Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budget 2013 verbal version Underlag för budgetarbetet Kort omvärldsanalys Karaktärsdrag för vår budget Driftbudget Investeringsbudget Resultaträkning Finansplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budget 2013 verbal version Underlag för budgetarbetet Kort omvärldsanalys Karaktärsdrag för vår budget Driftbudget Investeringsbudget Resultaträkning Finansplan."— Presentationens avskrift:

1 Budget 2013 verbal version Underlag för budgetarbetet Kort omvärldsanalys Karaktärsdrag för vår budget Driftbudget Investeringsbudget Resultaträkning Finansplan

2 Underlag för budgetarbetet  MP:s politik på alla plan, riks-, regionalt- och lokalt  Kort omvärldsanalys  Chefs- och Ledningsgruppens budgetförutsättningar  Vår egen budgetberednings arbetsmöten  Inledande informationsmöten (3) med representanter för alla partier och viss förvaltningspersonal som deltagare  Detaljerad diskussion med ekonomichefen  Möte med MP Sölvesborg rörande SBKF,  Möten (4) med vissa verksamhetschefer och förbundschefen för SBKF

3 Kort omvärldsanalys  Fortsatt osäkerhet gäller, inte bara om den övergripande ekonomiska utvecklingen i omvärlden, utan också vad gäller regeringspolitiken till följd av den parlamentariska situationen. Regeringen förlorar, mer frekvent än tidigare, viktiga omröstningar i riksdagen.  På det lokala planet ser vi Ivöstrands-projektet som en betydande osäkerhetsfaktor och hänvisar då till de frågetecken vi anfört i kommunfullmäktige.  Sysselsättningens utveckling, med allt oftare förekommande varsel, är en faktor som stämmer till eftertanke.

4 Karaktärsdrag för vår budget  arbetslösheten för ungdomarna *  äldreomsorgens(hemtjänst, särskilt boende, boende på institution och viss sjukvård) utformning, organisation och utförande  försörjningsstödets utveckling bevakas noga  barnomsorgen byggs ut i enlighet med förskoleplanen  befolkningsutvecklingen värderas som indikator på hur rätt vår samlade politik är  personalresurserna i skolan analyseras, vi vill där se ett tydligt socio- ekonomiskt tänkande  intensifierat samarbete mellan kommunens omsorgsverksamhet, AME och AF  beredningarnas nuvarande resurser utgör hinder för dem att fullgöra avsedd inverkan kommunens utveckling  skattesatsen lämnas oförändrad  utnyttjandegraden (verksamheternas kostnad/skatter+ bidrag)= 99 % * MP Bromölla arbetar med ett särskilt åtgärdsprogram

5 Driftbudget 2013/1 Gemensam service  konsultmedverkan( ≠ upphandling av kompetens) minimeras  posterna för oförutsedda behov hos KS och KF måste, med den ovan påtalade osäkerheten, budgeteras väsentligt högre  medel för beredningarna måste avsättas för att få dem i avsedd funktion  anslaget för KS dimensioneras upp med belopp reserverade för deltagande på KOMMEK  antalet utvecklingssekreterare minskas jämfört CoL: förslaget med 2.0 tjänster  enskild väghållning i tätorterna ersätts med kommunal upphandling, statsbidrag delfinansierar  medel för marknadsföring av Ivöstrand allokeras hos BFC AB  ekonomisystemets installation och implementering drar högre kostnader än vad CoL angett i sitt förslag  upphandlingsfunktionen flyttas till SBKF alt. till interkommunal samverkan med Karlshamn, Olofström och Sölvesborg  diariet görs tillgängligt på kommunens hemsida

6 Driftbudget 2013/2 Stöd och Omsorg 1. Socialsekreterare (0,5 tjänst)med särskild uppgift att hantera försörjningsstöd 2. Försörjningsstödet förs kontomässigt över till Kommunstyrelsen m.h.t. dess opåverkbarhet 3. Behovet av trygghetsboenden i kommunens yttre tätorter utreds Tillväxt och Utveckling 1. lokaltrafikens driftkostnader ökar oavsett utförare 2. odlingslotterna i ordningsställs 3. mätningsverksamheten upphandlas 4. datorer och läsplattor är för oss förbrukningsinventarier

7 Driftbudget 2013/3 Kultur och fritid  Bromölla Musik- och Teaterförenings anslag ökas 20 % Politik  fasta arvoden reduceras med 15 % och kommunal- resp. oppositionsråd läggs samman till 1.0 uppdrag  Överförmyndarnämnden avvecklas Kommunalförbundet (SBKF)  Sommargymnasium  Praktikjobb i kommunen harmoniserade med gymnasiestudier/vuxenutbildning i SBKF  Upphandlingsfunktionerna i ägarkommunerna övertas av SBKF alternativt av existerande interkommunal samverkan

8 Investeringsbudget 2013/1 Gemensam service  ekonomisystemets anskaffningskostnad måste sättas till minst 4000 tkr  investeringsobjekt som påverkas av händelseförloppet avseende Ivöstrand samordnas med det objektets investeringstakt  reparationen av duschrummen i byggnaden på Strandängens idrottsplats måste ske med större fermitet än vad som är sagt i CoL-förslaget

9 Investeringsbudget 2013/2 Tillväxt och Utveckling  satsningen (2600 tkr) på rastplatsen Skåneporten ifrågasätts av oss  vi godtar kostnadsbedömningen för personalbyggnaden på Åsen om den inrymmer lokal för återvinning av säljbara nyttigheter  för cykelvägen till Allarp bör alternativ sträckning prövas  Allarpsvägen bör förbättras men det skall det göras med minst ett öga på cykelvägens sträckning  mätningsbilen utgår, inkluderas i avtal med antagen entreprenör  miljöstationer; förbättringar avseende belysning, asfaltering och inbyggnad erfordras  vattenrutschbanan får inte plats i vår budget för 2013

10 Investeringsbudget 2013/3 Utbildning  konvertering av mottagningskök till tillagningskök, minst 2 per år  renovering av taket på Gualövs skola tidigareläggs till 2012 Stöd och Omsorg  Persondatorer är förbrukningsinventarier och förs därför till driftbudgeten Kultur  Konsthall i Köpmannen, finansieras av AB Bromöllahem Politik  mikrofoner på borden i plenisalen, hjälpmedel för replikskiften innebär bättre ordning  datorer och läsplattor bokförs i driftbudgeten eftersom vi betraktar dessa som förbrukningsinventarier  MP sätter frågetecken för Ivöstrand och där planerade investeringar. Vår avvaktande hållning kvarstår tills tveksamheten eliminerats

11 Resultaträkning 2013 Resultatbudget KF Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav årets nyintjänade pens Varav utbetalningar av pens Nettokostnader före avskrivn Ökning av semesterlöneskuld Avskrivningar Verksamhetens nettokostn Skatteintäkter Slutavräkning Kommunal fastighets avgift Tillfälligt konjunkturstöd Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsavgift/bidrag LSS-utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Nettokost andel av sk o stb98,099,0

12 Finansplan 2013 Finansieringsbudget Årets resultat Avskrivningar Försäljning av anläggningstillgångar Minskning av långfristiga fordringar000 Ökning av långfristiga skulder Summa tillförda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga skulder Summa använda medel Förändring rörelsekapital

13 Åtgärdsprogram (utkast) för att motverka ungdomsarbetslösheten  Praktikjobb inom kommunens förvaltningsområde kombinerat med gymnasiestudier och/ eller i kommunalförbundets (SBKF:s) regi där praktikjobbets karaktär harmoniseras med kursvalet i gymnasiet/Komvux  Sommargymnasium  Stipendier avsedda för utlandsstudier  Lokaltrafik anpassad till gymnasieungdomarnas tider  Förhöjt antal feriejobb

14 Tillägg till Budget 2013  utnyttjandegraden (verksamheternas kostnad/skatter+ bidrag)= 99 %  anslag till Kommunstyrelsen för oförutsedda behov 1.0 mkr  anslag till Kommunfullmäktige för oförutsedda behov 5.0 mkr  åtgärdsprogram för att motverka ungdomsarbetslösheten, se MP:s B 2013 verbal version  medel för beredningarna måste avsättas för att få dem i avsedd funktion  enskild väghållning i tätorterna ersätts med kommunal skötsel, statsbidrag delfinansierar  ekonomisystemets installation och implementering, ramen ökas till 4,0 mkr  upphandlingsfunktionen flyttas till SBKF alt. till interkommunal samverkan  socialsekreterare (0,5 tjänst)med särskild uppgift att hantera försörjningsstöd  Bromölla Musik- och Teaterförenings anslag ökas 20 %  arvoden reduceras med 15 % och kommunal- och oppositionsråd minskas till 1.0 uppdrag  Överförmyndarnämnden avvecklas  miljöstationer; förbättringar avseende belysning, asfaltering och inbyggnad erfordras  nettoramen för Driftbudgeten 2013 sätts till det belopp som anges i resultaträkningen för vårt budgetförslag B 2013 (553 mkr)


Ladda ner ppt "Budget 2013 verbal version Underlag för budgetarbetet Kort omvärldsanalys Karaktärsdrag för vår budget Driftbudget Investeringsbudget Resultaträkning Finansplan."

Liknande presentationer


Google-annonser