Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Datainsamling i VG Primärvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Datainsamling i VG Primärvård"— Presentationens avskrift:

1 Datainsamling i VG Primärvård
Försök till systematisering Lars Björkman

2 Vad ska insamlade uppgifter användas till
VG Primärvård Beräkning av ersättningssystemets komponenter Underlag för uppföljning enligt krav- och kvalitetsboken Övergripande i VGR Vårdstatistik – regionala vårddatabasen Vega Regionrapporteringssystem – Controller (Frango) Nationell rapportering SKL Socialstyrelsen

3 Indelning och struktur
VGR följer den indelning och struktur som ges av Socialstyrelsen Författningsreglerad rapportering (enbart specialiserad vård) termbanken SKL enligt verksamhetsindelning VI2000 Krav- och kvalitetsboken (egna åtgärdskoder) ”regional tradition”

4 VI2000 Hälso- och sjukvård Specialiserad vård Primärvård Sluten vård
Öppen vård Hemsjukvård Primärvård Sluten vård Öppen vård Hemsjukvård Hemsjukvård Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden. Åtgärder/insatser ska ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering. Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som särskilt boende samt i daglig verksamhet och dagverksamhet. Skilj från öppen vård.

5 Områden enl VI2000 Primärvård
Allmänläkarvård Sjuksköterskevård Mödrahälsovård Barnhälsovård Sjukgymnastik Arbetsterapi Jourverksamhet Primärvårdsansluten hemsjukvård Sluten primärvård Övrig primärvård Specialiserad somatisk vård Somatisk mottagningsverksamhet Somatisk dagsjukvård Somatisk hemsjukvård Somatisk sluten vård Specialiserad psykiatrisk vård Psykiatrisk mottagningsverksamhet Psykiatrisk dagsjukvård Psykiatrisk hemsjukvård Psykiatrisk sluten vård

6 Medicinsk service Medicinsk service avser exempelvis verksamhet vid laboratorier, operationsavdelningar, röntgenavdelningar, avdelningar för medicinsk teknik och fysik. Undersökningar inom medicinsk service ska inte redovisas som besök Besök inom medicinsk service, exempelvis för provtagning, ska normalt inte redovisas som öppenvårdsbesök. Om provtagningen däremot inbegriper samtal och ordination till fortsatt behandling ska ett besök redovisas under förutsättning att samtalet och ordinationen annars hade fått ske vid annat besök. De ska redovisas under primärvård eller specialiserad vård beroende på var besöket sker. Den regionala vårddatabasen Vega ska inte innehålla kontakter som avser medicinsk service

7 Vårdkontakt Termbanken SoS
Vårdkontakt - kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs. I den nationella statistiken räknas endast sådana vårdkontakter som har dokumenterats i patientens journal Öppenvårdsbesök - vårdkontakt inom öppen vård som innebär personligt möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal Hemsjukvårdsbesök - vårdkontakt inom hemsjukvård som innebär personligt möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal Telefonkontakt - vårdkontakt per telefon I den nationella statistiken ska även kontakt mellan hälso- och sjukvårdspersonal och företrädare för patienten räknas som telefonkontakt. Brevkontakt - skriftlig vårdkontakt Med skriftlig vårdkontakt avses även elektroniskt brev eller fax. Indirekt kontakt – anteckning eller notat om patient – journalanteckning utan att patienten varit direkt involverad – kan ändå bära relevant diagnos- och åtgärdskod (VGR-tillägg)

8 Vårdkontakter - specificeringar
Planeringsgrad Planerat - öppenvårdsbesök för vilket tid avtalats senast dagen innan. Oplanerat - öppenvårdsbesök för vilket tid inte avtalats eller där tid avtalats samma dag Obligatoriskt för läkarbesök på mottagning, tillåten specificering för alla andra kontakter. Uppgift om lokal för besöket Mottagningsbesök - öppenvårdsbesök på vårdenhet Hembesök - öppenvårdsbesök i patients bostad eller motsvarande VGR-tillägg Besök utanför mottagningen – öppenvårdsbesök utanför normal mottagning som inte är hembesök Hemsjukvårdsbesök ordinärt boende Hemsjukvårdsbesök särskilt boende – enligt kommunens klassifikation

9 Besöksform Enskilt öppenvårdsbesök - öppenvårdsbesök under vilket en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal Gruppbesök - öppenvårdsbesök där fler än en patient samtidigt möter hälso- och sjukvårdspersonal Teambesök - öppenvårdsbesök där patient möter ett vårdteam Gruppteambesök - Besök där fler än en patient möter ett vårdteam (VGR-specifik)

10 Utdrag ur patientavgiftshandboken
1.2 Lag om allmän försäkring - AFL I lag om allmän försäkring (AFL) regleras vård p g a sjukdom och förlossning. För denna vård behöver patienten inte själv betala hela kostnaden, utan endast en mindre del, den s k patientavgiften. Försäkrade enligt lagen är dels svenska medborgare som är bosatta i Sverige och dels i Sverige bosatta utländska medborgare. Svenska medborgare som är bosatta utomlands (utlandssvenskar) omfattas dock inte av sjukvårdsförmånerna enligt AFL (se kapitel 6). …………………… Vissa utländska medborgare kan dock vara berättigade till sjukvård enligt AFL utan att vara bosatta i riket. Det gäller medborgare i EU:s medlemsländer och medborgare i EES-länderna samt medborgare i stater med vilka Sverige har slutit konvention om bl a sjukvårdsförmåner. Beträffande rätt till vård och avgifter för dessa utländska medborgarna (se kapitel 6). Den vård som landstingen/regionerna ger kan delas in i: 􀂉 Vård som regleras i AFL. 􀂉 Vård som ej regleras i AFL, t ex förebyggande vård, hälsoundersökningar, vaccinationer, vissa intyg m m.

11 Personer i VGR som har ett registrerat vårdval (i princip hela befolkningen)
samt alla övriga som uppehåller sig i VGR och kan tänkas söka vård Listade i VGR Personer som varit i kontakt med sjukvården Personer som inte varit i kontakt med sjukvården

12 Alla kontakter för personer som
varit i kontakt med sjukvården Vård som ej regleras i AFL, t.ex. förebyggande vård, hälsoundersök- ningar, vaccina- tioner, vissa intyg m m. Hälsovård – intyg etc Öppen sjukvård Sluten sjukvård Medicinsk service, rtg, labb inkl provtagning Vård som regleras i AFL Sjukvård och förlossning Primärvård Specialicerad vård Ej VGR, svenskar och utlänningar, olika avtal

13 Riks o regionvård, dagvård ingår ej
Täckningsgrad (Aa+Av+Ab) + besök i specialiserad vård (Ba+Bv) Besök i primärvård med kostnadsansvar (Aa+Av+Ab) Av Bv Ab Aa Ba MVC, UM, sjukgymnastik o arbetsterapi ingår ej Olistade – ingår inte Hälso-vård : BVC ingår men inte Intyg, vacci-na- tioner etc Listades besök i andra landsting Medicinsk service, rtg,labb inkl provtagning ingår ej Primärvård Specialicerad vård Sluten sjukvård ingår inte Riks o regionvård, dagvård ingår ej

14 Besöksersättning inom VG Primärvård avseende sjukvård
Hälsovård – intyg etc MVC, UM, sjukgymnastik och arbetsterapi ingår inte i VG Primärvård Primärvård Specialicerad vård Medicinsk service, rtg,labb inkl provtagning berörs ej Besöksersättning regleras för alla besök för sjukvård för patienter i VGR samt för riks- och regionavtal (RIA, REA) Läkarbesök kr Sjuksköterskebesök 300 kr Annan sjukvård.behandl. 300 kr Hembesök kr 17-08 och helg kr Juni, juli, augusti kr Triagerade besök med tidsbokn kr ? Specialiserad vård berörs inte om den inte utförs som en del i åtagandet för VG Primärvård

15 Besöksersättning inom VG Primärvård avseende hälsovård
Exempel på patientavgift som enheten behåller, vid vaccination tillkommer grundavgift om 150 kr i vissa fall BVC Läkarbesök kr Sjuksköterskebesök 300 kr Rätt fakturera kostnad för vaccin enligt nationellt vaccinationsprogram 0 kr Vaccination mot nya influensan ingår ej 0 kr Tuberkulos till riskpatient kr Hepatit B i vissa fall kr Säsongsinfluensa riskpat 100 kr Övriga avgiftsfria och subven- tionerade vaccinationer enligt patientavgiftshandboken ingår ej Hepatit A+B kr Avgiftsbelagda vaccinationer t.ex. inför resa ingår ej Enskilt besök kr Gruppbesök kr Hälsovårdande insatser, enskilt besök och gruppbesök ingår ej Hälsoundersökning kr Intyg för sjöfolk kr FK begärt intyg kr Undersökningar och intyg ingår ej

16 Steg i ACG-beräkningen
Vårdval Steg i ACG-beräkningen PersID, ålder, kön, enhet, nämnd ACG frekvens- tabell per enhet Tyngd per ACG-grp och totalt per enhet och i VGR ACG- grupperare PersID, typ, diagnos Vega Vikttabell Östergötland Blekinge 2006 Alla diagnoser på primärvårdsnivå samt diagnoser på specialistnivå från VGPv-enheter inom uppdraget Alla kontakttyper, alla personalkategorier

17 Tyngd per ACG-grupp och enhet

18 Beräkning av ACG-ersättning
Ersättning viktad utifrån vårdtyngd R3*350 Poäng för ålder och kön ACG-poäng Antal listade personer på enheten Antal personer med diagnoskod till ACG-beräkningen Andel personer med diagnoskod Total ACG-tyngd för de listade personerna på enheten Genomsnittlig tyngd per listad på enheten Genomsnittlig tyngd per listad i VGR Enhetens ACG-casemix 3 000 3 307 10 000 5 450 0,55 12 345 1,23 1,12 1,10 R2 R3 R4 R5 R7 R8 R9 R10 R2 * R10 fr vårdval ACG-gruppering ACG-gruppering R5/R4 R7/R4 VGR-beräkning R7/R4 R8/R9

19 ACG relaterat till patienter med diagnos bland de listade

20 Behov Information/utbildning på detaljnivå Avstämning på detaljnivå
Registrering i journalsystemen Registrering i tillhörande kassasystem Träffar i storgrupp Sammansatt informationsmaterial Avstämning på detaljnivå I första hand via telefon Vb via besök


Ladda ner ppt "Datainsamling i VG Primärvård"

Liknande presentationer


Google-annonser