Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar"— Presentationens avskrift:

1 VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar

2 Vilka ingår i gruppen? Anneth Lundahl, analysenheten och VGPv-kontoret (sammankallande) Lars Björkman, analysenheten och VGPv-kontoret Marcus Edenström, analysenheten Stefan Bengtsson, VGPv-kontoret Jörgen Thorn, PV Göteborg Maria Berghem, PV Skaraborg Carl-Peter Anderberg, Kungsportsläkarna Agneta Hamilton, Praktikertjänst Jan Blomqvist, Hsk Borås Peter Amundin, HSA

3 Referensgrupper Dialogforum (med vårdgivarrepresentanter)
Referensgrupp för hälso- och sjukvårdskanslierna

4 Övergripande inriktning
Hänsyn ska tas till de mål som framgår i Vägen till medborgarnas primärvård - En idéskiss för VG Primärvård Försök att förenkla modellen som helhet Modellen måste ge Västra Götalandsregionen rimlig kostnadskontroll Förväntade konsekvenser av föreslagna justeringar per vårdenhet och per nämnd måste vara rimliga (eller åtminstone kunna förklaras på ett logiskt sätt) Det finns ett alternativ att inte göra några justeringar Sju

5 Förslag till justering inför 2012
Reviderad viktlista för ålder och kön Justering av den geografiska faktorn Justering av den socioekonomiska faktorn Förändrad hantering av den målrelaterade ersättningen för kvalitet Ersättning för deltagande i regionövergripande grupper Förändring av patientavgifternas storlek Förändring av besöksersättningens storlek Förändrad finansiering av obligatoriska IT-stöd Strykt avdrag för itererade recept Rätt att fakturera beställare av extern provtagning

6 Förslag till justering senare
Övergång till regionala kostnadsvikter i ACG Först därefter övervägande om….. Förändrad beräkningsmetod för ACG Förändrad ersättningsbas för läkemedel Förändrad multiplikator i ersättningsmodellen Tidplan behöver fastställas i rapport

7 Reviderad viktlista för ålder och kön
En viktlista beräknad på nya data borde ge bättre träffsäkerhet än den viktlista som nu tillämpas. En ny viktlista har beräknats utifrån konsumtionsdata för perioden oktober 2009 – september 2010 samt läkemedelskostnader för oktober 2010. En skillnad jämfört med nu tillämpad viktlista är att kostnaden för SärNär inte påverkar vikterna.

8 Justering av den geografiska faktorn
Justerad poängberäkning föreslås: Ö-poäng 2 extra poäng till vårdenhet belägen på ö med bilfärja (motsvarar tidsåtgång motsvarande 20 – 29 km), 4 extra poäng till vårdenhet på ö utan bro eller bilfärja (motsvarar tidsåtgång motsvarande 40 – 49 km) I övrigt föreslås faktorn vara oförändrad

9 Justering av den socioekonomiska faktorn
Förändring till absolut beräkning av särskild ersättning för socioekonomi - det vill säga ett fastställt belopp per listningspoäng för vårdenheter som når tröskelvärdet Förändringen innebär att kostnaden ökar när fler vårdenheter når tröskelvärdet (i lågkonjunktur) och minskar när antalet vårdenheter som når tröskelvärdet blir färre – men för de vårdenheter som har ett konstant högt CNI blir ersättningen mer stabil än idag

10 Förändrad hantering av målrelaterade ersättning för kvalitet
De resurser som enligt resursberäkningen borde vara budgeterade för målrelaterad ersättning för kvalitet men som inte utbetalas eller används för att finansiera volym- ökning i andra delar av modellen föreslås samlas på regionkansliet, för att återanvändas inom modellen Till exempel till - kvalitetsutveckling - genomförande av KPP i primärvård - utbildningsuppdraget - forskning Reservation från hälso- och sjukvårdskanslierna Nämn eventuellt sänkt andel av ersättningen!

11 Ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper
Läkemedelskommittén – Nivå 3 Medicinska terapigrupper (24 stycken) – Nivå 3 Medicinska sektorsrådet i allmänmedicin och primärvård – Nivå 1 Gränssnittsgruppen – Nivå 2 PINT - kvalitetsindikatorer i primärvården – Nivå 3 Nivå 1 är grupper som bedöms ha mer än 25 möteshalvdagar per år Nivå 2 är grupper som bedöms ha mellan 13 och 24 möteshalvdagar per år Nivå 3 är grupper som bedöms ha maximalt 12 möteshalvdagar per år

12 Förändring av patientavgifternas storlek
Vald vårdenhet Annan vårdenhet Läkarbesök (dag- och kvällstid, vardag och helg) 300 Hembesök, läkare Läkarbesök, nätter Sjukvårdande behandling hos exempelvis sjuksköterska, kurator eller psykolog samt så kallad mellanliggande provtagning 200 Sjukvårdande behandling, nätter Hälsovård, exempelvis vaccination, hälsoundersökning och intyg Enligt regional prislista Argument: Stimulera kontinuitet och poängtera att valet av vårdenhet är viktigt. Syftet är även att stimulera befolkningen att söka den valda vårdenheten framför den specialiserade vården. Än bättre effekt skulle kunna fås om patientavgifterna till sjukhus höjdes. Obs! Högkostnadsskyddet!!! Obs2! Oklart vad en reform som den föreslagna skulle kosta.

13 Förändring av besöksersättningens storlek
Tillägg till besöksersättning kvällar, nätter och helger bör strykas Tillägg till besöksersättning under sommaren bör strykas för besök som görs av personer som är listade vid en vårdenhet som är belägen i samma kommun som den vårdenhet där besöket sker Det viktigaste argumentet är att värna kontinuitet i vårdkontakterna och inte göra det mer lönsamt att ta hand om andra patienter än de som gjort sitt vårdval på enheten utanför dagtid än att möta dem som har sitt vårdval där på dagtid

14 Ytterligare förslag till justering inför 2012
IT-stöd som tillhandahålls av Västra Götalandsregionen och är obligatoriska för vårdenheterna bör finansieras utanför modellen Avdraget för itererade recept bör strykas (för nya enheter) Det behöver förtydligas att vårdenheterna har rätt att fakturera beställaren av extern provtagning Förutsätter regiongemensam prislista där ersättnings- nivåerna inkluderar eventuell patientavgift

15 Regionala kostnadsvikter för ACG
ACG-beräkningen förutsätter kostnadsvikter, vilka i sin tur förutsätter KPP. För närvarande används sammanvägda kostnadsvikter för primärvård från de landsting i Sverige som har KPP för sin primärvård. Precisionen i resursberäkningen förväntas öka markant när det blir möjligt att använda kostnadsvikter från Västra Götaland. Dessa kommer att spegla det uppdrag som gäller för VG Primärvård och baseras på det gränssnitt mellan olika huvudmän och vårdnivåer som finns här. Tidplan behöver fastställas i rapport

16 Regionala kostnadsvikter för ACG (2)
Arbetet med att ta fram anvisningar och nödvändiga IT-stöd för beräkning av KPP inom primärvården behöver intensifieras – förutsätter såväl personella som ekonomiska satsningar!! Förslag: Kostnadsvikter för primärvård i Västra Götalandsregionen ska användas för ACG- beräkningen så snart sådana finns att tillgå. Tidplan behöver fastställas i rapport

17 Resurser för finansiering av VG Primärvård
Det kan behöva övervägas om resurserna för VG Primärvård fortsättningsvis ska hanteras via hälso- och sjukvårdsnämnderna eller om det är mer lämpligt att centralisera ekonomin för uppdraget

18


Ladda ner ppt "VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar"

Liknande presentationer


Google-annonser