Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budget 2013 verbal version Underlag för budgetarbetet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budget 2013 verbal version Underlag för budgetarbetet"— Presentationens avskrift:

1 Budget 2013 verbal version Underlag för budgetarbetet
Kort omvärldsanalys Karaktärsdrag för vår budget Driftbudget Investeringsbudget Resultaträkning Finansplan

2 Underlag för budgetarbetet
MP:s politik på alla plan, riks-, regionalt- och lokalt Kort omvärldsanalys Chefs- och Ledningsgruppens budgetförutsättningar Vår egen budgetberednings arbetsmöten Inledande informationsmöten (3) med representanter för alla partier och viss förvaltningspersonal som deltagare Detaljerad diskussion med ekonomichefen Möte med MP Sölvesborg rörande SBKF, Möten (4) med vissa verksamhetschefer och förbundschefen för SBKF

3 Kort omvärldsanalys Fortsatt osäkerhet gäller, inte bara om den övergripande ekonomiska utvecklingen i omvärlden, utan också vad gäller regeringspolitiken till följd av den parlamentariska situationen. Regeringen förlorar, mer frekvent än tidigare, viktiga omröstningar i riksdagen. På det lokala planet ser vi Ivöstrands-projektet som en betydande osäkerhetsfaktor och hänvisar då till de frågetecken vi anfört i kommunfullmäktige. Sysselsättningens utveckling, med allt oftare förekommande varsel, är en faktor som stämmer till eftertanke.

4 Karaktärsdrag för vår budget
arbetslösheten för ungdomarna * äldreomsorgens(hemtjänst, särskilt boende, boende på institution och viss sjukvård) utformning, organisation och utförande försörjningsstödets utveckling bevakas noga barnomsorgen byggs ut i enlighet med förskoleplanen befolkningsutvecklingen värderas som indikator på hur rätt vår samlade politik är personalresurserna i skolan analyseras, vi vill där se ett tydligt socio-ekonomiskt tänkande intensifierat samarbete mellan kommunens omsorgsverksamhet, AME och AF beredningarnas nuvarande resurser utgör hinder för dem att fullgöra avsedd inverkan kommunens utveckling skattesatsen lämnas oförändrad utnyttjandegraden (verksamheternas kostnad/skatter+ bidrag)= 99 % * MP Bromölla arbetar med ett särskilt åtgärdsprogram

5 Driftbudget 2013/1 Gemensam service
konsultmedverkan( ≠ upphandling av kompetens) minimeras posterna för oförutsedda behov hos KS och KF måste, med den ovan påtalade osäkerheten, budgeteras väsentligt högre medel för beredningarna måste avsättas för att få dem i avsedd funktion anslaget för KS dimensioneras upp med belopp reserverade för deltagande på KOMMEK antalet utvecklingssekreterare minskas jämfört CoL: förslaget med 2.0 tjänster enskild väghållning i tätorterna ersätts med kommunal upphandling, statsbidrag delfinansierar medel för marknadsföring av Ivöstrand allokeras hos BFC AB ekonomisystemets installation och implementering drar högre kostnader än vad CoL angett i sitt förslag upphandlingsfunktionen flyttas till SBKF alt. till interkommunal samverkan med Karlshamn, Olofström och Sölvesborg diariet görs tillgängligt på kommunens hemsida

6 Driftbudget 2013/2 Stöd och Omsorg
Socialsekreterare (0,5 tjänst)med särskild uppgift att hantera försörjningsstöd Försörjningsstödet förs kontomässigt över till Kommunstyrelsen m.h.t. dess opåverkbarhet Behovet av trygghetsboenden i kommunens yttre tätorter utreds Tillväxt och Utveckling lokaltrafikens driftkostnader ökar oavsett utförare odlingslotterna i ordningsställs mätningsverksamheten upphandlas datorer och läsplattor är för oss förbrukningsinventarier

7 Driftbudget 2013/3 Kultur och fritid
Bromölla Musik- och Teaterförenings anslag ökas 20 % Politik fasta arvoden reduceras med 15 % och kommunal- resp. oppositionsråd läggs samman till 1.0 uppdrag Överförmyndarnämnden avvecklas Kommunalförbundet (SBKF) Sommargymnasium Praktikjobb i kommunen harmoniserade med gymnasiestudier/vuxenutbildning i SBKF Upphandlingsfunktionerna i ägarkommunerna övertas av SBKF alternativt av existerande interkommunal samverkan

8 Investeringsbudget 2013/1 Gemensam service
ekonomisystemets anskaffningskostnad måste sättas till minst 4000 tkr investeringsobjekt som påverkas av händelseförloppet avseende Ivöstrand samordnas med det objektets investeringstakt reparationen av duschrummen i byggnaden på Strandängens idrottsplats måste ske med större fermitet än vad som är sagt i CoL-förslaget

9 Investeringsbudget 2013/2 Tillväxt och Utveckling
satsningen (2600 tkr) på rastplatsen Skåneporten ifrågasätts av oss vi godtar kostnadsbedömningen för personalbyggnaden på Åsen om den inrymmer lokal för återvinning av säljbara nyttigheter för cykelvägen till Allarp bör alternativ sträckning prövas Allarpsvägen bör förbättras men det skall det göras med minst ett öga på cykelvägens sträckning mätningsbilen utgår, inkluderas i avtal med antagen entreprenör miljöstationer; förbättringar avseende belysning, asfaltering och inbyggnad erfordras vattenrutschbanan får inte plats i vår budget för 2013

10 Investeringsbudget 2013/3 Utbildning
konvertering av mottagningskök till tillagningskök, minst 2 per år renovering av taket på Gualövs skola tidigareläggs till 2012 Stöd och Omsorg Persondatorer är förbrukningsinventarier och förs därför till driftbudgeten Kultur Konsthall i Köpmannen, finansieras av AB Bromöllahem Politik mikrofoner på borden i plenisalen, hjälpmedel för replikskiften innebär bättre ordning datorer och läsplattor bokförs i driftbudgeten eftersom vi betraktar dessa som förbrukningsinventarier MP sätter frågetecken för Ivöstrand och där planerade investeringar. Vår avvaktande hållning kvarstår tills tveksamheten eliminerats

11 Resultaträkning 2013 Resultatbudget 2013 - 2016 2012-04-26 2012 KF
2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader varav årets nyintjänade pens Varav utbetalningar av pens Nettokostnader före avskrivn Ökning av semesterlöneskuld -800 -1 000 Avskrivningar Verksamhetens nettokostn Skatteintäkter Slutavräkning 2 284 1 Kommunal fastighets avgift 19 405 19 730 19 964 20 211 Tillfälligt konjunkturstöd Inkomstutjämning Kostnadsutjämning -9 649 -9 672 -9 695 -9 711 Regleringsavgift/bidrag 6 177 2 994 62 -3 816 -7 072 LSS-utjämning Finansiella intäkter 3 630 3 725 3 820 Finansiella kostnader -4 600 -7 700 -9 220 -8 500 Resultat före extraord poster 10 340 1 858 569 1 521 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Nettokost andel av sk o stb 98,0 99,0

12 Finansplan 2013 Finansieringsbudget 2013 - 2016 2012-04-26 2013 2014
2015 Årets resultat 1 858 569 1 521 Avskrivningar 23 000 24 000 Försäljning av anläggningstillgångar Minskning av långfristiga fordringar Ökning av långfristiga skulder 82 000 19 000 Summa tillförda medel 43 569 25 521 Nettoinvesteringar 44 155 25 190 Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga skulder Summa använda medel Förändring rörelsekapital -487 -586 331

13 Åtgärdsprogram (utkast) för att motverka ungdomsarbetslösheten
Praktikjobb inom kommunens förvaltningsområde kombinerat med gymnasiestudier och/ eller i kommunalförbundets (SBKF:s) regi där praktikjobbets karaktär harmoniseras med kursvalet i gymnasiet/Komvux Sommargymnasium Stipendier avsedda för utlandsstudier Lokaltrafik anpassad till gymnasieungdomarnas tider Förhöjt antal feriejobb

14 Tillägg till Budget 2013 utnyttjandegraden (verksamheternas kostnad/skatter+ bidrag)= 99 % anslag till Kommunstyrelsen för oförutsedda behov 1.0 mkr anslag till Kommunfullmäktige för oförutsedda behov 5.0 mkr åtgärdsprogram för att motverka ungdomsarbetslösheten, se MP:s B 2013 verbal version medel för beredningarna måste avsättas för att få dem i avsedd funktion enskild väghållning i tätorterna ersätts med kommunal skötsel, statsbidrag delfinansierar ekonomisystemets installation och implementering, ramen ökas till 4,0 mkr upphandlingsfunktionen flyttas till SBKF alt. till interkommunal samverkan socialsekreterare (0,5 tjänst)med särskild uppgift att hantera försörjningsstöd Bromölla Musik- och Teaterförenings anslag ökas 20 % arvoden reduceras med 15 % och kommunal- och oppositionsråd minskas till 1.0 uppdrag Överförmyndarnämnden avvecklas miljöstationer; förbättringar avseende belysning, asfaltering och inbyggnad erfordras nettoramen för Driftbudgeten 2013 sätts till det belopp som anges i resultaträkningen för vårt budgetförslag B 2013 (553 mkr)


Ladda ner ppt "Budget 2013 verbal version Underlag för budgetarbetet"

Liknande presentationer


Google-annonser