Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAKEL Regional Arbetsgrupp för Klassifikationer och ErsättningsmodelLer den 13 mars 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAKEL Regional Arbetsgrupp för Klassifikationer och ErsättningsmodelLer den 13 mars 2014."— Presentationens avskrift:

1 RAKEL Regional Arbetsgrupp för Klassifikationer och ErsättningsmodelLer den 13 mars 2014

2 RAKEL 13 mars 2014 1.Anteckningar från föregående möte 2.Information från nationella grupper 3.Aktuellt om Registreringsregler 4.Aktuellt om Ersättningsmodeller 5.Aktuellt om Prestationsredovisning 6.Aktuella Terminologifrågor 7.Övriga frågor 8.Kommande mötestider Agenda den 13 mars 2014

3 RAKEL 13 mars 2014 Övriga frågor ? 1.Hälsovård och sjukvård 2.Xx 3.Xx

4 RAKEL 13 mars 2014 Synpunkter på minnesanteckningar från föregående möte?

5 RAKEL 13 mars 2014 Information från nationella grupper Leif rapporterar Controllernätverket Nationellt Vårdvalsnätverk Ersättningsmodeller Vårdval (undergrupp till Vårdvalsnätverket)

6 RAKEL 13 mars 2014 Registreringsregler Besökstyper TB och TÖ -lägesrapport Vårdgivarkategori Fysioterapeut (Sjukgymnast) Besökstyp J Regionala koder VV Rehab

7 RAKEL 13 mars 2014 Besökstyper TB och TÖ Beslut i RAKEL november 2013 Diskussioner med ELVIS förvaltningsgrupp Genomförande 1 april 2014 Generellt förtydligande att frivillig att registrera betyder frivilligt för förvaltningen

8 RAKEL 13 mars 2014 Vårdgivarkategori Fysioterapeut (Sjukgymnast) Riksdagen har beslutat att Fysioterapeut blir ny yrkestitel på den profession som hittills benämnts Sjukgymnast – den som sedan tidigare har den titeln kan välja att ha kvar denna eller att ändra Vårdkontakter hos verksamma Fysioterapeuter och Sjukgymnaster bör redovisas samlat under en vårdgivarkategori Förslag: Tidigare vårdgivarkategori ”Sjukgymnast” får ny benämning ”Fysioterapeut / Sjukgymnast”

9 RAKEL 13 mars 2014 Besökstyp J Socialstyrelsen kräver från 2015 redovisning av akuta besök som sker på specialistmottagning Befintlig klartext: ”Akut- och jourmottagningsbesök” Befintlig beskrivning: ”Besök som sker på akut- och olycksfallsmottagning eller till verksamhetsanknuten jourmottagning” Förslag ny beskrivning: ”Akut besök som sker på akut-, jour-, olycksfalls- eller specialistmottagning”

10 RAKEL 13 mars 2014 Regionala koder VV Rehab Gruppbesök avancerad UX401 Besök inom tilläggsuppdrag neuroteam UX402 Besök som överstiger 30 minuter UX403 Uppföljning av FAR UV010 Upprättande av rehabiliteringsplan sg+at UX405 Upprättande av rehabiliteringsplan at eller sg UX406 Uppföljning av rehabiliteringsplan 3 eller fler UX407 Uppföljning av rehabiliteringsplan sg+at UX408 Uppföljning av rehabiliteringsplan at eller SG UX409

11 RAKEL 13 mars 2014 Aktuellt om ersättningsmodeller… Värdebaserad ersättning / Vårdepisodsersättning (nationellt projekt) VG Primärvård 2015 Tandvård Övrigt

12 RAKEL 13 mars 2014 Värdebaserade ersättningsmodeller (vårdepisodsersättning) Kort repetition + nytt sedan sist

13 Nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården

14 Vad är SVEUS SVEUS är en plattform där landstingen, medicinska professionen, patientföreningar, akademin och andra myndigheter gemensamt arbetar för utveckling av värdebaserade beskrivnings- och ersättningssystem för svensk hälso- och sjukvård. SVEUS är organiserad utifrån diagnosområden, och i vissa fall utifrån patientgrupper med snarlika behov. Målet med SVEUS är att i ökad omfattning skapa en patientcentrerad och jämlik vård som utifrån tillgängliga resurser skapar så mycket värde som möjligt för vårdens brukare och en stimulerande arbetsmiljö för de som arbetar i vården.

15 Nationell samverkan för utveckling av värdebaserade beskrivnings- och ersättningssystem Idag 8 diagnosområden, 150 projektdeltagare, 17 specialistföreningar, 3 patientföreningar, 8 kvalitetsregister Benchmarking nuläge – Hur bedrivs vården idag och vilka skillnader finns mellan landsting och vårdgivare i termer av hälsoutfall och resursåtgång? Värdebaserade beskrivningssystem – Hur kan tillgänglig data användas och utvecklas för att på bästa sätt för att följa värde i vården? – Komplement till befintliga nationella beskrivningssystem Värdebaserade ersättningssystem – Hur kan ersättningssystemen möjliggöra innovation och stimulera till värdeskapande? Landsting Stockholm Västra Götaland Skåne Östergötland Uppsala Dalarna Jämtland Andra samverkansparter Socialdepartementet Läkaresällskapet Nationella specialistföreningar Patientföreningar Kvalitetsregister SKL Socialstyrelsens DRG-grupp IVBAR Karolinska Institutet mfl.

16 Organisationsstruktur nationell nivå Lokala landstingsprojektgrupper 1- Utvecklingsgrupp Höft/knä (SLL) Styrgrupp – nationell samverkan Socialdepartementet Senior representant från respektive deltagande landsting och SKL Representant från Karolinska Institutet Representant från IVBAR 9- Implementering Övrig forskning 3- Utvecklingsgrupp Förlossning (SLL) 5- Utvecklingsgrupp Stroke (Skåne) 7- Utvecklingsgrupp Osteoporos (Östergötland) 2- Utvecklingsgrupp Rygg (SLL) 4- Utvecklingsgrupp Fetmakirurgi (VGR) 6- Utvecklingsgrupp Diabetes ( Jämtland, Dalarna ) 8- Utvecklingsgrupp Bröstcancer (Uppsala) Programkontor 10- FK/SCB 11- Övergång i förvaltning 12- Vårdområdesanalys Funktionella landstingsöverskridande nätverksgrupper Juridik & Informations- säkerhet Juridik & Informations- säkerhet Kommunikation Vårdinformatik Ersättningssystem

17 RAKEL 13 mars 2014 Den regionala projektorganisationen Den regionala projektledningen ansvarar för att: Samordna Västra Götalandsregionens deltagande i samtliga delar av det nationella projektet Följa och dra lärdom av arbetet i det nationella projektet Sprida information om och förankra arbetet med modeller för vårdepisodsersättning inom regionen Kartlägga regionens förutsättningar inför eventuell implementering av system för vårdepisodsersättning inom några områden

18 VGR Styrgrupp VGR Projektledning Beställare Vårddata Medicinsk rådgivning Ledningsrepresentant Referens -grupper Förlossning Stroke Diabetes Rygg Höft/knä Fetmakirurgi Osteoporos Bröstcancer Regional projektorganisation Ann Söderström, HSA Barbro Fridén, SU Marie Röllgårdh, HSA Anneth Lundahl Sara Åsman Ulf Angerås Marcus Edenstöm Per Sjöli Samtliga diagnosområdenUlf Svensson, PV Höft/knäHenrik Malchau, SU Höft/knäGöran Garellick, SU Höft/knäOla Rolfson, SU RyggRune Hedlund FörlossningLars Ladfors, SU FetmaVGR är drivande region, Hans Lönroth, SU DiabetesDetlef Hess, SÄS DiabetesKarin Looström Muth, Kungälv StrokeChristina Wikman-Lundbom, Kungälv OsteoporosDan Mellström, SU BröstcancerRoger Olofsson Astrid Brauer Kajsa-Mia Holgers Johan Ström Se nedan VGR representant per diagnosområde

19 Referensgrupper Referensgrupper vi träffat Sektorsrådet Kirurgi Ekonomichefsgruppen Sektorsrådet Kvinnosjukvård Diabetesrådet Sektorsrådet Ortopedi Sektorsrådet Neurosjukvård Sektorsrådet Allmänmedicin (Lena Aggestam, Utvecklingschef AL) Ordförandekonferensen RAKEL Referenspersoner/grupper vi ska träffa Strokerådet

20 Delprojekt 1-8 Utveckling av beskrivnings- och ersättningssystem Bedrivs som 8 separata forskningsprojekt Varje diagnosområde ”projektägs” av ett landsting men övriga landsting deltar i arbetet Alla delar med sig av sin data till samtliga projekt Utvecklingsarbetet bedrivs efter standardiserad process Utvecklingsgrupp Kliniks projektledare från projektägande landsting IVBAR (projektledning och analys) Representanter intresserade landsting Representant från med specialistföreningar och kvalitetsregister Representant från patientföreningar Arbetsgrupp (subgrupp av utvecklingsgrupp) Klinisk projektledare från projektägande landsting IVBAR (projektledning och analys) Övriga resurser efter behov Referensgrupp Övriga referenser 1. Genomför bakgrundsanalys och ta fram projektplan 3. Analysera nuvarande resursutnyttjande och hälsoutfall 2. Definiera vårdepisoden och relevanta nyckeltal 4. Definiera hur nyckeltal ska presenteras för intressenter 5. Slutdokumentera och avrapportera

21 Datakällor delprojekt 1-8 Kommentarer: Höft/knä: Analysen använder en komplett forskningsdatabas på 16,000 patienter från SLL som ett komplement till landstingens vårddatabaser (>100,000 operationer) och KPP-data från utvalda vårdgivare. Rygg: Patient- och läkemedelsregistren kommer fånga upp patienter som inte blir opererade för att om möjligt definiera/analysera en bredare vårdkedja än bara från operation Förlossning: KPP kommer att fångas upp på individnivå från vissa sjukhus för finjustering av kostnader. Ses som pilot för ansatsen Obesitas: Läkemedelsregistret används med syfte att identifiera/validera vissa case-mix-faktorer och utfall. SIR används för att komma åt data för patienter från privata vårdgivare samt för validering av data från olika källor Stroke: Läkemedelsregistret används för att få data på primär- och sekundärprevention, täcks inte alltid i de administrativa dataseten. Data för kommunal omsorg tas också ut. Diabetes: Läkemedelsregistret används för att följa upp behandling, finns inte alltid i de administrativa vårddatabaserna Osteoporos: 2-3 Landsting kommer bidra med BMD-data som komplement till Patient- och läkemedelsregistret Bröstcancer: Ytterligare register kan tillkomma höft/knäryggförlossningobesitasstrokediabetesosteoporosbröstcancer Landstingens administrativa vårddatabaserJa SCB socioekonomiska variablerJa (SLL)Ja FK sjukskrivningar & förtidspensioneringarJa (SLL)Ja KvalitetsregisterJa (SLL)Ja NejJa SoS läkemedelsregisterJa (SLL) JaNejJa Nej SoS patientregisterNej JaNejJaNej JaNej SoS register kommunal omsorgNej JaNej Svenskt Intensivvårdsregister (SIR)Nej JaNej KPP (länkat på individnivå)Ja (UA)NejJaNej

22 Harmonisering av data - process Administrativ data från landsting är strukturerade på olika sätt och innehåller variabler som skiljer med avseende på benämning, betydelse /definition, grad av befintlig dokumentation och format –> fortsatt modellering och analys kräver förståelse och harmonisering av datastruktur och dataformat 5. Variabelharmonisering – format* 3. Variabelharmonisering – betydelse / definition* 1. Datastruktur - en rad representerar en vårdhändelse 2. Datastruktur - data struktureras i öppen- respektive slutenvård 4. Variabelharmonisering – benämning* Förståelse – analys och dialog med kodspecialister Dokumentation QA – Code review, testing, validering ÖVSV Datatransformationer / skript för landsting x XAXA XBXB X.. XNXN Administrativ data från landsting x * Variabelharmonisering avser 32 variabler som bedömts nödvändiga och gemensamma inom samtliga diagnosområden

23 Statusuppdatering per delprojekt 1.Höft- och knäartosplastik 2.Ryggkirurgi version 2 3.Förlossning 4.Obesitaskirurgi 5.Stroke 6.Diabetes 7.Osteoporos 8.Bröstcancer 9.Implementering 10.FK/SCB 11.Övergång i förvaltning 12.Vårdområdesanalys

24 Vårdaktivitet Komplikation Vårdprocess Patientpopulation Vilka aktiviteter ingår? Vilka PUOH omfattas av garantin? Tidsomfattning Relevanta hälsoutfall Utvecklingsgruppens uppdrag

25 Statusöversikt delprojekt 1-8 Färgkodning Klar Progress enligt plan Potentiellt avvikande Kritiskt Ej påbörjad Definition wishlist (excel)Analys avBenchmarkingTeknisk rapport Diagnos- områdeEtikansökanDatauttag Vård- kedja Hälso- utfall Process- mått Case-mix faktorer KPPrapport Del IDel II-IV höft/knäGodkänd Väntar på LDL, ÖGdraft påbörjad draft rygg Komplettering dec. 2013Avvaktar etikdraft påbörjad förlossningGodkänd väntar på landsting till SCBdraft obesitasGodkänd väntar på landsting till SCBdraft strokeGodkänd väntar på landsting till SCBdraft diabetesGodkänd väntar på landsting till SCBdraft osteoporosGodkänd väntar på Soc till SCBdraft bröstcancer Inskick dec. 2013avvaktar etik

26 Vårdepisod höft- och knäartrosplastik Artrosskola - sjukgymnast Operation Pre-op (12m) Post-op (24m) Geriatrik Sjukgymnastik Rehabilitering Pre-op besök Bedömning av op-enhet Operation Post-Op besök PUOHs/komplikationer Preliminär definition av vårdepisoden Arbetet med att identifiera och kvantifiera vårdepisodens resurser i regionala data pågår Artrosskola (AS) har en KVÅ, men som troligen inte används i nuläget. En kravnivå för % som genomgått AS kommer föreslås (t.ex. 90% fr.o.m år 3). Information om artrosskola är endast aktuella för beskrivningssystemet (inte ersättningssystemet) Komplikationer baseras på lathund från Svensk Ortopedisk Förening

27 Vårdepisod Rygg (SLL start 1 oktober 2013) Pre-op besök till anestesiolog Operation: Implantat Vårddagar Med service Per-operation Extern slutenvårdsrehabilitering Samtliga återbesök Telefonkonsultation Återbesök smärtläkare Pre-opPost-op Återbesök paramedicin Återbesök paramedicin (gruppbesök) Sjukgymnastik Komplikationer (PUOH) Finala definition av vårdepisoden för rygg 2 beslutas om i utvecklingsgruppen

28 Beskrivning av vårdepisoden: Beskrivningssystemet - Förlossning Frakturer Vårdepisoden omfattar vården fr.o.m. inskrivning vid MHV och t.o.m. sex månader efter inskrivning för förlossning. Både vård relaterad till mödrahälsovård, akut antenatalvård, förlossningsvård och eftervård för mamman och barnet ska beskrivas Mödrahälsovård Ultraljud Spec-mödrahälsovård Akut antenatalvård Förlossning BB Intensivvård Neonatalvård Inskrivning MHV Förlossning 6 mån efter inskrivning förlossning BVC? Återbesök/-inläggning

29 Beskrivning av vårdepisoden: Ersättningssystemet - Förlossning Frakturer Förlossning Intensivvård Återbesök/-inläggning Förlossning 12v efter inskrivning förlossning Vårdepisoden som ligger till grund för ersättningssystemet initieras vid inskrivning för förlossningstillfället, och föreslås avslutas 12 veckor efter inskrivning. Preliminärt kommer vården som ingår i ersättningssystmet i ett första skede begränsas till förlossningstillfället och vård för modern upp till 12 v efter inskrivning förlossning.

30 Vårdepisod obesitas (preliminär) Remissbedömning Pre-op besök med utredning Nutritionsutredning Operation Remiss- bedömning Operation2 år efter operation Post-op besök Telefonrådgivning och administration PUOH Pre-op Post-op Preliminär definition av vårdepisoden Vårdepisoden ”triggas” av operation Vårdepisoden omfattar beskrivna resurser fr.o.m. remissbedömning t.o.m. två år efter operation Vårdepisoden omfattar PUOH t.o.m. två år efter operation

31 Vårdkedja Stroke Preliminär definition av vårdkedjan Vårdkedjan triggas av en stroke Vårdkedjan innehåller en akut fas och en långsiktig fas för ett kroniskt tillstånd. SOS-alarm Ambulans Akuten Hemsjukvård Biståndsbedömt boende Pre-Hospital Post-Akut & långsiktigt Slutenvård Akut Reperfusionssyftande behandling Neuroradiologisk avbildning Slutenvård Öppenvård Stroke Rådgivning Primärvård

32 Vårdepisod Diabetes Besök till läkare Besök till diabetessköterska Besök till dietist Definieras som innehållande alla aktiviteter härledda till diabetesvård under en fix tidsperiod (förmodligen 1 år) Utbildningsaktiviteter Screening för komplikationer Preliminär definition av vårdepisoden Separata episoder för typ 1 och typ 2 diabetes, samt baserat på duration (annorlunda omhändertagande kring diagnos) och komplexitet (till exempel särskilt omhändertagande av svåra patienter som tas om hand i specialistvården, samt av gravida med typ 1-diabetes) Ur ett beskrivningssynpunkt kommer de typiska diabetesrelaterade komplikationerna att följas, men dessa kommer förmodligen länkas indirekt i ersättningsmodellen Med flera.

33 Vårdepisod Osteoporos (preliminär) Preliminär definition: Vårdepisoden = ”case-finding-episod” + ”behandlingsepisod” Vårdepisod ”triggas” av en fraktur eller BMD-mätning Behandlingsepisod ”triggas” av startad läkemedelsbehandling Behandlingsepisodens längd: 3-5 år (ej bestämt) Primärvård BMD-mätning (uppföljning) Läkemedelsbehandling Definieras som innehållande alla aktiviteter härledda till osteoporosvård under en tidsperiod (ex 3-5 år) Fraktur Osteoporosmottagning Fraktur (Ortopedklinik) ELLER Bentäthetsmätning Frakturer Primärvård Osteoporosmottagning BMD-mätning case-finding-episod behandlingsepisod

34 Bröstcancer - Aktuell status Organisation – Uppsala projektägande landsting, potentiellt i samarbete med SLL – Peter Lindgren/Ingrid Lekander leder arbetet från IVBAR tills arbetsgruppen är formerad – Anna Svensson från IVBAR kommer arbeta som analytiker på projektet – Utvecklingsgruppen ska skapas – första möte planeras till Q1 2014 Preliminär projektplan är klar Etikansökan är inskickad, besked förväntas under vecka 8

35 Förlossning Vårdepisodmoduler (preliminära) Flerbörd Ja Modul 5 Nej Huvudbjudning Nej Modul 4 Ja Tidigare sectioModul 3 Nej Omföderska Ja Modul 2 Nej Modul 1 Enkelbörd, förstföderska, huvudbjudning Enkelbörd, omföderska, ej tidigare sectio, huvudbjudning Flerbörd JaEnkelbörd, omföderska, tidigare sectio, huvudbjudning Enkelbörd, icke huvudbjudning KarakteristikaModulBeskrivning

36 Ryggkirurgi Hälsoutfall wishlist

37 Processmått Operation Tid på sal Vårdgivarens journalsystem KnivtidSOReg Anestesitid Vårdgivarens journalsystem LäckagetestSOReg TrombosprofylaxSOReg AntibiotikaprofylaxSOReg BlödningsmängdSOReg Vårddygn Ej definieratAdm. databaser Sjukskrivning Ej definieratFörsäkringskassan Läkemedel Ej definieratLäkemedelsregistret PREM Ej definieratNA Obesitas Processmått wishlist/forskning KategoriVariabelDatakälla Processmått Behandlingsmetod, följsamhet till guidelines, efarenhet OperationsmetodAdm. databaser AccessAdm. databaser Tid Tid från remiss till operationSOReg Tid från beslut till operationSOReg Tid från remiss till beslutSOReg Besök (per typ) Besök under vårdepisoden pre- operativtAdm. Databaser Besök under vårdepisoden post- operativtAdm. Databaser Preoperativ patientförberedelse Hjälp till rökstopNA Preoperativ bantningSOReg Preoperativ viktskolaSOReg

38 Ryggkirurgi Case-mix faktorer wishlist KategoriVariabelKälla Patientegenskaper vid baseline* Demografi ÅlderGVR KvinnaGVR UtbildningsnivåSCB InkomstnivåSCB CivilståndSCB FödelselandSCB Kliniska variabler* HuvuddiagnosGVR Tidigare ryggopereradGVR/SWESPINE Charlson comorbiditetsindexGVR/SWESPINE Depression Förskrivningsre g/GVR RökningSWESPINE BMISWESPINE SmärtdurationSWESPINE

39 Delprojekt 9 Implementering av beskrivningssystem Implementering av beskrivningssystem kommer att möjliggöra kontinuerlig analys och benchmarking genom att driftsätta SVEUS beskrivningssystem SVEUS delprojekt 9 syftar till att: 1.Driftsätta SVEUS beskrivningssystem 2.Kartlägga landstingens förutsättningar att implementera SVEUS ersättningssystem Implementera ersättningssystem ingår inte i delprojekt 9 Ingår i delprojekt 9 Ingår ej i delprojekt 9

40 Delprojekt 9 Implementering av beskrivningssystem Driftsättning av beskrivningssystem kräver uppkoppling av datakällor på landstings- och nationell nivå Benchmarking-databas Vårdgivarens förutsättningar: -Lokala rapporteringssystem -Interna ersättningsprinciper -Organisatoriska förutsättningar Mjukvarustöd för: Beskrivningssystem Ersättningssystem Mjukvarustöd för: Beskrivningssystem Ersättningssystem Mjukvarustöd: Utbetalningar Mjukvarustöd: Utbetalningar Administrativa system Kvalitetsregister Andra datakällor Delprojekt 1-8 Delprojekt 9 Informationsförsörjning Nationell tjänsteplattform Informationsförsörjning Nationell tjänsteplattform Algoritmer Rapporterings- anvisningar Uppdrags- beskrivning Teknisk rapport Beskrivnings- och ersättningssystem Informationsflöden Ersättning

41 Projekt 10 – FK, SCB Inkludera data om sjukskrivning i beskrivningssystem – FK kan ej dela data med landstingen enligt sin författning – Författningsanalys har resulterat i rekommendation till departementet – Ordinerad sjukskrivning kommer att finnas tillgänglig för de landsting som är anslutna till den Nationella intygstjänsten från 2014 – Sambearbetning mellan vårdgivare ej möjlig: oklart om detta beaktas i ”Utredningen om rätt information i vård och omsorg S2011:13” Möjliggöra case-mixjustering baserat på socioekonomisk data – SCB har absolut sekretess – Alternativa metoder identifierats – Nya index kommer sannolikt att utvecklas i samarbete med SCB baserat på forskningsdatabas

42 Delprojekt 11 Övergång till förvaltning, vad är SVEUS idag? Värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem under utveckling och En unik plattform som samlar de aktörer som är involverade i vård och behandling av SVEUS diagnosgrupper o >150 projektdeltagare (svårt att räkna exakt), 7 landsting, 17 specialistföreningar, 8 kvalitetsregister och 3 patientföreningar Hur kan detta förvaltas och vidareutvecklas på bästa sätt? ?

43 Utmaningar med värdebaserade diagnosspecifika ersättningssystem Utveckling – Kräver (oftast) tydlig diagnos, stora homogena patientgrupper – Utmanande att definiera relevanta hälsoutfall – Risk-justering Drift – Datahantering – Integrering mot andra ersättningssystem (tex DRG) – Juridik – Processer för periodvisa justeringar – Utbildning av vårdgivare Vårdgivarperspektivet – Förståelse för ersättningssystemet – Administration av en eller flera ersättningssystem – Ersättningens koppling till interna incitament i verksamheten

44 RAKEL 13 mars 2014 VG Primärvård Översyn inför 2015 Kort repetition + nytt sedan sist

45 RAKEL 13 mars 2014 Uppdrag Ta fram förslag till vidareutveckling av vårdvalsmodellen VG Primärvård och det regelverk som beskrivs i Krav- och kvalitetsboken (i enlighet med LOV). I uppdraget ingår att särskilt fokusera på utvalda områden (delprojekt) samt beskriva vilka konsekvenser föreslagna förändringar kan få.

46 RAKEL 13 mars 2014 Samlingsprojekt – 9 delprojekt 1.Bemanning och kompetens 2.Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård, mest sjuka äldre och grupper med sammansatta behov 3.Åtagande om psykisk ohälsa/sjukdom 4.Åtagande om hälsofrämjande och förebyggande insatser 5.Åtagande kvällar, helger inkl. akuta besök 6.Ekonomi, ersättningsmodell och kostnadsansvar 7.Uppföljning och medicinsk revision 8.Utveckla åtagande utöver basåtagande? 9.IS/IT

47 RAKEL 13 mars 2014 Delprojekt 6 Ekonomi, ersättningsmodell och kostnadsansvar

48 RAKEL 13 mars 2014 Lägesrapport Förslag till förändringar Förslag till förtydliganden Delar där ingen justering föreslås

49 RAKEL 13 mars 2014 Förslag till förändringar Viktlista för ålder och kön uppdaterad version (f n baserad på konsumtionsdata och läkemedelskostnader för perioden januari - december 2012) Viktlista för ACG Ny version baserad på regionala kostnadsdata (f n från vårdcentraler inom Närhälsan 2011) (Pv-diagnoser, Pv-kostnader exkl läkemedel exkl BVC (exkl ACG 5200))

50 RAKEL 13 mars 2014 Förslag till förändringar (2) Förändringar i beräkning av täckningsgrad Beräkningen rensas så att den endast inkluderar vårdkontakter med läkare, sjuksköterska, under- sköterska, beteendevetare, fotvårdare och ”övrig vårdgivare” – i både täljare och nämnare Hembesök viktas upp ytterligare (x10) Journalförd telefonkontakt med läkare inom VG Pv vägs in med vikt 0,3

51 RAKEL 13 mars 2014 Förslag till förtydligande / justering: Finansiering av vård av anhöriginvandrare som ännu inte har fått personnummer Extern provtagning (inom primärvårdens kompetens) för listade invånare ingår i vårdcentralernas uppdrag Det bör tydliggöras att vårdcentralerna inte har kostnadsansvar för transport av avlidna Det behöver tydliggöras vad uppdraget att representera VG Pv-kollektivet i regionala grupper innebär Kostnadsansvar bör generellt ligga där kompetensen finns – förtydliganden kan behöva göras när vårdcentralerna förväntas förskriva sådant som de inte själva kan följa upp

52 RAKEL 13 mars 2014 Ingen justering föreslås Ersättning för tolk Ersättning för deltagande i regionala grupper med stadig- varande uppdrag Särskild ersättning för Familjecentral Särskild ersättning för Samordning kommunal hälso- och sjukvård Särskild ersättning för socioekonomi Målrelaterad ersättning för kvalitet Särskild ersättning för delar i utbildningsuppdraget Utbetalningstidpunkt Kostnadsansvar läkemedel

53 RAKEL 13 mars 2014 Tandvården

54 RAKEL 13 mars 2014 Uppdragsbeskrivning Syfte: Att utveckla regiongemensamma ersättningsmodeller för tandvård som är tydliga, transparanta och konkurrensneutrala Uppdraget innebär att: Göra en nulägesbeskrivning av hur dagens ersättningsmodeller för tandvård tillämpas i Västra Götalandsregionen Analysera effekterna av den nuvarande tillämpningen Göra en scanning av omvärlden och beskriva några exempel på hur tandvården ersätts i andra landsting Göra en tidsplan för vidareutveckling av de ersättningsmodeller för tandvård som idag tillämpas i Västra Götalandsregionen Föreslå vidareutveckling av någon eller några ersättningsmodeller för tandvård Tydliggöra konsekvenser av föreslagna förändringar

55 RAKEL 13 mars 2014 VGR TVEHSNK Övrigt uppdrag Särskilt tandvårdsstöd N och F- tandvård S- tandvård Organisation och områdesstruktur för tandvård VGR administrerar Upp- sökande verksamhe t (N) Socio- ekonomi & landsbygd Allmän- tandvård Specialist- tandvård Asyl- sökande/ Gömda Asyl och Flykting- enheten Allmän- tandvård Specialist- tandvård

56 RAKEL 13 mars 2014 De 12 nämnderna Folktandvården Privata tandläkare Statliga bidrag Region- fullmäktige Tandvårds -enheten Hälso- & sjukvårds- nämnderna kansli Finansiering av tandvård VGR administrerar Hälso- & sjukvårds utskottet Sahlgrenska Akademin *SkaS, NU, SÄS Ägar- & personal utskott Ägar- & personal utskott

57 RAKEL 13 mars 2014 Nuläges-beskrivning Prioritering av förbättrings- möjligheter Lösningsförslag Förslag på ny aktivitetsplan WS 1WS 2WS 3WS 4WS 5 Uppstart Nulägekarta SWOT Nulägekarta SWOT Prioritering & fördelning av fördj. områden Genomgång lösningsförslag & omvärld Enighet kring resultat till slutrapport

58 RAKEL 13 mars 2014 Övrigt om ersättningsmodeller?

59 RAKEL 13 mars 2014 Prestationsredovisning Uppdraget är integrerat i den uppdaterade uppdragshandlingen till RAKEL

60 RAKEL 13 mars 2014 Sjukhusvård Fortsatt arbete – med utgångspunkt i rapport från januari 2013 En grupp är formerad för det fortsatta arbetet - representanter från samtliga sjukhus utom Frölunda samt från ekonomiavdelningen, HSNk och HSA

61 RAKEL 13 mars 2014 Fler besökstyper i prestationsredovisningen? Övervägande om att använda ett annat IT-stöd för prestationsredovisning Översyn av beslutsordning avseende koder (BIRA-matrisen) Redovisning ur produktions- eller konsumtions- perspektiv Rutin för årlig översyn av regelverk för samman- vägning av prestationer Några frågor under utredning

62 RAKEL 13 mars 2014 Förändring mellan produktion 2012/2013 Varför ser det ut på detta sätt? Respektive sjukhus bör analysera var ökning/minskning skett så att vi kan utvärdera förändringen Utvärdering av förändrat regelverk för sammanvägning av prestationer

63 RAKEL 13 mars 2014 Prestationer som kommer med per automatik i Controller

64 RAKEL 13 mars 2014 Prestationer som ej kommer med per automatik i Controller

65 RAKEL 13 mars 2014 Förslag till rapporteringsregel i Controller

66 RAKEL 13 mars 2014 Primärvård Diskussioner kring minskad produktion 2013 / 2012 En grupp är formerad för översyn av regelverk för redovisning av prestationer - representanter från Närhälsan, HSA, HSNk och ekonomiavdelningen

67 RAKEL 13 mars 2014 Primärvårdens prestationsredovisning idag  Läkarbesök allmänläkarvård  Sjuksköterskebesök allmänläkarvård  Läkarbesök MVC/BVC  Övriga besök MVC/BVC  Sjukgymnastbesök  Övriga besök inom primärvård  Läkarbesök i specialiserad vård inom primärvårdsorganisationen  Övriga besök i specialiserad vård inom primärvårdsorganisationen Ingen viktning mellan olika prestationer

68 RAKEL 13 mars 2014 Hur gör andra? - Skåne Hänvisning till nationella regelverk  Hembesök viktas som 2 mottagningsbesök  Telefonkontakt viktas som 0,3 mottagningsbesök  Det anges att mottagningsbesök hos läkare och övriga yrkeskategorier inte viktas lika  Hänvisning till nationellt regelverk för räkenskaps- sammandrag

69 RAKEL 13 mars 2014 Aktuella terminologifrågor ?

70 RAKEL 13 mars 2014 Övriga frågor ? 1.Hälsovård och sjukvård 2.…. 3.ACG på agendan vid nästa möte

71 RAKEL 13 mars 2014 Kommande möten 2014 Torsdagen den 15 maj, klockan 13-16 Torsdagen den 18 september, klockan 13-16 Torsdagen den 20 november, klockan 13-16


Ladda ner ppt "RAKEL Regional Arbetsgrupp för Klassifikationer och ErsättningsmodelLer den 13 mars 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser