en akut fas och en långsiktig fas för ett kroniskt tillstånd.

32 Vårdepisod Diabetes Preliminär definition av vårdepisoden
Besök till läkare Besök till diabetessköterska Besök till dietist Definieras som innehållande alla aktiviteter härledda till diabetesvård under en fix tidsperiod (förmodligen 1 år) Utbildningsaktiviteter Screening för komplikationer Med flera. Preliminär definition av vårdepisoden Separata episoder för typ 1 och typ 2 diabetes, samt baserat på duration (annorlunda omhändertagande kring diagnos) och komplexitet (till exempel särskilt omhändertagande av svåra patienter som tas om hand i specialistvården, samt av gravida med typ 1-diabetes) Ur ett beskrivningssynpunkt kommer de typiska diabetesrelaterade komplikationerna att följas, men dessa kommer förmodligen länkas indirekt i ersättningsmodellen

33 Vårdepisod Osteoporos (preliminär)
case-finding-episod behandlingsepisod Fraktur (Ortopedklinik) ELLER Bentäthetsmätning Osteoporosmottagning Osteoporosmottagning Primärvård Primärvård BMD-mätning BMD-mätning (uppföljning) Läkemedelsbehandling Frakturer Fraktur Definieras som innehållande alla aktiviteter härledda till osteoporosvård under en tidsperiod (ex 3-5 år) Preliminär definition: Vårdepisoden = ”case-finding-episod” + ”behandlingsepisod” Vårdepisod ”triggas” av en fraktur eller BMD-mätning Behandlingsepisod ”triggas” av startad läkemedelsbehandling Behandlingsepisodens längd: 3-5 år (ej bestämt)

34 Bröstcancer - Aktuell status
Organisation Uppsala projektägande landsting, potentiellt i samarbete med SLL Peter Lindgren/Ingrid Lekander leder arbetet från IVBAR tills arbetsgruppen är formerad Anna Svensson från IVBAR kommer arbeta som analytiker på projektet Utvecklingsgruppen ska skapas – första möte planeras till Q1 2014 Preliminär projektplan är klar Etikansökan är inskickad, besked förväntas under vecka 8

35 Förlossning Vårdepisodmoduler (preliminära)
Karakteristika Modul Beskrivning Flerbörd Ja Modul 5 Flerbörd Nej Huvudbjudning Nej Modul 4 Enkelbörd, icke huvudbjudning Ja Ja Enkelbörd, omföderska, tidigare sectio, huvudbjudning Tidigare sectio Modul 3 Nej Enkelbörd, omföderska, ej tidigare sectio, huvudbjudning Ja Modul 2 Omföderska Nej Modul 1 Enkelbörd, förstföderska, huvudbjudning

36 Ryggkirurgi Hälsoutfall wishlist

37 Obesitas Processmått wishlist/forskning
Kategori Variabel Datakälla Processmått Behandlingsmetod, följsamhet till guidelines, efarenhet Operationsmetod Adm. databaser Access Tid Tid från remiss till operation SOReg Tid från beslut till operation Tid från remiss till beslut Besök (per typ) Besök under vårdepisoden pre-operativt Adm. Databaser Besök under vårdepisoden post-operativt Preoperativ patientförberedelse Hjälp till rökstop NA Preoperativ bantning Preoperativ viktskola Processmått Operation Tid på sal Vårdgivarens journalsystem Knivtid SOReg Anestesitid Läckagetest Trombosprofylax Antibiotikaprofylax Blödningsmängd Vårddygn Ej definierat Adm. databaser Sjukskrivning Försäkringskassan Läkemedel Läkemedelsregistret PREM NA

38 Ryggkirurgi Case-mix faktorer wishlist
Kategori Variabel Källa Patientegenskaper vid baseline* Demografi Ålder GVR Kvinna Utbildningsnivå SCB Inkomstnivå Civilstånd Födelseland Kliniska variabler* Huvuddiagnos Tidigare ryggopererad GVR/SWESPINE Charlson comorbiditetsindex Depression Förskrivningsreg/GVR Rökning SWESPINE BMI Smärtduration

39 Delprojekt 9 Implementering av beskrivningssystem
Implementering av beskrivningssystem kommer att möjliggöra kontinuerlig analys och benchmarking genom att driftsätta SVEUS beskrivningssystem SVEUS delprojekt 9 syftar till att: Driftsätta SVEUS beskrivningssystem Kartlägga landstingens förutsättningar att implementera SVEUS ersättningssystem Implementera ersättningssystem ingår inte i delprojekt 9 Ingår i delprojekt 9 Ingår ej i delprojekt 9

40 Delprojekt 9 Implementering av beskrivningssystem Driftsättning av beskrivningssystem kräver uppkoppling av datakällor på landstings- och nationell nivå Vårdgivarens förutsättningar: Lokala rapporteringssystem Interna ersättningsprinciper Organisatoriska förutsättningar Uppdrags-beskrivning Rapporterings-anvisningar Teknisk rapport Beskrivnings- och ersättningssystem Algoritmer Delprojekt 1-8 Delprojekt 9 Administrativa system Mjukvarustöd för: Beskrivningssystem Ersättningssystem Kvalitetsregister Informationsförsörjning Nationell tjänsteplattform Andra datakällor Benchmarking-databas Mjukvarustöd: Utbetalningar Informationsflöden Ersättning

41 Projekt 10 – FK, SCB Inkludera data om sjukskrivning i beskrivningssystem FK kan ej dela data med landstingen enligt sin författning Författningsanalys har resulterat i rekommendation till departementet Ordinerad sjukskrivning kommer att finnas tillgänglig för de landsting som är anslutna till den Nationella intygstjänsten från 2014 Sambearbetning mellan vårdgivare ej möjlig: oklart om detta beaktas i ”Utredningen om rätt information i vård och omsorg S2011:13” Möjliggöra case-mixjustering baserat på socioekonomisk data SCB har absolut sekretess Alternativa metoder identifierats Nya index kommer sannolikt att utvecklas i samarbete med SCB baserat på forskningsdatabas

42 Delprojekt 11 Övergång till förvaltning, vad är SVEUS idag?
Värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem under utveckling och En unik plattform som samlar de aktörer som är involverade i vård och behandling av SVEUS diagnosgrupper >150 projektdeltagare (svårt att räkna exakt), 7 landsting, 17 specialistföreningar, 8 kvalitetsregister och 3 patientföreningar Hur kan detta förvaltas och vidareutvecklas på bästa sätt? ?

43 Utmaningar med värdebaserade diagnosspecifika ersättningssystem
Utveckling Kräver (oftast) tydlig diagnos, stora homogena patientgrupper Utmanande att definiera relevanta hälsoutfall Risk-justering Drift Datahantering Integrering mot andra ersättningssystem (tex DRG) Juridik Processer för periodvisa justeringar Utbildning av vårdgivare Vårdgivarperspektivet Förståelse för ersättningssystemet Administration av en eller flera ersättningssystem Ersättningens koppling till interna incitament i verksamheten

44 VG Primärvård Översyn inför 2015 Kort repetition + nytt sedan sist

45 Uppdrag Ta fram förslag till vidareutveckling av vårdvalsmodellen VG Primärvård och det regelverk som beskrivs i Krav- och kvalitetsboken (i enlighet med LOV). I uppdraget ingår att särskilt fokusera på utvalda områden (delprojekt) samt beskriva vilka konsekvenser föreslagna förändringar kan få.

46 Samlingsprojekt – 9 delprojekt
Bemanning och kompetens Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård, mest sjuka äldre och grupper med sammansatta behov Åtagande om psykisk ohälsa/sjukdom Åtagande om hälsofrämjande och förebyggande insatser Åtagande kvällar, helger inkl. akuta besök Ekonomi, ersättningsmodell och kostnadsansvar Uppföljning och medicinsk revision Utveckla åtagande utöver basåtagande? IS/IT

47 Delprojekt 6 Ekonomi, ersättningsmodell och kostnadsansvar

48 Lägesrapport Förslag till förändringar Förslag till förtydliganden
Delar där ingen justering föreslås

49 Förslag till förändringar
Viktlista för ålder och kön uppdaterad version (f n baserad på konsumtionsdata och läkemedelskostnader för perioden januari - december 2012) Viktlista för ACG Ny version baserad på regionala kostnadsdata (f n från vårdcentraler inom Närhälsan 2011) (Pv-diagnoser, Pv-kostnader exkl läkemedel exkl BVC (exkl ACG 5200))

50 Förslag till förändringar (2)
Förändringar i beräkning av täckningsgrad Beräkningen rensas så att den endast inkluderar vårdkontakter med läkare, sjuksköterska, under- sköterska, beteendevetare, fotvårdare och ”övrig vårdgivare” – i både täljare och nämnare Hembesök viktas upp ytterligare (x10) Journalförd telefonkontakt med läkare inom VG Pv vägs in med vikt 0,3

51 Förslag till förtydligande / justering:
Finansiering av vård av anhöriginvandrare som ännu inte har fått personnummer Extern provtagning (inom primärvårdens kompetens) för listade invånare ingår i vårdcentralernas uppdrag Det bör tydliggöras att vårdcentralerna inte har kostnadsansvar för transport av avlidna Det behöver tydliggöras vad uppdraget att representera VG Pv-kollektivet i regionala grupper innebär Kostnadsansvar bör generellt ligga där kompetensen finns – förtydliganden kan behöva göras när vårdcentralerna förväntas förskriva sådant som de inte själva kan följa upp

52 Ingen justering föreslås
Ersättning för tolk Ersättning för deltagande i regionala grupper med stadig- varande uppdrag Särskild ersättning för Familjecentral Särskild ersättning för Samordning kommunal hälso- och sjukvård Särskild ersättning för socioekonomi Målrelaterad ersättning för kvalitet Särskild ersättning för delar i utbildningsuppdraget Utbetalningstidpunkt Kostnadsansvar läkemedel Ställningstagandet avser endast regelverk för ersättning eller kostnadsansvar. För några av punkterna behöver ersättningsnivån behöver justeras och i några behöver uppdraget bli tydligare.

53 Tandvården

54 Uppdragsbeskrivning Syfte: Att utveckla regiongemensamma ersättningsmodeller för tandvård som är tydliga, transparanta och konkurrensneutrala Uppdraget innebär att: Göra en nulägesbeskrivning av hur dagens ersättningsmodeller för tandvård tillämpas i Västra Götalandsregionen Analysera effekterna av den nuvarande tillämpningen Göra en scanning av omvärlden och beskriva några exempel på hur tandvården ersätts i andra landsting Göra en tidsplan för vidareutveckling av de ersättningsmodeller för tandvård som idag tillämpas i Västra Götalandsregionen Föreslå vidareutveckling av någon eller några ersättningsmodeller för tandvård Tydliggöra konsekvenser av föreslagna förändringar

55 Organisation och områdesstruktur för tandvård VGR administrerar
TVE Asyl och Flykting- enheten HSNK Allmän-tandvård Specialist-tandvård Särskilt tandvårdsstöd Socio-ekonomi & landsbygd Asyl-sökande/ Gömda Allmän-tandvård Specialist-tandvård Upp-sökande verksamhet (N) Övrigt uppdrag N och F-tandvård S-tandvård VGR=Västra Götalandsregionen HSNK= Hälso sjukvårdsnämndernas kansli TVE=Tandvårdsenheten N-tandvård – nödvändig tandvård F-tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller Funktionsnedsättning S-tandvård som led i Sjukdomsbehandling under begränsad tid

56 Hälso- & sjukvårds-nämnderna kansli
Finansiering av tandvård VGR administrerar Ägar- & personal utskott Hälso- & sjukvårds-nämnderna kansli Folktandvården Region-fullmäktige De 12 nämnderna Sahlgrenska Akademin Tandvårds-enheten *SkaS, NU, SÄS Statliga bidrag Hälso- & sjukvårdsutskottet NU= NU-sjukvården består av Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Uddevalla sjukhus, Strömstads sjukhus, Lysekils sjukhus och Dalslands sjukhus SkaS= Skaraborgs Sjukhus består av Skaraborgs Sjukhus Skövde, Skaraborgs Sjukhus Lidköping, Skaraborgs Sjukhus Falköping, Skaraborgs Sjukhus Mariestad. SÄS=Södra Älvsborgs Sjukhus består av SÄS Skene och SÄS Borås Privata tandläkare

57 Prioritering av förbättrings-möjligheter
Förslag på ny aktivitetsplan Nuläges-beskrivning Prioritering av förbättrings-möjligheter Lösningsförslag WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 WS 5 Prioritering & fördelning av fördj. områden Genomgång lösningsförslag & omvärld Enighet kring resultat till slutrapport Uppstart Nulägekarta SWOT Nulägekarta SWOT Göra en nulägesbeskrivning av hur dagens ersättningsmodeller för tandvård tillämpas i Västra Götalandsregionen Intervjuer, dialog, arbetsmöten Analysera effekterna av den nuvarande tillämpningen Output: Nulägeskartläggning, SWOT Prioritering av förbättringsmöjligheter Ta fram en lista med förbättringsmöjligheter Prioritera vilka förbättringsmöjligheter vi bör fokusera på Diskutera med arbetsgruppen/scanning av omvärlden, beskriva några exempel på hur tandvården ersätts i andra landsting Ta fram förslag på andra landsting och modeller vi bör kika på Output: Prioriterad lista med förbättringsmöjligheter att jobba vidare med, samt lista över andra landsting/modeller att kika på Lösningsförslag Arbeta fram lösningsförslag på prioriterade förbättringsområden Studera/intervjua andra landsting ang. ersättningsmodeller Utvärdera, prioritera lösningsförslag Uppskatta en rimlig aktivitets- och tidsplan för de prioriterade lösningsförslag, vid en ev. vidareutveckling av detta område/modell Output: Förslag på områden/modeller för vidareutveckling samt en aktivitets- tidsplan för när i tid detta bör/kan göras

58 Övrigt om ersättningsmodeller?

59 Prestationsredovisning
Uppdraget är integrerat i den uppdaterade uppdragshandlingen till RAKEL

60 Sjukhusvård Fortsatt arbete – med utgångspunkt i rapport från januari 2013 En grupp är formerad för det fortsatta arbetet - representanter från samtliga sjukhus utom Frölunda samt från ekonomiavdelningen, HSNk och HSA

61 Några frågor under utredning
Fler besökstyper i prestationsredovisningen? Övervägande om att använda ett annat IT-stöd för prestationsredovisning Översyn av beslutsordning avseende koder (BIRA-matrisen) Redovisning ur produktions- eller konsumtions- perspektiv Rutin för årlig översyn av regelverk för samman- vägning av prestationer

62 Utvärdering av förändrat regelverk för sammanvägning av prestationer
Förändring mellan produktion 2012/2013 Varför ser det ut på detta sätt? Respektive sjukhus bör analysera var ökning/minskning skett så att vi kan utvärdera förändringen

63 Prestationer som kommer med per automatik i Controller

64 Prestationer som ej kommer med per automatik i Controller

65 Förslag till rapporteringsregel i Controller

66 Primärvård Diskussioner kring minskad produktion 2013 / 2012
En grupp är formerad för översyn av regelverk för redovisning av prestationer - representanter från Närhälsan, HSA, HSNk och ekonomiavdelningen

67 Primärvårdens prestationsredovisning idag
Läkarbesök allmänläkarvård Sjuksköterskebesök allmänläkarvård Läkarbesök MVC/BVC Övriga besök MVC/BVC Sjukgymnastbesök Övriga besök inom primärvård Läkarbesök i specialiserad vård inom primärvårdsorganisationen Övriga besök i specialiserad vård inom primärvårdsorganisationen Ingen viktning mellan olika prestationer

68 Hur gör andra? - Skåne Hänvisning till nationella regelverk
Hembesök viktas som 2 mottagningsbesök Telefonkontakt viktas som 0,3 mottagningsbesök Det anges att mottagningsbesök hos läkare och övriga yrkeskategorier inte viktas lika Hänvisning till nationellt regelverk för räkenskaps-sammandrag

69 Aktuella terminologifrågor ?

70 Övriga frågor ? Hälsovård och sjukvård ….
ACG på agendan vid nästa möte

71 Kommande möten 2014 Torsdagen den 15 maj, klockan 13-16
Torsdagen den 18 september, klockan 13-16 Torsdagen den 20 november, klockan 13-16


Ladda ner ppt "RAKEL Regional Arbetsgrupp för Klassifikationer och ErsättningsmodelLer den 13 mars 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser