Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VG Primärvård VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VG Primärvård VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar."— Presentationens avskrift:

1 VG Primärvård VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar

2 VG Primärvård Vilka ingår i gruppen? Anneth Lundahl, analysenheten och VGPv-kontoret (sammankallande) Lars Björkman, analysenheten och VGPv-kontoret Marcus Edenström, analysenheten Stefan Bengtsson, VGPv-kontoret Jörgen Thorn, PV Göteborg Maria Berghem, PV Skaraborg Carl-Peter Anderberg, Kungsportsläkarna Agneta Hamilton, Praktikertjänst Jan Blomqvist, Hsk Borås Peter Amundin, HSA

3 VG Primärvård Referensgrupper Dialogforum (med vårdgivarrepresentanter) Referensgrupp för hälso- och sjukvårdskanslierna

4 VG Primärvård Övergripande inriktning Hänsyn ska tas till de mål som framgår i Vägen till medborgarnas primärvård - En idéskiss för VG Primärvård Försök att förenkla modellen som helhet Modellen måste ge Västra Götalandsregionen rimlig kostnadskontroll Förväntade konsekvenser av föreslagna justeringar per vårdenhet och per nämnd måste vara rimliga (eller åtminstone kunna förklaras på ett logiskt sätt) Det finns ett alternativ att inte göra några justeringar

5 VG Primärvård Förslag till justering inför 2012 Reviderad viktlista för ålder och kön Justering av den geografiska faktorn Justering av den socioekonomiska faktorn Förändrad hantering av den målrelaterade ersättningen för kvalitet Ersättning för deltagande i regionövergripande grupper Förändring av patientavgifternas storlek Förändring av besöksersättningens storlek Förändrad finansiering av obligatoriska IT-stöd Strykt avdrag för itererade recept Rätt att fakturera beställare av extern provtagning

6 VG Primärvård Förslag till justering senare Övergång till regionala kostnadsvikter i ACG Först därefter övervägande om….. Förändrad beräkningsmetod för ACG Förändrad ersättningsbas för läkemedel Förändrad multiplikator i ersättningsmodellen

7 VG Primärvård Reviderad viktlista för ålder och kön En viktlista beräknad på nya data borde ge bättre träffsäkerhet än den viktlista som nu tillämpas. En ny viktlista har beräknats utifrån konsumtionsdata för perioden oktober 2009 – september 2010 samt läkemedelskostnader för oktober 2010. En skillnad jämfört med nu tillämpad viktlista är att kostnaden för SärNär inte påverkar vikterna.

8 VG Primärvård Justering av den geografiska faktorn Justerad poängberäkning föreslås: -Ö-poäng 2 extra poäng till vårdenhet belägen på ö med bilfärja (motsvarar tidsåtgång motsvarande 20 – 29 km), 4 extra poäng till vårdenhet på ö utan bro eller bilfärja (motsvarar tidsåtgång motsvarande 40 – 49 km) I övrigt föreslås faktorn vara oförändrad

9 VG Primärvård Justering av den socioekonomiska faktorn Förändring till absolut beräkning av särskild ersättning för socioekonomi - det vill säga ett fastställt belopp per listningspoäng för vårdenheter som når tröskelvärdet Förändringen innebär att kostnaden ökar när fler vårdenheter når tröskelvärdet (i lågkonjunktur) och minskar när antalet vårdenheter som når tröskelvärdet blir färre – men för de vårdenheter som har ett konstant högt CNI blir ersättningen mer stabil än idag

10 VG Primärvård Förändrad hantering av målrelaterade ersättning för kvalitet De resurser som enligt resursberäkningen borde vara budgeterade för målrelaterad ersättning för kvalitet men som inte utbetalas eller används för att finansiera volym- ökning i andra delar av modellen föreslås samlas på regionkansliet, för att återanvändas inom modellen Till exempel till - kvalitetsutveckling - genomförande av KPP i primärvård - utbildningsuppdraget - forskning

11 VG Primärvård Ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper Läkemedelskommittén – Nivå 3 Medicinska terapigrupper (24 stycken) – Nivå 3 Medicinska sektorsrådet i allmänmedicin och primärvård – Nivå 1 Gränssnittsgruppen – Nivå 2 PINT - kvalitetsindikatorer i primärvården – Nivå 3 Nivå 1 är grupper som bedöms ha mer än 25 möteshalvdagar per år Nivå 2 är grupper som bedöms ha mellan 13 och 24 möteshalvdagar per år Nivå 3 är grupper som bedöms ha maximalt 12 möteshalvdagar per år

12 VG Primärvård Förändring av patientavgifternas storlek Vald vårdenhetAnnan vårdenhet Läkarbesök (dag- och kvällstid, vardag och helg)0300 Hembesök, läkare0300 Läkarbesök, nätter300 Sjukvårdande behandling hos exempelvis sjuksköterska, kurator eller psykolog samt så kallad mellanliggande provtagning 0200 Sjukvårdande behandling, nätter300 Hälsovård, exempelvis vaccination, hälsoundersökning och intyg Enligt regional prislista

13 VG Primärvård Förändring av besöksersättningens storlek Tillägg till besöksersättning kvällar, nätter och helger bör strykas Tillägg till besöksersättning under sommaren bör strykas för besök som görs av personer som är listade vid en vårdenhet som är belägen i samma kommun som den vårdenhet där besöket sker Det viktigaste argumentet är att värna kontinuitet i vårdkontakterna och inte göra det mer lönsamt att ta hand om andra patienter än de som gjort sitt vårdval på enheten utanför dagtid än att möta dem som har sitt vårdval där på dagtid

14 VG Primärvård Ytterligare förslag till justering inför 2012 IT-stöd som tillhandahålls av Västra Götalandsregionen och är obligatoriska för vårdenheterna bör finansieras utanför modellen Avdraget för itererade recept bör strykas (för nya enheter) Det behöver förtydligas att vårdenheterna har rätt att fakturera beställaren av extern provtagning Förutsätter regiongemensam prislista där ersättnings- nivåerna inkluderar eventuell patientavgift

15 VG Primärvård Regionala kostnadsvikter för ACG ACG-beräkningen förutsätter kostnadsvikter, vilka i sin tur förutsätter KPP. För närvarande används sammanvägda kostnadsvikter för primärvård från de landsting i Sverige som har KPP för sin primärvård. Precisionen i resursberäkningen förväntas öka markant när det blir möjligt att använda kostnadsvikter från Västra Götaland. Dessa kommer att spegla det uppdrag som gäller för VG Primärvård och baseras på det gränssnitt mellan olika huvudmän och vårdnivåer som finns här.

16 VG Primärvård Regionala kostnadsvikter för ACG (2) Arbetet med att ta fram anvisningar och nödvändiga IT-stöd för beräkning av KPP inom primärvården behöver intensifieras – förutsätter såväl personella som ekonomiska satsningar!! Förslag: Kostnadsvikter för primärvård i Västra Götalandsregionen ska användas för ACG- beräkningen så snart sådana finns att tillgå.

17 VG Primärvård Resurser för finansiering av VG Primärvård Det kan behöva övervägas om resurserna för VG Primärvård fortsättningsvis ska hanteras via hälso- och sjukvårdsnämnderna eller om det är mer lämpligt att centralisera ekonomin för uppdraget

18 VG Primärvård


Ladda ner ppt "VG Primärvård VG Primärvård Ersättning och kostnadsansvar."

Liknande presentationer


Google-annonser