Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Datainsamling i VG Primärvård Försök till systematisering 2009-11-23 Lars Björkman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Datainsamling i VG Primärvård Försök till systematisering 2009-11-23 Lars Björkman."— Presentationens avskrift:

1 Datainsamling i VG Primärvård Försök till systematisering 2009-11-23 Lars Björkman

2 Vad ska insamlade uppgifter användas till •VG Primärvård –Beräkning av ersättningssystemets komponenter –Underlag för uppföljning enligt krav- och kvalitetsboken •Övergripande i VGR –Vårdstatistik – regionala vårddatabasen Vega –Regionrapporteringssystem – Controller (Frango) •Nationell rapportering –SKL –Socialstyrelsen

3 Indelning och struktur VGR följer den indelning och struktur som ges av •Socialstyrelsen –Författningsreglerad rapportering (enbart specialiserad vård) –termbanken •SKL enligt verksamhetsindelning VI2000 •Krav- och kvalitetsboken (egna åtgärdskoder) •”regional tradition”

4 VI2000 Hälso- och sjukvård Specialiserad vård •Sluten vård •Öppen vård •Hemsjukvård Primärvård •Sluten vård •Öppen vård •Hemsjukvård Hemsjukvård Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden. Åtgärder/insatser ska ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering. Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som särskilt boende samt i daglig verksamhet och dagverksamhet. Skilj från öppen vård.

5 Områden enl VI2000 Primärvård Allmänläkarvård Sjuksköterskevård Mödrahälsovård Barnhälsovård Sjukgymnastik Arbetsterapi Jourverksamhet Primärvårdsansluten hemsjukvård Sluten primärvård Övrig primärvård Specialiserad somatisk vård Somatisk mottagningsverksamhet Somatisk dagsjukvård Somatisk hemsjukvård Somatisk sluten vård Specialiserad psykiatrisk vård Psykiatrisk mottagningsverksamhet Psykiatrisk dagsjukvård Psykiatrisk hemsjukvård Psykiatrisk sluten vård

6 Medicinsk service Medicinsk service avser exempelvis verksamhet vid laboratorier, operationsavdelningar, röntgenavdelningar, avdelningar för medicinsk teknik och fysik. Undersökningar inom medicinsk service ska inte redovisas som besök Besök inom medicinsk service, exempelvis för provtagning, ska normalt inte redovisas som öppenvårdsbesök. Om provtagningen däremot inbegriper samtal och ordination till fortsatt behandling ska ett besök redovisas under förutsättning att samtalet och ordinationen annars hade fått ske vid annat besök. De ska redovisas under primärvård eller specialiserad vård beroende på var besöket sker. Den regionala vårddatabasen Vega ska inte innehålla kontakter som avser medicinsk service

7 Vårdkontakt Termbanken SoS Vårdkontakt - kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs. I den nationella statistiken räknas endast sådana vårdkontakter som har dokumenterats i patientens journal •Öppenvårdsbesök - vårdkontakt inom öppen vård som innebär personligt möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal •Hemsjukvårdsbesök - vårdkontakt inom hemsjukvård som innebär personligt möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal •Telefonkontakt - vårdkontakt per telefon I den nationella statistiken ska även kontakt mellan hälso- och sjukvårdspersonal och företrädare för patienten räknas som telefonkontakt. •Brevkontakt - skriftlig vårdkontakt Med skriftlig vårdkontakt avses även elektroniskt brev eller fax. •Indirekt kontakt – anteckning eller notat om patient – journalanteckning utan att patienten varit direkt involverad – kan ändå bära relevant diagnos- och åtgärdskod (VGR-tillägg)

8 Vårdkontakter - specificeringar •Planeringsgrad –Planerat - öppenvårdsbesök för vilket tid avtalats senast dagen innan. –Oplanerat - öppenvårdsbesök för vilket tid inte avtalats eller där tid avtalats samma dag Obligatoriskt för läkarbesök på mottagning, tillåten specificering för alla andra kontakter. •Uppgift om lokal för besöket –Mottagningsbesök - öppenvårdsbesök på vårdenhet –Hembesök - öppenvårdsbesök i patients bostad eller motsvarande VGR-tillägg –Besök utanför mottagningen – öppenvårdsbesök utanför normal mottagning som inte är hembesök –Hemsjukvårdsbesök ordinärt boende –Hemsjukvårdsbesök särskilt boende – enligt kommunens klassifikation

9 Besöksform •Enskilt öppenvårdsbesök - öppenvårdsbesök under vilket en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal •Gruppbesök - öppenvårdsbesök där fler än en patient samtidigt möter hälso- och sjukvårdspersonal •Teambesök - öppenvårdsbesök där patient möter ett vårdteam •Gruppteambesök - Besök där fler än en patient möter ett vårdteam (VGR-specifik)

10 1.2 Lag om allmän försäkring - AFL I lag om allmän försäkring (AFL) regleras vård p g a sjukdom och förlossning. För denna vård behöver patienten inte själv betala hela kostnaden, utan endast en mindre del, den s k patientavgiften. Försäkrade enligt lagen är dels svenska medborgare som är bosatta i Sverige och dels i Sverige bosatta utländska medborgare. Svenska medborgare som är bosatta utomlands (utlandssvenskar) omfattas dock inte av sjukvårdsförmånerna enligt AFL (se kapitel 6). …………………… Vissa utländska medborgare kan dock vara berättigade till sjukvård enligt AFL utan att vara bosatta i riket. Det gäller medborgare i EU:s medlemsländer och medborgare i EES-länderna samt medborgare i stater med vilka Sverige har slutit konvention om bl a sjukvårdsförmåner. Beträffande rätt till vård och avgifter för dessa utländska medborgarna (se kapitel 6). Den vård som landstingen/regionerna ger kan delas in i: Vård som regleras i AFL. Vård som ej regleras i AFL, t ex förebyggande vård, hälsoundersökningar, vaccinationer, vissa intyg m m. Utdrag ur patientavgiftshandboken

11 Personer i VGR som har ett registrerat vårdval (i princip hela befolkningen) samt alla övriga som uppehåller sig i VGR och kan tänkas söka vård Personer som varit i kontakt med sjukvårdenPersoner som inte varit i kontakt med sjukvården Listade i VGR

12 Alla kontakter för personer som varit i kontakt med sjukvården Vård som regleras i AFL Sjukvård och förlossning Vård som ej regleras i AFL, t.ex. förebyggande vård, hälsoundersök- ningar, vaccina- tioner, vissa intyg m m. Hälsovård – intyg etc Ej VGR, svenskar och utlänningar, olika avtal Primärvård Specialicerad vård Öppen sjukvård Sluten sjukvård Medicinsk service, rtg, labb inkl provtagning

13 Täckningsgrad Primärvård Specialicerad vård MVC, UM, sjukgymnastik o arbetsterapi ingår ej Hälso- vård : BVC ingår men inte Intyg, vacci- na- tioner etc Olistade – ingår inte Sluten sjukvård ingår inte Riks o regionvård, dagvård ingår ej Listades besök i andra landsting Medicinsk service, rtg,labb inkl provtagning ingår ej (Aa+Av+Ab) + besök i specialiserad vård (Ba+Bv) Besök i primärvård med kostnadsansvar (Aa+Av+Ab) Av Bv Ab Aa Ba

14 Besöksersättning inom VG Primärvård avseende sjukvård Specialiserad vård berörs inte Primärvård Specialicerad vård MVC, UM, sjukgymnastik och arbetsterapi ingår inte i VG Primärvård Hälsovård – intyg etc Besöksersättning regleras för alla besök för sjukvård för patienter i VGR samt för riks- och regionavtal (RIA, REA) Läkarbesök 500 kr Sjuksköterskebesök300 kr Annan sjukvård.behandl.300 kr Hembesök +250 kr 17-08 och helg +500 kr Juni, juli, augusti +500 kr Triagerade besök med tidsbokn 300 kr Medicinsk service, rtg,labb inkl provtagning berörs ej ? om den inte utförs som en del i åtagandet för VG Primärvård

15 Besöksersättning inom VG Primärvård avseende hälsovård Exempel på patientavgift som enheten behåller, vid vaccination tillkommer grundavgift om 150 kr i vissa fall BVC Läkarbesök 500 kr Sjuksköterskebesök 300 kr Rätt fakturera kostnad för vaccin enligt nationellt vaccinationsprogram 0 kr Vaccination mot nya influensan ingår ej 0 kr Tuberkulos till riskpatient 0 kr Hepatit B i vissa fall 0 kr Säsongsinfluensa riskpat 100 kr Övriga avgiftsfria och subven- tionerade vaccinationer enligt patientavgiftshandboken ingår ej Hepatit A+B 380 kr Avgiftsbelagda vaccinationer t.ex. inför resa ingår ej Enskilt besök 120 kr Gruppbesök 60 kr Hälsovårdande insatser, enskilt besök och gruppbesök ingår ej Hälsoundersökning 500 kr Intyg för sjöfolk 625 kr FK begärt intyg 0 kr Undersökningar och intyg ingår ej

16 Steg i ACG-beräkningen Vårdval Vega ACG- grupperare PersID, ålder, kön, enhet, nämnd PersID, typ, diagnos ACG frekvens- tabell per enhet Vikttabell Östergötland Blekinge 2006 Tyngd per ACG-grp och totalt per enhet och i VGR Alla diagnoser på primärvårdsnivå samt diagnoser på specialistnivå från VGPv-enheter inom uppdraget Alla kontakttyper, alla personalkategorier

17 Tyngd per ACG-grupp och enhet

18 Beräkning av ACG-ersättning Ersättning viktad utifrån vårdtyngd 1 157 344 Poäng för ålder och kön ACG-poäng Antal listade personer på enheten Antal personer med diagnoskod till ACG-beräkningen Andel personer med diagnoskod Total ACG-tyngd för de listade personerna på enheten Genomsnittlig tyngd per listad på enheten Genomsnittlig tyngd per listad i VGR Enhetens ACG-casemix 3 000 3 307 10 000 5 450 0,55 12 345 1,23 1,12 1,10 R2 R3 R4 R5 R7 R8 R9 R10 R3*350 R2 * R10 ACG-gruppering R5/R4 fr vårdval ACG-gruppering R7/R4 VGR-beräkning R7/R4 R8/R9

19 ACG relaterat till patienter med diagnos bland de listade

20 Behov •Information/utbildning på detaljnivå –Registrering i journalsystemen –Registrering i tillhörande kassasystem –Träffar i storgrupp –Sammansatt informationsmaterial •Avstämning på detaljnivå –I första hand via telefon –Vb via besök


Ladda ner ppt "Datainsamling i VG Primärvård Försök till systematisering 2009-11-23 Lars Björkman."

Liknande presentationer


Google-annonser