Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

B UDGET 2013 Borgholms kommun. B UDGETPROCESSEN Målsättning Budget klar innan årsskiftet enligt ny fördelningsmodell Kommunstyrelse 6 november Extra KSAU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "B UDGET 2013 Borgholms kommun. B UDGETPROCESSEN Målsättning Budget klar innan årsskiftet enligt ny fördelningsmodell Kommunstyrelse 6 november Extra KSAU."— Presentationens avskrift:

1 B UDGET 2013 Borgholms kommun

2 B UDGETPROCESSEN Målsättning Budget klar innan årsskiftet enligt ny fördelningsmodell Kommunstyrelse 6 november Extra KSAU och kommunstyrelse 20 november - skolor Kommunfullmäktige 26 november  Budget och Skolor - Beslutad Kommunfullmäktige 17 december  taxor och investeringar

3 R ESURSFÖRDELNINGEN ENLIGT B ORGHOLMS - MODELLEN - BESPARINGAR PÅ 15 279 TKR.

4 U TFÖRDELNING AV KOSTNADER FÖR LOKALER, LOKALVÅRD, KOST OCH GATA / PARK. MÅLSÄTTNING Att ner på enhetsnivå skapa medvetenhet om kostnader för lokaler, lokalvård, kost, gata/park (KS) och att på enhetsnivå kunna påverka volym, omfattning och kvalitet enligt givna kriterier. I målsättningen ingår att ha ett övergripande koncernperspektiv – ”Koncernnyttan”

5 U TFÖRDELNING AV KOSTNADER FÖR LOKALER, LOKALVÅRD, KOST OCH GATA / PARK ( FORTSÄTTNING ) Budget 2013 enligt beslut i kommunfullmäktige 26/11 -3,4 Mkr Faktiska kostnader Avtal BEAB och förvaltningar – klart 2014 BEAB enda tjänsteleverantör tills något annat bestäms Möjlighet att påverka volym, omfattning och +kvalitet Säljare och köpare förväntas kommunicera de förändringar man avser genomföra i god tid för att respektive verksamhet ska ha möjlighet att ställa om  KOST  STÄD  FASTIGHETER  GATA, PARK OCH HAMNAR

6

7 T EKNISK SERVICE • Strukturella förändringar (skolor, SÄBO platser, redovisas förvaltningsvis) -0 tkr  Nedläggning kök Runsten/Gärdslösa-900 tkr • Lokalvård (Resursoptimering, ca 10%) -800 tkr • Kost (minskad adm. resursoptimering) -700 tkr • Kost (matdistr. till äldre kyld mat endast packning) -530 tkr • Fastigheter (energibesparingar kräver investeringar ca 8 mkr) -1000 tkr • Gata/Park (Resursoptimering, underhåll) -350 tkr • Fastigheter (arrenden ökade intäkter) -700 tkr • Gata/Park (ökade intäkter) -300 tkr Besparing enligt ovan-4 380tkr Ökade kostnader (underhåll fastigheter/kök) +1 000 tkr -3 380 tkr

8 Äldreomsorg Stänga 8 platser inom särskilt boende-2 900 tkr Förändrad bemanning inom särskilt boende och hemtjänst -1 400 tkr (Genom ökad samordning ) Översyn bemanningsenhetens organisation (-1,9 planerare)-755 tkr Översyn bemanningsenhetens verksamhet -4000 tkr Enhetschef i beredskap-300 tkr Leasingbilar (-4)-190 tkr Flytt av hemtjänst centrum-97 tkr Minus en enhetschef-500 tkr Besparing-10 162 tkr S OCIAL VERKSAMHET

9 Förvaltningsorganisation Minus utvecklingsledare- 300 tkr Hälso- och Sjukvård Stänga dagrehabilitering- 500 tkr Minus 0,5 enhetschef- 250 tkr LSS Bemanning LSS- 3 000 tkr Minus 1 enhetschef- 400 tkr Besparing-4 450 tkr

10 S OCIAL VERKSAMHET - S UMMERING Besparingar äldreomsorg-10 162 tkr Besparing förvaltning, HSL, LSS-4 450 tkr Ökade kostnader (placering LSS) 1 800 tkr Satsningar (Barnahus, familjerådgivning) 205 tkr Totalt-12 607 tkr

11 U TBILDNINGSVERKSAMHET Besparing skolorganisation (halvårseffekt) Årkurs 6 från söder och centrum till Slottsskolan All verksamhet i Köping samlas i 1992-års lokaler Runsten skola avvecklas ht-2013. F-5 i Gärdslösa (Hela östra upptagningsområdet) F-5 i Rälla Summa besparing HT 2013:-2 000 tkr (Helårseffekt ca 4,8 Mkr)

12 U TBILDNINGSVERKSAMHET Övriga besparingar Kurator (0,5 tjänst)-200 tkr Vårdnadsbidrag-200 tkr Pedagogiska måltider-800 tkr Elevpeng (elevminskning)-1 100 tkr Ledningsorganisation-100 tkr Fritidsgårdar – Kronan till Slottsskolan-240 tkr Förändring nyckeltal år 7-9 (-0,5 tjänst per 100 elever)-633 tkr Förändring barnomsorg 5,7-5,9 barn/tjänst)-764 tkr Ospecificerad besparing -400 tkr Besparingar enligt ovan- 4 437 tkr Total bruttobesparing-6 437 tkr Ökade kostnader (skolskjutsar) +1 000 tkr Total nettobesparing -5 437 tkr

13 UTBILDNINGSVERKSAMHET Satsningar Kulturskola+200 tkr Öppen förskola+500-700 tkr Barnomsorg OB-tid+1 300 tkr Inköp av ipad+300-1 000 tkr Digitala läromedel+ 150-300 tkr

14 K ULTUR OCH F RITID Adm. Personal (0,5 tj)-275 tkr Bildarkiv-10 tkr Minskning av personal bibl.-416 tkr Minskat anslag vikarier bibl.-44 tkr Ökade intäkter bibl.-30 tkr Allmän fritidsverksamhet-24 tkr Stenmjölsplan-50 tkr Konstgräsplan-150 tkr Besparingar enligt ovan-999 tkr Ökade kostnader (badhusavtal index) +190 tkr -809 tkr Arkivarie (budget till KS 50%) -225 tkr

15 G EMENSAM VERKSAMHET Ökade kostnader/övertagna kostnader  Översiktsplan800 tkr  Fastighetsförsäljning5300 tkr  Byte redovisningsprincip Integrationspengar784 tkr  Arkivarie (flytt 50% tjänst från KoF)225 tkr  Terminskort KLT (från 9000)1145 tkr  Planarbetet (2013 och 2014)400 tkr  Demokratiberedning, arvoden100 tkr Beslutade besparingar enligt Borgholms modellen  Medhelp -500 tkr  Pensionsrådgivning KPP -25 tkr  ÖKF Näringsliv -1 500 tkr  Trikumo -100 tkr Övriga förändringar  Planeringstjänst -708 tkr  Övrigt -175 tkr  Vägbidrag (213 och 2014)-700 tkr Totalt+5 046 tkr

16 ATT SATSER 2013 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. att anta budget 2013 med plan 2014 och 2015 samt tillhörande bilagda förändringar och tillkommande taxor och avgifter. 2. att godkänna revisionens förslag till budget för år 2013. 3. att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och investeringsmedel från år 2012 till år 2013. 4. att skattesatsen år 2013 blir oförändrad 21,58 kr per skattekrona. 5. att Kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån dvs låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013.


Ladda ner ppt "B UDGET 2013 Borgholms kommun. B UDGETPROCESSEN Målsättning Budget klar innan årsskiftet enligt ny fördelningsmodell Kommunstyrelse 6 november Extra KSAU."

Liknande presentationer


Google-annonser